Eljárás : 2016/2699(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0700/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0700/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0269

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 162kWORD 100k
7.6.2016
PE596.887v01-00}
PE582.735v01-00}
PE582.739v01-00}
PE582.740v01-00} RC1
 
B8-0700/2016}
B8-0724/2016}
B8-0728/2016}
B8-0729/2016} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdésével összhangban benyújtva

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

PPE (B8-0700/2016)

ECR (B8-0724/2016)

ALDE (B8-0728/2016)

S&D (B8-0729/2016)


a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Francisco José Millán Mon a PPE képviselőcsoport nevében
Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker az ECR képviselőcsoport nevében
Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi és legutóbbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i(1), valamint a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i(2), továbbá a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek Venezuela is részes fele,

–  tekintettel a 2001. szeptember 11-én elfogadott Amerikaközi Demokratikus Chartára,

–  tekintettel Venezuela alkotmányára, és különösen annak 72. és 233. cikkére,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a venezuelai tiltakozók és politikusok fogva tartásáról szóló 2014. október 20-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini venezuelai választásokról szóló, 2015. december 7-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének 2016. január 5-i, az új venezuelai nemzetgyűlés megalakulásáról szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatalának szóvivője, Ravina Shamdasani 2016. április 12-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 2016. május 10-i, a venezuelai helyzetről szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel a Human Rights Watch Luis Almagrónak, az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának címzett, Venezueláról szóló 2016. május 16-i levelére(4),

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezete Állandó Tanácsának 2016. május 18-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Dél-amerikai Nemzetek Uniója (UNASUR) főtitkárának a venezuelai kormány és az ellenzéki koalíció (MUD) közötti nemzeti párbeszéd elindításával foglalkozó tájékozódó jellegű megbeszélésekről szóló, 2016. május 23-án(5) és május 28-án(6) kiadott hivatalos közleményére,

–  tekintettel a G7-ek vezetőinek 2016. május 26–27-én Isze-Simában tartott csúcstalálkozóján kiadott nyilatkozatra(7),

–  tekintettel az Egyesült Államok külügyminisztere, John Kerry 2016. május 27-i nyilatkozatára José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a venezuelai ellenzéki koalíció, a MUD 112 mandátumot szerzett a 167 fős egykamarás országgyűlésben, ami kétharmados többséget jelent a PSUV által megszerzett 55 mandátumhoz képest; mivel a Legfelsőbb Bíróság ezt követően megakadályozta, hogy négy újonnan megválasztott országgyűlési képviselő – közülük 3 a MUD képviselője – hivatalba lépjen, aminek következtében az ellenzék elvesztette kétharmados többségét;

B.  mivel az alatt az öt hónap alatt, amíg az új nemzetgyűlés – melyben a demokratikus ellenzék rendelkezik többséggel – jogalkotási tekintetben aktívan működött, Venezuela Legfelsőbb Bírósága 13 politikai indíttatású ítéletet hozott a végrehajtó hatalom javára, ami veszélyezteti a hatalmi ágak közötti, minden jogállamban elengedhetetlen egyensúlyt;

C.  mivel az olyan döntéseket, mint a rendkívüli állapotot és a gazdasági szükségállapotot bevezető és megerősítő rendeletek, a nemzetgyűlés szakpolitikai ellenőrző hatáskörének megszüntetése, a nemzetgyűlés számára a Legfelsőbb Bíróság bíráinak visszahívására biztosított alkotmányos jog el nem ismerése, a venezuelai központi banki törvény reformjának alkotmányellenessé minősítése és a nemzetgyűlésben zajló vitára vonatkozó belső szabályzat cikkeinek felfüggesztése a nemzetgyűlés jogalkotási hatáskörének megsértésével hozták meg, nem tartva tiszteletben a hatalmi ágak közötti egyensúlyt, amely minden jogállamban elengedhetetlen;

D.  mivel körülbelül 2 000 ember van politikai okokból börtönben, házi őrizetben vagy próbaidőn, többek között fontos politikai vezetők, mint például Leopoldo López, Antonio Ledezma és Daniel Ceballos; mivel 2016. március 30-án a venezuelai nemzetgyűlés elfogadott egy törvényt, amely amnesztiát ad az említett foglyoknak, megnyitva ezáltal az utat a párbeszéd és a nemzeti megbékélés felé; mivel annak ellenére, hogy a Legfelsőbb Bíróság kimondta alkotmányellenességét, ez a törvény összhangban van a venezuelai alkotmány 29. cikkével; mivel Zeid Raad el-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa nyilvánosan kijelentette, hogy az amnesztiáról és a nemzeti megbékélésről szóló törvény megfelel a nemzetközi jognak, és a törvény elutasítása miatt csalódottságának adott hangot;

E.  mivel a jogállamiságot és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét nem tartják megfelelően tiszteletben Venezuelában; mivel a jelenlegi tények kormányzati befolyásra, valamint a bírói hatalom és a Nemzeti Választási Tanács ellenőrzésére engednek következtetni, ami káros hatással van a minden demokratikus rendszer sarokkövét képező törvényhozásra és ellenzékre, és egyértelműen sérti a hatalmi ágak függetlenségének és szétválasztásának elvét, amely minden demokratikus jogállamra jellemző;

F.  mivel a demokratikus ellenzék alkotmányosan elismert folyamatot indított, amely lehetővé teszi, hogy a köztisztviselőket a visszahívásról szóló népszavazás által elmozdítsák tisztségükből hivatali idejük 50%-ának letöltését követően; mivel a Nemzeti Választási Tanács e folyamat támogatásához 1,8 millió venezuelai polgár aláírását kapta meg a MUD-tól, amely lényegesen több, mint a folyamat törvényességéhez és alkotmányos engedélyezéséhez eredetileg szükséges 198 000;

G.  mivel Venezuela súlyos humanitárius válsággal szembesül, amelyet az élelmiszer- és gyógyszerhiány okoz; mivel a nemzetgyűlés bejelentette, hogy „humanitárius egészségügyi és élelmiszerválság” áll fenn a gyógyszerek, gyógyászati eszközök és felszerelések általános hiánya következtében, és kérte az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), hogy nyújtson humanitárius segítséget és tegyen látogatást a fent leírt állapotok igazolása érdekében;

H.  mivel annak ellenére, hogy nem állnak rendelkezésre hivatalos adatok, az ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida) szerint a szegénység aránya megduplázódott Venezuelában: a 2013. évi 30%-ról 2016-ra 60%-ra nőtt; mivel az Egészségügyi Világszervezet által alapvetően fontosnak tartott gyógyszerek 75%-a nem áll rendelkezésre Venezuelában;

I.  mivel a kormány megakadályozza a humanitárius segélyek bejutását az országba, és bojkottálja a civil társadalmat segítő különböző nemzetközi kezdeményezéseket, ahogy történt a Caritas és más nem kormányzati szervezetek esetében is;

J.  mivel a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Venezuela gazdasága a 2015. évi 5,7%-os visszaesést követően 2016-ban várhatóan 8%-kal fog visszaesni; mivel annak ellenére, hogy a minimálbér 30%-kal emelkedett, a 180,9%-os infláció veszélyezteti annak lehetőségét, hogy az alapvető árucikkek elérhetővé váljanak a venezuelai emberek számára; mivel az IMF előrejelzései szerint az átlagos inflációs ráta 2016 végére 700%-os lesz, és 2017-ben elérheti a 2200%-ot;

K.  mivel az alapvető infrastruktúra tekintetében nem voltak előrelátóak, továbbá a nem megfelelő kormányzás is hozzájárult a jelentős gazdasági és társadalmi válság kialakulásához, ami az erőforrások, a nyersanyagok, az alapanyagok, az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek hosszú távú hiányában, valamint a termelés teljes elmaradásában mutatkozik meg, és mivel az ország komoly társadalmi zavargások és beláthatatlan következményekkel járó humanitárius válság szélén áll;

L.  mivel Venezuela az igen magas bűnözési arány és a teljes büntetlenség folytán az egyik legveszélyesebb országgá vált a világon: az erőszakos bűncselekmények aránya Caracasban a legmagasabb a világon, ahol a 100 000 főre eső gyilkosságok száma meghaladja a 119,87-ot;

M.  mivel az illegális bányák feletti ellenőrzésért folytatott harcok mindennapossá váltak a guyanai és brazil határhoz közel eső, ásványokban gazdag területen; mivel Tumeremóban (Bolívar állam) 2016. március 4-én mészárlás történt, amelynek során 28 bányász eltűnt, majd később meggyilkolták őket; mivel a hatóságok még mindig nem adtak kielégítő választ, és mivel Lucía Suárez újságírónőt – aki az esetre a közelmúltban próbált fényt deríteni – 2016. április 28-án tumeremói otthonában agyonlőtték;

N.  mivel 2016. május 27-én a G7 országok nyilatkozatot adtak ki, amelyben sürgetik Venezuelát „a kormány és állampolgárai közötti párbeszéd feltételeinek kialakítására az egyre súlyosabb gazdasági és politikai válság megoldása érdekében”, és mivel június 1-jén az Amerikai Államok Szervezetének Állandó Tanácsa nyilatkozatot adott ki a venezuelai helyzetről;

O.  mivel a közelmúltban az UNASUR keretében tájékozódó jellegű megbeszélésekre került sor a Dominikai Köztársaságban a volt spanyol miniszterelnök, José Luis Rodríguez Zapatero, a Dominikai Köztársaság volt elnöke, Leonel Fernández és Panama volt elnöke, Martín Torrijos vezetésével azzal a céllal, hogy nemzeti párbeszédet kezdeményezzenek a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának képviselői és az ellenzéki pártokat képviselő MUD között;

P.   mivel a válságot csak úgy lehet megoldani, ha létrejön a párbeszéd valamennyi kormányzati, demokratikus ellenzéki és társadalmi szinttel;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot a demokrácia és az emberi jogok egyre romló helyzete és a Venezuelában kialakult társadalmi-gazdasági helyzet, valamint a növekvő politikai és szociális bizonytalanság miatt;

2.  aggodalmát fejezi ki a jelenlegi intézményi blokád révén létrejött patthelyzet miatt is, továbbá amiatt, hogy a végrehajtó hatalom állami ellenőrzést gyakorol a Legfelsőbb Bíróság és a Nemzeti Választási Tanács felett, hogy megakadályozza az országgyűlés által elfogadott jogszabályok és kezdeményezések alkalmazását; felszólítja a venezuelai kormányt, hogy tartsa tiszteletben a jogállamiságot és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét; emlékeztet arra, hogy az egyformán legitim hatalmi ágak szétválasztása és az egymás ügyeibe való be nem avatkozás a jogállamiság által vezérelt demokratikus államok egyik alapvető elve;

3.  felszólítja a venezuelai kormányt a konstruktív hozzáállásra, hogy leküzdje Venezuela jelenlegi kritikus helyzetét alkotmányos, békés, és demokratikus megoldás révén, amely párbeszéden alapul;

4.  üdvözli az UNASUR felkérésére kezdeményezett közvetítési erőfeszítéseket, melyek célja a végrehajtó hatalom és a MUD tagjainak többsége által képviselt ellenzék közötti nemzeti párbeszéd elindítása;

5.  tudomásul veszi a G7 vezetőinek Venezueláról szóló nyilatkozatát; kéri, hogy az Európai Tanács júniusi ülésén az országban uralkodó helyzetről szülessen politikai nyilatkozat, és hogy támogassák a közelmúltban megkezdett közvetítési erőfeszítéseket, melyek célja, hogy a demokratikus és politikai megoldásokról megegyezés születhessen Venezuelában;

6.  sürgeti a venezuelai kormányt, hogy azonnal bocsásson szabadon minden politikai foglyot; emlékeztet arra, hogy az ellenzék a tárgyalások megkezdésének előfeltételéül a politikai foglyok szabadon bocsátását szabta meg, és felhívja mindkét oldalt, hogy állapodjanak meg egy kompromisszumos megoldásról, amelynek célja a közvetítés érdekében jelenleg kifejtett erőfeszítések támogatása; felszólítja az EU-t, a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy sürgessék a politikai foglyok és az önkényesen fogva tartottak szabadon bocsátását, összhangban a számos ENSZ-szerv és nemzetközi szervezet követeléseivel, valamint az amnesztiáról és a nemzeti megbékélésről szóló törvényben foglaltakkal;

7.  kéri a hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben és garantálják a békés demonstrációhoz való alkotmányos jogot; felszólítja az ellenzéki vezetőket is, hogy felelősségteljesen gyakorolják hatásköreiket; felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy garantálják a biztonságot és a jogok szabad gyakorlását valamennyi állampolgár, és különösen az emberi jogi jogvédők, az újságírók, a politikai aktivisták és a független nem kormányzati szervezetek tagjai számára;

8.  felszólítja Nicolas Maduro elnököt és kormányát, hogy együttműködve a nemzetgyűléssel hajtsa végre a sürgős gazdasági reformokat a gazdasági és energiaválság, különösen az élelmiszer- és gyógyszerhiány konstruktív megoldása érdekében;

9.  súlyos aggodalmát fejezi ki az alapvető árucikkek – így az élelmiszerek és a gyógyszerek – hiánya okozta egyre súlyosbodó társadalmi feszültségek miatt; felszólítja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tegyen javaslatot az országra vonatkozó segítségnyújtási tervre, és hogy szorgalmazza, hogy a venezuelai hatóságok engedjék be az országba a humanitárius segélyeket, továbbá tegyék lehetővé a bejutást azon nemzetközi szervezetek számára, amelyek a társadalom leginkább érintett csoportjain kívánnak segíteni, azzal a céllal, hogy kielégítsék a lakosság legsürgetőbb és alapvető szükségleteit;

10.  sürgeti a kormányt és a venezuelai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az alkotmányt, beleértve a venezuelai alkotmányban az elnök 2016 vége előtt történő közjogi felelősségre vonása folyamatának elindítása tekintetében lefektetett jogszerű és elismert mechanizmusokat és eljárásokat;

11.  sürgeti az alelnököt/főképviselőt, hogy működjön együtt a latin-amerikai országokkal, valamint regionális és nemzetközi szervezetekkel annak biztosítása érdekében, hogy Venezuela a párbeszédet, a nemzeti megbékélést és a közvetítést támogató mechanizmusokat léptessen életbe az ország által jelenleg tapasztalt válság békés, demokratikus és alkotmányos megoldásának támogatása érdekében;

12.  úgy véli, hogy abszolút prioritást élvez a büntetlenség jelenlegi magas szintjének csökkentése – amely szint az egyre növekvő erőszakot és bizonytalanságot előidézi és fokozza az országban –, valamint a hatályos jogrendszer tiszteletben tartásának biztosítása, amely az emberrablások, gyilkosságok és egyéb, napi szinten elkövetett bűncselekmények áldozatainak és az áldozatok családjainak szolgáltat igazságot;

13.  felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy vizsgálják ki a tumeremói mészárlást, amelynek során 28 bányászt meggyilkoltak, és hogy az elkövetőket és azok felbujtóit – beleértve a Lucía Suárez újságírónő közelmúltbeli meggyilkolása mögött állókat – állítsák bíróság elé, mely utóbbi gyilkosságot ugyanazon a helyszínen követték el és feltehetően összefügg a többi gyilkossággal;

14.  újra kéri, hogy induljon európai parlamenti küldöttség Venezuelába, és mielőbb kerüljön sor párbeszédre a konfliktus minden érintettjével;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0176.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0106.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0080.

(4)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

(5)

http://www.unasursg.org/es/node/719

(6)

http://www.unasursg.org/es/node/779

(7)

http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf

(8)

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat