Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0591/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0591/2016

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Gambii

11.5.2016 - (2016/2693(INI))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
Verts/ALE (B8-0591/2016)
ECR (B8-0593/2016)
S&D (B8-0595/2016)
GUE/NGL (B8-0598/2016)
PPE (B8-0600/2016)
ALDE (B8-0602/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere, Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D
Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR
Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL
Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Postup : 2016/2693(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0591/2016
Predkladané texty :
RC-B8-0591/2016
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Gambii

(2016/2693(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Gambii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2015 o prioritách EÚ na rok 2015 pre Radu OSN pre ľudské práva[1],

–  so zreteľom na viaceré parlamentné otázky týkajúce sa situácie v Gambii,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 17. apríla 2016 o situácii v oblasti ľudských práv v Gambii,

–  so zreteľom na viaceré vyhlásenia delegácie EÚ v Gambii,

–  so zreteľom na uznesenie Komisie Africkej únie z 28. februára 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v Gambijskej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-Muna zo 17. apríla 2016,

–  so zreteľom na správu Rady OSN pre ľudské práva, ktorú vypracoval osobitný spravodajca pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, dodatok: služobná cesta do Gambie z 2. marca 2015,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN pre protizákonné, skrátené a svojvoľné popravy v Gambii z 11. mája 2015,

–  so zreteľom na správu pracovnej skupiny OSN pre všeobecné pravidelné preskúmanie o Gambii z 24. decembra 2014,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú v júni 2000,

–  so zreteľom na ústavu Gambie,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku

A.  keďže Yahya Jammeh prevzal moc v Gambii vo vojenskom prevrate v roku 1994; keďže bol zvolený za prezidenta v roku 1996 a odvtedy bol do tejto funkcie opätovne zvolený ešte trikrát za sporných okolností;

B.  keďže prezidentské voľby sú naplánované na 1. decembra 2016 a parlamentné voľby na 6. apríla 2017; keďže posledné prezidentské voľby konané v roku 2011 Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) odsúdilo pre chýbajúcu legitimitu a boli sprevádzané represiami a zastrašovaním opozičných strán a ich voličov;

C.  keďže pokojné protesty konané 14. apríla 2016 na predmestí hlavného mesta Banjul, Serekunda, vyzývajúce na volebnú reformu, vyústili do násilných reakcií gambijských bezpečnostných síl a do svojvoľného zadržiavania demonštrantov, medzi nimi aj viacerých členov Spojenej demokratickej strany (UDP); keďže Solo Sandeng, opozičný líder a člen UDP, zomrel počas zadržiavania krátko po jeho zatknutí za podozrivých okolností;

D.  keďže členovia UDP sa opätovne zhromaždili 16. apríla 2016 a žiadali spravodlivosť v súvislosti so smrťou pána Sandega a prepustenie ostatných členov ich strany; keďže polícia vypustila na demonštrantov slzotvorný plyn a zatkla viacero osôb;

E.  keďže ďalší opozičný líder Ousainou Darboe a ďalší vysokí funkcionári strany boli zatknutí a zostávajú vo väzbe, pričom údajne utrpeli vážne zranenia;

F.  keďže Alagiemu Abdouliemu Ceesayovi, výkonnému riaditeľovi nezávislej rozhlasovej stanice Teranga FM, ktorého 2. júla 2015 zatkla Národná spravodajská agentúra (NIA), bolo trikrát zamietnuté prepustenie na kauciu napriek jeho zlého zdravotného stavu;

G.  keďže v marci 2016 pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie zverejnila stanovisko, prijaté na jej poslednom zasadnutí v decembri 2015, v ktorom zdôraznila, že pán Ceesay bol svojvoľne zbavený slobody, a vyzvala Gambiu, aby ho prepustila a stiahla všetky obvinenia proti nemu;

H.  keďže obhajcovia ľudských práv a novinári v Gambii sú obeťami nekalých praktík a represívnych právnych predpisov a neustále čelia obťažovaniu a zastrašovaniu, zatýkaniu a zadržiavaniu, ako aj nedobrovoľnému zmiznutiu alebo vyhrážkam, aby odišli do exilu;

I.  keďže mučenie a iné formy zlého zaobchádzania sa v Gambii pravidelne používajú; keďže ľudia sú údajne pravidelne brutálne mučení alebo sa s nimi inak zle zaobchádza s cieľom získať „priznania“, ktoré sa potom používajú pred súdom, ako to dokazuje správa vypracovaná po návšteve osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie v Gambii v roku 2014;

J.  keďže NIA a polícia bežne vykonávajú svojvoľné zadržiavanie, ako je prípad bývalého námestníka ministra poľnohospodárstva Ousmana Jammeha a islamských akademikov Sheikha Omara Colleya, Imana Ousmana Sawaneha a Imama Cherna Gassama, a jednotlivci sú často zadržiavaní bez obvinenia pri prekročení lehoty 72 hodín, v ktorej sa podozrivá osoba musí predviesť pred súd, čo je v rozpore s ústavou;

K.  keďže súčasné právne predpisy proti homosexualite v Gambii stanovujú dlhodobé tresty odňatia slobody a vysoké pokuty za „homosexualitu s priťažujúcimi okolnosťami“; keďže LGBTI osoby sú často obeťami hrozieb, útokov a svojvoľného zatknutia bezpečnostnými silami a niektoré z nich boli nútené kvôli svojej bezpečnosti opustiť krajinu;

L.  keďže Gambia je jednou z pätnástich najchudobnejších krajín sveta, keď takmer štvrtina obyvateľstva čelí chronickému nedostatku potravín; keďže krajina je značne závislá od medzinárodnej pomoci; keďže 14 475 Gambijčanov požiadalo o azyl v EÚ od roku 2015;

M.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu v Gambii vyvoláva vážne obavy; keďže EÚ od konca roku 2009 riešila tieto otázky v rámci dialógu podľa článku 8 Dohody z Cotonou, avšak so slabým konkrétnym pokrokom;

N.  keďže vzhľadom na tieto obavy nad situáciou v oblasti ľudských práv EÚ drasticky obmedzila svoju pomoc Gambii, hoci zostáva najväčším poskytovateľom pomoci tejto krajine v celkovej výške 33 miliónov EUR vyčlenených v rámci národného indikatívneho programu (NIP) na roky 2015 – 2016; keďže po tomto znížení pomoci prezident Jammeh náhle v júni 2015 vyhostil chargé d’affaires EÚ v Gambii Agnes Guillardovú;

O.  keďže NIP pre Gambiu na roky 2015 – 2016 poskytuje investície do poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti, ako aj do odvetvia dopravy, ale na rozvoj občianskej spoločnosti, demokratickú správu vecí verejných alebo na presadzovanie ľudských práv a zásad právneho štátu nie sú vyčlenené žiadne finančné prostriedky;

P.  keďže Gambia je členom ECOWAS; keďže v júli 2014 EÚ a ECOWAS uzavreli dohodu o hospodárskom partnerstve (DHP) , ktorá bude ratifikovaná v roku 2016; keďže DHP posilní nielen spravodlivý obchod, ale tiež ľudské práva a splnenie cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;

Q.  keďže Gambia je členským štátom Africkej únie (AÚ), zmluvným štátom Africkej charty a signatárom Africkej charty o demokracii, voľbách a správe;

R.  keďže zákon o zmene volebného práva z roku 2015 zvyšuje ceny pre opozičné strany, čím sa Gambia stala jednou z najdrahších krajín, pokiaľ ide o uchádzanie sa o verejnú funkciu, pričom sa obmedzujú práva občanov v tomto procese;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou bezpečnostnou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv v Gambii a odsudzuje útoky zo 14. a 16. apríla 2016 proti pokojným demonštrantom;

2.  požaduje okamžité prepustenie všetkých demonštrantov zadržaných v súvislosti s protestmi zo 14. a 16. apríla; žiada, aby vláda Gambijskej republiky zabezpečila riadny proces pre všetky podozrivé osoby zadržiavané na základe tvrdenia, že sa zúčastnili na pokuse o protiústavnú zmenu vlády; vyzýva gambijské orgány, aby za každých okolností zaistili fyzickú a psychickú integritu týchto podozrivých osôb a zraneným bezodkladne zabezpečili zdravotnú starostlivosť; vyjadruje znepokojenie nad svedectvami o mučení a zlom zaobchádzaním s ďalšími väzňami;

3.  naliehavo vyzýva gambijské orgány, aby urýchlene vykonali nezávislé vyšetrovanie týchto udalostí, a predovšetkým vyjadruje vážne znepokojenie nad správou o smrti opozičného aktivistu Sola Sandenga;

4.  dôrazne odsudzuje prípady nedobrovoľného zmiznutia, svojvoľného zadržiavania a mučenia, ako aj ďalšie prípady porušovania ľudských práv namierené proti hlasom opozície vrátane novinárov, obhajcov ľudských práv, politických oponentov a kritikov, ako aj proti lesbám, gejom, bisexuálnym a transrodovým osobám, k čomu došlo za vlády prezidenta Yahya Jammeha; žiada, aby všetci väzni zadržiavaní bez kontaktu s vonkajším svetom boli buď postavení pred súd, alebo prepustení;

5.  vyzýva EÚ a AÚ, aby spolupracovali s Gambiou s cieľom zaviesť záruky proti mučeniu, zabezpečiť nezávislý prístup k väzňom a zreformovať všetky právne predpisy zasahujúce do práv na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania vrátane trestných činov poburovania, ohovárania a „šírenia nepravdivých informácií“ v trestnom zákonníku, ako aj zmenu informačného a komunikačného zákona z roku 2013, ktorý zahŕňa cenzúru vyjadrení na internete;

6.  vyzýva Gambiu, aby ratifikovala Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

7.  vyzýva vládu Gambie, aby preskúmala dôkazy o porušovanie ľudských práv zo strany NIA, vytvorila právne predpisy, ktoré sa budú zaoberať rovnakými právami pre občanov vrátane problematiky rodovej nerovnosti, a aby pokračovala v plánoch na vytvorenie národnej komisie pre ľudské práva v súlade s parížskymi zásadami pre inštitúcie pre ľudské práva s cieľom vyšetriť a sledovať údajné porušovanie ľudských práv;

8.  naliehavo žiada vládu Gambie a regionálne orgány, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zastavenie diskriminácie a kriminalizácie LGBTI osôb a útokov na ne a zaručili im právo na slobodu prejavu vrátane odstránenia ustanovení z trestného zákonníka Gambie, ktoré kriminalizujú LGBTI osoby;

9.  vyzýva gambijské orgány, aby zabránili akejkoľvek náboženskej diskriminácii a podporili mierový a inkluzívny dialóg medzi všetkými komunitami a konali v jeho prospech;

10.  vyzýva ECOWAS a AÚ, aby sa naďalej angažovali v otázke pokračujúceho porušovania ľudských práv zo strany gambijského režimu; pripomína, že bezpečnosť a stabilizácia naďalej predstavujú v regióne západnej Afriky významný problém, a trvá na potrebe, aby AÚ a ECOWAS pozorne sledovali situáciu v Gambii a udržiavali trvalý politický dialóg s gambijskými orgánmi o posilňovaní demokracie a právneho štátu;

11.  naliehavo žiada vládu Gambijskej republiky, aby ratifikovala Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe ešte pred prezidentskými voľbami naplánovanými na december 2016;

12.  vyzýva vládu Gambie, aby nadviazala skutočný dialóg so všetkými opozičnými politickými stranami o legislatívnych a politických reformách, ktorými sa zabezpečia slobodné a spravodlivé voľby a zaručí sa rešpektovanie slobody združovania a zhromažďovania, a to v súlade s medzinárodnými záväzkami Gambie; pripomína, že dôležitým faktorom úspechu týchto volieb je úplná účasť opozície a nezávislej občianskej spoločnosti na nezávislých a slobodných voľbách;

13.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo vrátane miestnych organizácií pre ľudské práva a MVO, ako aj delegáciu EÚ v Gambii a iné relevantné medzinárodné inštitúcie, aby aktívne monitorovali volebný postup s osobitným zreteľom na zabezpečenie verejného dodržiavania slobody združovania a zhromažďovania;

14.  vyzýva vládu Gambie, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zaručiť za každých okolností úplné dodržiavanie slobody prejavu a slobody tlače; v tejto súvislosti žiada reformu ustanovení informačného a komunikačného zákona s cieľom uviesť vnútroštátne právne predpisy do súladu s medzinárodnými normami;

15.  je znepokojený tým, že v NIP pre Gambiu na roky 2015 – 2016 sa neposkytuje žiadna podpora alebo financovanie pre občiansku spoločnosť alebo na demokratickú správu vecí verejných, presadzovanie zásad právneho štátu a ochranu ľudských práv; vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby demokratická správa vecí verejných, právny štát a ochrana ľudských práv boli kľúčovými odvetviami každej prípadnej budúcej dohody o rozvojovej spolupráci medzi EÚ a Gambiou;

16.  vyzýva delegáciu EÚ v Gambii, aby využila všetky dostupné nástroje vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva s cieľom aktívne monitorovať väzenské podmienky v Gambii a aby sprevádzala a sledovala vyšetrovanie vládneho potlačenia protestov zo 14. a 16. apríla 2016, ako aj zaobchádzanie s demonštrantmi, ktorí sú zadržiavaní, a ešte viac zintenzívnila úsilie o zapojenie politických predstaviteľov opozície, študentských vodcovia, novinárov, obhajcovia ľudských práv, odborárov a LGBTI lídrov;

17.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vykonávali verejné konzultácie podľa článku 96 Dohody z Cotonou a zvážili zmrazenie všetkej nehumanitárnej pomoci pre vládu Gambie a uloženie zákazu cestovania alebo iných cielených sankcií voči úradníkom zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, vládam členských štátov Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov, vláde a parlamentu Gambie, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.