Menettely : 2016/2648(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0469/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0469/2016

Keskustelut :

PV 14/04/2016 - 6.2
CRE 14/04/2016 - 6.2

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0129

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 154kWORD 82k
13.4.2016
PE579.893v01-00}
PE579.894v01-00}
PE579.896v01-00}
PE579.897v01-00}
PE579.901v01-00}
PE579.904v01-00}
PE579.906v01-00} RC1
 
B8-0469/2016}
B8-0470/2016}
B8-0472/2016}
B8-0473/2016}
B8-0477/2016}
B8-0480/2016}
B8-0482/2016} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ECR (B8-0469/2016)

EFDD (B8-0470/2016)

Verts/ALE (B8-0472/2016)

S&D (B8-0473/2016)

PPE (B8-0477/2016)

GUE/NGL (B8-0480/2016)

ALDE (B8-0482/2016)


ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta Hondurasissa (2016/2648(RSP))


Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés EPP-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta
Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Enrique Calvet Chambon, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta
Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta
Barbara Kappel

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta Hondurasissa (2016/2648(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat ihmisoikeuksien puolustajista sekä EU:n suuntaviivat, jotka on tarkoitettu edistämään ja suojelemaan homo- ja biseksuaalien, transihmisten sekä intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) oikeutta nauttia kaikista ihmisoikeuksista,

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä(1),

–  ottaa huomioon EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin Hondurasin vuoden 2013 parlamenttivaaleista sekä rankaisemattomuutta selvittäneen vuoden 2015 seurantavaltuuskunnan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019,

–  ottaa huomioon YK:n määräaikaistarkastelun yhteydessä Hondurasille 8. toukokuuta 2015 annetut suositukset,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan antaman raportin ihmisoikeuksien puolustajien kohtaamista maailmanlaajuisista uhista ja naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan Genevessä 18. maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta Hondurasissa,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan työjärjestyksen 25 artiklan mukaisen varotoimenpiteitä koskevan mekanismin,

–  ottaa huomioon itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen vuodelta 1989 (ILO:n yleissopimus nro 169),

–  ottaa huomioon EU-maiden edustustojen päälliköiden 17. helmikuuta 2016 antaman julkilausuman hlbti-yhteisön vaikeasta tilanteesta Hondurasissa,

–  ottaa huomioon EU:n viranhaltijoiden julkilausumat, kuten EU:n Hondurasin-edustuston 3. maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 16. maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman;

–  ottaa huomioon EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen ja vuodesta 2013 voimassa olleen EU:n ja Keski-Amerikan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ihmisoikeuksia koskevat lausekkeet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että useiden ihmisoikeuksien puolustajista tehtyjen YK:n raporttien mukaan ympäristöaktivistit, alkuperäiskansojen oikeuksien puolustajat, oikeusalan toimijat, ay-aktivistit, viljelijät, naisten ja hlbti-ihmisten oikeuksien puolustajat ja muut aktivistit joutuvat väärinkäytösten, väkivallan, mielivaltaisten pidätysten, uhkailun ja murhien kohteiksi Hondurasissa;

B.  ottaa huomioon, että Hondurasin hallitus on antanut myönteisiä sitoumuksia ja pannut alulle lainsäädäntöä ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien ja oikeusalan toimijoiden suojelemiseksi, ja että näihin toimiin kuuluvat esimerkiksi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston avaaminen, viranomaisten valmius päästää maahan kansainvälisiä ihmisoikeustarkkailuvaltuuskuntia sekä ihmisoikeuksien puolustajien suojelusta vuonna 2015 annettu laki;

C.  katsoo, että edellä mainitusta huolimatta Hondurasista on tullut alueen vaarallisimpia maita ihmisoikeuksien puolustajille; ottaa huomioon, että Honduras on ympäristöaktivisteille maailman vaarallisimpia maita, sillä ainakin 109 ympäristöaktivistia murhattiin vuosina 2010–2015;

D.  ottaa huomioon, että saatavilla olevien tietojen mukaan 3. maaliskuuta 2016 tunnistamattomat miehet murhasivat merkittävän ympäristöaktivistin, alkuperäiskansojen oikeuksien puolustajan ja Hondurasin kansalaisjärjestöjen ja alkuperäiskansojen järjestöjen neuvoston (COPINH) perustajan Berta Cáceresin hänen kotonaan; toteaa, että hänen kuolemansa aiheutti kansainvälistä tyrmistystä ja yleistä huolta alkuperäiskansojen, ympäristön ja maaoikeuksien puolustajista Hondurasissa;

E.  ottaa huomioon, että vain kaksi viikkoa myöhemmin, 16. maaliskuuta 2016, murhattiin Nelson García, joka oli myös COPINHin jäsen; ottaa huomioon, että Hondurasin viranomaisten nopea toiminta johti hänen murhastaan epäillyn pidättämiseen;

F.  toteaa, että Meksikon kansalaista Gustavo Castro Sotoa, joka on Berta Cáceresin murhan ainoa silminnäkijä ja joka haavoittui itsekin luodeista, estettiin poistumasta maasta lähes kuukauden ajan tutkinnan vuoksi; ottaa huomioon, että hänet päästettiin lähtemään maasta 6. huhtikuuta 2016;

G.  ottaa huomioon, että Hondurasin hallitus tuomitsi välittömästi tämän hirvittävän rikoksen, julisti Berta Cáceresin murhan tutkinnan ensisijaiseksi kansalliseksi tavoitteeksi ja on tiedottanut yleisölle sen edistymisestä; ottaa huomioon, että hallitus on virallisesti pyytänyt Amerikan valtioiden järjestön (OAS) yhteistyötä murhan tutkinnassa;

H.  ottaa huomioon, että Berta Cáceres oli jatkuvasti uhattuna ja hänen suojakseen oli määrätty Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan varotoimenpiteitä, joita Hondurasin valtio ei raporttien mukaan pannut tehokkaasti täytäntöön; ottaa huomioon, että Berta Cáceres oli yksi 15:stä Hondurasissa vuosina 2010–2016 tapetusta ihmisoikeuksien puolustajasta, jotka tapettiin vaikka he olivat varotoimenpiteiden piirissä;

I.  toteaa, että näiden viimeaikaisten murhien tarkastelussa olisi otettava huomioon COPINHin ja muiden aktivistien johtama vuosikymmeniä kestänyt rauhanomainen vastarinta Gualcarque-jokeen rakennettavaa Agua Zarca -voimalaitospatoa vastaan, joka on eurooppalaisista sijoittajista ja tekniikasta erittäin riippuvainen jättihanke ja jota tiettävästi rakennetaan ilman ennakolta järjestettävää, vapaata ja tietoon perustuvaa kuulemista asianosaisten alkuperäisyhteisöjen suostumuksen saamiseksi hankkeelle, kuten ILO:n yleissopimuksessa nro 169 vaaditaan; toteaa, että Alankomaiden kehityspankki FMO ja Finnfund ovat keskeyttäneet maksut Agua Zarca -patohankkeelle, jonka johtava vastustaja Berta Cáceres oli;

J.  ottaa huomioon, että hlbti-ihmisten oikeuksien puolustajan, transsukupuolisen naisen ja Arcoiris-yhdistyksen jäsenen Paola Barrazan murha 24. tammikuuta 2016 toi hlbti-yhteisön Hondurasissa kokeman kasvavan vaaran huomion keskipisteeseen; ottaa huomioon, että hänen murhansa on viimeisin pitkässä listassa hltbi-ihmisten ihmisoikeuksia puolustavien järjestöjen aktiivijäsenten väkivaltaisia kuolemia 11 viime kuukauden aikana, mukaan lukien Angy Ferreiran, Violeta Rivasin, Gloria Carolina Hernández Vásquezin (hänet tunnettiin myös nimellä Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillon, Estefanía Zúñigan, Henry Matamorosin ja Josselin Janet Aceituno Suazon surmat; ottaa huomioon, että vuoden 1994 jälkeen tiettävästi 235 hlbti-ihmistä on tapettu Hondurasissa, ja vain 48 tapausta on viety oikeuteen; ottaa huomioon, että kansallinen ihmisoikeusvaltuutettu on väittänyt, että 92:ta prosenttia rikoksista ei tutkita kunnolla joten ne jäävät selvittämättä;

K.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija Michel Frost sanoi 18. maaliskuuta 2016, että ”tämä väkivallan kierre loppuu vasta sitten kun rankaisemattomuuteen puututaan ja tällaisiin tekoihin syyllistyneet tuodaan oikeuden eteen”, ja hän on korostanut, että Hondurasin viranomaisten on ryhdyttävä välittömästi konkreettisiin toimiin kaikkien ihmisoikeuksien puolustajien ja heidän perheenjäsentensä turvallisuuden takaamiseksi maassa;

L.  ottaa huomioon, että Honduras on tällä hetkellä tekemässä rikoslain uudistusta, jonka pitäisi perustua kansainvälisiin sopimuksiin ja olla merkittävä väline haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksien turvaamisessa;

M.  ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot tukevat oikeusalan ja ihmisoikeuksien vahvistamista erilaisilla ohjelmilla ja yhteistyöhankkeilla, erityisesti ihmisoikeuksien tukiohjelmalla (PADH) ja Eurojusticia-ohjelmalla;

N.  ottaa huomioon, että useat EU:n jäsenvaltiot eivät ole vielä ratifioineet EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimusta, joten poliittista vuoropuhelua koskeva osio ei ole vielä voimassa; toteaa, että demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä kummankin alueen väestön ihmisoikeuksien, kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kunnioittaminen on EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen avaintekijöitä;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Berta Cáceresin, Nelson Garcían ja Paola Barrazan murhat sekä kaikkien muiden ihmisoikeuksien puolustajien aiemmat murhat Hondurasissa; esittää vilpittömät surunvalittelunsa kaikkien näiden ihmisoikeuksien puolustajien perheille ja ystäville;

2.  osoittaa kunnioituksensa Berta Cáceresille, hondurasilaiselle ympäristöaktivistille ja lenca-alkuperäiskansan johtajalle, COPINHin perustajalle ja johtohenkilölle, joka omisti elämänsä demokraattisemman yhteiskunnan rakentamiselle maahansa; korostaa, että hänen murhansa on vertauskuvallinen tapaus maassa, jossa henkirikosten määrä on äärimmäisen korkea ja jossa vallitsee yleinen rankaisemattomuus;

3.  ilmaisee vakavan huolensa siitä, että huolimatta Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan varotoimenpiteistä Hondurasin viranomaiset eivät pystyneet järjestämään Berta Cáceresille asianmukaista suojelua; kehottaa Hondurasin hallitusta ryhtymään kaikkiin käytössään oleviin keinoihin pannakseen täytäntöön maassa tällä hetkellä voimassa olevat 92 varotoimenpidettä ja estääkseen muihin uhattuihin ympäristöaktivisteihin ja alkuperäiskansojen puolustajiin kohdistuvat samanlaiset teot;

4.  vaatii kiireellisesti välitöntä, riippumatonta, puolueetonta ja perinpohjaista tutkintaa näistä ja aiemmista murhista, jotta niiden tilaajat ja tekijät saadaan oikeuden eteen ja päästään eroon rankaisemattomuudesta; panee tyytyväisenä merkille, että Hondurasin hallituksen pyynnöstä Berta Cáceresin murhan tutkinnassa on mukana YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja OAS:n edustajia; katsoo, että YK:n ja Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan puitteissa käytettävissä olevat välineet, kuten uhrien pyytämä kansainvälinen riippumaton tutkinta, voisivat auttaa näiden murhien puolueettoman ja oikeudenmukaisen selvittämisen varmistamisessa;

5.  ilmaisee syvän huolensa hlbti-ihmisiin ja heidän oikeuksiaan puolustaviin henkilöihin kohdistuvasta äärimmäisen väkivallan ilmapiiristä; korostaa, että on toteutettava välittömiä, perinpohjaisia ja puolueettomia tutkintoja hlbti-ihmisten ihmisoikeusjärjestöjen jäsenten murhista;

6.  korostaa, että on vahvistettava suojelua seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvalta syrjinnältä ja viharikoksilta kehittämällä hyvien käytäntöjen suuntaviivoja tiiviissä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa; kehottaa sisällyttämään uusia asianmukaisia toimia, joilla estetään syrjiviä tekoja ja viharikoksia ja suojellaan hlbti-yhteisöä kaikkien rikoslakiin tehtävien muutosten yhteydessä;

7.  on erittäin huolissaan Hondurasin yleisestä ihmisoikeustilanteesta, mutta panee tyytyväisenä merkille viimeisimmät oikeudelliset uudistukset ja Hondurasin hallituksen työn ihmisoikeuksien puolustajien tilanteen helpottamiseksi maassa; kehottaa Hondurasin viranomaisia saattamaan voimaan ihmisoikeuksien puolustajien suojelusta vuonna 2015 annetun nykyisen lain ja kehittämään sitä täysimääräisesti sekä huolehtimaan asianmukaisessa yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa, että ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien ja oikeusalan toimijoiden kansallinen suojelujärjestelmä on täysin toimiva ja sillä on riittävästi rahoitusta; kehottaa Hondurasin hallitusta panemaan täysimääräisesti täytäntöön viimeisessä yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa annetut suositukset;

8.  arvostaa EU:n Hondurasin-edustuston päällikön Ketil Karlsenin ja hänen avustajaryhmänsä tekemää työtä hondurasilaisten ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseksi; kehottaa EU:n Hondurasin-edustustoa sekä EU:n jäsenvaltioiden suurlähetystöjä ja konsulaatteja maassa seuraamaan ja valvomaan aktiivisesti ihmisoikeuksien puolustajien murhien tutkintaan liittyviä prosesseja ja tehostamaan entisestään toimia tällä hetkellä vaarassa olevien ihmisoikeuksien puolustajien tukemiseksi;

9.  katsoo, että eurooppalaisten sijoittajien toiminnan on pohjauduttava vahvasti ympäristö- ja sosiaalitakuita koskevaan politiikkaan; tukee voimakkaasti liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen täytäntöönpanoa myös ottamalla käyttöön selkeät due diligence -politiikkaa koskevat vaatimukset ja riskinhallintatakeet sekä tarjoamalla tehokkaita oikeussuojakeinoja tarvittaessa; panee tyytyväisenä merkille, että sekä FMO että Finnfund ovat tuominneet julkisesti Berta Cáceresin murhan ja vaatineet perinpohjaista tutkintaa ja että FMO keskeytti kaiken toimintansa 16. maaliskuuta 2016, kun Nelson Garcían murha tuli tietoon;

10.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että EU:n tuet eivät edistä tai salli kehityshankkeita, jollei niissä noudateta velvoitetta järjestää ennakolta vapaa ja tietoon perustuva alkuperäisyhteisöjen kuuleminen, huolehdita kaikkien asianomaisten yhteisöjen mielekkäästä kuulemisesta ja varmisteta ihmisoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien ja ympäristönäkökohtien tehokasta turvaamista;

11.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ratifioineet EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimusta, tekemään sen mahdollisimman pian; kehottaa neuvostoa kehittämään yhtenäisen Hondurasin-politiikan, joka velvoittaa kaikkia 28 EU:n jäsenvaltiota ja EU:n toimielimiä antamaan vahvan yhteisen viestin, joka koskee ihmisoikeuksien roolia EU:n ja Hondurasin suhteissa ja laajemminkin koko alueella;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, 28 jäsenvaltion parlamenteille, Hondurasin presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymissopimuksen sihteeristölle, Keski‑Amerikan parlamentille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen valtioiden yhteisölle.

(1)

EUVL C 434, 23.12.2015, s. 181.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö