Postup : 2016/2649(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0478/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0478/2016

Rozpravy :

PV 14/04/2016 - 6.3
CRE 14/04/2016 - 6.3

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.6

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0130

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 170kWORD 103k
13.4.2016
PE579.902v01-00}
PE579.903v01-00}
PE579.905v01-00}
PE579.907v01-00}
PE579.908v01-00}
PE579.909v01-00}
PE579.910v01-00} RC1
 
B8-0478/2016}
B8-0479/2016}
B8-0481/2016}
B8-0483/2016}
B8-0484/2016}
B8-0485/2016}
B8-0486/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

EFDD (B8-0478/2016)

ECR (B8-0479/2016)

Verts/ALE (B8-0481/2016)

S&D (B8-0483/2016)

PPE (B8-0484/2016)

GUE/NGL (B8-0485/2016)

ALDE (B8-0486/2016)


o Nigérii (2016/2649(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Maurice Ponga, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská, Peter van Dalen, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL
Jean Lambert, Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD
Barbara Kappel

Uznesenie Európskeho parlamentu o Nigérii (2016/2649(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nigérii,

–  so zreteľom na prejav prezidenta Muhammadua Buhariho na pôde Európskeho parlamentu z 3. februára 2016,

–  so zreteľom na predchádzajúce vyhlásenia podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Nigérii,

–  so zreteľom na závery Rady o situácii v Nigérii vrátane záverov z 9. februára 2015,

–  so zreteľom na predchádzajúce vyhlásenia generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o situácii v Nigérii,

–  so zreteľom na predchádzajúce vyhlásenia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov o situácii v Nigérii,

–  so zreteľom na vyhlásenia PK / VP a ministra zahraničných vecí Nigérijskej federatívnej republiky na šiestom ministerskom dialógu medzi Nigériou a EÚ, ktorý sa uskutočnil v Bruseli 15. marca 2016,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady pridať hnutie Boko Haram do zoznamu EÚ s teroristickými organizáciami, ktorý vstúpil do platnosti 29. mája 2014;

–  so zreteľom na druhú revíziu Dohody z Cotonou na obdobie 2007 – 2013, ktorú Nigéria ratifikovala 27. septembra 2010,

–  so zreteľom na Deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Nigéria ratifikovala 22. júna 1983,

–  so zreteľom na ústavu Nigérijskej federatívnej republiky, a najmä na jej ustanovenia o ochrane slobody vyznania v hlave VI – Právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,

–  so zreteľom na výsledky nigérijských prezidentských volieb z marca 2015,

–  so zreteľom na správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 29. septembra 2015 o násilnostiach páchaných skupinou Boko Haram a o vplyve na dodržiavanie ľudských práv v postihnutých krajinách,

–  so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja prijaté v septembri 2015,

–  so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa, ktorý Nigéria ratifikovala 16. apríla 1991,

–  so zreteľom na správu organizácie Amnesty International s názvom Nigéria: V očakávaní spravodlivosti, v očakávaní zmeny. Vláda musí určiť priority v otázke zodpovednosti na severovýchode,

–  so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch z januára 2016 o Nigérii,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Nigéria je vďaka obrovským zdrojom najväčšou ekonomikou v Afrike a jej najľudnatejším a kultúrne najrozmanitejším národom; keďže zohráva kľúčovú úlohu v regionálnej a africkej politike a je hnacou silou regionálnej integrácie prostredníctvom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS); keďže sa však zaraďuje medzi najnespravodlivejšie krajiny na svete aj vďaka rozšírenej korupcii, ktorá významne prispieva k ekonomickým a sociálnym rozdielom, pričom bezpečnosť krajiny ohrozuje násilná extrémistická skupina Boko Haram;

B.  keďže roky vojenskej diktatúry, korupcie, politickej nestability a slabého riadenia znamenali nedostatočné investície do infraštruktúry krajiny, vzdelávania a sociálnych služieb a keďže toto stále oslabuje sociálne a ekonomické práva v Nigérii;

C.  keďže viac ako šesť Nigérijčanov z 10 musí vyžiť z menej ako 2 amerických dolárov na deň; keďže extrémna chudoba je ešte naliehavejšia v severných štátoch, ktoré sú najmenej rozvinutými oblasťami krajiny; keďže táto chudoba priamo prispieva k sociálnym rozporom, náboženskej neznášanlivosti a regionálnym rozdielom; keďže Giniho index Nigérie prudko vzrástol a dosiahol v roku 2010 hodnotu 48,80;

D.  keďže organizácia Transparency International zaradila Nigériu na 136. miesto zo 175 krajín v indexe vnímania korupcie za rok 2015; keďže podľa niektorých odhadov sa každoročne odcudzí nigérijská ropa v hodnote 3 miliardy až 8 miliárd amerických dolárov;

E.  keďže napriek pokojnému prechodu prezidenta Buhariho k moci v marci 2015 mier a stabilitu v Nigérii ohrozila vlna útokov, vrážd a únosov, spáchaných násilnou extrémistickou skupinou Boko Haram, hospodárstvo začalo upadať z dôvodu nízkych celosvetových cien ropy, slabých politických inštitúcií, neúčinného boja proti korupcii a nevyriešených konfliktov v delte rieky Niger a v takzvanom strednom pásme;

F.  keďže príslušníci skupiny Boko Haram v rokoch 2014 a 2015 zabili aspoň 8 200 civilných obyvateľov; keďže sa odhaduje, že vyše 2,6 milióna ľudí bolo vysídlených v rámci krajiny a viac ako 14,8 milióna ľudí je postihnutých povstaním skupiny Boko Haram;

G.  keďže terorizmus je globálnou hrozbou, ale schopnosť celosvetového spoločenstva spolupracovať s nigérijskými orgánmi v boji proti skupine Boko Haram závisí v plnej miere od vierohodnosti, zodpovednosti a transparentnosti novej vlády; keďže skutočnosť, že vláda nedokázala skoncovať s beztrestnosťou za vojnové zločiny na najvyššej úrovni, je jedným z hlavných problémov v tejto krajine; keďže prezident Buhari prisľúbil, že začne s vyšetrovaniami týchto problémov;

H.  keďže cieľom skupiny Boko Haram je vytvorenie plne islamského štátu v Nigérii vrátane uplatňovania trestných súdov „šaría” po celej krajine a zakázanie západného vzdelávania; keďže skupina Boko Haram uniesla ženy a dievčence, aby ich potom nasadila do samovražedných útokov; keďže výsledkom nedávnych samovražedných bombových útokov vrátane tých, ku ktorým došlo 16. marca, 11. februára a 31. januára 2016 v severovýchodnej Nigérii, bol veľký počet mŕtvych;

I.  keďže prípady sexuálneho a rodovo podmieneného násilia a násilia voči lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym (LGBTI) osobám sú stále veľmi početné v problémových regiónoch severovýchodnej Nigérie a keďže základné práva ako vzdelávanie mladých dievčat a žien, sociálna spravodlivosť a spravodlivé rozdeľovanie štátnych príjmov v spoločnosti sa dramaticky zhoršujú, podobne ako boj proti korupcii;

J.  keďže skupina Boko Haram uniesla 14. a 15. apríla 2014 asi 270 školáčok zo školy v meste Chibok na severovýchode Nigérie a keďže väčšina týchto školáčok je stále nezvestná; keďže ich osud zostáva záhadou, ale existujú obavy, že väčšina z nich bola nútená buď sa vydať za povstalcov, alebo sa stať rebelmi pod hrozbou sexuálneho násilia alebo predaja do otroctva, pričom nemoslimské dievčence museli konvertovať na islam; keďže skupina Boko Haram od roku 2009 uniesla vyše 2 000 žien a dievčat, pričom asi 400 žien uniesla 24. novembra 2014 z mesta Damasak v štáte Borno;

K.  keďže nigérijská armáda 6. apríla 2016 oznámila, že tri týždne predtým sa vzdalo asi 800 jej bojovníkov; keďže nigérijskí vojaci od 26. februára 2016 zachránili 11 595 rukojemníkov počas útokov na územie obsadené skupinou Boko Haram v hornatých oblastiach medzi Nigériou, Čadom a Kamerunom;

L.  keďže neutešená situácia unesených školáčok odhalila väčšie problémy vrátane pravidelných útokov na školy, nedostatok učiteľov a naliehavú potrebu medzinárodného financovania na opravu a obnovu zničených budov; keďže nedostatok vzdelávacích príležitostí znamená, že niektoré deti nechodili mnoho rokov do školy;

M.  keďže násilný extrémizmus skupiny Boko Haram je nevyberavý a vlnou násilia spôsobil obrovské utrpenie ľuďom všetkých vierovyznaní a etník; keďže v minulom roku sa údajne zvýšil počet zabitých kresťanov v severnej Nigérii;

N.  keďže región stredného pásma trpel rokmi hospodárskeho a politického napätia medzi etnickými a náboženskými spoločenstvami, pričom nedávne násilnosti boli poháňané bojom o moc a prístupom k pôde medzi sťahovavým a vidieckym obyvateľstvom;

O.  keďže ropné a plynárenské odvetvie je aj naďalej hlavným zdrojom príjmov Nigérie, hoci rozdeľovanie prínosov hospodárskeho bohatstva krajiny je mimoriadne nerovnomerné; keďže miera chudoby a nezamestnanosti v severnej Nigérii je podstatne vyššia ako na juhu, ktorý je bohatý na ropu; keďže podľa Svetovej banky Nigéria v dôsledku korupcie stratila od roku 1960 asi 400 miliárd amerických dolárov na príjmoch z ropy a ďalších 20 miliárd dolárov z príjmov z ropy zmizlo z nigérijskej štátnej pokladnice v posledných dvoch rokoch;

P.  keďže na základe rozhodnutia úradu prezidenta sa vytvoril osobitný vyšetrovací výbor, ktorý má vyšetrovať bezpečnostné jednotky z údajného porušovania ľudských práv vrátane vrážd, mučenia a násilných zmiznutí;

Q.  keďže v súčasnosti sa v nigérijskom senáte diskutuje o navrhovanom zákone, ktorého zámerom je potrestanie šírenia „násilníckych vyhlásení“ prostredníctvom sociálnych médií alebo kritiky vlády iných alebo prostredníctvom tlačených a elektronických médií;

1.  víta pokojný prechod moci v Nigérii po prezidentských voľbách a s nadšením hľadí na veľké očakávania súvisiace s ambicióznym reformným programom prezidenta Buhariho a jeho vlády;

2.  je hlboko znepokojený veľkými sociálnymi, ekonomickými, politickými a bezpečnostnými problémami, ktoré Nigéria musí riešiť, a vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom pri riešení korupcie, ktorá už desaťročia ničí nigérijskú spoločnosť;

3.  uznáva, že Nigéria by mohla byť hospodárskou a politickou hnacou silou v Afrike, ale jej vývoj sa spomalil pre zlé ekonomické riadenie, slabé demokratické inštitúcie a obrovské rozdiely; ďalej požaduje, aby Európska únia a jej členské štáty splnili svoj záväzok a poskytli komplexnú politickú, rozvojovú a humanitárnu pomoc na podporu programov na všetkých úrovniach štátnej správy, pomocou ktorým sa má riešiť chudoba, nezamestnanosť mladých ľudí a zlé postavenie žien;

4.  je presvedčený, že na čele boja proti korupcii musia stáť nigérijské orgány, a je presvedčený, že ak sa to nepodarí, bude to znamenať ďalšie roky chudobu, rozdiely, poškodenie dobrého mena, zníženie zahraničných investícií a oslabenie životných možností mladých ľudí; ďalej ponúka svoju podporu pri plnení tohto cieľa a v snahe o prerušenie prepojenia medzi korupčnými praktikami a terorizmom;

5.  oceňuje úsilie Buhariho vlády o presadzovanie protikorupčného programu, ako aj toho, aby všetky vládne finančné operácie prechádzali cez jeden bankový účet, čoho zámerom je monitorovanie výdavkov; vyzýva EÚ a členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia a účinne obmedzili nezákonné finančné toky, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a aby posilnili demokratickú medzinárodnú spoluprácu v daňových otázkach;

6.  vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Nigérie, ktorí trpia teroristickými činmi páchanými príslušníkmi skupiny Boko Haram, čoho výsledkom sú tisíce mŕtvych a vyše dvoch miliónov vysídlených ľudí; naliehavo vyzýva nigérijskú vládu, aby prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany civilistov v súlade s regionálnymi a medzinárodnými záväzkami v oblasti dodržiavania ľudských práv vrátane komplexného, nezávislého a účinného vyšetrovania týchto trestných činov;

7.  rozhodne odsudzuje nedávne násilie a útoky skupiny Boko Haram a vyzýva federálnu vládu, aby chránila svoje obyvateľstvo a odstránila hlavné príčiny násilia tým, že zabezpečí rovnaké práva pre všetkých občanov, bude riešiť problémy nerovnosti, kontroly nad úrodnou poľnohospodárskou pôdou, nezamestnanosti a chudoby; odmieta každú násilnú odplatu nigérijskej armády v rozpore s humanitárnym právom; víta však program nigérijskej armády nazvaný Bezpečný koridor zameraný na rehabilitáciu bojovníkov skupiny Boko Haram;

8.  odsudzuje vraždenie nevinných žien, mužov a detí, znásilňovanie, mučenie a verbovanie detských vojakov a stojí na strane nigérijských obyvateľov v odhodlaní bojovať proti všetkým formám násilia v ich krajine;

9.  vyzýva nigérijskú vládu, aby vypracovala komplexnú stratégiu, ktorá sa zameria na hlavné príčiny terorizmu, a vyšetrila, ako sľúbila, dôkazy o tom, že nigérijské vojenské sily sa mohli dopustiť porušovania ľudských práv; víta bezpečnostný samit v Abuji, ktorý sa má uskutočniť v máji 2016, a vyzýva všetky zainteresované subjekty, aby hľadali konkrétne a uskutočniteľné riešenia v boji proti terorizmu bez toho, aby sa muselo obetovať dodržiavanie ľudských práv a demokracie; ďalej zdôrazňuje dôležitosť regionálnej spolupráce pri odstraňovaní hrozby, ktorú predstavuje zoskupenie Boko Haram;

10.  je presvedčený, že druhé výročie únosu školáčok z mesta Chibok 14. apríla by malo byť novým podnetom pre vládu Nigérie a medzinárodné spoločenstvo na zabezpečenie ich okamžitého a bezpodmienečného prepustenia, ako aj prepustenia 400 žien a detí, ktoré uniesli z mesta Damasak v novembri 2014, ako aj všetkých ostatných unesených žien a detí;

11.  vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili jednoduchý prístup k celej škále služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia žien a dievčat;

12.  so znepokojením berie na vedomie útoky na školy v severnej Nigérii, pre ktoré sa deti nemôžu vzdelávať a pre ktoré rastie riziko podnecovania radikalizácie, od ktorej závisia násilné extrémistické skupiny ako Boko Haram;

13.  konštatuje, že skupina Boko Haram zaútočila na moslimov, kresťanov, príslušníkov iných náboženstiev a ľudí bez viery bez rozdielu, a odsudzuje prudký vyostrenie násilia vrátane útokov na náboženské inštitúcie a na veriacich;

14.  ďalej odsudzuje útoky na poľnohospodárov a etnické konflikty medzi pastiermi a roľníkmi v oblasti tzv. stredného pásma, najmä v štátoch Plateau a Taraba, ktoré sa od roku 2014 vyznačovali vážnym porušovaním ľudských práv a smrťou tisícov ľudí;

15.  vyzýva nigérijskú vládu a medzinárodných partnerov, aby zvýšili investície do predchádzania a riešenia konfliktov medzi spoločenstvami pastierov dobytka a roľníkov, a to podporovaním spolupráce prostredníctvom iniciatív spoločného hospodárenia a hospodárenia s prírodnými zdrojmi;

16.  vyzýva prezidenta Buhariho, aby zabezpečil, že jeho vláda bude lepšie obhajovať právo Nigérijčanov na slobodu vierovyznania a práva všetkých svojich občanov v súlade so zákonmi a ústavou jeho krajiny, a žiada nigérijských náboženských vodcov, aby bojovali proti extrémizmu a radikalizácii;

17.  naliehavo vyzýva PK / VP a členské štáty, aby pokračovali v diplomatickom úsilí v Nigérii v záujme dosiahnutia mieru, bezpečnosti, dobrého spravovania verejných vecí a dodržiavania ľudských práv; naliehavo ich vyzýva, aby predovšetkým pokračovali v politickom dialógu s Nigériou podľa článku 8 revidovanej Dohody z Cotonou a aby v tejto súvislosti riešili otázky týkajúce sa všeobecných ľudských práv vrátane slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania alebo viery, ako aj zákazu diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, ktoré sú zakotvené vo svetových, regionálnych a vnútroštátnych nástrojoch v oblasti ľudských práv;

18.  žiada, aby nigérijské orgány zamietli zákon o zákaze neodôvodnených petícií a ďalších súvisiacich otázkach, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje v nigérijskom senáte, pretože zákon oslabuje slobodu tlače a slobodu prejavu v Nigérii;

19.  vyzýva nigérijskú vládu a regionálne orgány, aby zastavili kriminalizáciu nigérijskej LGBTI komunity a zaručili ich právo na slobodu prejavu;

20.  vyzýva nigérijskú vládu, aby prijala núdzové opatrenia v delte rieky Niger vrátane opatrení na skončenie nelegálnych činností v súvislosti s ťažbou ropy;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, prezidentovi Nigérijskej federatívnej republiky, predsedovi Africkej únie, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, Panafrickému parlamentu a predstaviteľom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS).

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia