Společný návrh usnesení - RC-B8-0607/2016Společný návrh usnesení
RC-B8-0607/2016

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o statusu tržního hospodářství Číny

11.5.2016 - (2016/2667(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ALDE (B8-0607/2016)
PPE (B8-0608/2016)
S&D (B8-0609/2016)
ECR (B8-0611/2016)
Verts/ALE (B8-0612/2016)

Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Artis Pabriks za skupinu PPE
Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz za skupinu S&D
Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Angel Dzhambazki za skupinu ECR
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Pavel Telička za skupinu ALDE
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz, Barbara Spinelli


Postup : 2016/2667(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0607/2016
Předložené texty :
RC-B8-0607/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o statusu tržního hospodářství Číny

(2016/2667(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na antidumpingové právní předpisy EU (nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství)[1],

–  s ohledem na protokol o přistoupení Číny ke Světové obchodní organizaci (WTO),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se obchodních vztahů mezi EU a Čínou,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Čína patří mezi největší obchodní mocnosti na světě, přičemž Čína je druhým největším obchodním partnerem EU a EU je největším obchodním partnerem Číny a hodnota vzájemných obchodních toků výrazně přesahuje 1 miliardu EUR denně;

B.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 čínské investice v EU poprvé přesáhly objem investic EU v Číně; vzhledem k tomu, že čínský trh je hlavním zdrojem zisků několika průmyslových odvětví a značek EU;

C.  vzhledem k tomu, že ujednání uzavřené pro přistoupení Číny k WTO umožňovalo zvláštní metodiku výpočtu dumpingu, stanovenou v oddíle 15 protokolu o přistoupení, která slouží jako základ pro odlišné zacházení s produkty dováženými z Číny;

D.  vzhledem k tomu, že veškerá rozhodnutí týkající se produktů dovážených z Číny musí po prosinci 2016 zajišťovat soulad právních předpisů EU s pravidly WTO;

E.  vzhledem k tomu, že ustanovení oddílu 15 protokolu o přistoupení Číny k WTO, která zůstávají v platnosti po roce 2016, představují základ pro uplatňování nestandardní metodiky na dovozy z Číny po roce 2016;

F.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí podniků týkající se cen, nákladů, výstupů a vstupů nereagují – s ohledem na stávající míru vlivu státu na čínské hospodářství – na signály na trhu, které jsou odrazem nabídky a poptávky;

G.  vzhledem k tomu, že Čína se v protokolu o přistoupení mimo jiné zavázala, že umožní, aby byly veškeré její ceny určovány tržními silami, a vzhledem k tomu, že EU musí zajistit, aby Čína své povinnosti spojené se členstvím ve WTO v plném rozsahu dodržovala;

H.  vzhledem k tomu, že nadměrná výrobní kapacita Číny má již v EU silné sociální, ekonomické a environmentální důsledky, jak prokazují nedávné nepříznivé dopady na ocelářský průmysl EU, zejména ve Spojeném království, a vzhledem k tomu, že udělení statusu tržního hospodářství Číně by mohlo mít značné sociální dopady na pracovní místa v EU;

I.  vzhledem k tomu, že 56 ze 73 antidumpingových opatření, která jsou v současné době v EU uplatňována, se vztahuje na produkty dovážené z Číny;

J.  vzhledem k tomu, že nedávno ukončené veřejné konzultace o případném udělení statusu tržního hospodářství Číně by mohly poskytnout další informace, jež by mohly být při řešení této otázky užitečné;

K.  vzhledem k tomu, že sdělení Komise ze dne 10. října 2012 nazvané „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu“ stanoví cíl zvýšit do roku 2020 podíl průmyslu na HDP EU na 20 %;

1.  znovu potvrzuje význam partnerství EU s Čínou, v němž hrají důležitou úlohu volný a spravedlivý obchod a investice;

2.  zdůrazňuje, že Čína není tržním hospodářstvím a že dosud nesplnila pět kritérií, kterými EU definuje tržní hospodářství;

3.  naléhavě vyzývá Komisi, aby s hlavními obchodními partnery EU, a to i v rámci nadcházejících summitů G7 a G20, koordinovala, jakým způsobem nejlépe zajistit, aby všechna ustanovení oddílu 15 protokolu o přistoupení Číny k WTO, která zůstávají v platnosti po roce 2016, získala plný právní význam podle příslušných vnitrostátních postupů, a jak čelit jakémukoli jednostrannému udělení statusu tržního hospodářství Číně;

4.  zdůrazňuje, že je třeba otázky spojené s udělením statusu tržního hospodářství diskutovat na nadcházejícím summitu EU-Čína;

5.  vyzývá Komisi, aby řádně zohledňovala obavy průmyslu, odborů a dalších zúčastněných stran EU, pokud jde o důsledky pro zaměstnanost v EU, životní prostředí, normy a udržitelný hospodářský růst ve všech dotčených výrobních odvětvích a pro průmysl EU jako celek, a aby v této souvislosti zajistila ochranu pracovních míst v EU;

6.  je přesvědčen o tom, že dokud Čína nebude splňovat všech pět kritérií EU, na jejichž základě může být považována za tržní hospodářství, měla by EU v rámci antidumpingových a antisubvenčních šetření zaměřených na dovoz produktů z Číny uplatňovat nestandardní metodiku pro určování srovnatelnosti cen v souladu s těmi částmi oddílu 15 protokolu o přistoupení Číny, jež umožňují uplatňování nestandardní metodiky, přičemž tyto části by měly být využívány v plném rozsahu; vyzývá Komisi, aby v souladu s touto zásadou předložila příslušný návrh;

7.  současně zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí celkově reformovat nástroje EU na ochranu obchodu s cílem zajistit pro průmysl EU ve vztahu k Číně a k dalším obchodním partnerům rovnocenné podmínky, a to v plném souladu s pravidly WTO; vyzývá Radu, aby se ve věci modernizace nástrojů Unie na ochranu obchodu urychleně snažila dosáhnout dohody s Parlamentem;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.