Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0607/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0607/2016

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o statusu tržišnog gospodarstva Kine

11.5.2016 - (2016/2667(RSP))

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
ALDE (B8-0607/2016)
PPE (B8-0608/2016)
S&D (B8-0609/2016)
ECR (B8-0611/2016)
Verts/ALE (B8-0612/2016)

Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Artis Pabriks u ime Kluba zastupnika PPE-a
Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz u ime Kluba zastupnika S&D-a
Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Pavel Telička u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Reinhard Bütikofer u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Helmut Scholz, Barbara Spinelli


Postupak : 2016/2667(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0607/2016
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0607/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta  o statusu tržišnog gospodarstva Kine

(2016/2667(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir antidampinško zakonodavstvo EU-a (Uredba Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice)[1],

–  uzimajući u obzir Protokol o pristupanju Kine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o trgovinskim odnosima između EU-a i Kine,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da su Europska unija i Kina među najvećim trgovinskim silama svijeta i da je Kina drugi po veličini trgovinski partner Europske unije, dok je EU najveći trgovinski partner Kine, te da vrijednost njihove dnevne trgovinske razmjene u znatnoj mjeri prelazi milijardu eura;

B.  budući da su 2015. ulaganja iz Kine u EU prvi put premašila ulaganja iz EU-a u Kinu; budući da je kinesko tržište glavni generator profita za niz industrija i robnih marki iz Europske unije;

C.  budući da je u okviru pristupanja Kine WTO-u omogućena primjena specifične metodologije za izračun dampinga koja je uvrštena u odjeljak 15. Protokola o pristupanju i koja služi kao temelj za drugačije postupanje prema robi uvezenoj iz Kine;

D.  budući da se svakom odlukom o načinu postupanja s robom uvezenom iz Kine nakon prosinca 2016. mora zajamčiti usklađenost zakonodavstva EU-a s propisima WTO-a;

E.  budući da odredbe iz odjeljka 15. Protokola o pristupanju Kine WTO-u koje ostaju na snazi nakon 2016. pružaju osnovu za primjenu nestandardne metodologije na uvoz iz Kine nakon 2016. godine;

F.  budući da, s obzirom na to do koje mjere kineske državne vlasti trenutačno utječu na gospodarstvo Kine, odluke poduzećâ o cijenama, troškovima te izlaznim i ulaznim sredstvima nisu usklađene s tržišnim pokazateljima koji odražavaju ponudu i potražnju;

G.  budući da se Kina u svojem Protokolu o pristupanju obvezala da će, među ostalim, dozvoliti da se sve njezine cijene određuju tržišnim mehanizmima te budući da EU mora zajamčiti da Kina u potpunosti poštuje svoje obveze u okviru WTO-a;

H.  budući da prekomjerni kapaciteti Kine već imaju snažne socijalne, gospodarske i ekološke posljedice u EU-u, što pokazuje nedavni štetni utjecaj na sektor čelika u EU-u, posebno u Ujedinjenoj Kraljevini, te budući da bi dodjeljivanje statusa tržišnog gospodarstva Kini kad je riječ o radnim mjestima u EU-moglo imati znatan socijalni učinak;

I.  budući da se od 73 antidampinške mjere koje su trenutačno na snazi u EU-u njih 56 primjenjuje na robu uvezenu iz Kine;

J.  budući da bi nedavno zaključeno javno savjetovanje o mogućem dodjeljivanju statusa tržišnog gospodarstva Kini moglo pružiti dodatne informacije koje bi mogle biti korisne za rješavanje tog pitanja;

K.  budući da je u komunikaciji Komisije od 10. listopada 2012. pod nazivom „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak” postavljen cilj povećanja udjela industrije u BDP-u Europskoj uniji na 20 % do 2020. godine;

1.  ponovno ističe važnost strateškog partnerstva Europske unije i Kine u kojem slobodna i poštena trgovina i ulaganja imaju važnu ulogu;

2.  naglašava da Kina nije tržišno gospodarstvo i da još uvijek nije ispunila pet kriterija EU-a kojima se utvrđuje je li neko gospodarstvo tržišno gospodarstvo;

3.  potiče Komisiju da se uskladi s glavnim trgovinskim partnerima Europske unije, uključujući u kontekstu predstojećih sastanaka na vrhu skupina G7 i G20, u pogledu najboljeg načina jamčenja da sve odredbe odjeljka 15. Protokola o pristupanju Kine WTO-u koje ostaju na snazi nakon 2016. dobiju puno pravno značenje u okviru relevantnih domaćih postupaka te da se usprotivi svakom jednostranom dodjeljivanju statusa tržišnog gospodarstva Kini;

4.  naglašava da bi na predstojećem sastanku na vrhu Europske unije i Kine trebalo raspravljati o pitanjima koja se odnose na status tržišnog gospodarstva;

5.  poziva Komisiju da uzme u obzir zabrinutost koju su izrazili industrijski sektor, sindikati i drugi dionici u Europskoj uniji u pogledu posljedica na radna mjesta u EU-u, okoliš, standarde i održivi gospodarski rast u svim pogođenim proizvodnim sektorima, kao i na cijelu industriju u EU-u, te da u tom kontekstu zajamči zaštitu radnih mjesta u EU-u;

6.  uvjeren je da se, sve dok Kina ne ispuni svih pet kriterija EU-a koji su potrebni da dobije status tržišnog gospodarstva, EU treba koristiti nestandardnom metodologijom utvrđivanja usporedivosti cijena u antidampinškim i antisubvencijskim istragama povezanima s uvozom iz Kine, u skladu s dijelovima odjeljka 15. Protokola o pristupanju Kine koji omogućuju primjenu nestandardne metodologije te uz njihovu neograničenu primjenu; poziva Komisiju da iznese prijedlog u skladu s tim načelom;

7.  istodobno naglašava hitnu potrebu za općom reformom instrumenata Europske unije za trgovinsku zaštitu kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za industriju EU-a i Kine i drugih trgovinskih partnera uz puno poštovanje pravila WTO-a; poziva Vijeće da u što kraćem roku postigne dogovor s Parlamentom o modernizaciji instrumenata Unije za trgovinsku zaštitu;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.