Procedure : 2016/2649(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0478/2016

Indgivne tekster :

RC-B8-0478/2016

Forhandlinger :

PV 14/04/2016 - 6.3
CRE 14/04/2016 - 6.3

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0130

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 161kWORD 87k
13.4.2016
PE579.902v01-00}
PE579.903v01-00}
PE579.905v01-00}
PE579.907v01-00}
PE579.908v01-00}
PE579.909v01-00}
PE579.910v01-00} RC1
 
B8-0478/2016}
B8-0479/2016}
B8-0481/2016}
B8-0483/2016}
B8-0484/2016}
B8-0485/2016}
B8-0486/2016} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

EFDD (B8-0478/2016)

ECR (B8-0479/2016)

Verts/ALE (B8-0481/2016)

S&D (B8-0483/2016)

PPE (B8-0484/2016)

GUE/NGL (B8-0485/2016)

ALDE (B8-0486/2016)


om Nigeria (2016/2649(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen
Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen
Barbara Kappel
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om Nigeria (2016/2649(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nigeria,

–  der henviser til præsident Muhammadu Buharis tale til Europa-Parlamentet den 3. februar 2016,

–  der henviser til de tidligere erklæringer fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Nigeria,

–  der henviser til Rådets konklusioner om situationen i Nigeria, navnlig beslutningen af 9. februar 2015,

–  der henviser til tidligere erklæringer fra FN's generalsekretær om situationen i Nigeria,

–  der henviser til tidligere erklæringer fra FN's generalsekretær om situationen i Nigeria,

–  der henviser til erklæringerne fra den højtstående repræsentant udenrigsministeren for Forbundsrepublikken Nigeria på det sjette møde for ministerdialog mellem EU og Nigeria afholdt i Bruxelles den 15. marts 2016,

–  der henviser til Rådets beslutning om at sætte Boko Haram på listen over terrororganisationer, der trådte i kraft den 29. maj 2014,

–  der henviser til den anden reviderede udgave af Cotonouaftalen 2007-2013, som blev ratificeret af Nigeria den 27. september 2010,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra 1981, som Nigeria ratificerede den 22. juni 1983,

–  der henviser til Forbundsrepublikken Nigerias forfatning og navnlig bestemmelserne heri om beskyttelse af religionsfrihed i kapitel IV, der omhandler retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed,

–  der henviser til resultatet af det nigerianske præsidentvalg i marts 2015,

–  der henviser til rapporten fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder om krænkelser og overgreb begået af Boko Haram og indvirkningen på menneskerettighederne i de berørte lande af 29. september 2015;

–  der henviser til FN's mål for en bæredygtig udvikling, vedtaget i september 2015,

–  der henviser til konventionen om barnets rettigheder, som blev ratificeret af Nigeria den 16. april 1991,

–  der henviser til Amnesty Internationals rapport "Nigeria: Still waiting for justice, still waiting for change. Government must prioritise accountability in the north-east",

–  der henviser til rapporten af januar 2016 om Nigeria fra Human Rights Watch,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Nigeria med sine enorme ressourcer er en af de største økonomier i Afrika og er kontinentets mest befolkningsrige og kulturelt mangfoldige nation; der henviser til, at Nigeria spiller en central rolle i regional og afrikansk politik og er en drivkraft i regional integration gennem Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS), men henviser samtidig til, at landet rangerer som et af verdens mest ulige lande, idet korruption er udbredt og i betydelig grad bidrager til økonomisk og social ulighed, og idet landets sikkerhed er truet af den voldelige ekstremistiske gruppe Boko Haram;

B.  der henviser til, at mange års militærdiktatur, korruption, politisk ustabilitet og dårlig regeringsførelse har medført utilstrækkelige investeringer i landets infrastruktur, uddannelse og sociale ydelser, hvad der fortsat er undergravende for de sociale og økonomiske rettigheder i Nigeria;

C.  der henviser til, at mere end seks ud af ti nigerianere lever på mindre end 2 USD om dagen; der henviser til, at denne ekstreme fattigdom er endnu mere akut i de nordlige delstater, der er de mindst udviklede områder i landet; der henviser til, at denne fattigdom er direkte medvirkende til skabelsen af en social kløft, religiøst fjendskab og regional opsplitning; der henviser til, at Nigerias Gini-koefficient er steget betydeligt og nåede 48,8 i 2010;

D.  der henviser til, at organisationen Transparency International placerer Nigeria som nr. 136 ud af 175 lande i sit korruptionsindeks (CPI) for 2015; der henviser til, at der ifølge visse skøn stjæles nigeriansk olie for mellem 3–8 mia. USD hvert år;

E.  der henviser til, at freden og stabiliteten i Nigeria, til trods for det fredelige magtskifte da Buhari overtog præsidentembedet i marts 2015, er blevet bragt i fare af en bølge af angreb, drab og bortførelser begået af den voldelige, ekstremistiske gruppe Boko Haram, en skrøbelig økonomi som følge af de lave internationale oliepriser, svage politiske institutioner, manglende indsats mod korruption og uløste konflikter i Niger-deltaet og Mellembæltet;

F.  der henviser til, at Boko Haram dræbte mindst 8200 civile i 2014 og 2015; der henviser til, at det skønnes, at mere end 2,6 millioner mennesker er blevet fordrevet og mere end 14,8 millioner berørt af Boko Harams oprør;

G.  der henviser til, at terrorisme er en global trussel, men at det internationale samfunds evne til at samarbejde med de nigerianske myndigheder om at bekæmpe Boko Haram afhænger af det omfang af troværdighed, ansvarlighed og gennemskuelighed, som den nye regering kan mønstre; der henviser til, at regeringen ikke har formået at bringe de straffrie tilstande for krigsforbrydelser på højeste niveau til ophør, hvad der er et særdeles ømt punkt i landet; der henviser til, at præsident Buhari har lovet at iværksætte efterforskninger af disse forhold;

H.  der henviser til, at Boko Haram sigter mod at etablere en fuldstændig "islamisk stat" i Nigeria, herunder oprettelse af strafferetlige sharia-domstole i hele landet, og at forbyde vestlig uddannelse; der henviser til, at Boko Haram har bortført kvinder og piger til at udføre selvmordsangreb; der henviser til, at de seneste selvmordsbomber, herunder angrebene den 16. marts, 11. februar og 31. januar 2016 i det nordøstlige Nigeria, kostede snesevis af mennesker livet;

I.  der henviser til, at seksuel og kønsbaseret vold samt vold mod personer af homoseksuel, biseksuel, transkønnet og interseksuel observans (LGBTI-personer) stadig er vidt udbredt i Nigerias konfliktramte nordøstlige regioner, og henviser til, at grundlæggende rettigheder såsom uddannelse for unge piger og kvinder, social retfærdighed og en rimelig fordeling af statslige indtægter i samfundet er blevet drastisk forværret, og det samme gælder kampen mod korruption;

J.  der henviser til, at omkring 270 skolepiger den 14.–15. april 2014 blev bortført fra en skole i Chibok i det nordøstlige Nigeria af Boko Haram, og at flertallet af dem stadig savnes; der henviser til, at deres præcise skæbne fortsat er uafklaret, men at det frygtes, at de fleste af dem blev tvangsgiftet til oprørere, tvunget til selv at blive oprørere, udsat for seksuel vold eller solgt som slaver, mens de ikke-muslimske piger blev tvunget til at omvende sig til Islam; der henviser til, at Boko Haram har bortført mere end 2000 kvinder og piger siden 2009, inklusive omkring 400 fra Damasak i delstaten Borno den 24. november 2014;

K.  der henviser til, at det nigerianske militær den 6. april oplyste, at mindst 800 krigere havde overgivet sig inden for de seneste tre uger; der henviser til, at nigerianske tropper har reddet 11 595 gidsler under kommandoaktioner på Boko Harams territorium i bjerglandet mellem Nigeria, Chad og Cameroun siden den 26. februar;

L.  der henviser til, at den ulykke, der overgik skolepigerne, har afsløret mere udbredte problemer med hyppige angreb på skoler, lærermangel og et presserende behov for international finansiering til at betale for og genopbygge ødelagte bygninger; der henviser til, at manglen på uddannelsesmuligheder betyder, at nogle børn ikke har modtaget undervisning i mange år;

M.  der henviser til, at Boko Harams voldelige ekstremisme er vilkårlig og har medført enorme lidelser for mennesker af alle trosretninger og etniciteter, der er blevet ramt af voldsbølgen; der henviser til, at der inden for det sidste år angiveligt er sket en stigning i antallet af kristne dræbt i det nordlige Nigeria;

