Procedură : 2016/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0700/2016

Texte depuse :

RC-B8-0700/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0269

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 162kWORD 102k
7.6.2016
PE596.887v01-00}
PE582.735v01-00}
PE582.739v01-00}
PE582.740v01-00} RC1
 
B8-0700/2016}
B8-0724/2016}
B8-0728/2016}
B8-0729/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

PPE (B8-0700/2016)

ECR (B8-0724/2016)

ALDE (B8-0728/2016)

S&D (B8-0729/2016)


referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Francisco José Millán Mon în numele Grupului PPE
Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boștinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker în numele Grupului ECR
Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere numeroasele sale rezoluții anterioare și recente referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1), cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2) și cea din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(3),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Venezuela este parte,

–  având în vedere Carta democratică interamericană, adoptată la 11 septembrie 2001,

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolele 72 și 233,

–  având în vedere declarația din 20 octombrie 2014 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind detenția unor protestatari și a unor politicieni în Venezuela,

–  având în vedere declarațiile din 7 decembrie 2015 ale Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la alegerile din Venezuela,

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 5 ianuarie 2016 privind inaugurarea noii Adunări Naționale a Venezuelei,

–  având în vedere declarația din 12 aprilie 2016 a purtătorului de cuvânt al Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Ravina Shamdasani,

–  având în vedere declarația VP/ÎR din 10 mai 2016 privind situația din Venezuela,

–  având în vedere scrisoarea din 16 mai 2016 adresată de Human Rights Watch Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Luis Almagro, cu privire la Venezuela(4),

–  având în vedere declarația Consiliului Permanent al al Organizației Statelor Americane din 18 mai 2016,

–  având în vedere comunicările oficiale ale Secretarului General al Uniunii Națiunilor Sud-Americane (UNASUR) din 23 mai(5) și 28 mai(6) 2016 privind întâlnirile exploratorii în vederea lansării unui dialog la nivel național între reprezentanții guvernului Venezuelei și coaliția opoziției MUD,

–  având în vedere declarația liderilor G7 de la Ise-Shima din 26-27 mai 2016(7),

–  având în vedere declarația Secretarului de Stat al SUA, John Kerry, din 27 mai 2016, privind convorbirea sa cu fostul prim-ministru spaniol José Luis Rodríguez Zapatero(8),

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât coaliția opoziției din Venezuela, MUD, a câștigat 112 locuri în Adunarea Națională, unicamerală, compusă din 167 membri, deci o majoritate de două treimi, în comparație cu 55 de locuri pentru PSUV; întrucât Curtea Supremă a blocat ulterior patru reprezentanți ai Adunării Naționale recent aleși să-și preia mandatul, trei dintre aceștia fiind din partea MUD, ceea ce a făcut ca opoziția să își piardă majoritatea de două treimi;

B.  întrucât, în cele cinci luni în care noua Adunare Națională a fost activă din punct de vedere legislativ, cu opoziția democratică în majoritate, Curtea Supremă a pronunțat 13 hotărâri motivate politic în favoarea executivului, care pun în pericol echilibrul de putere necesar într-un stat guvernat de regulile statului de drept;

C.  întrucât deciziile precum cele de emitere și de confirmare a Decretului privind starea de urgență și urgența economică, de anulare a competențelor de control ale Adunării Naționale asupra politicilor, de a refuza recunoașterea competenței conferite Adunării Naționale prin Constituție de a revoca numirea judecătorilor Curții Supreme, de a declara legea privind reforma Băncii Centrale din Venezuela neconstituțională și de a invalida articolele din Normele privind dezbaterile interne ale Adunării Naționale au fost luate, printre altele, încălcând competențele legislative ale Adunării Naționale și nerespectând echilibrul de puteri esențial într-un stat constituțional;

D.  întrucât, din motive politice, aproximativ 2000 de persoane se află în închisori, arest la domiciliu sau au fost eliberați condiționat, printre aceștia numărându-se lideri politici importanți, ca Leopoldo López, Antonio Ledezma și Daniel Ceballos; întrucât, la 30 martie 2016, Adunarea Națională a Venezuelei a promulgat o lege în temeiul căreia deținuții menționați mai sus urmează să fie amnistiați, deschizând astfel calea spre dialog și reconciliere națională; întrucât această lege este în acord cu articolul 29 din Constituția Venezuelei, în pofida declarației de neconstituționalitate pronunțată de Curtea Supremă; întrucât Zeid Ra’ad Al Hussein, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, a declarat public că legea privind amnistierea și reconcilierea națională respectă dreptul internațional și și-a exprimat dezamăgirea cu privire la respingerea sa;

E.  întrucât statul de drept și principiul separării puterilor nu sunt respectate în mod corespunzător în Venezuela; întrucât evenimentele actuale indică o influență și un control guvernamental asupra puterii judecătorești și a Consiliului Electoral Național, fapt ce are un impact negativ asupra competențelor legiuitorului și ale opoziției, pietrele de temelie ale oricărui sistem democratic, cu încălcarea flagrantă a principiului independenței și al separației puterilor, care caracterizează statele democratice, guvernate potrivit supremației legii;

F.  întrucât opoziția democratică a inițiat un proces constituțional care permite eliberarea din funcție a funcționarilor publici în baza unui referendum de demitere după îndeplinirea a jumătate din mandatul lor; întrucât Consiliul Electoral Național a primit din partea MUD 1,8 milioane de semnături ale unor cetățeni venezuelani în sprijinul acestui demers, mult peste cele 198 000 de semnături necesare inițial pentru ca procesul să fie recunoscut legal și constituțional;

G.  întrucât Venezuela se confruntă cu o gravă criză umanitară, cauzată de lipsa de medicamente și alimente; întrucât Adunarea Națională a declarat stare de „criză umanitară alimentară și de sănătate”, din cauza lipsei generalizate de medicamente, instrumente medicale și furnituri, și a solicitat Organizației Mondiale a Sănătății ajutor umanitar și să întreprindă o vizită tehnică prin care să certifice condițiile aici descrise;

H.  întrucât, în pofida lipsei de date oficiale, potrivit ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida), rata sărăciei în Venezuela s-a dublat, de la 30 % în 2013, la 60 % în 2016; întrucât 75 % dintre medicamentele considerate esențiale de către Organizația Mondială a Sănătății nu sunt disponibile în Venezuela;

I.  întrucât guvernul nu permite intrarea ajutorului umanitar pe teritoriul țării și boicotează diversele inițiative internaționale de ajutorare a societății civile, cum s-a întâmplat în cazul Caritas și al altor ONG-uri;

J.  întrucât, conform Fondului Monetar Internațional (FMI), se estimează că economia Venezuelei va înregistra o contractare de 8 % în 2016, după o scădere de 5,7 % în 2015; întrucât, în ciuda unei creșteri cu 30 % a salariului minim, rata inflației de 180,9 % anulează orice perspectivă ca produsele de bază să devină abordabile pentru venezuelani; întrucât FMI a estimat o rată medie a inflației de 700 % până la sfârșitul lui 2016 și de 2 200 % în 2017;

K.  întrucât absența unei viziuni pe termen lung în privința infrastructurii de bază și guvernarea ineficientă au condus la o criză economică și socială majoră, fapt demonstrat de o insuficiență de o penurie persistentă a resurselor, a materiilor prime, a aprovizionărilor, a alimentelor de bază și a medicamentelor esențiale, producția fiind blocată; întrucât țara este în pragul unor tulburări sociale majore și al unei crize umanitare cu consecințe imprevizibile;

L.  întrucât rata foarte ridicată a criminalității și impunitatea totală au transformat Venezuela într-una dintre cele mai periculoase țări din lume, Caracas având cea mai mare rată a infracțiunilor violente din lume, cu un număr de peste 119,87 de omucideri la fiecare 100 000 de persoane;

M.  întrucât luptele pentru controlul minelor ilegale sunt frecvente în zona bogată în minerale din apropierea frontierelor cu Guyana și Brazilia; întrucât, la 4 martie 2016, a avut loc un masacru la Tumeremo, în statul Bolívar, în care 28 de mineri au dispărut și au fost ulterior uciși; întrucât nu există încă un răspuns satisfăcător din partea autorităților, și întrucât jurnalista Lucía Suárez, care a investigat recent cazul, a fost împușcată mortal la 28 aprilie 2016, în locuința sa din Tumeremo;

N.  întrucât, la 27 mai 2016, țările din G7 au prezentat o declarație prin care solicitau insistent Venezuelei „să asigure condiții de dialog între guvern și cetățeni, pentru a rezolva criza economică și politică din ce în ce mai gravă”; întrucât, la 1 iunie, Consiliul permanent al Organizației Statelor Americane (OSA) a adoptat o declarație privind situația din Venezuela;

O.  întrucât, în cadrul UNASUR, au avut loc recent o serie de reuniuni exploratorii, desfășurate în Republica Dominicană și conduse de fostul prim-ministru spaniol, José Luis Rodríguez Zapatero, fostul președinte al Republicii Dominicane, Leonel Fernández, și fostul președinte al Republicii Panama, Martín Torrijos, cu scopul de a iniția un dialog național cu reprezentanții guvernului Republicii Bolivariene a Venezuelei și cu partidele de opoziție reprezentate de MUD;

P.   întrucât soluția la această criză nu poate fi găsită decât printr-un dialog cu toate nivelurile de guvernare, cu opoziția democratică și cu societatea;

1.  își exprimă serioasa îngrijorare cu privire la deteriorarea gravă a democrației, drepturilor omului și a situație socio-economice din Venezuela, cu un climat de instabilitate politică și socială din ce în ce mai accentuată;

2.  își exprimă, de asemenea, preocuparea cu privire la impasul provocat de actuala blocadă instituțională și la utilizarea de către executiv a puterii de stat pentru a controla Curtea Supremă și Consiliului electoral național, și a împiedica aplicarea unor legi și inițiative adoptate de Adunarea Națională; invită guvernul venezuelan să respecte statul de drept și principiul separării puterilor; reamintește faptul că separarea și non-interferența între puteri de legitimitate egală este un principiu esențial al statelor democratice bazate pe statul de drept;

3.  solicită guvernului Venezuelei să adopte o atitudine constructivă, pentru a depăși situația critică actuală din țară, printr-o soluție constituțională, pașnică și democratică, bazată pe dialog;

4.  salută eforturile de mediere inițiate la invitația UNASUR, pentru a lansa un proces de dialog național între executiv și opoziție, reprezentată de majoritatea componentelor MUD;

5.  ia act de declarația liderilor G7 privind Venezuela; solicită Consiliului European din luna iunie să prezinte o declarație politică cu privire la situația din această țară și să susțină eforturile de mediere lansate recent, pentru a permite găsirea unor soluții democratice și politice pentru Venezuela;

6.  solicită insistent guvernului venezuelean să elibereze imediat toți deținuții politici; reamintește că eliberarea deținuților politici constituie o condiție sine qua non pusă de opoziție pentru începerea negocierilor și invită ambele părți să ajungă la o soluție de compromis care să susțină acțiunile de mediere în curs; solicită UE și VP/ÎR să insiste pentru eliberarea deținuților politici și a persoanelor deținute arbitrar, în concordanță cu solicitările făcute de mai multe organisme ONU și organizații internaționale și în conformitate cu Legea amnistierii și reconcilierii naționale;

7.  solicită autorităților să respecte și să garanteze dreptul constituțional la demonstrații pașnice; invită, de asemenea, liderii opoziției să își exercite puterea în mod responsabil; invită autoritățile venezuelane să garanteze securitatea și libera exercitare a drepturilor tuturor cetățenilor, în special în cazul apărătorilor drepturilor omului, jurnaliștilor, activiștilor politici și membrilor organizațiilor neguvernamentale independente;

8.  solicită președintelui Nicolas Maduro și guvernului său să introducă de urgență reforme economice, în cooperare cu Adunarea Națională, pentru a găsi o soluție constructivă la criza economică și la cea energetică, îndeosebi la penuria de alimente și medicamente;

9.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la agravarea tensiunilor sociale cauzate de lipsa bunurilor de bază, cum ar fi alimentele și medicamentele; solicită VP/ÎR să propună un plan de asistență pentru această țară și să solicite insistent autorităților venezueliene să permită accesul în țară al ajutorului umanitar și al organizațiilor internaționale care doresc să ofere asistență în sectoarele cele mai afectate ale societății, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor stringente de bază ale populației;

10.  invită insistent guvernul și autoritățile publice să respecte Constituția, inclusiv mecanismele și procedurile legale recunoscute de activare a procesului prevăzut în Constituția venezueleană pentru destituirea președintelui, înainte de sfârșitul anului 2016;

11.  îndeamnă VP/ÎR să coopereze cu țările din America Latină și cu organizațiile regionale și internaționale, pentru a se asigura că se creează în Venezuela mecanisme pentru dialog, reconciliere națională și mediere, în vederea găsirii unei soluții pașnice, democratice și constituționale la criza pe care țara o traversează în prezent;

12.  consideră drept o prioritate absolută reducerea nivelului actual ridicat de impunitate, care agravează și favorizează violența și insecuritatea din ce în ce mai accentuate din țară, precum și asigurarea respectării sistemului juridic actual, care impune să se facă justiție pentru victimele răpirilor, ale asasinatelor și ale altor crime comise în fiecare zi, precum și pentru familiile lor;

13.  solicită autorităților din Venezuela să investigheze masacrul de la Tumeremo, în care au fost uciși 28 de mineri, precum și să-i aducă pe autori și instigatori în fața justiției, inclusiv pe cei care se află la originea recentei asasinări a jurnalistei Lucía Suárez, care a avut loc în același loc și despre care se crede că ar avea o legătură cu masacrul;

14.  solicită din nou trimiterea cât mai curând a unei delegații a Parlamentului European în Venezuela, pentru a purta un dialog cu toate părțile în conflict;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării Parlamentare Euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0176.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0106.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0080.

(4)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

(5)

http://www.unasursg.org/es/node/719

(6)

http://www.unasursg.org/es/node/779

(7)

http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf

(8)

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm

Aviz juridic - Politica de confidențialitate