Menetlus : 2016/2667(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0607/2016

Esitatud tekstid :

RC-B8-0607/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/05/2016 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0223

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 141kWORD 69k
11.5.2016
PE582.625v01-00}
PE582.626v01-00}
PE582.627v01-00}
PE582.629v01-00}
PE582.630v01-00} RC1
 
B8-0607/2016}
B8-0608/2016}
B8-0609/2016}
B8-0611/2016}
B8-0612/2016} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

ALDE (B8-0607/2016)

PPE (B8-0608/2016)

S&D (B8-0609/2016)

ECR (B8-0611/2016)

Verts/ALE (B8-0612/2016)


Hiina turumajandusliku staatuse kohta (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Artis Pabriks fraktsiooni PPE nimel
Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz fraktsiooni S&D nimel
Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel
Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Euroopa Parlamendi resolutsioon Hiina turumajandusliku staatuse kohta (2016/2667(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ELi dumpinguvastaseid õigusakte (nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed)(1),

–  võttes arvesse Hiina Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) ühinemise protokolli,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ELi ja Hiina kaubandussuhete kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Euroopa Liit ja Hiina on kaks maailma suurimat kauplejat, kusjuures Hiina on ELi suuruselt teine kaubanduspartner ja EL on Hiina suurim kaubanduspartner, ning et nende kaubavahetuse maht ületab selgelt miljard eurot päevas;

B.  arvestades, et 2015. aastal ületasid Hiina investeeringud ELi esimest korda ELi investeeringud Hiinasse; arvestades, et Hiina turg on olnud paljude ELi tööstusharude ja kaubamärkide jaoks peamine tuluallikas;

C.  arvestades, et Hiina ühinemisel WTOga lubati seda ühinemist reguleeriva korraga kohaldada dumpingu arvestamiseks erimetoodikat, mis sätestati ühinemisprotokolli 15. jaos ja mis on Hiina importkauba erikohtlemise alus;

D.  arvestades, et kõikides otsustes selle kohta, kuidas suhtuda Hiina kaupade importi pärast 2016. aasta detsembrit, tuleb tagada ELi õiguse vastavus WTO eeskirjadele;

E.  arvestades, et Hiina WTOga ühinemise protokolli 15. jao sätted, mis jäävad kehtima ka pärast 2016. aastat, on aluseks, mille kohaselt Hiina importkaubale kohaldatakse ka pärast 2016. aastat mittestandardset metoodikat;

F.  arvestades, et kui Hiina jätkab oma majanduse mõjutamist praegusel määral, ei vasta ettevõtete otsused hinna, kulude, tootmismahtude ja tootmiskulude kohta pakkumist ja nõudlust kajastavatele turusignaalidele;

G.  arvestades, et ühinemisprotokollis kohustus Hiina muu hulgas võimaldama kõikidel oma hindadel kujuneda turujõudude mõjul, ja arvestades, et EL peab tagama, et Hiina järgiks täielikult oma WTO raames võetud kohustusi;

H.  arvestades, et Hiina ülemäärane tootmisvõimsus toob juba praegu ELis kaasa tõsiseid tagajärgi sotsiaalsfäärile, majandusele ja keskkonnale, nagu näitas hiljuti ELi terasesektorile avaldunud kahjulik mõju, eelkõige Ühendkuningriigis, ning arvestades, et Hiinale turumajandusliku staatuse andmise sotsiaalne mõju ELi töökohtadele võib olla märkimisväärne;

I.  arvestades, et praegu ELis kehtivast 73st dumpinguvastasest meetmest kohaldatakse Hiina importkauba suhtes 56;

J.  arvestades, et hiljuti lõpule viidud avalik konsultatsioon Hiinale turumajandusliku staatuse andmise teemal võib anda täiendavat teavet, millest võib selle küsimuse lahendamisel kasu olla;

K.  arvestades, et komisjoni 10. oktoobri 2012. aasta teatises „Tugevam Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja taastumiseks“ seatakse eesmärgiks tõsta tööstuse osakaal ELi SKPs 2020. aastaks 20 %-le;

1.  tuletab meelde, kui tähtis on ELi ja Hiina vaheline partnerlus, milles vabal ja õiglasel kaubavahetusel ning investeeringutel on oluline roll;

2.  rõhutab, et Hiina ei ole turumajanduslik riik ning need viis kriteeriumi, mille EL on turumajanduslike riikide määratlemiseks kehtestanud, ei ole veel täidetud;

3.  nõuab tungivalt, et komisjon kooskõlastaks ELi peamiste kaubanduspartneritega, sealhulgas ka tulevaste G7 ja G20 tippkohtumiste raames, kuidas kõige paremini tagada, et Hiina WTOga ühinemise protokolli 15. jao kõikidel sätetel, mis jäävad kehtima ka pärast 2016. aastat, oleks täielik õigusjõud siseriiklikus õiguses, ning et komisjon oleks vastu Hiinale turumajandusliku staatuse ühepoolsele andmisele;

4.  rõhutab, et turumajanduslikku staatust käsitlevaid küsimusi tuleks arutada eelseisval ELi ja Hiina tippkohtumisel;

5.  palub komisjonil võtta nõuetekohaselt arvesse ELi tööstussektori, ametiühingute ja teiste huvirühmade väljendatud muret tagajärgede pärast ELi töökohtadele, keskkonnale, standarditele ja jätkusuutlikule majanduskasvule kõigis mõjutatud tootmissektorites ja ELi tööstusele tervikuna ning tagada sellega seoses ELi töökohtade kaitse;

6.  on veendunud, et kuni Hiina ei täida kõiki ELi kehtestatud viit kriteeriumi, mis on vajalikud turumajandusliku staatuse saamiseks, peaks EL kasutama Hiina importkaupa puudutavates dumpingu- ja subsiidiumivastastes uurimistes hindade võrreldavuse kindlaksmääramiseks mittestandardset metoodikat, tehes seda täielikus kooskõlas Hiina ühinemisprotokolli 15. jao nende osadega, mis võimaldavad mittestandardset metoodikat kohaldada; palub, et komisjon esitaks nimetatud põhimõttele vastava ettepaneku;

7.  rõhutab ühtlasi tungivat vajadust reformida ELi kaubanduse kaitsemeetmeid üldiselt, et tagada ELi tööstusele Hiina ja muude kaubanduspartneritega võrdsed tingimused täies kooskõlas WTO eeskirjadega; palub nõukogul püüda jõuda Euroopa Parlamendiga liidu kaubanduse kaitsemeetmete ajakohastamise osas kiiresti kokkuleppele;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika