Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0700/2016Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0700/2016

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

7.6.2016 - (2016/2699(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B8-0700/2016)
ECR (B8-0724/2016)
ALDE (B8-0728/2016)
S&D (B8-0729/2016)

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Francisco José Millán Mon εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Eric Andrieu, Nίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


Διαδικασία : 2016/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0700/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0700/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

(2016/2699(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα παλαιότερα και πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα, συγκεκριμένα το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα[1], το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα[2], και το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα[3],

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τον Διαμερικανικό Δημοκρατικό Χάρτη που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας, και ειδικότερα τα άρθρα 72 και 233,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 20ής Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την κράτηση διαδηλωτών και πολιτικών στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE), Federica Mogherini, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου τύπου της ΕΥΕΔ, της 5ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων της νέας Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ravina Shamdasani, στις 12 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, της 10ης Μαΐου 2016, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human rights Watch) προς τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, Luis Almagro, της 16ης Μαΐου 2016, με θέμα τη Βενεζουέλα[4],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Μόνιμου Συμβουλίου του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών της 18ης Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις επίσημες ανακοινώσεις του γενικού γραμματέα της Ένωσης των εθνών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR) στις 23 Μαΐου[5] και στις 28 Μαΐου[6] 2016 σχετικά με τις διερευνητικές συναντήσεις για τη δρομολόγηση εθνικού διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και εκπροσώπων του συνασπισμού της αντιπολίτευσης MUD,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της Ομάδας G7, στην Ise-Shima, στις 26-27 Μαΐου 2016[7],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry στις 27 Μαΐου 2016 σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας José Luis Rodríguez Zapatero[8],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, το MUD, κέρδισε 112 από τις 167 έδρες της Εθνοσυνέλευσης που αποτελείται από ένα μόνο σώμα, ήτοι πλειοψηφία δύο τρίτων έναντι των 55 εδρών του PSUV· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο δεν επέτρεψε σε τέσσερα νεοεκλεγέντα μέλη της Εθνοσυνέλευσης, τρία εκ των οποίων ανήκουν στο MUD, να αναλάβουν καθήκοντα, απόφαση που στέρησε από την αντιπολίτευση την πλειοψηφία των δύο τρίτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε μηνών νομοθετικής δραστηριότητας της νέας Εθνοσυνέλευσης, στην οποία η δημοκρατική αντιπολίτευση έχει την πλειοψηφία, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε 13 αποφάσεις με πολιτικά κίνητρα υπέρ της εκτελεστικής εξουσίας, όλες δε οι αποφάσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ισορροπία των εξουσιών που απαιτείται σε ένα κράτος δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη αποφάσεις όπως η έκδοση και η επικύρωση του διατάγματος περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης και οικονομικής έκτακτης ανάγκης, η αφαίρεση των εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης να ελέγχει την πολιτική, η άρνηση αναγνώρισης της εξουσίας της Εθνοσυνέλευσης που απορρέει από το σύνταγμα να ανακαλεί τον διορισμό δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, η κήρυξη της μεταρρύθμισης της κεντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας ως αντισυνταγματικής και η αναστολή ισχύος των άρθρων του εσωτερικού κανονισμού της Εθνοσυνέλευσης όσον αφορά τις συζητήσεις, ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, κατά παράβαση των νομοθετικών εξουσιών της Εθνοσυνέλευσης, χωρίς σεβασμό στην ισορροπία των εξουσιών που είναι απαραίτητη σε ένα κράτος δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 2 000 άτομα βρίσκονται στη φυλακή, υπό κατ' οίκον κράτηση ή υπό επιτήρηση για πολιτικούς λόγους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται σημαντικές ηγετικές φυσιογνωμίες της πολιτικής όπως ο Leopoldo López, ο Antonio Ledezma και ο Daniel Ceballos· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Μαρτίου 2016, η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας ψήφισε νόμο βάσει του οποίου θα πρέπει να δοθεί αμνηστία στους προαναφερόμενους πολιτικούς κρατουμένους, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για διάλογο με στόχο την εθνική συμφιλίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος αυτός είναι σύμφωνος προς το άρθρο 29 του συντάγματος της Βενεζουέλας, παρά τη δήλωση περί αντισυνταγματικότητας που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Zeid Ra’ad Al Hussein, Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε δημόσια ότι ο περί αμνηστίας και εθνικής συμφιλίωσης νόμος είναι σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο και εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόρριψή του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου και η αρχή της διάκρισης των εξουσιών δεν τυγχάνουν του δέοντος σεβασμού στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα γεγονότα μαρτυρούν κυβερνητική επιρροή και έλεγχο επί της δικαστικής εξουσίας και του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου, φαινόμενα τα οποία έχουν καταστροφικές συνέπειες στις εξουσίες του νομοθετικού σώματος και της αντιπολίτευσης, ακρογωνιαίους λίθους κάθε δημοκρατικού συστήματος, σε καταφανή παράβαση της αρχής της ανεξαρτησίας και της διάκρισης των εξουσιών που χαρακτηρίζει τα δημοκρατικά κράτη που λειτουργούν με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική αντιπολίτευση δρομολόγησε μια συνταγματικά κατοχυρωμένη διαδικασία που επιτρέπει την ανάκληση δημόσιων λειτουργών μέσω δημοψηφίσματος ανάκλησης μετά την παρέλευση του 50% της θητείας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο έλαβε από το MUD 1,8 εκατομμύρια υπογραφές πολιτών της Βενεζουέλας υπέρ της διαδικασίας αυτής, πολύ περισσότερες από τις 198 000 που απαιτούνταν αρχικά για να είναι η διαδικασία νομικά και συνταγματικά αποδεκτή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα είναι αντιμέτωπη με μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από την έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνοσυνέλευση έχει κηρύξει «ανθρωπιστική ιατρική και επισιτιστική κρίση» λόγω της γενικής έλλειψης φαρμάκων, ιατρικών συσκευών και εξοπλισμού, και έχει ζητήσει από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ανθρωπιστική βοήθεια και τεχνική επίσκεψη για την πιστοποίηση των συνθηκών που περιγράφονται ανωτέρω·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με την ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida), ο δείκτης φτώχειας διπλασιάστηκε από 30% το 2013 σε 60% το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Βενεζουέλα δεν διατίθενται τα φάρμακα που η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θεωρεί βασικά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα και μποϊκοτάρει τις διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, όπως συνέβη με την Caritas και άλλες ΜΚΟ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η οικονομία της Βενεζουέλας αναμένεται ότι θα συρρικνωθεί κατά 8% το 2016, μετά από συρρίκνωση της τάξης του 5,7% το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αύξηση του βασικού μισθού κατά 30%, ο πληθωρισμός με δείκτη 180,9% υπονομεύει κάθε προοπτική των Βενεζουελανών να αντεπεξέλθουν στην αγορά βασικών αγαθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ προβλέπει μέσο πληθωρισμό 700% στα τέλη του 2016 και 2 200% το 2017·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη μέριμνας για την εξασφάλιση βασικών υποδομών και η αναποτελεσματική διακυβέρνηση προκάλεσαν μείζονα οικονομική και κοινωνική κρίση, όπως αποδεικνύει η παρατεταμένη έλλειψη πόρων, πρώτων υλών, συντελεστών παραγωγής, βασικών ειδών διατροφής και βασικών φαρμάκων, που συνοδεύεται από μηδενική παραγωγή, και ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανθρωπιστική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολύ υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και η πλήρης ατιμωρησία στη Βενεζουέλα έχουν μετατρέψει την χώρα σε μία από τις πλέον επικίνδυνες χώρες παγκοσμίως, ενώ το Καράκας έχει το υψηλότερο ποσοστό βίαιων εγκλημάτων στον κόσμο, με πάνω από 119,87 ανθρωποκτονίες ανά 100 000 άτομα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες για τον έλεγχο παράνομων ορυχείων είναι συχνό φαινόμενο στις πλούσιες σε ορυκτά περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Γουιάνα και τη Βραζιλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαρτίου 2016, σημειώθηκε σφαγή στο Τουμερέμο, στην πολιτεία Μπολίβαρ, όπου 28 μεταλλωρύχοι εξαφανίστηκαν και στη συνέχεια βρέθηκαν δολοφονημένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται πάντα μια ικανοποιητική απάντηση από τις αρχές και ότι η δημοσιογράφος Lucía Suárez, η οποία είχε ερευνήσει πρόσφατα την υπόθεση, έπεσε νεκρή από σφαίρες στις 28 Απριλίου 2016, στο σπίτι της στο Τουμερέμο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Μαΐου 2016, οι χώρες της G7 εξέδωσαν δήλωση που καλούσε τη Βενεζουέλα «να καθορίσει τους όρους για τον διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών της για την επίλυση της ολοένα και σοβαρότερης οικονομικής και πολιτικής κρίσης» και ότι την 1η Ιουνίου το Μόνιμο Συμβούλιο του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) εξέδωσε δήλωση σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της UNASUR, πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα διερευνητικές συναντήσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία, υπό την εποπτεία του πρώην Πρωθυπουργού της Ισπανίας José Luis Rodríguez Zapatero, του πρώην Προέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας Leonel Fernandez και του πρώην Προέδρου του Παναμά Martin Torrijos, με στόχο την έναρξη εθνικού διαλόγου με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εκπροσωπούνται από το MUD·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση στην κρίση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω του διαλόγου με όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης ως προς τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη Βενεζουέλα, όπου επικρατεί κλίμα αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας·

2.  εκφράζει την ανησυχία του επίσης για το σημερινό αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η θεσμική εμπλοκή και για τη χρήση κρατικών εξουσιών προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο το Ανώτατο Δικαστήριο και το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο, με στόχο να παρεμποδιστεί η εφαρμογή νόμων και πρωτοβουλιών που εγκρίνει η Εθνοσυνέλευση· καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να σεβαστεί το κράτος δικαίου και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών· υπενθυμίζει επίσης ότι ο διαχωρισμός και η μη παρέμβαση μεταξύ εξίσου νόμιμων εξουσιών αποτελεί θεμελιώδη αρχή των δημοκρατικών κρατών που λειτουργούν με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου·

3.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να υιοθετήσει εποικοδομητική στάση για να ξεπεραστεί η τρέχουσα κρίσιμη κατάσταση της χώρας μέσω μιας συνταγματικής, ειρηνικής και δημοκρατικής λύσης που θα βασίζεται στον διάλογο·

4.  χαιρετίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της UNASUR για τη δρομολόγηση διαδικασίας εθνικού διαλόγου μεταξύ του εκτελεστικού και της αντιπολίτευσης που εκπροσωπείται από την πλειοψηφούσα συνιστώσα του MUD·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση των ηγετών της Ομάδας G7 σχετικά με τη Βενεζουέλα· ζητεί να υπάρξει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου πολιτική δήλωση σχετικά με την κατάσταση στη χώρα και υποστήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης που δρομολογήθηκαν πρόσφατα, ώστε να διασφαλιστεί η συναίνεση σε δημοκρατικές και πολιτικές λύσεις για τη Βενεζουέλα·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να προχωρήσει στην άμεση αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων· υπενθυμίζει ότι η αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων αποτελεί προϋπόθεση που θέτει η αντιπολίτευση για την έναρξη διαπραγματεύσεων και καλεί αμφότερες τις πλευρές να συμφωνήσουν σε μια συμβιβαστική λύση με στόχο τη στήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλονται σήμερα· καλεί την ΕΕ και την ΑΠ/ΥΕ να ζητήσουν από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να αποφυλακίσει αμέσως τους πολιτικούς κρατουμένους και όσους κρατούνται αυθαίρετα, σύμφωνα με τα αιτήματα πολλών οργάνων του ΟΗΕ και διεθνών οργανώσεων και δυνάμει του νόμου περί αμνηστίας και εθνικής συμφιλίωσης·

7.  ζητεί από τις αρχές να σεβαστούν και να εγγυηθούν το συνταγματικό δικαίωμα σε ειρηνικές διαδηλώσεις· καλεί επίσης τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να ασκούν τις εξουσίες τους με υπευθυνότητα· καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, και συγκεκριμένα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών και μελών ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων·

8.  ζητεί από τον Πρόεδρο Nicolas Maduro και την κυβέρνησή του να εφαρμόσουν επείγουσες οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με την Εθνοσυνέλευση προκειμένου να βρεθεί μια εποικοδομητική λύση στην οικονομική και ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά την έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων·

9.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τη διαρκή επιδείνωση της κοινωνικής αναταραχής που προκλήθηκε από την έλλειψη βασικών αγαθών όπως τρόφιμα και φάρμακα· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να προτείνει πρόγραμμα βοήθειας για τη χώρα και να ζητήσει από τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα και την είσοδο όσων διεθνών οργανισμών επιθυμούν να βοηθήσουν τα στρώματα της κοινωνίας που έχουν πληγεί περισσότερο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πλέον πιεστικές και βασικές ανάγκες του πληθυσμού·

10.  καλεί την κυβέρνηση και τις δημόσιες αρχές της Βενεζουέλας να σέβονται το σύνταγμα, μεταξύ άλλων τους νόμιμους και αναγνωρισμένους μηχανισμούς και τις διαδικασίες ενεργοποίησης της διαδικασίας που προβλέπεται στο σύνταγμα της Βενεζουέλας για την αποπομπή του Προέδρου πριν από το τέλος του 2016·

11.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστεί με χώρες της Λατινικής Αμερικής και περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις ώστε να διασφαλιστεί η καθιέρωση μηχανισμών διαλόγου, εθνικής συμφιλίωσης και διαμεσολάβησης στη Βενεζουέλα, με στόχο την υποστήριξη μιας ειρηνικής, δημοκρατικής και συνταγματικής λύσης στην κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα·

12.  θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία να μειωθούν τα υφιστάμενα υψηλά επίπεδα ατιμωρησίας, τα οποία επιτείνουν και εκτρέφουν την αυξανόμενη βία και ανασφάλεια στη χώρα, και να διασφαλιστεί η τήρηση του ισχύοντος νομικού συστήματος, που επιτάσσει την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα απαγωγών, δολοφονιών και άλλων αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται καθημερινά, καθώς και για τις οικογένειές τους·

13.  καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να διερευνήσουν τη σφαγή στο Τουμερέμο, όπου 28 μεταλλωρύχοι δολοφονήθηκαν, προκειμένου να προσαχθούν οι δράστες και οι ηθικοί αυτουργοί στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται πίσω από την πρόσφατη δολοφονία της δημοσιογράφου Lucía Suárez, η οποία συνέβη στην ίδια περιοχή και εικάζεται ότι συνδέεται με τη σφαγή·

14.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να μεταβεί το συντομότερο αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα και να διεξαγάγει διάλογο με όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαμάχη·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ–Λατινικής Αμερικής και τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών.