Procedūra : 2016/2692(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0582/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-0582/2016

Debatai :

PV 12/05/2016 - 8.1

Balsavimas :

PV 12/05/2016 - 9.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0218

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 166kWORD 100k
11.5.2016
PE582.600v01-00}
PE582.604v01-00}
PE582.606v01-00}
PE582.608v01-00}
PE582.610v01-00} RC1
 
B8-0582/2016}
B8-0586/2016}
B8-0588/2016}
B8-0590/2016}
B8-0592/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

Verts/ALE (B8-0582/2016)

ECR (B8-0586/2016)

S&D (B8-0588/2016)

PPE (B8-0590/2016)

ALDE (B8-0592/2016)


dėl Krymo totorių (2016/2692(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor, Kinga Gál PPE frakcijos vardu
Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Krymo totorių (2016/2692(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rytų partnerystės, Ukrainos ir Rusijos Federacijos,

–  atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) ir ESBO vyriausiojo tautinių mažumų reikalų komisaro pranešimus apie žmogaus teisių vertinimo misijas Kryme,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir JT deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių (angl. UNDRIP),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 21 d., birželio 27 d. ir liepos 16 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriomis nustatomos sankcijos Rusijos Federacijai neteisėtai aneksavus Krymą,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 2014 m. kovo 27 d. rezoliuciją 68/262, pavadintą „Ukrainos teritorinis vientisumas“,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Freedom House“ ataskaitą „Laisvė pasaulyje 2016 m.“, kurioje neteisėtai aneksuotame Kryme politinės ir pilietinės laisvės įvertintos kaip „ne laisvos“,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 26 d. vadinamojo Krymo Aukščiausiojo teismo sprendimą, pagal kurį Krymo totorių tautinis parlamentas (Medžlisas) paskelbtas ekstremistų organizacija ir jo veikla uždrausta Krymo pusiasalyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 14 d. ir 2016 m. balandžio 26 d. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai pareiškimus dėl Krymo totorių Medžliso veiklos sustabdymo ir dėl vadinamojo Krymo Aukščiausiojo Teismo sprendimo uždrausti Medžliso veiklą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 26 d. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro pareiškimą, kuriame raginama atšaukti Medžliso veiklos uždraudimą, ir į 2016 m. balandžio 26 d. Europos Tarybos generalinio sekretoriaus pareiškimą, kuriame išreiškiamas susirūpinimas, kad Medžliso uždraudimas gali būti nukreiptas prieš visą Krymo totorių bendruomenę,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. Minsko protokolą ir 2014 m. rugsėjo 19 d. Minsko memorandumą dėl 12-os punktų taikos plano įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Rusijos Federacija neteisėtai aneksavo Krymą ir Sevastopolį ir todėl yra okupacinė valstybė, kuri pažeidė tarptautinę teisę, įskaitant JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį aktą, 1994 m. Budapešto memorandumą ir 1997 m. Ukrainos ir Rusijos Federacijos draugystės, bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį;

B.  kadangi Europos Sąjunga ir tarptautinė bendruomenė ne kartą išreiškė savo susirūpinimą dėl žmogaus teisių padėties okupuotose teritorijose ir sistemingą asmenų, kurie nepripažįsta naujų institucijų, persekiojamą; kadangi šios vadinamosios valdžios institucijos nusitaikė į vietinių Krymo totorių bendruomenę, kurios didžioji dalis prieštarauja pusiasalio Rusijos perėmimui ir boikotavo vadinamąjį 2014 m. kovo 16 d. referendumą; kadangi Krymo totorių institucijos ir organizacijos vis dažniau paskelbiamos „ekstremistų organizacijomis“ ir garsūs Krymo totorių bendruomenės nariai gali būti arba jiems iškyla grėsmė būti sulaikytiems kaip „teroristai“; kadangi išpuoliai prieš totorius apimą: smurtą, grobimą, priverstinį dingimą, kankinimus ir neteismines egzekucijas, kad de facto valdžios institucijos nesugebėjo jų ištirti ir kaltuosius patraukti baudžiamojon atsakomybėn, taip pat iškyla sisteminių teisinių problemų dėl nuosavybės teisių ir registracijos;