N.  der henviser til, at regionen Mellembæltet i årevis har lidt af økonomiske og politiske spændinger mellem etniske og religiøse befolkningsgrupper, idet den seneste vold har fået næring fra kampen om magt og adgang til jord mellem nomadiske og agrariske samfundsgrupper;

O.  der henviser til, at olie- og gassektoren fortsat er en primær indtægtskilde for Nigeria, omend fordelingen af fordelene ved landets økonomiske velstand er højst ulige; der henviser til, at fattigdoms- og arbejdsløshedsniveauet i det nordlige Nigeria er betydeligt højere end i det olierige syd; der henviser til, at Nigeria ifølge Verdensbanken har mistet skønsmæssigt 400 mia. USD i olieindtægter som følge af korruption siden 1960, og yderligere 20 mia. USD i oliepenge er forsvundet fra den nigerianske statskasse i de seneste to år;

P.  der henviser til, at der er blevet nedsat en særlig undersøgelseskommission af præsidentens kontor med det opdrag at efterforske beskyldninger om menneskerettighedskrænkelser begået af sikkerhedsstyrkerne, herunder tilfælde af drab, tortur og ufrivillige forsvindinger;

Q.  der henviser til, at der er forelagt lovgivningsforslag for det nigerianske Senat om straf for udbredelse af "krænkende udtalelser" via sociale medier eller kritik af regeringen eller andre på tryk eller via elektroniske medier;

1.  glæder sig over det fredelige magtskifte i Nigeria efter præsidentvalget og er fortrøstningsfuld ved de høje forventninger til præsident Buhari og hans regerings ambitiøse reformprogram;

2.  er dybt bekymret over de betydelige sociale, økonomiske, politiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, som Nigeria står over for, og beklager fraværet af reelle fremskridt i bekæmpelsen af den korruption, der har ligget som en svøbe om det nigerianske samfund i årtier;

3.  erkender, at Nigeria har potentiale til at blive et af Afrikas politiske og økonomiske kraftcentre, men at landets udvikling er blevet stækket af dårlig økonomisk ledelse, svage demokratiske institutioner og en massiv ulighed; opfordrer endvidere Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at efterleve deres tilsagn om at yde en omfattende vifte af politisk, udviklingsmæssig og humanitær bistand til støtteprogrammer på alle regeringsniveauer til afhjælpning af fattigdom, ungdomsarbejdsløshed og kvinders ulige stilling i samfundet;

4.  mener, at den nigerianske regering må føre an i bekæmpelsen af korruption, og mener, at en fejlslagen indsats vil betyde yderligere år med fattigdom, ulighed, ramponeret ry og begrænset ekstern investering, såvel som en undergravning af livsmulighederne for unge; tilbyder endvidere sin støtte til indfrielse af dette mål og til at bryde sammenhængen mellem korrupte praksisser og terrorisme;

5.  roser Buhari-regeringens bestræbelser på at forstærke sin korruptionsbekæmpende profil og dens påbud om, at alle statslige finansielle transaktioner skal gå gennem én enkelt bankkonto for at gøre det muligt at overvåge udgifterne; opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at træffe konkrete foranstaltninger til effektivt at bremse ulovlige pengestrømme, skattesvig og skatteunddragelse og fremme demokratisk internationalt samarbejde i skattesager;

6.  udtrykker sin solidaritet med det nigerianske folk, der lider under terrorhandlinger begået af Boko Haram, der har ført til tusinder af dræbte og fordrevet mere end to millioner mennesker; opfordrer indtrængende den nigerianske regering til at tage alle fornødne skridt til at beskytte civilbefolkningen i overensstemmelse med sine regionale og internationale menneskerettighedsforpligtelser, herunder ved at iværksætte dybdegående, uafhængige og virkningsfulde efterforskninger af sådanne forbrydelser;

7.  fordømmer på det kraftigste den seneste vold og angreb begået af Boko Haram og opfordrer forbundsregeringen til at beskytte befolkningen og tage hånd om de grundlæggende årsager til volden ved at sikre lige rettigheder for alle borgere, herunder løse spørgsmål om ulighed, kontrol over frugtbare landbrugsarealer, arbejdsløshed og fattigdom; tager afstand fra enhver voldelig gengældelsesaktion, der er i modstrid med humanitær ret, begået af det nigerianske militær; glæder sig dog over den nigerianske hærs program for en "sikkerhedskorridor", der har til formål at rehabilitere Boko Haram-krigere;

8.  beklager dybt massakrerne på uskyldige kvinder, mænd og børn, tilfældene af voldtægt, tortur og rekruttering af børnesoldater, og støtter op om det nigerianske folk i dets vilje til at bekæmpe alle former for vold i landet;

9.  opfordrer den nigerianske regering til at udarbejde en omfattende strategi til modvirkning af de grundlæggende årsager til terrorisme og til som lovet at efterforske spor efter, at det nigerianske militær har begået menneskerettighedskrænkelser; glæder sig over sikkerhedstopmødet i Abuja, berammet til maj 2016, og opfordrer alle interessehavere til at indkredse konkrete, holdbare løsninger til bekæmpelse af terrorisme uden at ofre respekten for menneskerettigheder og demokrati; understreger endvidere betydningen af regionalt samarbejde i imødegåelsen af den trussel, som Boko Haram udgør;

10.  mener, at toårsdagen for bortførelsen af Chibok-skolepigerne den 14. april bør tilføre ny impuls til den nigerianske regerings og det internationale samfunds bestræbelser på at udvirke pigernes øjeblikkelige og betingelsesløse frigivelse, såvel som af de 400 kvinder og børn, der blev bortført fra Damasak i november 2014 samt af alle øvrige bortførte kvinder og børn;

11.  opfordrer myndighederne til at sørge for, at kvinder og piger sikres let adgang til alle seksuelle og reproduktive sundhedsydelser;

12.  bemærker med bekymring angrebene på skoler i det nordlige Nigeria, hvad der fratager børn deres undervisningsmuligheder og risikerer at give næring til den radikalisering, som voldsekstremistiske grupper som Boko Haram er afhængige af;

13.  bemærker, at Boko Haram har slået til uden skelnen mod muslimer, kristne og andre troende såvel som ikke-troende, og fordømmer stigningen i volden, herunder anslag mod religiøse institutioner og andagtssøgende;

14.  fordømmer desuden angrebene på landbrugere og de tværetniske konflikter mellem kvægdrivere og landbrugere i Mellembælte-området, navnlig i delstaterne Plateau og Taraba, hvor der har fundet alvorlige menneskerettighedskrænkelser sted og flere tusinder har mistet livet siden 2014;

15.  opfordrer den nigerianske regering og de internationale partnere til at øge investeringerne i forebyggelse og løsning af konflikter mellem befolkningsgrupper af kvæghyrder og landbrugere ved at støtte samarbejde gennem initiativer til delt forvaltning af økonomiske ressourcer og naturressourcer;

16.  opfordrer præsident Buhari til at drage omsorg for, at hans regering værner om nigerianernes ret til trosfrihed og generelt alle borgernes rettigheder som tilsikret i kraft af landets love og forfatningen, og anmoder Nigerias religiøse ledere om at bistå i bekæmpelsen af ekstremisme og radikalisering;

17.  opfordrer indtrængende den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at holde fast ved deres diplomatiske indsats i Nigeria for at skabe fred, sikkerhed, god regeringsførelse og efterlevelse af menneskerettighederne; opfordrer dem navnlig til at fortsætte sin politiske dialog med Nigeria i overensstemmelse med artikel 8 i den reviderede Cotonouaftale og til i denne sammenhæng omgående at tage fat på spørgsmål vedrørende universelle menneskerettigheder, herunder tanke-, tros- og religionsfrihed og bekæmpelse af enhver form for diskrimination, som fastsat i de universelle, regionale og nationale menneskerettighedsinstrumenter;

18.  anmoder om, at de nigerianske myndigheder ikke vedtager lovforslaget om forbud mod useriøse andragender og hermed forbundne sager, der i øjeblikket behandles i det nigerianske Senat, eftersom det undergraver pressefriheden og ytringsfriheden i Nigeria;

19.  opfordrer den nigerianske regering og de regionale myndigheder til at indstille kriminaliseringen af det nigerianske LGTBI-samfund og til at sikre dets ret til frit at ytre sig;

20.  opfordrer den nigerianske regering til at træffe nødforanstaltninger i Niger-deltaet, herunder skridt til at standse de olierelaterede illegale aktiviteter;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, præsidenten for Forbundsrepublikken Nigeria, formanden for Den Afrikanske Union, Den Fælles Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Det Panafrikanske Parlament og repræsentanter for ECOWAS.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik