Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0700/2016Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0700/2016

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

7.6.2016 - (2016/2699(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B8-0700/2016)
ECR (B8-0724/2016)
ALDE (B8-0728/2016)
S&D (B8-0729/2016)

Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta
Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta
Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta


Menettely : 2016/2699(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0700/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0700/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2016/2699(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon lukuisat aiemmat ja äskettäiset päätöslauselmansa Venezuelan tilanteesta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta[1], 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainosta[2] ja 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta[3] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venezuela on,

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2001 hyväksytyn Amerikan maiden demokratian peruskirjan,

–  ottaa huomioon Venezuelan perustuslain ja erityisesti sen 72 ja 233 artiklan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 20. lokakuuta 2014 antaman lausunnon mielenosoittajien ja poliitikkojen pidätyksistä Venezuelassa,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 7. joulukuuta 2015 antamat julkilausumat Venezuelan vaaleista,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 5. tammikuuta 2016 esittämän julkilausuman Venezuelan uuden kansalliskokouksen virkaanastumisesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan Ravina Shamdasanin 12. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10. toukokuuta 2016 esittämän julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon 16. toukokuuta 2016 päivätyn Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille Luis Almagrolle osoitetun Human Rights Watch -järjestön kirjeen Venezuelan tilanteesta[4],

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön pysyvän neuvoston 18. toukokuuta 2016 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon viralliset tiedonannot, jotka Etelä-Amerikan valtioiden unionin (UNASUR) pääsihteeri on antanut 23. toukokuuta[5] ja 28. toukokuuta 2016[6] alustavista keskusteluista, joita on käyty kansallisen vuoropuhelun käynnistämiseksi Venezuelan hallituksen ja oppositiokoalition (MUD) edustajien välillä,

–  ottaa huomioon Ise-Shimassa 26. ja 27. toukokuuta 2016 kokoontuneen G7‑huippukokouksen julkilausuman[7],

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen ulkoministerin John Kerryn 27. toukokuuta 2016 antaman julkilausuman[8], joka koski hänen puhelinkeskusteluaan Espanjan entisen pääministerin José Luis Rodríguez Zapateron kanssa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Venezuelan oppositiokoalitio MUD voitti 112 paikkaa yksikamarisen kansalliskokouksen 167 edustajapaikasta, mikä toi sille kahden kolmasosan enemmistön, kun taas PSUV-puolue sai 55 paikkaa; ottaa huomioon, että korkein oikeus esti tämän jälkeen neljää vastavalittua kansalliskokousedustajaa, joista kolme edusti MUD:tä, ottamasta vastaan paikkaansa kansalliskokouksessa, mikä vei oppositiolta sen kahden kolmasosan enemmistön;

B.  toteaa, että niiden viiden kuukauden aikana, joina uusi kansalliskokous on toiminut lainsäädännän alalla demokraattisen opposition ollessa enemmistönä, korkein oikeus on langettanut 13 poliittisin perustein annettua tuomiota hallinnon hyväksi, ja ne kaikki vaarantavat oikeusvaltiossa edellytettävän toimivaltarakenteen tasapainon;

C.  toteaa, että sellaiset päätökset kuin poikkeustilan ja taloudellisen hätätilan säätäminen ja vahvistaminen, politiikan valvontaa koskevan kansalliskokouksen toimivallan poistaminen, kieltäytyminen tunnustamasta perustuslaissa kansalliskokoukselle annettua valtaa kumota korkeimman oikeuden tuomarien nimityksiä, Venezuelan keskuspankkia koskevan lain uudistamisen julistaminen perustuslain vastaiseksi sekä kansalliskokouksen sisäisten keskustelusääntöjen artiklojen soveltamisen lakkauttaminen tehtiin muun muassa kansalliskokouksen lainsäädäntävallan vastaisesti ja kunnioittamatta vallan tasapainoa, joka on keskeinen tekijä oikeusvaltiossa;

D.  ottaa huomioon, että poliittisista syistä noin 2 000 henkilöä on vangittu tai määrätty kotiarestiin tai ehdonalaiseen vankeuteen, ja toteaa, että heidän joukossaan on merkittäviä poliittisia johtajia kuten Leopoldo López, Antonio Ledezma ja Daniel Ceballos; ottaa huomioon, että Venezuelan kansalliskokous sääti 30. maaliskuuta 2016 lain, jolla edellä mainitut vangit armahdetaan ja joka näin helpottaisi vuoropuhelua ja kansallista sovintoa; ottaa huomioon, että kyseinen laki on Venezuelan perustuslain 29 artiklan mukainen huolimatta siitä, että korkein oikeus julisti sen perustuslain vastaiseksi; ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad Al-Hussein ilmoitti julkisesti, että armahdusta ja kansallista sovintoa koskeva laki on kansainvälisen oikeuden mukainen, ja ilmaisi pettymyksensä sen hylkäämisestä;

E.  toteaa, että Venezuelassa ei noudateta asianmukaisesti oikeusvaltioperiaatetta ja vallanjaon periaatetta; katsoo, että nykyiset tiedot viittaavat siihen, että hallitus käyttää vaikutus- ja valvontavaltaa tuomiovallan ja kansallisen vaalilautakunnan suhteen, mikä on demokraattisen järjestelmän kulmakivien eli lainsäädäntövallan ja opposition kannalta haitallista ja on selkeä rikkomus riippumattomuuden ja vallanjaon periaatetta vastaan, joka on demokraattisten oikeusvaltioiden ominaispiirre;

F.  ottaa huomioon, että demokraattinen oppositio on käynnistänyt perustuslaissa tunnustetun prosessin, jolla viranomaisia voidaan erottaa erottamista koskevan kansanäänestyksen perusteella toimikauden puolenvälin jälkeen; ottaa huomioon, että MUD toimitti kansalliselle vaalilautakunnalle 1,8 miljoonaa Venezuelan kansalaisten tätä prosessia tukevaa allekirjoitusta, mikä oli paljon enemmän kuin 198 000, joita vaadittiin, jotta prosessi olisi laillinen ja perustuslain mukainen;

G.  ottaa huomioon, että Venezuela on joutunut vakavaan humanitaariseen kriisiin, joka johtuu elintarvikkeiden ja lääkkeiden puutteesta; ottaa huomioon, että kansalliskokous on todennut, että maassa vallitsee humanitaarinen terveys- ja elintarvikekriisi, sillä lääkkeistä sekä lääkinnällisistä laitteista ja tarvikkeista on yleisesti puutetta, ja se on pyytänyt Maailman terveysjärjestöltä (WHO) humanitaarista apua ja teknistä vierailua edellä kuvattujen olojen todentamiseksi;

H.  toteaa, että virallisia tilastotietoja ei ole mutta elinolotutkimuksen (ENCOVI, Encuesta de Condiciones de Vida) mukaan Venezuelan köyhyysaste on kaksinkertaistunut vuosien 2013 ja 2016 välillä 30 prosentista 60 prosenttiin; ottaa huomioon, että 75 prosenttia niistä lääkkeistä, joita Maailman terveysjärjestö pitää olennaisina, ei ole saatavilla Venezuelassa;

I.  ottaa huomioon, että hallitus estää humanitaarisen avun pääsyn maahan ja boikotoi erilaisia kansainvälisiä aloitteita kansalaisyhteiskunnan avustamiseksi, kuten on tapahtunut Caritasin ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa;

J.  toteaa, että kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ennusteen mukaan Venezuelan talous supistuu kahdeksan prosenttia vuonna 2016 supistuttuaan jo 5,7 prosenttia vuonna 2015; toteaa, että vaikka vähimmäispalkka on noussut 30 prosenttia, 180,9 prosentin inflaatioaste tekee tyhjäksi venezuelalaisten mahdollisuudet saada kohtuuhintaisia perushyödykkeitä; ottaa huomioon, että IMF:n ennusteen mukaan inflaatioaste on keskimäärin 700 prosenttia vuoden 2016 loppuun mennessä ja 2 200 prosenttia vuonna 2017;

K.  toteaa, että kaukokatseisuuden puute perusinfrastruktuurin rakentamisessa ja tehoton hallinto ovat aiheuttaneet vakavan taloudellisen ja sosiaalisen kriisin, joka ilmenee pitkäkestoisena resurssien, raaka-aineiden, tuotantopanosten, peruselintarvikkeiden ja olennaisten lääkkeiden puuttumisena ja tuotannon pysähtymisenä; toteaa, että maa on vakavien yhteiskunnallisten mullistusten ja humanitaarisen, arvaamattomiin seurauksiin johtavan kriisin partaalla;

L.  ottaa huomioon, että Venezuelassa vallitseva hyvin korkea rikollisuusaste ja täydellinen rikoksista rankaisematta jättäminen ovat tehneet siitä yhden maailman vaarallisimmista maista ja että Caracasissa väkivaltarikosten määrä on maailman korkein eli 119,87 henkirikosta 100 000 ihmistä kohti;

M.  ottaa huomioon, että taistelut laittomien kaivosten hallinnasta ovat yleisiä Guyanan ja Brasilian rajan tuntumassa sijaitsevalla runsaiden mineraaliesiintymien alueella; toteaa, että Bolívarin osavaltiossa sijaitsevassa Tumeremossa tapahtui 4. maaliskuuta 2016 verilöyly, kun 28 kaivostyöläistä ensin katosi ja sitten murhattiin; toteaa, että viranomaiset eivät edelleenkään ole reagoineet asiaan tyydyttävästi ja että toimittaja Lucia Suárez, joka oli äskettäin tutkinut tapausta, ammuttiin kuoliaaksi 28. huhtikuuta 2016 kotonaan Tumeremossa;

N.  ottaa huomioon, että G7-maat antoivat 27. toukokuuta 2016 julkilausuman, jossa Venezuelaa kehotetaan ”luomaan edellytykset hallituksen ja kansalaisten väliselle vuoropuhelulle yhä vakavammaksi muodostuvan taloudellisen ja poliittisen kriisin ratkaisemiseksi”, ja ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestön pysyvä neuvosto antoi 1. kesäkuuta lausunnon Venezuelan tilanteesta;

O.  ottaa huomioon, että Dominikaanisessa tasavallassa on viime aikoina käyty alustavia keskusteluja UNASUR:n puitteissa Espanjan entisen pääministerin José Luis Rodríguez Zapateron, Dominikaanisen tasavallan entisen presidentin Leonel Fernándezin ja Panaman entisen presidentin Martín Torrijosin johdolla; toteaa, että keskusteluissa on pyritty käynnistämään kansallinen vuoropuhelu Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallituksen ja MUD:n edustamien oppositiopuolueiden edustajien välillä;

P.   ottaa huomioon, että kriisi voidaan ratkaista vain hallinnon, demokraattisen opposition ja yhteiskunnan kaikilla tasoilla käytävän vuoropuhelun kautta;

1.  ilmaisee syvän huolensa demokratian, ihmisoikeuksien ja sosio-ekonomisen tilanteen vakavasta heikentymisestä Venezuelassa sekä maan lisääntyvästä poliittisesta ja yhteiskunnallisesta epävakaudesta;

2.  ilmaisee huolensa myös nykyisestä institutionaalisesta umpikujasta ja siitä, että hallitus käyttää valtion toimivaltaa valvoakseen korkeinta oikeutta ja kansallista vaalilautakuntaa pyrkiessään estämään kansalliskokouksen hyväksymien lakien ja aloitteiden täytäntöönpanon; kehottaa Venezuelan hallitusta kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja vallanjaon periaatetta; muistuttaa, että oikeusvaltioperiaatteelle perustuvien demokraattisten valtioiden perusperiaate on yhtä lailla legitiimien vallankäytön muotojen erottaminen toisistaan ja niiden keskinäinen riippumattomuus;

3.  kehottaa Venezuelan hallitusta omaksumaan rakentavan asenteen, jotta Venezuelan erittäin vaikea nykytilanne voidaan laukaista perustuslaillisen, rauhanomaisen ja demokraattisen vuoropuheluun perustuvan ratkaisun avulla;

4.  pitää myönteisenä UNASURin pyynnöstä käynnistettyjä sovintoaloitteita, joilla pyritään käynnistämään kansallinen vuoropuhelu hallituksen ja enemmistöasemassa olevan MUD‑oppositiokoalition välillä;

5.  panee merkille G7-huippukokouksen julkilausuman Venezuelasta; pyytää kesäkuussa kokoontuvaa Eurooppa-neuvostoa antamaan poliittisen julkilausuman maan tilanteesta ja tukemaan äskettäin käynnistettyjä sovittelutoimia, joiden tarkoituksena on sopia demokraattisista ja poliittisista ratkaisuista Venezuelan tilanteeseen;

6.  kehottaa Venezuelan hallitusta vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit; muistuttaa, että poliittisten vankien vapauttaminen on opposition esittämä ennakkoehto neuvottelujen aloittamiselle, ja kehottaa molempia osapuolia sopimaan kompromissiratkaisusta, jolla pyritään tukemaan nykyisiä sovittelutoimia; kehottaa EU:ta ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa vaatimaan Venezuelan hallitusta vapauttamaan välittömästi poliittiset vangit sekä mielivaltaisesti pidätetyt monien YK:n ja kansainvälisten järjestöjen esittämien vaatimusten ja armahdusta ja kansallista sovintoa koskevan lain mukaisesti;

7.  pyytää viranomaisia kunnioittamaan perustuslaillista oikeutta rauhanomaisiin mielenosoituksiin ja takaamaan mahdollisuuden sen käyttämiseen; kehottaa samoin oppositiojohtajia käyttämään valtaansa vastuullisesti; kehottaa Venezuelan viranomaisia takaamaan kaikkien kansalaisten ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien, poliittisten aktivistien ja riippumattomien kansalaisjärjestöjen jäsenten turvallisuuden ja heidän mahdollisuutensa käyttää vapaasti oikeuksiaan;

8.  kehottaa presidentti Nicolás Maduron hallitusta panemaan pikaisesti toimeen talousuudistuksia yhteistyössä kansalliskokouksen kanssa, jotta voidaan löytää rakentava ratkaisu talous- ja energiakriisiin, erityisesti elintarvikkeiden ja lääkkeiden puutteeseen;

9.  ilmaisee vakavan huolestumisensa lisääntyvistä yhteiskunnallista jännitteistä, joita pula perushyödykkeistä kuten elintarvikkeista ja lääkkeistä synnyttää; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ehdottamaan maalle avustussuunnitelmaa ja vaatimaan, että Venezuelan viranomaiset sallivat humanitaarisen avun toimittamisen maahan ja päästävät maahan kansainväliset järjestöt, jotka haluavat auttaa yhteiskunnan pahimmin kärsineitä osia, jotta voidaan vastata väestön kiireellisimpiin perustarpeisiin;

10.  kehottaa Venezuelan hallitusta ja viranomaisia noudattamaan Venezuelan perustuslakia, myös laillisia ja tunnustettuja mekanismeja ja menettelyjä Venezuelan perustuslain mukaisen presidentin erottamista koskevan vaaliprosessin käynnistämiseksi ennen vuoden 2016 päättymistä;

11.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään yhteistyötä Latinalaisen Amerikan maiden ja alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sen varmistamiseksi, että Venezuelassa otetaan käyttöön vuoropuhelun ja kansallisen sovinnon sekä sovittelun mekanismeja, jotta maata voidaan tukea sitä tällä hetkellä koettelevan kriisin ratkaisemisessa rauhanomaisella, demokraattisella ja perustuslaillisella tavalla;

12.  pitää ehdottomasti ensisijaisena sitä, että nykyistä laajaa rankaisematta jättämistä vähennetään, sillä se lisää ja edistää väkivallan kasvua ja turvattomuutta maassa, ja että turvataan nykyisen oikeusjärjestelmän kunnioittaminen, mikä edellyttää, että sieppausten, murhien ja muiden päivittäin tapahtuvien rikosten uhrit ja heidän omaisensa saavat oikeutta;

13.  kehottaa Venezuelan viranomaisia tutkimaan Tumeremon verilöylyä, jossa 28 kaivostyöntekijää murhattiin, jotta murhaan syyllistyneet ja siihen yllyttäneet voidaan tuoda oikeuden eteen, mukaan lukien ne, jotka ovat sekaantuneet toimittaja Lucía Suárezin äskettäiseen murhaan, joka tehtiin samalla seudulla ja jonka epäillään olevan yhteydessä verilöylyyn;

14.  esittää uudelleen pyyntönsä, joka koskee Euroopan parlamentin valtuuskunnan lähettämistä Venezuelaan ja vuoropuhelun käymistä kaikkien konfliktin osapuolten kanssa mahdollisimman pikaisesti;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.