C.  kadangi Krymo totorių lyderiams, įskaitant Mustafą Džemilevą ir Rafatą Čubarovą, jau anksčiau buvo uždrausta patekti į Krymą, o dabar tai yra leidžiama, tačiau kyla suėmimo grėsmė; todėl juos gali ištikti panašus likimas, kaip ir daugelį kitų Medžliso narių ir Krymo totorių aktyvistų ir perkeltųjų asmenų; kadangi pagal duomenis, gautus iš Ukrainos vyriausybės, daugiau kaip 20 000 Krymo totorių turėjo palikti okupuotą Krymą ir persikelti į žemyninę Ukrainą;

D.  kadangi Krymo totorių lyderis Mustafa Džemilevas, kurie anksčiau sovietų kalėjimuose praleido15 metų, paskelbė 14 Krymo totorių politinių kalinių, kurie yra politiniai kaliniai vadinamosiose Rusijos valdžios institucijose Kryme, įskaitant Ahtemą Çiygozą, pirmąjį Medžliso pirmininko pavaduotoją, kuris yra sulaikytas Simferopolyje ir ten laukia teismo; ragina atkreipti ypatingą dėmesį į jo sveikatos būklę ir pabrėžia, kaip svarbu, kad jo teismo procesas būtų viešas ir jį stebėtų Europos Taryba ir kitos tarptautinės organizacijos;

E.  kadangi Rusijos Federacija Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO), Jungtinėms Tautoms ir Europos Tarybai, jau nekalbant apie žmogaus teisių NVO atstovus ir nepriklausomus žurnalistus, ir riboja galimybę patekti į Krymą; kadangi dėl patekimo į Krymą apribojimų labai sunku stebėti žmogaus teisių padėtį Kryme ir apie ją informuoti;

F.  kadangi visi Krymo totoriai, kurie yra Krymo vietiniai gyventojai, 1944 m. buvo prievarta išvežti į kitas buvusios TSRS dalis ir iki 1989 m. neturėjo teisės grįžti; kadangi 2015 m. lapkričio 12 d. Ukrainos Aukščiausia Rada patvirtino rezoliuciją, kurioje pripažino 1944 m. Krymo totorių deportavimą genocidu ir paskelbė gegužės 18 d. atminimo diena;

G.  kadangi 2016 m. balandžio 26 d. vadinamais Krymo Aukščiausiosios instancijos teismas patenkino vadinamosios Krymo generalinės prokurorės, Natalijos Poklonskajos, prašymą, kuriame Medžlisas, Krymo totorių atstovaujamasis organas, sukurtas 1991 m., ir turintis visišką teisinę galią nuo 1999 m. gegužės mėn., kaltindamas ekstremizmu, terorizmu, žmogaus teisių pažeidimais ir neteisėtais veiksmais, sabotažo veiksmais, vykdomais prieš institucijas;

H.  kadangi dabar Medžlisas paskelbtas ekstremistų organizacija ir įtrauktas į Rusijos teisingumo ministerijos NVO, kurių veikla turi būti sustabdyta, sąrašą; kadangi Medžliso veikla yra atitinkamai uždrausta Kryme ir Rusijoje; kadangi šis draudimas gali būti taikomas daugiau kaip 2 500 narių, gyvenančių 250 Medžlisui priklausančiuose kaimuose ir miesteliuose Kryme;

I.  kadangi vadinamųjų generalinio prokuroro ir Krymo Aukščiausiojo Teismo sprendimai yra sudedamoji represijų ir bauginimo politikos, kurią vykdo Rusijos Federacija, dalis, ir kuria yra baudžiamos šios mažumos dėl jų lojalumo Ukrainos valstybei per neteisėtą Krymo pusiasalio aneksavimą, įvykdytą prieš dvejus metus;

J.  kadangi akivaizdžiai pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė, įskaitant 1907 m. IV-ąją Hagos konvenciją, 1949 m. Ketvirtosios Ženevos konvenciją ir 1977 m. I papildomą jos protokolą), pagal kurią okupuojančios valstybės negali vykdyti civilių gyventojų baudžiamojo persekiojimo už nusikaltimus prieš okupaciją ir okupuotosios teritorijos baudžiamosios teisės aktai turi likti galiojančiais;

1.  griežtai smerkia vadinamojo Aukščiausiojo teismo sprendimą uždrausti Krymo totorių Medžlisą, ir reikalauja jį nedelsiant atšaukti; mano, kad šis sprendimas yra sisteminis, prieš Krymo totorius nukreiptas persekiojimas, ir laikomas politiškai motyvuotais bauginimo veiksmais, kuriais siekiama įbauginti kitų teisėtus totorių bendruomenės atstovus; pabrėžia demokratiškai išrinktos institucijos, kuri atstovauja Krymo totorius, svarbą;

2.  pažymi, kad Krymo totorių Medžliso, kuris yra teisėtas ir vietinius Krymo gyventojus atstovaujantis organas, uždraudimas paskatins Krymo totorių stigmatizaciją, taip pat juos diskriminuos ir pažeis jų žmogaus teises ir pagrindines pilietines laisves ir taip bandoma juos išsiųsti iš Krymo, kuris yra jų istorinė tėvynė; yra susirūpinęs dėl to, kad Medžliso paskelbimas ekstremistų organizacija gali nulemti papildomus kaltinimus pagal Rusijos Federacijos Baudžiamojo kodekso nuostatas;

3.  primena, kad Medžliso draudimas reiškia, kad jis negalės būti sušauktas, jam draudžiama skelbti savo poziciją žiniasklaidoje, rengti viešuosius renginius arba naudotis banko sąskaitomis; ragina ES teikti finansinę paramą Medžliso veiklai tremtyje; ragina padidinti finansavimą žmogaus teisių organizacijoms, kurios veikia Kryme;

4.  primena apie antrąsias neteisėto Krymo pusiasalio aneksijos, kurią įvykdė Rusijos Federacija 2014 m. vasario 20 d., metines; primena savo griežtą šio akto, kuriuo pažeidžiama tarptautinė teisė, pasmerkimą; išreiškia savo tvirtą įsipareigojimą nepripažinti neteisėtos Krymo aneksijos ir po jos taikyti sankcijas, ir taip pat ragina apsvarstyti galimybę išplėsti sąrašą asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, atsižvelgiant į Medžliso uždraudimą; ragina visas valstybes nares griežtai laikytis minėto sąrašo; apgailestauja dėl ai kurių politikų, įskaitant nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento narius, iš ES valstybių narių apsilankymų Kryme, kurie buvo surengti be Ukrainos valdžios institucijų sutikimo ir ragina parlamentarus susilaikyti nuo tokių vizitų ateityje;

5.  pakartoja, kad yra tvirtai įsipareigojęs Ukrainos suverenitetui, politinei nepriklausomybei ir jos teritoriniam vientisumui, tarptautiniu mastu pripažintoms sienų riboms ir jos laisvam ir suvereniam pasirinkimui eiti Europos keliu; ragina visas šalis nedelsiant įgyvendinti taikią okupuotos Krymo pusiasalio reintegraciją į Ukrainos teisės sistemą, palaikant politinį dialogą bei visapusiškai laikantis tarptautinės teisės nuostatų; mano, kad Ukrainos kontrolės atkūrimas Kryme yra viena iš bendradarbiavimo ryšių su Rusijos Federacija atnaujinimo, įskaitant susijusių su Krymu sankcijų panaikinimą, sąlygų;

6.  smerkia griežtus saviraiškos, asociacijos ir taikių susirinkimų laisvės apribojimus, įskaitant per tradicinius minėjimo renginius, pvz., per Krymo totorių deportacijos, kurią Tarybų Sąjungoje vykdė totalitarinis J. Stalino režimas, metines ir Krymo totorių kultūros renginius;

7.  smerkia laisvosios žiniasklaidos suvaržymą Kryme, visų pirma licencijų panaikinimą didžiausiam Krymo totorių televizijos kanalui „ATR; ragina atnaujinti tą kanalą ir vaikams skirtą televizijos kanalą Lale ir radijo stotį Meydan; mano, kad šie veiksmai iš Krymo totorių atima galimybę išlaikyti jų kultūrinę ir kalbinę tapatybę; pažymi apie naujai įsteigtą televizijos stotį TV Millet ir ragina visapusiškai užtikrinti jos redakcijos nepriklausomumą;

8.  labai apgailestauja dėl to, kad sistemingai apribojama saviraiškos laisvė, motyvuojant ekstremizmu, ir dėl to, kad kontroliuojama socialinė žiniasklaida siekiant nustatyti aktyvistus, kurie nepripažįsta naujos valdžios ir kurie kritikuoja „referendumą“, kuris vyko 2014 m. kovo 16 dieną; primena, kad daugybė JT Generalinės asamblėjos valstybių narių laikėsi tokio paties požiūrio, priimdamos rezoliuciją Nr. 68/262;

9.  primena, kad vietos Krymo totoriai patyrė istorinę neteisybę, kuri nulėmė jų masinį deportavimą, įvykdytą Sovietų Sąjungos institucijų, ir apie jų žemių ir išteklių pasisavinimą; apgailestauja dėl to, kad diskriminacinė politika, kurią taiko vadinamosios valdžios institucijos, nesudaro galimybių sugrąžinti minėtą turtą ir išteklius, arba tuo yra naudojamasi, siekiant įsigyti palankumą;

10.  ragina Rusijos Federaciją, kuriai pagal tarptautinę humanitarinę teisę tenka galutinė atsakomybė, kaip okupuojančiai valstybei Kryme, laikytis teisinės tvarkos Kryme ir piliečius apsaugoti nuo savavališkų teisminių ar administracinių priemonių ir sprendimus, tokiu būdu vykdyti savo įsipareigojimus kaip Europos Tarybos narės, ir taip pat atlikti nepriklausomus tarptautinius tarptautinės teisės arba žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos įvykdė okupacinės pajėgos ir vadinamos vietos valdžios institucijos, tyrimus; ragina atnaujinti kontaktinę grupę, skirtą dingusių asmenų šeimų nariams;

11.  ragina atitinkamoms tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms, kurių tikslas stebėti žmogaus teisių padėtį, nuolat ir netrukdomai suteikti galimybę patekti į Krymą,;

12.  teigiamai vertina Ukrainos iniciatyvą sukurti tarptautinį derybų mechanizmą, kuriuo siekiama atkurti Ukrainos suverenitetą Kryme panaudojant formatą „Ženeva plius“, kuriame turėtų tiesiogiai dalyvauti ES; ragina Rusijos Federaciją pradėti derybas su Ukraina ir kitomis šalimis dėl Krymo okupacijos nutraukimo, prekybos ir energetinio embargo panaikinimo ir atšaukti nepaprastosios padėties statusą Kryme;

13.  ragina išsaugoti istorinę ir tradicinę daugiakultūrinę Krymo aplinką ir visapusiškai gerbti ukrainiečių, totorių ir kitas mažumų kalbas bei savitas kultūras; smerkia spaudimą, taikomą Krymo totorių kultūros ir švietimo įstaigoms, įskaitant tas, kurios palaiko ryšius su Krymo totorių vaikais;

14.  ragina Rusijos Federaciją ištirti visus Kryme neteisėtai sulaikytų kalinių kankinimo atvejus, kaip antai, Medžliso pirmininko pavaduotojo Ahtemo Chiigozo, Mustafos Degermendzhi ir Ali Asanovo, kurie vadinamų vietos valdžios institucijų buvo suimti Kryme per taikią protesto prieš okupaciją demonstraciją ir užtikrinti jų saugų grįžimą į Ukrainą; pakartoja savo raginimą paleisti Olegą Sencovą ir Oleksandrą Kolchenko; primygtinai ragina Rusijos Federaciją nutraukti politiškai motyvuotą disidentų ir visuomenės aktyvistų persekiojimą; smerkia tai, kad jie vėliau perduodami Rusijos Federacijai ir jiems priverstinai suteikiama Rusijos pilietybė; ragina Rusijos Federaciją glaudžiai bendradarbiauti su Europos Taryba ir ESBO dėl pirmiau minėtų atvejų;

15.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Tarybą didinti spaudimą Rusijos Federaciją, kad pastaroji leistų tarptautinėms organizacijoms patekti į Krymą, siekiant stebėti žmogaus teisių padėtį, atsižvelgiant į vykstančius rimtus pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių pažeidimus pusiasalyje, ir įsteigti nuolatinę tarptautinę stebėjimo misiją ir taikyti konvencijomis pagrįstus mechanizmus; pabrėžia, kad bet kuri tarptautinė veikla turėtų būti glaudžiai koordinuojama, suderinta su Ukraina ir kuriai pritartų pagrindinės tarptautinė žmogaus teisių organizacijos;

16.  pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl LGBTI asmenų padėties Kryme, kuri ypač pablogėjo po Rusijos aneksijos;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Ukrainos Prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai Rusijos Federacijos Prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Krymo totorių Medžliui.

 

 

Teisinė informacija - Privatumo politika