Wspólny projekt rezolucji - RC-B8-0607/2016Wspólny projekt rezolucji
RC-B8-0607/2016

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin

11.5.2016 - (2016/2667(RSP))

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ALDE (B8-0607/2016)
PPE (B8-0608/2016)
S&D (B8-0609/2016)
ECR (B8-0611/2016)
Verts/ALE (B8-0612/2016)

Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Artis Pabriks w imieniu grupy PPE
Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz w imieniu grupy S&D
Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE
Helmut Scholz, Barbara Spinelli


Procedura : 2016/2667(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B8-0607/2016
Teksty złożone :
RC-B8-0607/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie statusu gospodarki rynkowej Chin

(2016/2667(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając unijne ustawodawstwo antydumpingowe (rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej)[1],

–  uwzględniając protokół w sprawie przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO),

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie stosunków handlowych UE-Chiny,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska i Chiny są dwoma największymi potęgami handlowymi na świecie, przy czym Chiny są drugim najważniejszym partnerem handlowym UE, która jest z kolei najważniejszym partnerem handlowym Chin, a wartość dziennych przepływów handlowych między tymi dwoma partnerami znacznie przekracza 1 mld EUR;

B.  mając na uwadze, że w 2015 r. wartość chińskich inwestycji w UE po raz pierwszy przekroczyła wartość inwestycji UE w Chinach; mając na uwadze, że rynek chiński jest głównym źródłem rentowności dla wielu unijnych sektorów i znaków towarowych;

C.  mając na uwadze, że kiedy Chiny przystąpiły do WTO, w sekcji 15. protokołu w sprawie przystąpienia wprowadzono ustalenie dotyczące specjalnej metody obliczania dumpingu, która służy za podstawę odmiennego traktowania przywozu z Chin;

D.  mając na uwadze, że każda decyzja co do sposobu traktowania przywozu z Chin od grudnia 2016 r. musi gwarantować zgodność prawa UE z przepisami WTO;

E.  mając na uwadze, że przepisy sekcji 15. protokołu w sprawie przystąpienia Chin do WTO, które pozostaną w mocy po 2016 r., stanowią podstawę prawną do tego, aby po roku 2016 stosować wobec przywozu z Chin niestandardową metodologię;

F.  mając na uwadze stopień, w jakim obecnie państwo wpływa na gospodarkę chińską, decyzje przedsiębiorstw dotyczące cen, kosztów, nakładów i wyników nie odpowiadają sygnałom rynkowym odzwierciedlającym podaż i popyt;

G.  mając na uwadze, że w protokole w sprawie przystąpienia Chiny zobowiązały się między innymi do tego, że pozwolą, aby wszystkie ceny były wyznaczane przez siły rynkowe, oraz mając na uwadze, że UE musi dopilnować, aby Chiny w pełni wywiązały się ze zobowiązań podjętych w ramach WTO;

H.  mając na uwadze, że nadwyżka zdolności produkcyjnych Chin już teraz ma znaczne społeczne, gospodarcze i środowiskowe konsekwencje w UE, czego przejawem był ostatnio negatywny wpływ na sektor stalowy UE, zwłaszcza w Zjednoczonym Królestwie, oraz mając na uwadze, że przyznanie Chinom statusu gospodarki rynkowej może mieć istotny wpływ społeczny na miejsca pracy w UE;

I.  mając na uwadze, że 56 z 73 obecnie obowiązujących środków antydumpingowych w UE jest stosowanych do przywozu z Chin;

J.  mając na uwadze, że zakończone niedawno konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej mogą dostarczyć dodatkowych informacji, które być może okażą się przydatne w rozwiązaniu tego problemu;

K.  mając na uwadze, że w komunikacie Komisji z dnia 10 października 2012 r. pt. „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” wyznaczono cel polegający na zwiększeniu do 2020 r. udziału przemysłu w PKB UE o 20%;

1.  podkreśla wagę partnerstwa UE z Chinami, w którym istotną rolę odgrywa sprawiedliwy handel i inwestycje;

2.  podkreśla, że Chiny nie są gospodarką rynkową i nie spełniają jeszcze pięciu kryteriów przyjętych przez UE do określania gospodarek rynkowych;

3.  apeluje do Komisji, aby uzgodniła z głównymi partnerami handlowymi, również w kontekście zbliżających się szczytów G-7 i G-20, jak najlepiej zapewnić, aby wszystkim przepisom sekcji 15. protokołu w sprawie przystąpienia Chin do WTO, które pozostaną w mocy po 2016 r., nadano w przepisach krajowych pełny sens prawny, oraz aby sprzeciwiła się ona wszelkiemu jednostronnemu przyznaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej;

4.  podkreśla, że na zbliżającym się szczycie UE-Chiny należy omówić kwestie dotyczące statusu gospodarki rynkowej;

5.  wzywa Komisję do należytego uwzględnienia obaw wyrażonych przez przedsiębiorstwa unijne, związki zawodowe i inne zainteresowane strony co do konsekwencji dla miejsc pracy w UE, środowiska, standardów i zrównoważonego wzrostu gospodarczego we wszystkich zainteresowanych sektorach przemysłu wytwórczego oraz konsekwencji dla przemysłu UE ogółem, a także wzywa w tym kontekście do zapewnienia ochrony miejsc pracy w UE;

6.  jest przekonany, że dopóki Chiny nie spełnią wszystkich pięciu unijnych kryteriów wymaganych do tego, aby uznać je za gospodarkę rynkową, UE powinna stosować niestandardową metodologię w dochodzeniach antydumpingowych i antysubsydyjnych wobec przywozu z Chin przy określaniu porównywalności cen, na mocy i przy pełnym zastosowaniu tych części sekcji 15. protokołu w sprawie przystąpienia Chin, które umożliwiają stosowanie niestandardowej metodologii; wzywa Komisję do przedstawienia wniosku, który byłyby zgodny z tą zasadą;

7.  jednocześnie podkreśla nieuchronną konieczność ogólnej reformy unijnych instrumentów ochrony handlu, aby zagwarantować przedsiębiorstwom unijnym równe warunki działania w stosunku do Chin i innych partnerów handlowych w pełnej zgodności z przepisami WTO; wzywa Radę do szybkiego osiągnięcia porozumienia z Parlamentem w sprawie unowocześnienia unijnych instrumentów ochrony handlu;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.