Predlog skupne resolucije - RC-B8-0607/2016Predlog skupne resolucije
RC-B8-0607/2016

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o statusu tržnega gospodarstva Kitajske

11.5.2016 - (2016/2667(RSP))

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B8-0607/2016)
PPE (B8-0608/2016)
S&D (B8-0609/2016)
ECR (B8-0611/2016)
Verts/ALE (B8-0612/2016)

Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Artis Pabriks v imenu skupine PPE
Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz v imenu skupine S&D
Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) v imenu skupine ECR
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Pavel Telička v imenu skupine ALDE
Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz, Barbara Spinelli


Postopek : 2016/2667(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0607/2016
Predložena besedila :
RC-B8-0607/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o statusu tržnega gospodarstva Kitajske

(2016/2667(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju protidampinške zakonodaje EU (Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti)[1],

–  ob upoštevanju protokola o pristopu Kitajske k Svetovni trgovinski organizaciji (STO),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o trgovinskih odnosih med EU in Kitajsko,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker sta Evropska unija in Kitajska dve izmed največjih trgovinskih sil na svetu, pri čemer je Kitajska druga največja trgovinska partnerica EU, ta pa njena največja trgovinska partnerica, dnevni trgovinski tokovi med njima pa znatno presegajo 1 milijardo EUR;

B.  ker so naložbe Kitajske v EU leta 2015 prvič presegle naložbe EU v Kitajsko; ker je bil kitajski trg glavno gonilo donosnosti za številne industrije in blagovne znamke iz EU;

C.  ker se je takrat, ko se je Kitajska pridružila STO, za njen pristop uporabila posebna metodologija za izračun dampinga, ki je bila uvedena v oddelku 15 protokola o pristopu in ki je podlaga za drugačno obravnavo kitajskega uvoza;

D.  ker je treba pri vseh odločitvah o tem, kako po decembru 2016 obravnavati uvoz iz Kitajske, zagotoviti skladnost s pravom EU in pravili STO;

E.  ker določbe oddelka 15 protokola o pristopu Kitajske k STO, ki bodo ostale veljavne po letu 2016, zagotavljajo podlago za uporabo nestandardne metodologije za kitajski uvoz, tudi po letu 2016;

F.  ker se podjetja pri odločanju glede cen, stroškov, proizvodnje in vložkov glede na sedanjo raven državnega vpliva na kitajsko gospodarstvo ne odzivajo na tržne signale, ki odražajo ponudbo in povpraševanje;

G.  ker se je Kitajska v protokolu o pristopu med drugim obvezala, da bo določanje vseh svojih cen prepustila tržnim silam, in ker mora EU zagotoviti, da bo Kitajska v celoti izpolnjevala svoje obveznosti STO;

H.  ker ima kitajska presežna proizvodnja že velike socialne, gospodarske in okoljske posledice v EU, kot je pokazal njen nedavni škodljivi učinek na jeklarsko industrijo EU, zlasti v Združenem kraljestvu, in ker bi priznanje statusa tržnega gospodarstva tej državi lahko imelo velik socialni vpliv na delovna mesta v EU;

I.  ker se 56 od 73 protidampinških ukrepov, ki trenutno veljajo v EU, uporablja za kitajski uvoz;

J.  ker bi nedavno končano javno posvetovanje o morebitnem priznanju statusa tržnega gospodarstva Kitajski lahko prineslo dodatne informacije, ki bi bile lahko koristne pri obravnavi tega vprašanja;

K.  ker so v sporočilu Komisije z dne 10. oktobra 2012 z naslovom Močnejša evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva določeni cilji, v skladu s katerimi naj bi se v EU delež industrije v BDP do leta 2020 povečal na 20 %;

1.  ponovno opozarja na pomen partnerstva med EU in Kitajsko, v katerem imajo pomembno vlogo svobodna in pravična trgovina ter naložbe;

2.  poudarja, da Kitajska ni tržno gospodarstvo in da še ni izpolnila petih meril, ki jih je EU določila za opredelitev tržnih gospodarstev;

3.  odločno poziva Komisijo, naj se z glavnimi trgovinskimi partnericami EU, tudi v okviru bližajočih se vrhov držav skupine G7 in skupine G20, uskladi o tem, kako najbolje zagotoviti, da bodo vse po decembru 2016 še veljavne določbe oddelka 15 protokola o pristopu Kitajske k STO imele popolno pravno veljavnost v njihovih nacionalnih postopkih, ter naj nasprotuje vsakršni enostranski podelitvi statusa tržnega gospodarstva Kitajski;

4.  poudarja, da bi morali na prihajajočem vrhu EU-Kitajska razpravljati o vprašanjih v zvezi s statusom tržnega gospodarstva;

5.  poziva Komisijo, naj ustrezno upošteva izražene pomisleke industrijskega sektorja, sindikatov in drugih deležnikov v EU v zvezi s posledicami za delovna mesta, okolje, standarde in trajnostno gospodarsko rast v vseh prizadetih proizvodnih sektorjih EU ter za industrijo EU kot celoto, poleg tega pa naj v zvezi s tem zagotovi varstvo delovnih mest v EU;

6.  je prepričan, da bi morala EU za protidampinške in protisubvencijske preiskave kitajskega uvoza uporabljati nestandardno metodologijo za določanje primerljivosti cen, dokler Kitajska ne izpolni vseh petih meril EU za opredelitev za tržno gospodarstvo, in sicer v skladu s tistimi deli oddelka 15 protokola o pristopu Kitajske, ki omogočajo uporabo nestandardne metodologije, ter ob njihovem polnem učinku; poziva Komisijo, naj poda predlog v skladu s tem načelom;

7.  ob tem tudi poudarja, da je nujno potrebna splošna reforma instrumentov EU za trgovinsko zaščito, pri kateri bodo v celoti spoštovana pravila STO in s katero bi industriji EU zagotovili enake konkurenčne pogoje, kot veljajo za Kitajsko in druge trgovinske partnerice; poziva Svet, naj se s Parlamentom čim prej dogovori o posodobitvi instrumentov Unije za trgovinsko zaščito;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.