Procedură : 2016/2727(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0623/2016

Texte depuse :

RC-B8-0623/2016

Dezbateri :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Voturi :

PV 26/05/2016 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0233

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 153kWORD 97k
24.5.2016
PE582.644v01-00}
PE582.654v01-00}
PE582.660v01-00}
PE582.664v01-00}
PE582.665v01-00} RC1
 
B8-0623/2016}
B8-0633/2016}
B8-0639/2016}
B8-0643/2016}
B8-0644/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

PPE (B8-0623/2016)

EFDD (B8-0633/2016)

S&D (B8-0639/2016)

ECR (B8-0643/2016)

ALDE (B8-0644/2016)


referitoare la fluxurile de date transatlantice (2016/2727(RSP))


Axel Voss în numele Grupului PPE
Claude Moraes, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Emilian Pavel, Sorin Moisă în numele Grupului S&D
Timothy Kirkhope în numele Grupului ECR
Sophia in ‘t Veld în numele Grupului ALDE
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la fluxurile de date transatlantice (2016/2727(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolele 6, 7, 8, 11, 16, 47 și 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumită în continuare „Directiva privind protecția datelor”)(1),

–  având în vedere Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului(3),

–  având în vedere Decizia Comisiei 2000/520/CE din 26 iulie 2000 (Decizia privind „sfera de siguranță”),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 27 noiembrie 2013 privind restabilirea încrederii în fluxurile de date dintre UE și SUA (COM(2013)0846),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 27 noiembrie 2013 privind funcționarea sferei de siguranță din punctul de vedere al cetățenilor UE și al întreprinderilor stabilite în UE (Comunicarea privind „sfera de siguranță”) (COM(2013)0847),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 6 octombrie 2015, pronunțată în cauza C-362/14 P, Maximillian Schrems/comisarul pentru protecția datelor (UE:C:2015:650),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 6 noiembrie 2015 privind transferul datelor cu caracter personal dinspre UE către Statele Unite ale Americii în temeiul Directivei 95/46/CE în urma hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție în cauza C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  având în vedere declarația Grupului de lucru instituit prin articolul 29 privind consecințele hotărârii pronunțate în cauza Schrems din 3 februarie 2016,

–  având în vedere Legea privind căile de atac judiciare din 2015, promulgată de președintele Obama la 24 februarie 2016 (H.R.1428),

–  având în vedere Legea SUA privind libertatea (Freedom Act) din 2015(4),

–  având în vedere reformele legate de activitățile de colectare de informații pe baza semnalelor electromagnetice prevăzute în Directiva nr. 28 privind politica prezidențială (PPD-28)(5),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 29 februarie 2016 intitulată „Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanții puternice” (COM(2016)0117),

–  având în vedere avizul nr.1/2016 din 13 aprilie 2016 al Grupului de lucru instituit prin articolul 29 referitor la proiect de decizie privind caracterul adecvat al scutului de confidențialitate UE-SUA,

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de supraveghere din diferite state membre și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și de afaceri interne(6) și Rezoluția sa din 29 octombrie 2015 referitoare la acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE(7),

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a anulat decizia privind „sfera de siguranță” prin hotărârea sa din 6 octombrie 2015 în cauza C-362/14 Maximillian Schrems/comisarul pentru protecția datelor și a clarificat faptul că nivelul corespunzător de protecție asigurat într-o țară terță trebuie înțeles ca „echivalent în esență” cu protecția asigurată în Uniune, subliniind necesitatea de a încheia negocierile privind „scutul de confidențialitate ” UE-SUA pentru a asigura securitatea juridică în legătură cu modul în care datele cu caracter personal ar trebui transferate din UE în SUA;

B.  întrucât „protecția datelor” înseamnă protejarea persoanelor vizate de informațiile prelucrate și întrucât această protecție este unul din drepturile fundamentale recunoscute de Uniune (articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale și articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene);

C.  întrucât protecția datelor cu caracter personal, respectarea vieții private și a comunicațiilor, dreptul la securitate, dreptul de a primi și de a comunica informații și libertatea de a desfășura o activitate comercială sunt toate drepturi fundamentale care trebuie respectate și echilibrate;

D.  întrucât, atunci când analizează nivelul de protecție asigurat de o țară terță, Comisia are obligația să evalueze fondul normelor aplicabile în țara în cauză, care emană din legislația sa internă sau angajamentele sale internaționale, precum și practica menită să asigure respectarea normelor în cauză, deoarece trebuie să țină seama, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Directiva privind protecția datelor, de toate împrejurările în care are loc transferul unor date cu caracter personal către o țară terță; întrucât evaluarea trebuie să vizeze nu numai legislația și practicile legate de protecția datelor cu caracter personal în scopuri comerciale și private, ci trebuie să includă și toate aspectele cadrului aplicabil țării sau sectorului în cauză, în special, dar nu numai, aplicarea legii, securitatea națională și respectarea drepturilor fundamentale;

E.  întrucât întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt sectorul cu cea mai rapidă creștere din economia UE, depinzând din ce în ce mai mult de fluxul liber de date; întrucât IMM-urile au reprezentat 60% din întreprinderile care s-au bazat pe acordul privind „sfera de siguranță”, care le-a permis să beneficieze de procedurile de conformitate simplificate și rentabile;

F.  întrucât economia SUA și cea a UE reprezintă peste 50% din PIB-ul mondial, 25% din exporturile mondiale și peste 30% din importurile mondiale; întrucât volumul schimburilor economice dintre SUA și UE este cel mai mare din lume, cu o valoare totală a comerțului transatlantic în 2014 evaluată la 1 090 miliarde de dolari, față de comerțul total SUA-Canada, evaluat la 741 de miliarde de dolari, și comerțul SUA-China, evaluat la 646 de miliarde de dolari;

G.  întrucât fluxurile de date transfrontaliere dintre SUA și Europa sunt cele mai intense din lume (cu 50 % mai intense decât fluxurile de date dintre SUA și Asia și aproape dublu față de fluxurile de date dintre SUA și America Latină) și întrucât transferul și schimbul de date cu caracter personal reprezintă o componentă esențială a legăturilor strânse dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în domeniul comercial și în domeniul aplicării legii;

H.  întrucât, în avizul său nr.1/2016, Grupul de lucru instituit prin articolul 29 a salutat îmbunătățirile semnificative aduse de „scutul de confidențialitate” în comparație cu decizia privind „sfera de siguranță” și în special introducerea unor definiții-cheie, mecanismele create pentru a garanta monitorizarea listei „scutului de confidențialitate” și analizele externe și interne privind conformitatea și întrucât grupul de lucru și-a exprimat, de asemenea, puternica îngrijorare datorată atât aspectelor comerciale, cât și accesului autorităților publice la datele transferate în cadrul „scutului de confidențialitate”;

I.  întrucât, până în prezent, următoarele țări/teritorii: Andorra, Argentina, Canada, Insulele Feroe, Guernsey, Insula Man, Jersey, Uruguay, Israel, Elveția și Noua Zeelandă au fost recunoscute ca oferind niveluri corespunzătoare de protecție a datelor și li s-a acordat un acces privilegiat la piața UE,

1.  salută eforturile depuse de Comisie și de administrația SUA pentru a aduce îmbunătățiri considerabile „scutului de confidențialitate” în comparație cu decizia privind „sfera de siguranță”, în special introducerea unor definiții esențiale cum ar fi „date cu caracter personal”, prelucrare” și „operator”, mecanismele create pentru a asigura controlul listei aferente scutului de confidențialitate și analizele externe și interne privind conformitatea la nivel național, de acum obligatorii;

2.  subliniază importanța relațiilor transatlantice, care au în continuare un rol crucial pentru ambii parteneri; subliniază că soluția globală găsită de SUA și UE ar trebui să respecte dreptul la protecția datelor și dreptul la viață privată; reamintește că unul dintre obiectivele fundamentale ale UE este protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul în care acestea sunt transferate principalului său partener comercial internațional;

3.  insistă asupra faptului că mecanismul „scutului de confidențialitate” trebuie să respecte legislația primară și secundară a UE, precum și hotărârile aplicabile ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și ale Curții Europene pentru Drepturile Omului;

4.  constată că în anexa VI [scrisoarea adresată de Robert S. Litt, cabinetul directorului Serviciului național de informații ODNI] se clarifică faptul că, în temeiul directivei nr. 28 privind politica prezidențială (denumită în continuare „PPD-28”), se permite în continuare colectarea în masă a datelor și comunicațiilor cu caracter personal ale unor persoane din afara SUA în șase cazuri; subliniază că acest tip de colectare în masă trebuie să fie numai „adaptată pentru a fezabilă” și „rezonabilă”, ceea ce nu implică respectarea criteriilor necesității și proporționalității prevăzute în Cartă;

5.  reamintește, de asemenea, că securitatea juridică și, în special, normele clare și uniforme sunt un element esențial pentru dezvoltarea afacerilor și creștere, în special în cazul IMM-urilor, în scopul asigurării faptului că acestea nu se confruntă cu incertitudine juridică și cu repercusiuni grave asupra activităților lor și a capacității lor de a-și desfășura activitatea peste ocean;

6.  salută crearea mecanismului de recurs pentru persoanele fizice în cadrul „scutului de confidențialitate”; invită Comisia și administrația SUA să găsească o soluție pentru complexitatea actuală a procedurii pentru ca aceasta să devină ușor de aplicat și eficientă;

7.  îndeamnă Comisia să solicite precizări cu privire la statutul juridic al „asigurărilor scrise” prezentate de SUA;

8.  salută numirea unui ombudsman în Departamentul de Stat al SUA, care va colabora cu autoritățile independente pentru a da răspunsuri autorităților de supraveghere din UE care direcționează cererile individuale legate de supravegherea exercitată de guvern; consideră însă că această nouă instituție nu este suficient de independentă și că nu i se conferă competențele corespunzătoare pentru exercitarea și aplicarea efectivă a sarcinilor sale;

9.  salută rolul important conferit de „scutul de confidențialitate” autorităților naționale de protecție a datelor din statele membre în ceea ce privește examinarea și investigarea reclamațiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal, în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a UE, și suspendarea transferurilor de date, precum și obligația impusă Departamentului Comerțului din SUA de a soluționa aceste plângeri;

10.  recunoaște că „scutul de confidențialitate” face parte dintr-un dialog mai larg între UE și țările terțe, inclusiv Statele Unite, cu privire la protecția datelor, comerț, securitate și drepturile aferente, precum și obiectivele de interes comun; invită, prin urmare, toate părțile să colaboreze în vederea creării și îmbunătățirii constante a cadrelor internaționale și a legislației interne viabile, care să permită atingerea acestor obiective;

11.  insistă asupra faptului că securitatea juridică aferentă transferului de date cu caracter personal între UE și SUA reprezintă un element esențial pentru încrederea consumatorilor, dezvoltarea comerțului transatlantic și cooperarea în materie de aplicare a legii, ceea ce impune instrumentelor care permit efectuarea de astfel de transferuri să respecte atât legislația primară, cât și legislația secundară a UE pentru ca acestea să poată fi aplicate în mod eficace și pe termen lung;

12.  invită Comisia să aplice pe deplin recomandarea Grupului de lucru instituit prin articolul 29 în avizul său nr.1/2016 referitor la proiectul de decizie privind caracterul adecvat al scutului de confidențialitate UE-SUA;

13.  invită Comisia să-și îndeplinească responsabilitatea ce-i revine în cadrul „scutului de confidențialitate” de a revizui periodic constatarea caracterului său adecvat și justificările juridice aferente, în special în lumina aplicării, la doi ani, a noului regulament general privind protecția datelor;

14.  invită Comisia să continue dialogul cu SUA pentru a face presiuni în vederea realizării unor îmbunătățiri suplimentare în legătură cu mecanismul privind „scutul de confidențialitate”, având în vedere lacunele actuale ale acestuia;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și Congresului SUA.

 

(1)

JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)

JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

(3)

JO L 119, 4.5.2016, p. 89.

(4)

https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf

(5)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities

(6)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0230.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0388.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate