Menetlus : 2016/2727(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0623/2016

Esitatud tekstid :

RC-B8-0623/2016

Arutelud :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Hääletused :

PV 26/05/2016 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0233

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 149kWORD 76k
24.5.2016
PE582.644v01-00}
PE582.654v01-00}
PE582.660v01-00}
PE582.664v01-00}
PE582.665v01-00} RC1
 
B8-0623/2016}
B8-0633/2016}
B8-0639/2016}
B8-0643/2016}
B8-0644/2016} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

PPE (B8-0623/2016)

EFDD (B8-0633/2016)

S&D (B8-0639/2016)

ECR (B8-0643/2016)

ALDE (B8-0644/2016)


Atlandi-üleste andmevoogude kohta (2016/2727(RSP))


Axel Voss fraktsiooni PPE nimel
Claude Moraes, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Emilian Pavel, Sorin Moisă fraktsiooni S&D nimel
Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel
Sophia in ‘t Veld fraktsiooni ALDE nimel
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon Atlandi-üleste andmevoogude kohta (2016/2727(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Liidu toimimise lepingut ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 6, 7, 8, 11, 16, 47 ja 52,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi „andmekaitsedirektiiv“)(1),

–  võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsust 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta(2),

–  võttes arvesse 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK(3),

–  võttes arvesse komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsust 2000/520/EÜ (programmi Safe Harbor käsitlev otsus),

–  võttes arvesse komisjoni 27. novembri 2013. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Usalduse taastamine ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheliste andmevoogude vastu“ (COM(2013)0846),

–  võttes arvesse komisjoni 27. novembri 2013. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb programmi Safe Harbor toimimist ELi kodanike ja ELis asutatud äriühingute seisukohast (programmi Safe Harbor käsitlev teatis) (COM(2013)0847),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsust kohtuasjas C-362/14: Maximillian Schrems vs. andmekaitsevolinik (EU:C:2015:650),

–  võttes arvesse komisjoni 6. novembri 2015. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule isikuandmete edastamise kohta EList Ameerika Ühendriikidesse direktiivi 95/46/EÜ alusel pärast Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  võttes arvesse artikli 29 töörühma 3. veebruari 2016. aasta avaldust Schremsi kohtuasjas langetatud otsuse tagajärgede kohta,

–  võttes arvesse 2015. aasta õiguskaitseseadust (Judicial Redress Act), mille president Obama jõustas oma allkirjaga 24. veebruaril 2016 (H.R.1428),

–  võttes arvesse 2015. aastal vastuvõetud USA vabadusseadust (USA Freedom Act)(4),

–  võttes arvesse presidendi poliitikasuunises nr 28 (Presidential Policy Directive 28; PPD-28)(5) sätestatud USA signaaliluuretegevuse reforme,

–  võttes arvesse komisjoni 29. veebruari 2016. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Atlandi-ülesed andmevood: usalduse taastamine tugevate kaitsemeetmete kaudu“ (COM(2016)0117),

–  võttes arvesse artikli 29 töörühma 13. aprilli 2016. aasta arvamust 01/2016 ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield piisavusotsuse eelnõu kohta,

–  võttes arvesse oma 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni USA Riikliku Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja siseküsimustes(6) ning oma 29. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist käsitleva resolutsiooni järelmeetmete kohta(7),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Euroopa Kohus tunnistas oma 6. oktoobri 2015. aasta otsusega kohtuasjas C-362/14, Maximillian Schrems vs. andmekaitsevolinik kehtetuks komisjoni otsuse programmi Safe Harbor kohta, selgitades, et piisaval tasemel kaitset kolmandas riigis tuleb mõista kui „sisuliselt samaväärset“ selle kaitsega, mida pakub Euroopa Liit, ning rõhutades vajadust viia lõpule läbirääkimised ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield üle, et tagada õiguskindlus selles osas, kuidas peaks toimuma isikuandmete edastamine EList USAsse;

B.  arvestades, et andmete kaitsmine tähendab nende inimeste kaitsmist, kelle andmeid töödeldakse, ning arvestades, et selline kaitse on üks liidu poolt tunnustatud põhiõigusi (Euroopa põhiõiguste harta artikkel 8 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 16);

C.  arvestades, et isikuandmete kaitse, eraelu ja erasuhtluse puutumatuse austamine, õigus turvalisusele, õigus saada ja levitada teavet ning ettevõtlusvabadus on kõik põhiõigused, mida tuleb tasakaalustatult järgida;

