Procedūra : 2016/2727(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0623/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-0623/2016

Debatai :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Balsavimas :

PV 26/05/2016 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0233

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 160kWORD 89k
24.5.2016
PE582.644v01-00}
PE582.654v01-00}
PE582.660v01-00}
PE582.664v01-00}
PE582.665v01-00} RC1
 
B8-0623/2016}
B8-0633/2016}
B8-0639/2016}
B8-0643/2016}
B8-0644/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

PPE (B8-0623/2016)

EFDD (B8-0633/2016)

S&D (B8-0639/2016)

ECR (B8-0643/2016)

ALDE (B8-0644/2016)


dėl transatlantinių duomenų srautų  (2016/2727(RSP))


Axel Voss PPE frakcijos vardu
Claude Moraes, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Emilian Pavel, Sorin Moisă S&D frakcijos vardu
Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu
Sophia in ‘t Veld ALDE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl transatlantinių duomenų srautų  (2016/2727(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6, 7, 8, 11, 16, 47 ir 52 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Duomenų apsaugos direktyva)(1),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą), taip pat į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR(3),

–  atsižvelgdamas į 2000 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimą 2000/520/EB (Sprendimas dėl „saugaus uosto“),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Pasitikėjimo ES ir JAV duomenų mainais atkūrimas“ (COM(2013) 0846),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 27 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl „saugaus uosto“ nuostatų veikimo ES piliečių ir ES įsisteigusių bendrovių požiūriu (Komunikatas dėl „saugaus uosto“) (COM(2013) 0847),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 6 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-362/14 Maximillian Schrems prieš Duomenų apsaugos komisarą (EU:C:2015:650),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 6 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl asmens duomenų perdavimo iš ES į Jungtines Amerikos Valstijas pagal Direktyvą 95/46/EB, Teisingumo Teismui priėmus sprendimą byloje C-362/14 (Schrems) (COM(2015) 0566),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 3 d. 29 straipsnio darbo grupės pareiškimą dėl sprendimo M. Schrems byloje pasekmių,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. Teisminio teisių gynimo įstatymą (angl. Judicial Redress Act), kurį Prezidentas B. Obama pasirašė 2016 m. vasario 4 d., kad jis įsigaliotų (H.R.1428),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. JAV laisvės įstatymą(4),

–  atsižvelgdamas į 28-oje prezidento politikos direktyvoje (PPD-28) nustatytos JAV elektroninės žvalgybos reformą(5),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 29 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Transatlantiniai duomenų srautai. Pasitikėjimo sugrąžinimas taikant griežtas apsaugos priemones“ (COM(2016) 0117),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. 29 straipsnio darbo grupės nuomonę Nr. 01/2016 dėl sprendimo dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ tinkamumo projekto,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 12 d. savo rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje(6) ir į 2015 m. spalio 29 d. savo rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų po Europos Parlamento 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas byloje C-362/14 Maximillian Schrems prieš Duomenų apsaugos komisarą priėmė sprendimą, kuriuo sprendimas dėl „saugaus uosto“ paskelbtas negaliojančiu, ir išaiškino, kad tinkamas apsaugos lygis trečiojoje šalyje turi būti suprantamas kaip „iš esmės lygiavertis“ Sąjungoje suteikiamai apsaugai, dėl to reikia skubiai užbaigti derybas dėl ES ir JAV „privatumo skydo“, kad būtų galima užtikrinti teisinį tikrumą, kaip asmens duomenys turėtų būti perduodami iš ES į JAV;

B.  kadangi apsaugant duomenis apsaugomi asmenys, su kuriais susijusi tvarkoma informacija, ir kadangi tokią apsaugą Sąjunga pripažįsta kaip vieną iš pagrindinių teisių (Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnis);

C.  kadangi asmens duomenų apsauga, pagarba privačiam gyvenimui ir komunikacijai, teisė į saugumą, teisė gauti ir skleisti informaciją ir laisvė užsiimti verslu – visa tai yra pagrindinės teisės, kurios turi būti užtikrintos ir viena su kita suderintos;

D.  kadangi nagrinėdama trečiosios šalies suteikiamą apsaugos lygį Komisija privalo įvertinti toje šalyje taikomų taisyklių, nustatytų pagal jos vietos įstatymus arba tarptautinius įsipareigojimus, turinį, taip pat tvarką, pagal kurią užtikrinamas šių taisyklių laikymasis, kadangi pagal Duomenų apsaugos direktyvos 25 straipsnio 2 dalį ji privalo atsižvelgti į visas aplinkybes, susijusias su asmens duomenų perdavimų trečiajai šaliai; kadangi taip įvertinami turi būti ne tik teisės aktai ir praktika, susijusi su asmens duomenų apsauga komerciniais ir asmeniniais tikslais, bet ir visi tai šaliai ir sektoriui taikomos sistemos aspektai, visų pirma teisėsauga, nacionalinis saugumas ir žmogaus teisių paisymas, tačiau ne vien tik tai;

E.  kadangi mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra augantis ES ekonomikos sektorius, ir jos tampa vis labiau priklausomos nuo laisvo duomenų judėjimo; kadangi MVĮ sudarė 60 proc. įmonių, pasitikėjusių „saugaus uosto“ susitarimu, pagal kurį jos galėjo pasinaudoti supaprastintomis ir ekonomiškai efektyviomis atitikties procedūromis;

F.  kadangi JAV ir ES ekonomikos sukuria daugiau kaip 50 proc. pasaulinio BVP, užtikrina 25 proc. pasaulinio eksporto ir daugiau kaip 30 proc. pasaulinio importo; kadangi JAV ir ES ekonominiai ryšiai užtikrina didžiausios pasaulyje apimties prekybą: 2014 m. bendra transatlantinės prekybos suma buvo 1,09 trilijono JAV dolerių, palyginti su bendromis JAV prekybos su Kanada ir Kinija sumomis, kurios yra atitinkamai 741 milijardas ir 646 milijardai JAV dolerių;

G.  kadangi tarpvalstybinių Jungtinių Valstijų ir Europos duomenų srautų mastas yra didžiausias pasaulyje – 50 proc. didesnis nei JAV ir Azijos duomenų srautų mastas ir beveik du kartus didesnis nei JAV ir Lotynų Amerikos duomenų srautas, ir kadangi asmens duomenų perdavimas ir keitimasis jais yra vienas iš esminių komponentų, kuriuo grindžiami glaudūs Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų ryšiai komercinėje srityje ir teisėsaugos sektoriuje;

H.  kadangi 29 straipsnio darbo grupės nuomonėje Nr. 01/2016 palankiai įvertinti svarbūs patobulinimai, atsiradę dėl „privatumo skydo“, palyginti su sprendimu dėl „saugaus uosto“, ir visų pirma tai, kad buvo įtrauktos svarbios apibrėžtys, mechanizmai, sukurti siekiant užtikrinti „privatumo skydo“ sąrašo priežiūrą, ir dabar privalomomis tapusios peržiūros, kaip laikomasi taisyklių išorės ir vidaus lygiais, ir kadangi darbo grupė taip pat pareiškė esanti itin susirūpinusi dėl komercinių aspektų ir valdžios institucijų prieigos prie pagal „privatumo skydo“ sistemą perduodamų duomenų;

I.  kadangi iki šiol buvo laikoma, kad Andora, Argentina, Kanada, Farerų salos, Gernsis, Meno sala, Džersis, Urugvajus, Izraelis, Šveicarija ir Naujoji Zelandija yra šalys / teritorijos, kurios suteikia tinkamo lygio apsaugą, ir joms buvo suteiktos privilegijuotos galimybės patekti į ES rinką;

1.  palankiai vertina Komisijos ir JAV administracijos pastangas iš esmės patobulinti „privatumo skydą“ palyginti su sprendimu dėl „saugaus uosto“, visų pirma įtraukiant tokias svarbias apibrėžtis kaip „asmens duomenys“, „tvarkymas“ ir „valdytojas“, mechanizmus, sukurtus siekiant užtikrinti „privatumo skydo“ sąrašo priežiūrą ir dabar privalomomis tapusias peržiūras, kaip laikomasi taisyklių išorės ir vidaus lygiu;

2.  pabrėžia transatlantinių santykių, kurie abiems partnerėms yra esminiai, svarbą; pabrėžia, kad JAV ir ES visapusišku sprendimu turėtų būti paisoma teisės į duomenų apsaugą ir teisės į privatų gyvenimą; primena, kad vienas iš pagrindinių ES tikslų yra asmens duomenų apsauga, įskaitant kai jie yra perduodami jos pagrindinei tarptautinės prekybos partnerei;

3.  primygtinai reikalauja, kad „saugumo skydo“ tvarka atitiktų ES pirminę ir antrinę teisę, taip pat atitinkamus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus;

4.  pažymi, jog VI priede (Nacionalinės žvalgybos agentūros direktoriaus tarnybos atstovo Roberto S. Litto laiškas) aiškinama, kad pagal 28-ąją prezidento politikos direktyvą (toliau – PPD-28) masiškai kaupti ne JAV piliečių asmens duomenis ir komunikacijas vis dar leidžiama šešiais atvejais; pabrėžia, kad toks masinis rinkimas turi būti tik „kuo labiau pritaikytas“ ir „pagrįstas“, o tai neatitinka griežtesnių būtinybės ir proporcingumo reikalavimų, kaip nurodyta Chartijoje;

5.  primena, kad teisinis tikrumas, visų pirma aiškios ir vienodos taisyklės, yra svarbiausias verslo plėtros ir augimo elementas, visų pirma MVĮ, siekiant užtikrinti, jog jos nesusidurtų su teisiniu netikrumu ir jų veiklai bei pajėgumams plėtoti verslą kitoje Atlanto pusėje nebūtų padarytas didelis neigiamas poveikis;

6.  palankiai vertina tai, kad į „privatumo skydo“ sistemą įtrauktas asmenų teisių gynimo mechanizmas; ragina Komisiją ir JAV administraciją išspręsti dabartinę sudėtingumo problemą, kad procedūra taptų pritaikyta vartotojams ir veiksminga;

7.  ragina Komisiją siekti, kad būtų išaiškintas JAV teikiamų rašytinių patikinimų teisinis statusas;

8.  palankiai vertina tai, kad į JAV valstybės departamentą paskirtas ombudsmenas, kuris dirbs kartu su nepriklausomomis valdžios institucijomis, kad galėtų pateikti atsakymus ES priežiūros institucijoms, kurios kreipiasi dėl individualių prašymų, susijusių su vyriausybės vykdomu sekimu; tačiau mano, kad ši nauja institucija nėra pakankamai nepriklausoma ir jai nesuteikta tinkamų galių veiksmingai vykdyti savo pareigas ir užtikrinti jų vykdymą;

9.  palankiai vertina tai, kad „privatumo skydo“ sistemoje valstybių narių duomenų apsaugos institucijoms suteiktas svarbus vaidmuo nagrinėjant skundus, susijusius su asmens duomenų apsauga pagal ES pagrindinių teisių chartiją, ir sustabdant duomenų perdavimą, taip pat tai, kad JAV Prekybos departamentas privalo spręsti tokius skundus;

10.  pripažįsta, kad „privatumo skydas“ yra dalis platesnio ES ir trečiųjų šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, dialogo dėl duomenų privatumo, prekybos, saugumo ir susijusių teisių, bei bendrų interesų tikslų; todėl ragina visas šalis dirbti kartu ir kurti bei tvariai gerinti veiksmingas ir bendras tarptautines sistemas ir nacionalinius teisės aktus, kuriais tie tikslai būtų pasiekti;

11.  primygtinai teigia, kad teisinis tikrumas, susijęs su asmens duomenų perdavimo tarp ES ir JAV, yra iš esmės svarbus norint užtikrinti vartotojų pasitikėjimą, transatlantinę verslo plėtrą ir teisėsaugos bendradarbiavimą, todėl siekiant, kad duomenys būtų perduodami veiksmingai ir ilgą laiką, privalu, kad priemonės, kurioje numatomas šis perdavimas, atitiktų ES pirminę ir antrinę teisę;

12.  ragina Komisiją visapusiškai įgyvendinti 29 straipsnio darbo grupės nuomonėje Nr. 01/2016 dėl sprendimo dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ tinkamumo projekto nurodytas rekomendacijas;

13.  ragina Komisiją vykdyti savo pareigą pagal „privatumo skydo“ sistemą periodiškai griežtai peržiūrėti išvadas dėl sistemos tinkamumo ir jos teisinį pagrindą, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad po dviejų metų bus pradėtas taikyti naujas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;

14.  ragina Komisiją tęsti dialogą su JAV administracija siekiant susiderėti dėl tolesnių „privatumo skydo“ tvarkos patobulinimų atsižvelgiant į jos dabartinius trūkumus;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JAV administracijai ir JAV Kongresui.

 

(1)

OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)

OL L 350, 2008 12 30, p. 60.

(3)

OL L 119, 2016 5 4, p. 89.

(4)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(5)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

(6)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0230.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0388.

Teisinė informacija - Privatumo politika