Процедура : 2016/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0623/2016

Внесени текстове :

RC-B8-0623/2016

Разисквания :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0233

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 172kWORD 92k
24.5.2016
PE582.644v01-00}
PE582.654v01-00}
PE582.660v01-00}
PE582.664v01-00}
PE582.665v01-00} RC1
 
B8-0623/2016}
B8-0633/2016}
B8-0639/2016}
B8-0643/2016}
B8-0644/2016} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

PPE (B8-0623/2016)

EFDD (B8-0633/2016)

S&D (B8-0639/2016)

ECR (B8-0643/2016)

ALDE (B8-0644/2016)


относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))


Аксел Фос от името на групата PPE
Клод Морайс, Биргит Зипел, Марю Лауристин, Йозеф Вайденхолцер, Ана Гомеш, Емилиян Павел, Сорин Моиса от името на групата S&D
Тимъти Къркхоуп от името на групата ECR
София ин 'т Велд от името на групата ALDE
Иняцио Корао, Лаура Ферара, Беатрикс фон Щорх от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и членове 6, 7, 8, 11, 16, 47 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (наричана по-долу „Директивата за защита на личните данни“)(1),

–  като взе предвид Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричана по-долу„ Общ регламент относно защитата на данните“); като взе предвид също така Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета(3),

–  като взе предвид Решение 2000/520/ЕО на Комисията от 26 юли 2000 г. (решението относно сферата на неприкосновеност на личния живот),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27 ноември 2013 г. относно възстановяването на доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ (СОМ(2013)0846),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 27 ноември 2013 г. относно функционирането на „сферата на неприкосновеност на личния живот“ („Safe Harbour“) от гледна точка на гражданите на ЕС и дружествата, установени в ЕС (съобщението относно сферата на неприкосновеност на личния живот) (COM(2013)0847),

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 6 октомври 2015 г. по Дело C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (EU:C:2015:650),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 6 ноември 2015 г. относно предаването на лични данни от ЕС на Съединените американски щати съгласно Директива 95/46/ЕО след решението на Съда по дело C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  като взе предвид изявлението на Работната група по член 29 относно последствията от решението по дело Schrems от 3 февруари 2016 г.,

–  като взе предвид Закона за съдебната защита от 2015 г., който беше подписан от президента Обама на 24 февруари 2016 г. (H.R.1428),

–  като взе предвид Закона на САЩ от 2015 г. за свободата(4),

–  като взе предвид реформите във връзка с разузнавателните дейности на САЩ чрез прехващане на сигнали, предвидени в Президентски изпълнителен указ 28 (PPD-28)(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 29 февруари 2016 г., озаглавено „Трансатлантически потоци от данни: възстановяване на доверието чрез солидни гаранции“ (COM(2016)0117),

–  като взе предвид Становище 01/2016 от 13 април 2016 г. на Работната група по член 29 относно проекта на решение относно адекватността на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи(6), както и своята резолюция от 29 октомври 2015 г. относно последващите действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС(7),

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в своето решение от 6 октомври 2015 г. по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner Съдът на Европейския съюз обяви за невалидно решението относно сферата на неприкосновеност на личния живот и поясни, че адекватната степен на защита в дадена трета държава трябва да се разбира като „равностойна по същество“ на защитата, предоставяна в Съюза; като има предвид, че с това си решение Съдът породи спешна необходимост от приключване на преговорите относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, за да се обезпечи правна сигурност относно начините на предаване на личните данни от ЕС на САЩ;

Б.  като има предвид, че посредством защитата на данните се осигурява защита на хората, за които се отнася обработваната информация; като има предвид също така, че тази защита е едно от основните права, признати от Съюза (член 8 от Хартата на основните права и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз);

В.  като има предвид, че защитата на личните данни, зачитането на личния живот и на тайната на съобщенията, правото на сигурност, правото на получаване и разпространяване на информация и свободата на стопанска инициатива са основни права, които трябва да се подкрепят и да се поддържа равновесие между тях;

Г.  като има предвид, че при проучване на нивото на защита, осигурявано от дадена трета държава, Комисията трябва да прецени съдържанието на приложимите в тази държава правила, произтичащи от нейното вътрешно законодателство или от поетите от нея международни ангажименти, както и практиката, установена с цел спазване на тези правила, тъй като съгласно член 25, параграф 2 от Директивата за защита на личните данни тя трябва да вземе предвид всички обстоятелства, свързани с прехвърлянето на лични данни към трета държава; като има предвид, че тази оценка трябва не само да се позовава на законодателството и практиките, свързани със защитата на личните данни за търговски и лични цели, но и да обхваща всички аспекти на приложимата по отношение на тази държава или на този сектор рамка, и по-конкретно, но не само, правоприлагане, национална сигурност и зачитане на основните права;

Д.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) са най-бързо разрастващият се сектор на икономиката на ЕС и че те зависят във все по-голяма степен от свободното движение на данни; като има предвид, че МСП съставляват 60% от предприятията, които зависят от Споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния живот, което им даде възможност да се възползват от рационализираните и икономически ефективни процедури по спазване;

Е.  като има предвид, че икономиките на ЕС и на САЩ формират над 50% от световния БВП, 25% от световния износ и над 30% от световния внос; като има предвид, че икономическите отношения между ЕС и САЩ са с най-висока стойност в света, като общият размер на трансатлантическия търговски обмен през 2014 г. се оценява на 1,09 билиона щатски долара в сравнение с общ размер на търговския обмен на САЩ с Канада и Китай на стойност съответно 741 и 646 милиарда щатски долара;

Ж.  като има предвид, че най-големите трансгранични потоци от данни в света са между Съединените щати и Европа – с 50% по-голям обем спрямо потоците от данни между САЩ и Азия и почти двойно по-големи от тези между САЩ и Латинска Америка; като има предвид също така, че предаването и обменът на лични данни са съществен компонент, укрепващ близките връзки между Европейския съюз и САЩ както в сферата на търговската дейност, така и в сектора на правоприлагането;

З.  като има предвид, че в своето Становище 01/2016 Работната група по член 29 приветства значителните подобрения, въведени с Щита за личните данни, в сравнение с решението за сферата на неприкосновеност на личния живот, и по-конкретно въвеждането на основни определения, механизмите, създадени, за да гарантират надзора на списъка по Щита за личните данни, както и вече задължителните външни и вътрешни прегледи на спазването; като има предвид също така, че Работната група изрази сериозни опасения относно търговските аспекти, както и достъпа на публичните органи до данни, предадени по линия на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;

И.  като има предвид, че до момента следните страни/територии: Андора, Аржентина, Канада, Фарьорските острови, Гърнзи, остров Ман, Джърси, Уругвай, Израел, Швейцария и Нова Зеландия бяха признати за предоставящи адекватно равнище на защита на данните и им беше предоставен привилегирован достъп до пазара на ЕС;

1.  приветства усилията, положени от Комисията и администрацията на САЩ за постигане на съществени подобрения в Щита за личните данни в сравнение с решението за сферата на неприкосновеност на личния живот, в частност въвеждането на основни определения, като „лични данни“, „обработка“ и „администратор“, механизмите, въведени, за да гарантират надзора на списъка по Щита за личните данни, както и вече задължителните външни и вътрешни прегледи на спазването;

2.  подчертава значението на трансатлантическите отношения, които продължават да бъдат жизненоважни както за САЩ, така и за ЕС; подчертава, че едно всеобхватно решение между САЩ и ЕС следва да зачита правото на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот; припомня, че една от основните цели на ЕС е защитата на личните данни, включително когато те се прехвърлят към неговия най-голям партньор в областта на международната търговия;

3.  настоява, че договореността относно Щита за личните данни трябва да е в съответствие както с първичното, така и с вторичното право на ЕС, също както и със съответните решения на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека;

4.  отбелязва, че приложение VI (писмо от Робърт С. Лит, Служба на директора на Националната разузнавателна служба) пояснява, че съгласно Президентския изпълнителен указ № 28 (наричан по-долу „PPD-28“) събирането на масиви от лични данни и комуникации на лица, които не са граждани на САЩ, все още е разрешено в шест случая; посочва, че подобно събиране на масиви от данни трябва да бъде „както пригодено, така и приложимо“ и „разумно“, което не отговаря на по-строгите критерии за необходимост и пропорционалност, посочени в Хартата;

5.  припомня, че правната сигурност, и по-специално ясните и единни правила, са ключов елемент за развитието и растежа на предприятията, по-специално МСП, така че да се гарантира, че те не са изправени пред правна несигурност и не са засегнати от тежки последици за своята дейност и за своята способност да извършват стопанска дейност от двете страни на Атлантическия океан;

6.  приветства въвеждането на механизма за правна защита на лицата във връзка с Щита за личните данни; призовава Комисията и администрацията на САЩ да отделят внимание на съществуващата понастоящем сложност, за да направят процедурата лесна за прилагане и ефективна;

7.  призовава Комисията да положи усилия за изясняване на правния статус на „писмените уверения“, предоставени от САЩ;

8.  приветства назначаването на омбудсман в Държавния департамент на САЩ, който ще работи съвместно с независими органи, за да предоставя отговор на надзорните органи на ЕС, отправящи индивидуални искания във връзка с държавното наблюдение; счита обаче, че тази нова институция не е достатъчно независима и че не е достатъчно адекватно оправомощена, за да упражнява и привежда в изпълнение ефективно своето задължение;

9.  приветства водещата роля, предоставена от рамката на Щита за личните данни на агенциите по защита на данните в държавите членки при разглеждането и проучването на жалби, свързани със защитата на личните данни съгласно Хартата на основните права на ЕС, и при спирането на прехвърлянията на данни, както и задължението на Министерството на търговията на САЩ да взема решения по подобни жалби;

10.  признава, че Щитът за личните данни е част от по-широк диалог между ЕС и трети държави, в това число Съединените щати, по отношение на неприкосновеността на данните, търговията, сигурността и свързаните права и цели от общ интерес; призовава следователно всички страни да работят заедно за създаването и устойчивото подобряване на практически осъществими и общи международни рамки и национално законодателство, които да постигнат тези цели;

11.  настоява, че правната сигурност за прехвърлянето на лични данни между ЕС и САЩ е елемент от първостепенно значение за доверието на потребителите, за развитието на трансатлантическата стопанска дейност и за сътрудничеството в правоприлагането, което означава, че е наложително за тяхната ефективност и дългосрочно прилагане инструментите, позволяващи такова прехвърляне, да са в съответствие както с първичното, така и с вторичното право на ЕС;

12.  призовава Комисията да изпълни изцяло препоръките, отправени от Работната група по член 29 в нейното Становище 01/2016 относно проекта на решение относно адекватността на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;

13.  призовава Комисията да изпълни своята отговорност съгласно Щита за личните данни и периодично да прави задълбочени прегледи на констатацията за неговата адекватност и на правните основания за това, особено с оглед на прилагането на новия Общ регламент относно защитата на данните след две години;

14.  призовава Комисията да продължи диалога с администрацията на САЩ, за да договори по-нататъшни подобрения на договореността относно Щита за личните данни с оглед на съществуващите недостатъци;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и Конгреса на САЩ.

 

(1)

ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)

ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

(3)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.

(4)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf.

(5)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities.

(6)

Приети текстове, P7_TA(2014)0230.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2015)0388.

Правна информация - Политика за поверителност