Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0478/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0478/2016

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Νιγηρία

13.4.2016 - (2016/2649(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
EFDD (B8-0478/2016)
ECR (B8-0479/2016)
Verts/ALE (B8-0481/2016)
S&D (B8-0483/2016)
PPE (B8-0484/2016)
GUE/NGL (B8-0485/2016)
ALDE (B8-0486/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Λεφτέρης Χριστοφόρου, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Barbara Kappel


Διαδικασία : 2016/2649(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0478/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0478/2016
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Νιγηρία

(2016/2649(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου Muhammadu Buhari προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις παλαιότερες δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την κατάσταση στη Νιγηρία, και ιδίως της 9ης Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) και του Υπουργού Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας στον Έκτο Υπουργικό Διάλογο Νιγηρίας-ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου να περιλάβει τη Boko Haram στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων που καταρτίζει η ΕΕ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 29 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη την δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας του Κοτονού 2007-2013, την οποία κύρωσε η Νιγηρία στις 27 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981, που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Ιουνίου 1983,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας και ειδικότερα τις διατάξεις του για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στο κεφάλαιο ΙV - Δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των νιγηριανών βουλευτικών εκλογών του Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις παραβιάσεις και καταχρήσεις που διαπράχθηκαν από την Boko Haram και τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα στις πληγείσες χώρες, της 29ης Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τους Στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη που υιοθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 16 Απριλίου 1991,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας «Νιγηρία: Εν αναμονή της δικαιοσύνης, εν αναμονή της αλλαγής. H κυβέρνηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη λογοδοσία στο βορειοανατολικό τμήμα.»

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της οργάνωσης Human Rights Watch, του Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τους τεράστιους πόρους που διαθέτει η Νιγηρία είναι η μεγαλύτερη οικονομία στην Αφρική και το πολυπληθέστερο και πολιτισμικά πιο ποικιλόμορφο κράτος της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην περιφερειακή και αφρικανική πολιτική και αποτελεί την κινητήρια δύναμη της περιφερειακής ολοκλήρωσης μέσω της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, εξακολουθεί να κατατάσσεται ως μία από τις πιο άνισες χώρες στον κόσμο, με την εκτεταμένη διαφθορά να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανισότητα και με την ασφάλειά της απειλείται από τη βίαιη εξτρεμιστική ομάδα Boko Haram·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας, της διαφθοράς, της πολιτικής αστάθειας και της κακής διακυβέρνησης είχαν ως αποτέλεσμα ανεπαρκείς επενδύσεις στις υποδομές της χώρας, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες, στοιχεία που εξακολουθούν να υπονομεύουν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα στη Νιγηρία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από έξι στους δέκα Νιγηριανούς ζουν με λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία φτώχεια είναι ακόμη πιο έντονη στις βόρειες πολιτείες που είναι το λιγότερο ανεπτυγμένο τμήμα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η φτώχεια συμβάλλει άμεσα σε κοινωνικό χάσμα, σε θρησκευτική εχθρότητα και σε περιφερειακή διαίρεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης GINI της Νιγηρίας έχει αυξηθεί δραματικά και, το 2010, έφτασε το 48,8·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση Transparency International κατατάσσει τη Νιγηρία στην 136η θέση επί συνόλου 175 χωρών στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, κάθε χρόνο νιγηριανό πετρέλαιο αξίας περίπου 3 έως 8 δισ. δολάρια αποτελεί αντικείμενο κλοπής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την ειρηνική μετάβαση στην εξουσία του Προέδρου Muhammadu Buhari τον Μάρτιο του 2015, η ειρήνη και η σταθερότητα στη Νιγηρία απειλούνται από το κύμα επιθέσεων, δολοφονιών και απαγωγών από τη βίαιη εξτρεμιστική οργάνωση Boko Haram, υπάρχει εξασθένηση της οικονομίας, η οποία προκαλείται από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου, τους αδύναμους πολιτικούς θεσμούς, την αδυναμία αντιμετώπισης της διαφθοράς, και τις ανεπίλυτες συγκρούσεις στο Δέλτα του Νίγηρα και στη Μέση Ζώνη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram σκότωσε τουλάχιστον 200 αμάχους το 2014 και το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και πάνω από 14,8 εκατομμύρια πλήττονται από την εξέγερση της Boko Haram·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή, αλλά η ικανότητά της παγκόσμιας κοινότητας να συνεργαστεί με τις νιγηριανές αρχές για την καταπολέμηση της Boko Haram εξαρτάται απολύτως από το μέτρο της αξιοπιστίας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας της νέας διοίκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία της κυβέρνησης για την πάταξη της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα πολέμου στο υψηλότερο επίπεδο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα θέματα σε αυτή τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Buhari έχει υποσχεθεί να ξεκινήσει τη διερεύνηση των θεμάτων αυτών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπόκο Χαράμ επιδιώκει να ιδρύσει ένα γνήσιο ''ισλαμικό κράτος'' στη Νιγηρία, όπου συμπεριλαμβάνεται και η καθιέρωση ποινικών δικαστηρίων που εφαρμόζουν τη σαρία σε ολόκληρη τη χώρα και η απαγόρευση κάθε εκπαίδευσης ''δυτικής μορφής''· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram έχει απαγάγει γυναίκες και κορίτσια για να τα υποχρεώσει να συμμετάσχουν σε επιθέσεις αυτοκτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες επιθέσεις αυτοκτονίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις 16 Μαρτίου, 11 Φεβρουαρίου και 31 Ιανουαρίου στη βορειοανατολική Νιγηρία, είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία, η βία που βασίζεται στο φύλο και η βία κατά των ΛΟΑΔM, εξακολουθεί να ανθεί στις προβληματικές περιοχές της βορειοανατολικής Νιγηρίας και θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η εκπαίδευση των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών, η κοινωνική δικαιοσύνη και η δίκαιη κατανομή των κρατικών εσόδων στην κοινωνία, και η καταπολέμηση της διαφθοράς, επιδεινώθηκαν δραματικά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 270 μαθήτριες απήχθησαν στις 14 - 15 Απριλίου 2014, από σχολείο στο Chibok, στη βορειοανατολική Νιγηρία από τη Boko Haram, και οι περισσότερες εξακολουθούν να αγνοούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακριβής τύχη τους παραμένει μυστήριο μολονότι υπάρχουν φόβοι ότι πλέον έχουν εξαναγκαστεί είτε να παντρευτούν αντάρτες, είτε εξαναγκάστηκαν να πολεμήσουν, είτε υπέστησαν σεξουαλική βία, είτε πωλήθηκαν ως σκλάβες, ενώ τα κορίτσια που δεν ήταν μουσουλμάνες αναγκάστηκαν να ασπαστούν το Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Boko Haram έχει απαγάγει περισσότερες από 2.000 γυναίκες και κορίτσια από το 2009, συμπεριλαμβανομένων και περίπου 400 από το Νταμασάκ στο κράτος Borno στις 24 Νοεμβρίου 2014·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νιγηριανός στρατός ανακοίνωσε στις 6 Απριλίου 2016 ότι τουλάχιστον 800 μαχητές παραδόθηκαν τις τρεις τελευταίες εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νιγηριανά στρατεύματα διέσωσαν 595 ομήρους κατά τη διάρκεια επιδρομών στο έδαφος της Boko Haram στην ορεινή περιοχή μεταξύ Νιγηρίας, Τσαντ και Καμερούν, από τις 26 Φεβρουαρίου 2016·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεινά που υπέστησαν οι απαχθείσες μαθήτριες ανέδειξαν γενικότερα προβλήματα, μεταξύ των οποίων, τακτικές επιθέσεις σε σχολεία, έλλειψη δασκάλων, και επείγουσα ανάγκη για διεθνή χρηματοδότηση για την αποκατάσταση και ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων κτιρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εκπαιδευτικών ευκαιριών σημαίνει ότι μερικά παιδιά δεν έχουν λάβει εκπαίδευση για πολλά χρόνια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βίαιος εξτρεμισμός της Boko Haram είναι άνευ διακρίσεων και έχει προκαλέσει τεράστια δεινά στους ανθρώπους όλων των θρησκειών και εθνοτήτων με το κύμα βίας που έχει επιβάλει· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το τελευταίο έτος αναφέρθηκε αύξηση του αριθμού των Χριστιανών που σκοτώθηκαν στη βόρεια Νιγηρία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Μέσης Ζώνης πάσχει από χρόνια οικονομική και πολιτική ένταση μεταξύ των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων με την πρόσφατη βία να τροφοδοτείται από τον ανταγωνισμό για την εξουσία και την πρόσβαση στη γη μεταξύ νομαδικών και αγροτικών κοινοτήτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν οι κύριες πηγές εσόδων της Νιγηρίας, αν και τα οφέλη του οικονομικού πλούτου της χώρας είναι εξαιρετικά άνισα κατανεμημένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας στη Βόρεια Νιγηρία είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τον πλούσιο λόγω πετρελαίου Νότο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, από το 1960 η Νιγηρία έχει χάσει περί τα 400 δισ. δολάρια σε έσοδα από το πετρέλαιο λόγω της διαφθοράς και άλλα 20 δισ. δολάρια σε χρήματα από το πετρέλαιο εξαφανίσθηκαν από τα ταμεία της Νιγηρίας τα τελευταία δυο χρόνια·

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη την ειδική επιτροπή ερευνών που συνεστήθη από το ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου για να διερευνήσει καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, βασανιστήρια και βίαιες εξαφανίσεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώπιον της Γερουσίας της Νιγηρίας βρίσκεται επί του παρόντος νομοθεσία που έχει ως στόχο την τιμωρία της διάδοσης των "καταχρηστικών δηλώσεων" μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ή όσον αφορά επικρίσεις κατά της κυβέρνησης ή άλλων μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης·

1.  χαιρετίζει την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας στη Νιγηρία μετά τις προεδρικές εκλογές, και ενθαρρύνεται από τις υψηλές προσδοκίες που έχει δημιουργήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Προέδρου Buhari και της κυβέρνησής του·

2.  ανησυχεί βαθύτατα για τις σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές προκλήσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Νιγηρία και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πραγματικής προόδου στην αντιμετώπιση της διαφθοράς που έχει ρημάξει τη νιγηριανή κοινωνία για δεκαετίες·

3.  αναγνωρίζει ότι η Νιγηρία έχει τη δυνατότητα να καταστεί οικονομική και πολιτική δύναμη στην Αφρική, αλλά ότι η ανάπτυξή της έχει συγκρατηθεί από την κακή οικονομική διακυβέρνηση, τους αδύναμους δημοκρατικούς θεσμούς και την τεράστια ανισότητα· καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους να παράσχουν ένα πλήρες φάσμα πολιτικής, αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας για τη στήριξη των προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας των νέων και των γυναικών, και την έλλειψη επιβολής·

4.  πιστεύει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές της Νιγηρίας, και πιστεύει ότι η αποτυχία να το πράξει, θα σημαίνει περισσότερα χρόνια φτώχειας, ανισότητας, πλήγματος στη φήμη και μειωμένων εξωτερικών επενδύσεων, καθώς και υπονόμευση των ευκαιριών ζωής για τους νέους· περαιτέρω, προσφέρει την υποστήριξή του στην επίτευξη αυτού του στόχου και στην προσπάθεια να σπάσει ο δεσμός μεταξύ των πρακτικών διαφθοράς και της τρομοκρατίας·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση Buhari για να ενισχύσει τα διαπιστευτήριά της όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του μηνύματος που ορίζει ότι όλες οι οικονομικές συναλλαγές της κυβέρνησης θα διοχετεύονται μέσω ενός μόνο τραπεζικού λογαριασμού με σκοπό την παρακολούθηση των δαπανών· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να πατάξουν αποτελεσματικά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές και τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής καθώς και για να τονώσουν τη δημοκρατική διεθνή συνεργασία σε φορολογικά θέματα·

6.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Νιγηρίας που υποφέρει από τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράττει η Boko Haram και η οποία έχει οδηγήσει σε χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό περισσότερων από δύο εκατομμύρια ατόμων· προτρέπει την κυβέρνηση της Νιγηρίας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία του άμαχου πληθυσμού της, σύμφωνα με τις περιφερειακές και διεθνείς υποχρεώσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων, με τη δρομολόγηση ολοκληρωμένης, ανεξάρτητης και αποτελεσματικής διερεύνησης των εγκλημάτων αυτών·

7.  καταδικάζει έντονα την πρόσφατη βία και τις επιθέσεις από τη Boko Haram και καλεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προστατεύσει τον πληθυσμό της και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της βίας με την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης των ζητημάτων των ανισοτήτων, του ελέγχου των γόνιμων καλλιεργήσιμων εδαφών, και της ανεργίας και της φτώχειας· απορρίπτει οποιαδήποτε βίαια αντίποινα κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν από τον νιγηριανό στρατό· χαιρετίζει, ωστόσο, το πρόγραμμα «Aσφαλής Διάδρομος» που σχεδίασε ο νιγηριανός στρατός για την αποκατάσταση των μαχητών της Boko Haram·

8.  εκφράζει τη λύπη του για τη σφαγή αθώων γυναικών, ανδρών και παιδιών, τον βιασμό, τα βασανιστήρια και τη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών, και συμπαρίσταται στην αποφασιστικότητά του λαού της Νιγηρίας για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας στη χώρα τους·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες της τρομοκρατίας, και να διερευνήσει, όπως είχε υποσχεθεί, τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο νιγηριανός στρατός μπορεί να έχει διαπράξει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει τη Σύνοδο Κορυφής της Αμπούζα για την Ασφάλεια που θα συνέλθει τον Μάιο του 2016 και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να προσδιορίσουν συγκεκριμένες, βιώσιμες λύσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, χωρίς να θυσιαστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας στην αντιμετώπιση της απειλής που θέτει η Boko Haram·

10.  πιστεύει ότι η δεύτερη επέτειος της απαγωγής των μαθητριών του Chibok στις 14 Απριλίου θα πρέπει να δώσει νέα ώθηση στην κυβέρνηση της Νιγηρίας και της διεθνούς κοινότητας για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους, καθώς και την απελευθέρωση των 400 γυναικών και παιδιών που απήχθησαν από την πόλη Νταμασάκ τον Νοέμβριο του 2014, και όλων των άλλων γυναικών και παιδιών που έχουν απαχθεί·

11.  καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών υπηρεσιών υγείας για τις γυναίκες και τα κορίτσια·

12.  σημειώνει με ανησυχία τις επιθέσεις σε σχολεία στη βόρεια Νιγηρία, που απαγορεύει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης σε παιδιά ενώ παράλληλα κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν τη ριζοσπαστικοποίηση από την οποία εξαρτώνται βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες όπως η Boko Haram·

13.  επισημαίνει ότι η Boko Haram επετέθη χωρίς διακρίσεις σε Μουσουλμάνους, Χριστιανούς, και άτομα άλλων θρησκειών καθώς και άθρησκα άτομα, και καταδικάζει την ανάκαμψη της βίας, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης των θρησκευτικών ιδρυμάτων και των προσκυνητών·

14.  καταδικάζει επίσης τις επιθέσεις εναντίον αγροτών και τις δια-εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ των κτηνοτρόφων και των αγροτών στην περιοχή της Μέσης Ζώνης, κυρίως στις πολιτείες Plateau και Taraba, όπου σημειώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και χιλιάδες άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2014·

15.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νιγηρίας και τους διεθνείς εταίρους αύξηση των επενδύσεων για την πρόληψη και την επίλυση των διακοινοτικών συγκρούσεων μεταξύ των γεωργών και των κτηνοτρόφων, μέσω της στήριξης της συνεργασίας με κοινές πρωτοβουλίες διαχείρισης των οικονομικών και φυσικών πόρων·

16.  καλεί τον Πρόεδρο Buhari να εξασφαλίσει ότι η κυβέρνησή του υπερασπίζεται το δικαίωμα των Νιγηριανών να ασκούν ελεύθερα τη θρησκευτική λατρεία που επιθυμούν, καθώς και τα δικαιώματα όλων των πολιτών ευρύτερα, σύμφωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας, και ζητά από τους θρησκευτικούς ηγέτες της Νιγηρίας να συμβάλουν στην καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης·

17.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ και τα κράτη μέλη να παραμείνουν προσηλωμένοι στις διπλωματικές προσπάθειές τους στη Νιγηρία, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, ασφάλεια, χρηστή διακυβέρνηση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τους παροτρύνει, ειδικότερα, να συνεχίσουν τον πολιτικό διάλογο με τη Νιγηρία, βάσει του άρθρου 8 της αναθεωρημένης συμφωνίας του Κοτονού, και σε αυτό το πλαίσιο να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, και της μη διάκρισης για οποιονδήποτε λόγο, όπως κατοχυρώνεται στα οικουμενικά, περιφερειακά και εθνικά μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

18.  ζητεί από τις νιγηριανές αρχές να απορρίψουν το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των επιπόλαιων αναφορών και άλλων θέματα που συνδέονται με αυτό, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος ενώπιον της Γερουσίας της Νιγηρίας, καθώς υπονομεύει την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης στη Νιγηρία·

19.  καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας και τις περιφερειακές αρχές να σταματήσουν την ποινικοποίηση της νιγηριανής κοινότητας ΛOAΔM και να εξασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης·

20.  καλεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας να λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης στο Δέλτα του Νίγηρα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για τερματισμό των παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πετρέλαιο·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και τους εκπροσώπους της ECOWAS.