D.  arvestades, et kolmanda riigi pakutud kaitsetaset uurides on komisjon kohustatud hindama selles riigis kohaldatavate eeskirjade sisu, mis tuleneb riigi seadustest või rahvusvahelistest kohustustest, samuti praktikat, mis peab tagama nende eeskirjade täitmise, sest komisjon on andmekaitsedirektiivi artikli 25 lõike 2 alusel kohustatud arvesse võtma kõiki asjaolusid, mis on seotud isikuandmete edastamisega kolmandasse riiki; arvestades, et see hinnang ei tohi hõlmata üksnes kommerts- ja isiklikel eesmärkidel kogutavate isikuandmete kaitset puudutavaid õigusakte ja -praktikat, vaid peab hõlmama ka kõiki selles riigis või sektoris kohaldatava raamistiku aspekte, eelkõige, aga mitte ainult õiguskaitset, riiklikku julgeolekut ja põhiõiguste järgimist;

E.  arvestades, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) moodustavad ELi majanduse kõige kiiremini kasvava sektori ja sõltuvad järjest rohkem andmete vabast liikumisest; arvestades, et 60 % ettevõtetest, kes toetusid Safe Harbori lepingule, olid VKEd, kellele see andis soodsa võimaluse kasutada lihtsustatud ja kulutõhusaid vastavusmenetlusi;

F.  arvestades, et USA ja ELi majanduse arvele langeb rohkem kui 50 % ülemaailmsest SKPst, 25 % ülemaailmsest ekspordist ja rohkem kui 30 % ülemaailmsest impordist; arvestades, et USA ja ELi majandussuhted on maailmas kõige suurema väärtusega, kusjuures 2014. aastal oli Atlandi-ülese kaubavahetuse koguväärtus 1,09 triljonit USA dollarit, samas kui USA kaubavahetuse kogumaht Kanada ja Hiinaga oli vastavalt 741 miljardit USA dollarit ja 646 miljardit USA dollarit;

G.  arvestades, et piiriülesed andmevood Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel on maailma suurimad – 50 % suuremad kui USA ja Aasia vahel ning peaaegu kaks korda suuremad kui USA ja Ladina-Ameerika vahel –, ja arvestades, et isikuandmete edastamine ja vahetamine on oluline komponent, mis toetab ELi ja Ameerika Ühendriikide tihedaid sidemeid äri- ja õiguskaitsevaldkonnas;

H.  arvestades, et artikli 29 töörühm märkis oma arvamuses 01/2016 tunnustavalt, et andmekaitseraamistik Privacy Shield on võrreldes programmi Safe Harbor käsitleva otsusega olukorda tunduvalt parandanud, eelkõige tänu põhimääratluste lisamisele, sellise mehhanismi loomisele, mis tagab kontrolli Privacy Shieldi nimekirja üle, ja nõuete täitmise välis- ja siseülevaatuse kohustuslikuks muutmisele, ning arvestades, et töörühm on väljendanud ka tõsist muret seoses kaubanduslike aspektidega ja riigiasutuste juurdepääsuga raamistiku Privacy Shield kohaselt edastatud andmetele;

I.  arvestades, et praeguse seisuga on piisavat andmekaitse taset pakkuvate riikidena/territooriumidena tunnustatud Andorrat, Argentinat, Kanadat, Fääri saari, Guernseyd, Mani saart, Jerseyt, Uruguayd, Iisraeli, Šveitsi ja Uus-Meremaad ning neile on antud eelisjuurdepääs ELi turule;

1.  tunnustab komisjoni ja USA administratsiooni tehtud pingutusi, et programmi Safe Harbor käsitleva otsusega võrreldes oluliselt parandada andmekaitseraamistikku Privacy Shield, eelkõige selliste põhimääratluste nagu „isikuandmed“, „töötlemine“ ja „vastutav töötleja“ lisamist, mehhanismi loomist, mis tagab kontrolli Privacy Shieldi nimekirja üle, ning nõuete täitmise välis- ja siseülevaatuse kohustuslikuks muutmist;

2.  rõhutab Atlandi-üleste suhete tähtsust, mis on mõlema osapoole jaoks jätkuvalt äärmiselt olulised; rõhutab, et USA ja ELi vaheline terviklik lahendus peaks tunnistama õigust andmekaitsele ja eraelu puutumatusele; tuletab meelde, et ELi üks põhieesmärke on isikuandmete kaitse, sh ka nende edastamisel tähtsaimale rahvusvahelisele kaubanduspartnerile;

3.  rõhutab, et andmekaitseraamistik Privacy Shield peab olema kooskõlas ELi esmase ja teisese õigusega ning nii Euroopa Kohtu kui ka Euroopa Inimõiguste Kohtu asjaomaste otsustega;

4.  märgib, et VI lisas (riikliku luure direktori büroo (ODNI) esindaja Robert S. Litti kiri) täpsustatakse, et presidendi poliitikasuunise 28 (Presidential Policy Directive 28; PPD-28) kohaselt on muude kui USA kodanike isikuandmete ja teabevahetuse massiline kogumine endiselt lubatud kuuel juhul; juhib tähelepanu asjaolule, et nimetatud dokumendi kohaselt peab selline massiline kogumine olema vaid „võimalikult kohandatud“ ja „mõistlik“, mis ei vasta põhiõiguste hartas sätestatud rangematele vajalikkuse ja proportsionaalsuse kriteeriumidele;

5.  tuletab meelde, et õiguskindlus ning eelkõige selged ja ühetaolised reeglid on ettevõtete, eriti VKEde arengu ja kasvu üks põhitegureid, tagamaks et nad ei satuks õiguslikult ebakindlasse olukorda ning vältimaks negatiivset mõju nende tegevusele ja suutlikkusele Atlandi-ülest äritegevust korraldada;

6.  väljendab heameelt seoses eraisikute heastamismehhanismi kasutuselevõtuga raamistikus Privacy Shield; kutsub komisjoni ja USA administratsiooni üles lahendama praeguse keerukusega seonduvad probleemid, et muuta menetlus kasutajasõbralikuks ja tõhusaks;

7.  kutsub komisjoni üles taotlema selgust USA poolt ette nähtud „kirjalike selgituste“ õigusliku staatuse kohta;

8.  väljendab heameelt seoses sellega, et USA välisministeeriumisse on määratud ombudsman, kes teeb koostööd sõltumatute asutustega, et vastata ELi järelevalveasutustele, kes vahendavad üksikisikute taotlusi seoses valitsemissektori jälgimistegevusega; on siiski seisukohal, et see uus institutsioon ei ole piisavalt sõltumatu ning talle ei ole antud piisavalt volitusi tõhusaks tegevuseks ja oma kohustuste täitmiseks;

9.  väljendab rahulolu seoses asjaoluga, et raamistikus Privacy Shield on liikmesriikide andmekaitseasutustele antud väljapaistev roll nende nõuete käsitlemisel ja uurimisel, mis on seotud ELi põhiõiguste hartas sätestatud isikuandmete kaitsega, ning andmete edastamise peatamisel, ja peab õigeks ka USA kaubandusministeeriumile pandud kohustust niisuguseid kaebusi lahendada;

10.  möönab, et raamistik Privacy Shield on osa ELi ja kolmandate riikide, sealhulgas USA vahel toimuvast laiemast dialoogist andmekaitse, kaubanduse, julgeoleku ja nendega seotud õiguste ja ühistele huvidele vastavate eesmärkide asjus; kutsub seetõttu kõiki osapooli üles tegema koostööd toimivate ühiste rahvusvaheliste raamistike ning nende eesmärkide saavutamist soodustavate siseriiklike õigusaktide loomiseks ja pidevaks parandamiseks;

11.  rõhutab, et õiguskindlus isikuandmete edastamisel ELi ja USA vahel etendab tarbijausalduse, Atlandi-ülese äritegevuse arengu ja õiguskaitsealase koostöö seisukohast otsustavat rolli ning seetõttu on nende tulemuslikkust ja pikaajalist rakendamist silmas pidades ülioluline, et edastamist võimaldavad vahendid vastaksid nii ELi esmase kui ka teisese õiguse normidele;

12.  kutsub komisjoni üles täielikult täitma artikli 29 töörühma arvamuses 01/2016 ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield piisavusotsuse eelnõu kohta esitatud soovitusi;

13.  kutsub komisjoni üles täitma oma kohustust raamistikus Privacy Shield perioodiliselt läbi vaadata oma piisavushinnang ja sellekohased õiguslikud põhjendused, eriti seoses uue isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisega kahe aasta pärast;

14.  palub, et komisjon jätkaks USA administratsiooniga dialoogi, et jõuda kokkuleppele andmekaitseraamistiku Privacy Shield edasises parandamises, arvestades selle praeguseid puudujääke;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning USA valitsusele ja Kongressile.

(1)

EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(2)

ELT L 350, 30.12.2008, lk 60.

(3)

ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.

(4)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(5)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

(6)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0230.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0388.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika