Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0594/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0594/2016

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Džibutiju

11.5.2016 - (2016/2694(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
Verts/ALE (B8-0594/2016)
ECR (B8-0596/2016)
S&D (B8-0597/2016)
GUE/NGL (B8-0599/2016)
PPE (B8-0601/2016)
ALDE (B8-0603/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere, Lara Comi u ime Kluba zastupnika PPE-a
Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a
Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Judith Sargentini u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2016/2694(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0594/2016
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0594/2016
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o Džibutiju

(2016/2694(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Džibutiju, uključujući rezoluciju od 4. srpnja 2013. o stanju u Džibutiju[1] i onu od 15. siječnja 2009. o stanju na Rogu Afrike[2],

–  uzimajući u obzir Nacionalni okvirni program za Džibuti u okviru 11. Europskog razvojnog fonda od 19. lipnja 2014.,

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje od 12. travnja 2016. i 23. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu visoke predstavnice Federice Mogherini u ime Europske unije u povodu Svjetskog dana slobode medija 3. svibnja 2016.,

–  uzimajući u obzir regionalno političko partnerstvo EU-a za mir, sigurnost i razvoj na Rogu Afrike,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda, koju je Džibuti ratificirao,

–  uzimajući u obzir mjere i komunikacije Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u vezi s Džibutijem,

–  uzimajući u obzir preliminarne zaključke izborne promatračke misije Afričke unije, koja je nadgledala predsjedničke izbore, od 10. travnja 2016.,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda, a Džibuti je njegova potpisnica od 2003.,

–  uzimajući u obzir okvirni ugovor koji su 30. prosinca potpisale Unija za predsjedničku većinu (UMP), koalicija na vlasti, i Unija za nacionalni spas (USN), koalicija oporbenih stranaka, kojim se promiču „mirne i demokratske nacionalne politike”,

–  uzimajući u obzir zakon br. 2015-3016 PR/PM koji je donijelo Vijeće ministara Džibutija 24. studenoga 2015., kojim se utvrđuju izvanredne sigurnosne mjere nakon napada u Parizu 13. studenoga 2015.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Protokol uz Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda o pravima žena u Africi,

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua, koji je potpisan 23. lipnja 2000. i izmijenjen 22. lipnja 2010.,

–  uzimajući u obzir Ustav Republike Džibutija iz 1992. kojim se priznaju temeljne slobode i osnovna načela dobrog upravljanja;

–  uzimajući u obzir smjernice za misije Afričke unije za promatranje i nadgledanje izbora,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Ismail Omar Guelleh, predsjednik Džibutija od 1999., uvjerljivo pobijedio na izborima u travnju 2016. s 87,1 % glasova, što oporbene stranke i skupine za zaštitu prava kritiziraju kao rezultat političke represije; budući da su neki kandidati oporbe bojkotirali izbore 2005., 2011. i 2016.; budući da je predsjednik Guelleh uvjerio Narodnu skupštinu da izmijeni Ustav 2010. godine, nakon što je najavio da se neće ponovno kandidirati za izbore 2016., a to mu je omogućilo da se kandidira za treći mandat 2011.; budući da su prosvjedi civilnog društva koji su uslijedili suzbijeni;

B.  budući da zahvaljujući odličnom položaju u Adenskom zaljevu Džibuti ima stratešku važnost za strane vojne baze te se smatra središtem u borbi protiv piratstva i terorizma;

C.  budući da je deset džibutijskih žena u Parizu započelo štrajk glađu zahtijevajući da se pokrene međunarodna istraga o silovanju žena u Džibutiju, od kojih četiri štrajkašice tvrde da su i same bile silovane, a tridesetogodišnja Fatou Ambassa štrajka u uspomenu na svoju rođakinju Halimu koja je navodno ubijena u grupnom silovanju 2003. u dobi od 16 godina; budući da je osam od tih žena protestiralo devetnaest dana, od 25. ožujka do 12. travnja 2016., i da im se pridružilo još deset žena u Bruxellesu; budući da džibutijske vlasti osporavaju njihove tvrdnje; budući da su žene taoci u sukobu džibutijske vojske i Fronte za obnovu jedinstva i demokracije; budući da je Odbor džibutijskih žena (Comité des Femmes Djiboutiennes Contre le Viol et l’Impunité (COFEDVI) – Odbor džibutijskih žena protiv silovanja i nekažnjivosti), osnovan 1993. godine, u oko 20 podnesenih tužbi zabilježio 246 slučajeva silovanja koja su počinili vojnici;

D.  budući da nijedna izborna promatračka misija nije pozvana da nadgleda izbore i budući da su džibutske vlasti odbile prijedlog EU-a da pošalje misiju izbornih stručnjaka; budući da izborna promatračka misija Afričke unije predlaže osnivanje neovisnog izbornog povjerenstva koje bi bilo zaduženo za izborni postupak, pa i objavu privremenih rezultata;

E.  budući da su tri kandidata oporbe, Omar Elmi Khaireh, Mohamed Moussa Ali i Djama Abdourahman Djama, osporili rezultate izbora u travnju 2016. zbog nedostatka transparentnosti i činjenice da ne odražavaju volju džibutskog naroda; budući da lokalne organizacije za zaštitu ljudskih prava nisu priznale rezultate tih izbora; budući da je manevarski prostor za oporbu i dalje vrlo malen, s ograničenom slobodom izražavanja misli; budući da je država pod strogom kontrolom policijskih snaga i sigurnosnih službi i da je pravosudni sustav slab i blizak vladi; budući da su vođe oporbe bili često zatvarani i zlostavljani i da su postajali navodi o mučenju; budući da je prema navodima vojsci bilo naređeno da ukloni predstavnike oporbe s nekih biračkih mjesta kako bi se mogle napuniti glasačke kutije, dok su neka područja poput Ali-Sabieha bila pod vojnim nadzorom; budući da je predsjednik Guelleh navodno održao proslavu kako bi nagradio vojsku za njezin doprinos izborima prije nego što su objavljeni službeni rezultati; budući da je Afrička unija osudila brojne nepravilnosti (nepostojanje dokumentacije, neobjavljivanje rezultata i to što glasovi nisu prebrojeni javno);

F.  budući da je 31. prosinca 2015., nakon isključivanja zastupnika oporbe iz parlamenta, zakon o izvanrednom stanju koji je donesen u studenome 2015. korišten u svrhu ograničavanja individualnih sloboda i represije nad oporbenim aktivistima, borcima za ljudska prava, sindikalistima i novinarima;

G.  budući da je 30. prosinca vladajuća koalicija, UMP, potpisala okvirni sporazum s oporbenom koalicijom, USN, koji je omogućio reformu Neovisnog nacionalnog izbornog povjerenstva (Commission Électorale Nationale Indépendante), osnivanje zajedničkog parlamentarnog odbora i kratkoročne i srednjoročne reforme; budući da je zajednički parlamentarni odbor uspostavljen u veljači 2015., no nije podnio ni jedan od najvažnijih nacrta zakona (kao što je zakon o osnivanju zajedničkog izbornog povjerenstva i zakon o pravima i obvezama političkih stranaka); budući da su 26. kolovoza 2015. džibutske vlasti objavile da se izborno povjerenstvo neće reformirati;

H.  budući da u Džibutiju nema privatnih televizijskih ili radijskih kanala i da vlasti pomno prate internetske stranice oporbe i često blokiraju internetske stranice i društvene mreže organizacija za zaštitu ljudskih prava; budući da su glavne novine La Nation i nacionalna radiotelevizijska kuća Radiodiffusion-Télévision de Djibouti, koja prakticira autocenzuru, u vlasništvu vlade; budući da je organizacija Freedom House 2015. izvijestila da u Džibutiju nema slobode medija; budući da se Džibuti nalazi na 170. mjestu (od 180 zemalja) prema svjetskom indeksu slobode medija 2015., koji sastavljaju reporteri bez granica; budući da su tijekom vladavine koalicije UMP oporbene stranke i aktivisti bili izloženi stalnoj represiji, a mnogi stranački aktivisti i novinari, uključujući reportera BBC-a u predsjedničkoj kampanji 2016., suočeni sa sudskim postupcima; budući da su 19. siječnja 2016. glavne oporbene novine l’Aurore ugašene sudskom odlukom; budući da još nije osnovano nacionalno povjerenstvo za komunikaciju, a trebalo je biti 1993. godine.

I.  budući da je u regiji Mablas zabilježen val proizvoljnih uhićenja osoba za koje se sumnjalo da su pripadnici Fronte za obnovu jedinstva i demokracije, posebno 2012. godine;

J.  budući da su prema navodima vlasti na kulturnom događanju u Buldugu 21. prosinca 2015. usmrtile najmanje 27 osoba i ranile više od 150 osoba, iako džibutska vlada ustraje u tome da broj stradalih nije veći od sedmero; budući da je policija nakon toga provalila u prostore u kojima se sastaju vođe oporbe, ozlijedila mnoge od njih i zatvorila dvojicu istaknutih vođa oporbe (Abdourahmana Mohammeda Guelleha, glavnog tajnika USN-a, i Hamouda Abdija Souldana) a da nisu iznesene nikakve optužbe protiv njih; budući da su obojica oslobođena nekoliko dana prije predsjedničkih izbora, a Abdourahman Mohammed Guelleh tereti se za kazneno djelo; budući da je vođa sindikata i borac za ljudska prava Omar Ali Ewado držan u izolaciji od 29. prosinca 2015. do 14. veljače 2016. zato što je objavio popis žrtava tog masakra i osoba koje se još uvijek smatraju nestalima; budući da je i njegov odvjetnik prisilno zadržan u zračnoj luci; budući da je džibutska policija ustrijelila Saida Housseina Robleha, člana oporbe i glavnog tajnika Džibutske lige za ljudska prava (LDDH), koji se trenutačno nalazi u egzilu u Europi;

K.  budući da su uvjeti u džibutskim zatvorima izrazito zabrinjavajući;

L.  budući da je nakon terorističkog napada u Parizu od 13. studenog 2015. Vijeće ministara Džibutija 24. studenog donijelo odluku br. 2015-3016 PR/PM kao protuterorističku mjeru kojom se zabranjuje okupljanje na javnim prostorima;

M.  budući da u Džibutiju ne postoji zakonodavstvo protiv nasilja u obitelji i silovanja u braku; budući da su nadležna tijela obavijestila Odbor UN-a za ukidanje diskriminacije žena da su svjesna nedostataka svojih pokušaja da riješe problem nasilja na temelju spola; budući da su različiti oblici genitalnog sakaćenja žena provedeni na 98 % osoba ženskog spola u Džibutiju, iako je ono od 2005. nezakonito;

N.  budući da prema Svjetskoj banci više od 23 % stanovnika Džibutija živi u ekstremnom siromaštvu te da ih 74 % preživljava s manje od 3 USD dnevno; budući da je visokim cijenama hrane, nestašicom vode, klimatskim promjenama i smanjenom površinom pašnjaka dodatno pogoršana nesigurnost opskrbe hranom u Džibutiju; budući da je Džibuti korisnik paketa pomoći EU-a od 79 milijuna EUR za zemlje Roga Afrike koje pogađa fenomen El Niño;

O.  budući da su poštovanje ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava sam temelj partnerstva zemalja AKP-a i EU-a i čine ključan dio Sporazuma iz Cotonoua; budući da bi EU trebao bez odgađanja ojačati redovit politički dijalog s Džibutijem u skladu s člankom 8. Sporazuma iz Cotonoua;

P.  budući da Džibuti kao dio Nacionalnog okvirnog programa EU-a u okviru 11. europskog razvojnog fonda trenutačno prima 105 milijuna EUR iz bilateralnih fondova EU-a, prije svega za vodu, sanitarne usluge, hranu i sigurnost opskrbe hranom; budući da će Džibuti od 2013. do 2017. primiti 14 milijuna EUR u sklopu inicijative EU-a za potporu otpornosti Roga Afrike, čiji je cilj osnažiti zajednice kako bi se mogle oduprijeti čestim sušama;

Q.  budući da Džibuti trenutačno udomljava više od 15 000 izbjeglica iz Somalije i Eritreje te oko 8 000 izbjeglica iz Jemena; budući da su žene i djevojčice u izbjegličkim kampovima izložene riziku od nasilja na temelju spola; budući da Komisija pruža pomoć, kao što su usluge kojima se spašavaju životi i financijska pomoć za zajednice u kojima se nalaze izbjeglički kampovi;

1.  izražava zabrinutost zbog zaustavljenog procesa demokratizacije u Džibutiju, koji se pogoršao parlamentarnim izmjenama odredbi Ustava Džibutija o ograničenju predsjedničkih mandata i izjavama o uznemiravanju članova oporbe te o njihovu isključivanju s biračkih mjesta; ističe važnost poštenih izbora bez zastrašivanja;

2.  poziva na temeljitu istragu u pogledu transparentnosti izbornog postupka i izbora u Džibutiju iz 2016.; ponavlja poziv EU-a da se objave rezultati sa svih biračkih mjesta s izbora iz 2013. i iz 2016.;

3.  snažno osuđuje silovanja civila koja su počinili džibutijski vojnici, koja su prijavile razne nevladine organizacije i na koja skreću pozornost slučajevi štrajka glađu, te poziva džibutijske vlasti da provedu temeljitu istragu djelovanja vojske i okončaju nekažnjivost; poziva UN da istraži stanje ljudskih prava u Džibutiju, posebice situaciju žena; izražava snažnu solidarnost s džibutijskim ženama koje trenutačno štrajkaju glađu u Francuskoj i Belgiji;

4.  osuđuje miješanje vojske i policije u demokratske procese i ponavlja da je temeljita i transparentna istraga u pogledu izbornog postupka od ključne važnosti; izražava zabrinutost zbog očite spremnosti predsjednika da prerano proslavi svoju pobjedu na izborima iz travnja 2016.; podsjeća Džibuti da je potpisao Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja i da se člankom 16. Ustava Džibutija propisuje da „nitko neće biti podvrgnut mučenju, zlostavljanju ili okrutnim, neljudskim ili ponižavajućim postupcima”; poziva Džibuti da temeljito istraži navode o mučenju i zlostavljanju te da se pobrine da se počinitelji kazneno gone, i, budu li osuđeni, da ih se prikladno kazni te da se žrtve primjereno obeštete, kao i da uspostavi nezavisni mehanizam za istragu navoda o kršenju zakona;

5.  žali zbog odluke džibutijskih vlasti da prekrše sporazum iz 2014. o reformi izbornog povjerenstva te ih potiče na blisku suradnju s oporbom radi uvođenja poštenijeg i transparentnijeg izbornog postupka;

6.  podsjeća džibutijske vlasti na njihovu obvezu da u skladu sa smjernicama za misije promatranja i nadgledanja izbora u Afričkoj uniji štite novinare i osuđuje način na koji se prema njima postupalo te podsjeća džibutijske vlasti na važnost slobode tiska i prava na pošteno suđenje; od džibutijskih vlasti traži detaljno obrazloženje o postupanju prema novinarima; snažno osuđuje uznemiravanje i zatvaranje oporbenih čelnika, novinara i nezavisnih boraca za ljudska prava bez optužnice prije održavanja predsjedničkih izbora; poziva vlasti Džibutija da okončaju ugnjetavanje političkih protivnika i novinara te da puste na slobodu sve osobe koje su u pritvoru zbog političkih razloga ili zbog ostvarivanja slobode medija; poziva vlasti Džibutija da revidiraju nacionalno zakonodavstvo o izvanrednom stanju kako bi ga u potpunosti uskladili s međunarodnim pravom;

7.  osuđuje nedostatak nezavisnog tiska u Džibutiju te nadgledanje i cenzuru internetskih stranica na kojima se kritizira vlada; žali zbog prakse autocenzure koju provode mediji u vlasništvu države; poziva vlasti Džibutija da svim nezavisnim medijima koji to zatraže daju dozvolu za emitiranje FM radio programa; poziva vladu da stranim novinarima odobri slobodan pristup u zemlju kako bi im se omogućio siguran i objektivan rad; poziva vlasti Džibutija da uspostave nacionalno povjerenstvo za komunikaciju i da dopuste nezavisno privatno emitiranje programa;

8.  žali zbog ubojstava počinjenih na kulturnoj priredbi 21. prosinca 2015. i pritvaranja te uznemiravanja boraca za ljudska prava i članova oporbe koja su uslijedila; izražava sućut obiteljima žrtava i zahtijeva potpunu i nezavisnu istragu u cilju otkrivanja počinitelja i njihova privođenja pravdi; ponavlja da osuđuje proizvoljno pritvaranje i poziva na poštovanje prava na obranu;

9.  poziva vlasti Džibutija da zajamče poštovanje ljudskih prava priznatih nacionalnim i međunarodnim sporazumima koje je Džibuti potpisao te da zaštiti građanska i politička prava i slobode, uključujući pravo na mirne prosvjede i slobodu medija;

10.  apelira na vladu da omogući obuku policije i drugih službenika kako bi se mogao primijeniti zakon o sprečavanju trgovanja ljudima, da uloži više napora kako bi privela pravdi osobe koje trguju ljudima i podigla razinu svijesti pravosudnih, zakonodavnih i administrativnih tijela, civilnog društva i nevladinih organizacija koje djeluju u zemlji, kao i opće javnosti, o problemu trgovanja ljudima;

11.  traži da se žene i muškarci u Džibutiju tretiraju jednako pred zakonom te podsjeća vlasti da su potpisale Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena;

12.  pozdravlja intervencije vlasti Džibutija u pogledu raširene prakse genitalnog sakaćenja žena, no smatra da je potrebno ostvariti veći napredak;

13.  poziva vlasti da odobre pristup nevladinim organizacijama u područja Obocka, Tadjourala i Dikhila;

14.  poziva na zaustavljanje zlostavljanja civila na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, gdje se događaju silovanja, te poziva na okončavanje prisilnog naseljavanja seljana koji se koriste kao štit oko tabora džibutijske vojske u regijama Garabtissane, Margoita i Galela, u kojima su afarske žene u potpunosti prepuštene na milost i nemilost vojsci;

15.  izražava svoju spremnost da pomno prati stanje u Džibutiju i da predloži restriktivne mjere u slučaju kršenja Sporazuma iz Cotonoua (2000.), a posebno njegovih članaka 8. i 9.; poziva Komisiju da također pomno prati situaciju;

16.  potiče Europsku službu za vanjsko djelovanje, Komisiju i njihove partnere da rade s Džibutijem na dugoročnoj političkoj reformi, koju bi trebala znatno olakšati postojeća snažna veza s obzirom na to da je Džibuti bio ključan u borbi protiv terorizma i piratstva u regiji te da je domaćin vojne baze i pridonosi stabilnosti u regiji;

17.  poziva Komisiju da nezavisnim organizacijama i civilnom društvu pruži daljnju podršku, osobito tako da što prije moguće otvori javni natječaj u okviru Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladi Džibutija, institucijama Afričke unije, Međuvladinom tijelu za razvoj, Arapskoj ligi, Organizaciji islamske suradnje, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, državama članicama EU-a te supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a.