Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0607/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0607/2016

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o štatúte trhového hospodárstva Číny

11.5.2016 - (2016/2667(RSP))

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
ALDE (B8-0607/2016)
PPE (B8-0608/2016)
S&D (B8-0609/2016)
ECR (B8-0611/2016)
Verts/ALE (B8-0612/2016)

Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Artis Pabriks v mene skupiny PPE
Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz v mene skupiny S&D
Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Pavel Telička v mene skupiny ALDE
Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE
Helmut Scholz, Barbara Spinelli


Postup : 2016/2667(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0607/2016
Predkladané texty :
RC-B8-0607/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o štatúte trhového hospodárstva Číny

(2016/2667(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na právne predpisy EÚ v oblasti ochrany proti dumpingu (nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva[1]),

–  so zreteľom na protokol o pristúpení Číny k Svetovej obchodnej organizácii (WTO),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o obchodných vzťahoch EÚ – Čína,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Čína sú dve z najväčších obchodných zoskupení na svete, Čína je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ a EÚ je najväčším obchodným partnerom Číny, pričom vzájomný obchod predstavuje viac ako 1 miliardu EUR denne;

B.  keďže v roku 2015 prvýkrát presiahli investície z Číny do EÚ úroveň investícií z EÚ do Číny; keďže čínsky trh je hlavnou hnacou silou ziskovosti pre mnohé priemyselné odvetvia a značky v EÚ;

C.  keďže po vstupe Číny do WTO sa pre prístupovú fázu dohodlo ustanovenie, ktoré umožňovalo špecifickú metodiku výpočtu dumpingu, ktorá bola uvedená v oddiele 15 protokolu o pristúpení Číny a ktorá slúži ako základ pre odlišné zaobchádzanie s výrobkami dovážanými z Číny;

D.  keďže každé rozhodnutie týkajúce sa dovozu z Číny po decembri 2016 musí byť v súlade s právom Únie a s pravidlami WTO;

E.  keďže ustanovenia oddielu 15 protokolu o pristúpení Číny k WTO, ktoré zostávajú v platnosti aj po roku 2016, sú základom pre uplatňovanie neštandardnej metodiky na dovoz z Číny po roku 2016;

F.  keďže vzhľadom na súčasnú úroveň zasahovania štátu do čínskeho hospodárstva rozhodnutia spoločností týkajúce sa cien, nákladov, výstupov a vstupov nereagujú na signály trhu, ktoré odrážajú ponuku a dopyt;

G.  keďže Čína sa v protokole o pristúpení zaviazala okrem iného k tomu, že umožní, aby všetky jej ceny určovali trhové sily, a keďže EÚ musí zabezpečiť, aby Čína v plnej miere dodržiavala svoje povinnosti spojené s členstvom vo WTO;

H.  keďže čínska nadvýroba má už teraz vážne sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky pre EÚ, čo dokazuje nedávny negatívny vplyv na oceliarsky priemysel v EÚ, najmä v Spojenom kráľovstve, a ak by bol Číne udelený štatút trhového hospodárstva, mohlo by to viesť k značným sociálnym dôsledkom na pracovné miesta v EÚ;

I.  keďže 56 zo 73 antidumpingových opatrení platných v súčasnosti v EÚ sa uplatňuje na čínsky dovoz;

J.  keďže nedávno ukončená verejná konzultácia o možnom udelení štatútu trhového hospodárstva Číne môže byť zdrojom ďalších informácií, ktoré pomôžu pri riešení tejto otázky;

K.  keďže v oznámení Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva sa stanovuje cieľ zvýšiť do roku 2020 podiel priemyslu na HDP EÚ na 20 %;

1.  pripomína význam partnerstva EÚ s Čínou, v ktorom obchod a investície zohrávajú kľúčovú úlohu;

2.  zdôrazňuje, že Čína nie je trhovým hospodárstvom a že päť kritérií, ktoré EÚ určila na vymedzenie krajín s trhových hospodárstvom, ešte nebolo splnených;

3.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala so svojimi hlavnými obchodnými partnermi úsilie, a to aj v kontexte nadchádzajúcich samitov G7 a G20, ako najlepšie zabezpečiť, aby všetky ustanovenia oddielu 15 protokolu o pristúpení Číny k WTO, ktoré budú naďalej platné po roku 2016, boli z právneho hľadiska plne zohľadnené v príslušných vnútroštátnych postupoch, a aby odmietla akékoľvek jednostranné ústupky, pokiaľ ide o udelenie štatútu trhového hospodárstva Číne;

4.  zdôrazňuje, že na nadchádzajúcom summite EÚ – Čína, by mali byť prerokované otázky týkajúce sa štatútu trhového hospodárstva;

5.  vyzýva Komisiu, aby náležite zohľadnila všetky obavy zo strany priemyslu EÚ, odborových organizácií a ďalších zainteresovaných strán týkajúce sa dôsledkov na zamestnanosť, životné prostredie, normy a udržateľný hospodársky rast vo všetkých dotknutých výrobných odvetviach a na priemysel EÚ ako celok a v tomto kontexte zabezpečila ochranu pracovných miest EÚ;

6.  je presvedčený, že pokiaľ Čína nesplní všetkých päť kritérií potrebných na to, aby sa mohla považovať za trhové hospodárstvo, EÚ by v rámci antidumpingových a antisubvenčných vyšetrovaní dovozu z Číny mala používať neštandardnú metodiku pri určovaní porovnateľnosti cien, a to na základe a pri plnom uplatnení tých častí oddielu 15 protokolu o pristúpení Číny, ktoré vytvárajú priestor na uplatňovanie neštandardnej metodiky; vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh v súlade s touto zásadou;

7.  zároveň zdôrazňuje bezprostrednú potrebu všeobecnej reformy nástrojov na ochranu obchodu EÚ s cieľom zaručiť rovnaké podmienky pre priemysel EÚ, aké majú Čína a ďalší obchodní partneri, v plnom súlade s pravidlami WTO; vyzýva Radu, aby rýchlo dosiahla dohodu s Parlamentom o modernizácii nástrojov na ochranu obchodu v Únii;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.