Postup : 2016/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0700/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0700/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0269

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 164kWORD 93k
7.6.2016
PE596.887v01-00}
PE582.735v01-00}
PE582.739v01-00}
PE582.740v01-00} RC1
 
B8-0700/2016}
B8-0724/2016}
B8-0728/2016}
B8-0729/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

PPE (B8-0700/2016)

ECR (B8-0724/2016)

ALDE (B8-0728/2016)

S&D (B8-0729/2016)


o situácii vo Venezuele (2016/2699(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Francisco José Millán Mon v mene poslaneckého klubu PPE
Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR
Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2016/2699(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje početné predchádzajúce a nedávne uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2) a z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

–  so zreteľom na venezuelskú ústavu a najmä na jej články 72 a 233,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 20. októbra 2014 o zadržiavaní demonštrantov a politikov vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej zo 7. decembra 2015 o voľbách vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ z 5. januára 2016 o slávnostnom začatí činnosti nového venezuelského národného zhromaždenia,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne vysokého komisára OSN pre ľudské práva Raviny Shamdasaniovej z 12. apríla 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP z 10. mája 2016 o situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na list organizácie Human Rights Watch generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov Luisovi Almagrovi zo 16. mája 2016 týkajúci sa Venezuely(4),

–  so zreteľom na vyhlásenie Stálej rady Organizácie amerických štátov z 18. mája 2016,

–  so zreteľom na úradné oznámenia generálneho tajomníka Únie juhoamerických národov (UNASUR) vydané 23. mája(5) a 28. mája(6) 2016 o informatívnych stretnutiach s cieľom začať národný dialóg medzi zástupcami venezuelskej vlády a opozičnej koalície MUD,

–  so zreteľom na deklaráciu vedúcich predstaviteľov G7, ktorí sa 26. – 27. mája 2016 stretli v Ise-Šima(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie ministra zahraničných vecí USA Johna Kerryho z 27. mája 2016 týkajúce sa jeho telefonátu s bývalým španielskym premiérom Josém Luisom Rodríguezom Zapaterom(8),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže venezuelská opozičná koalícia MUD získala v 167-člennom jednokomorovom národnom zhromaždení 112 kresiel, teda dvojtretinovú väčšinu, zatiaľ čo PSUV obsadila 55 kresiel; keďže najvyšší súd následne znemožnil štyrom novozvoleným členom národného zhromaždenia, z ktorých traja boli zástupcovia koalície MUD, nastúpiť do funkcie, čím opozícia prišla o dvojtretinovú väčšinu;

B.  keďže v priebehu piatich mesiacov zákonodarnej činnosti nového národného zhromaždenia, v ktorom má väčšinu demokratická opozícia, vyniesol najvyšší súd 13 politicky motivovaných rozsudkov v prospech výkonnej moci, pričom všetky ohrozujú rovnováhu moci, ktorá je nevyhnutná v štáte riadiacom sa zásadami právneho štátu;

C.  keďže niektoré rozhodnutia, napríklad o vyhlásení a potvrdení výnimočného stavu a výnosu o stave hospodárskej núdze, o zbavení národného zhromaždenia právomoci kontrolovať politiku, o odmietnutí uznania právomoci zrušiť vymenovanie sudcov najvyššieho súdu, ktorú národnému zhromaždeniu zveruje ústava, o vyhlásení reformy venezuelskej centrálnej banky za protiústavnú a o zrušení článkov vnútorného rokovacieho poriadku národného zhromaždenia, boli okrem iného prijaté v rozpore s legislatívnymi právomocami národného zhromaždenia a bez ohľadu na rovnováhu moci, ktorá je základným prvkom právneho štátu;

D.  keďže približne 2 000 ľudí je uväznených, v domácom väzení alebo podmienečne odsúdených z politických dôvodov vrátane významných politických vodcov, ako sú napríklad Leopoldo López, Antonio Ledezma a Daniel Ceballos; keďže 30. marca 2016 venezuelské národné zhromaždenie schválilo zákon, ktorým sa udeľuje amnestia spomínaným väzňom, čo otvára cestu pre dialóg smerujúci k národnému zmiereniu; keďže tento zákon je napriek vyhláseniu najvyššieho súdu o jeho protiústavnosti v súlade s článkom 29 venezuelskej ústavy; keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra’ad al-Husajn verejne vyhlásil, že zákon o amnestii a národnom zmierení je v súlade s medzinárodným právom, a vyjadril sklamanie nad jeho zamietnutím;

E.  keďže zásady právneho štátu a oddelenia moci sa vo Venezuele riadne nedodržiavajú; keďže fakty v súčasnosti poukazujú na to, že vláda ovplyvňuje a kontroluje súdnu moc a národnú volebnú radu, čo má nepriaznivý vplyv na legislatívne a opozičné právomoci, ktoré sú základným kameňom každého demokratického systému, a to je v jednoznačnom rozpore so zásadou nezávislosti a oddelenia moci, ktorá je charakteristická pre demokratické štáty riadené zásadami právneho štátu;

F.  keďže demokratická opozícia začala ústavou uznaný proces, ktorý umožňuje odvolanie verejných činiteľov z funkcie prostredníctvom odvolacieho referenda po uplynutí polovice ich funkčného obdobia; keďže koalícia MUD odovzdala národnej volebnej rade 1,8 milióna podpisov venezuelských občanov podporujúcich tento proces, čo je oveľa viac než pôvodne požadovaných 198 000, ktoré sú potrebné na to, aby bol daný proces v súlade s právnymi predpismi a ústavou;

G.  keďže Venezuela čelí vážnej humanitárnej kríze spôsobenej nedostatkom potravín a liekov; keďže národné zhromaždenie vyhlásilo s ohľadom na všeobecný nedostatok liekov a zdravotníckych pomôcok a potrieb humanitárnu zdravotnú a potravinovú krízu a požiadalo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o humanitárnu pomoc a technickú návštevu na potvrdenie uvedenej situácie;

H.  keďže hoci nie sú k dispozícii oficiálne údaje, podľa prieskumu ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida) sa miera chudoby vo Venezuele zdvojnásobila z 30 % v roku 2013 na 60 % v roku 2016; keďže 75 % liekov, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia považuje za nevyhnutné, nie je vo Venezuele dostupných;

I.  keďže vláda bráni prístupu humanitárnej pomoci do krajiny a bojkotuje rôzne medzinárodné iniciatívy na pomoc občianskej spoločnosti, ako to bolo napríklad v prípade Caritas a ďalších mimovládnych organizácií;

J.  keďže po poklese o 5,7 % v roku 2015 zaznamená hospodárstvo Venezuely podľa prognóz Medzinárodného menového fondu (MMF) pokles aj v roku 2016, a to o 8 %; keďže napriek 30 % zvýšeniu minimálnej mzdy nie sú pre mieru inflácie, ktorá dosahuje 180,9 %, žiadne vyhliadky, že by sa základné komodity stali pre Venezuelčanov dostupné; keďže MMF odhaduje, že do konca roku 2016 dosiahne priemerná miera inflácie 700 % a v roku 2017 to bude 2 200 %;

K.  keďže nedostatočná predvídavosť, pokiaľ ide o základnú infraštruktúru, a neúčinné riadenie viedli k vážnej hospodárskej a sociálnej kríze, čo sa prejavuje dlhodobým nedostatkom zdrojov, surovín, vstupov, základných potravín a nevyhnutných liekov, ako aj nulovou produkciou, a keďže krajina je na pokraji vážnych sociálnych nepokojov a humanitárnej krízy s nepredvídateľnými dôsledkami;

L.  keďže Venezuela sa pre veľmi vysokú mieru kriminality a úplnú beztrestnosť stala jednou z najnebezpečnejších krajín sveta, pričom Caracas, kde na 100 000 obyvateľov pripadá vyše 119,87 vraždy, vykazuje najvyššiu mieru násilných trestných činov na svete;

M.  keďže v oblasti s veľkým nerastným bohatstvom neďaleko hraníc s Guyanou a Brazíliou sa často odohrávajú boje o ovládnutie nezákonných baní; keďže 4. marca 2016 došlo k masakru v Tumereme v štáte Bolívar, pri ktorom zmizlo a neskôr bolo zavraždených 28 baníkov; keďže úrady ešte stále neposkytli uspokojivú odpoveď a keďže novinárka Lucía Suárez, ktorá nedávno tento prípad prešetrovala, bola 28. apríla 2016 vo svojom dome v Tumereme zastrelená;

N.  keďže krajiny G7 vydali 27. mája 2016 vyhlásenie, v ktorom Venezuelu naliehavo vyzvali, aby „vytvorila podmienky pre dialóg medzi vládou a občanmi s cieľom vyriešiť čoraz vážnejšiu hospodársku a politickú krízu“, a keďže Stála rada Organizácie amerických štátov (OAS) vydala 1. júna vyhlásenie o situácii vo Venezuele;

O.  keďže v rámci únie UNASUR sa v Dominikánskej republike nedávno konali informatívne stretnutia pod vedením bývalého španielskeho premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapatera, bývalého prezidenta Dominikánskej republiky Leonela Fernándeza a bývalého prezidenta Panamy Martína Torrijosa s cieľom začať národný dialóg so zástupcami vlády Venezuelskej bolívarovskej republiky a opozičných strán zastúpených koalíciou MUD;

P.   keďže riešenie krízy možno nájsť len prostredníctvom dialógu so všetkými úrovňami vlády, demokratickej opozície a spoločnosti;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažným zhoršovaním situácie, pokiaľ ide o demokraciu, ľudské práva a sociálno-ekonomickú situáciu vo Venezuele, a to v prostredí narastajúcej politickej a sociálnej nestability;

2.  vyjadruje tiež znepokojenie nad súčasnou inštitucionálnou patovou situáciou a nad tým, že výkonná moc využíva štátne právomoci na kontrolu najvyššieho súdu a národnej volebnej rady s cieľom zabrániť uplatňovaniu zákonov a iniciatív prijatých národným zhromaždením; vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala zásady právneho štátu a oddelenia moci; pripomína, že oddelenie a nezasahovanie, pokiaľ ide o rovnako legitímne moci, je základnou zásadou demokratických štátov, ktoré sa riadia zásadami právneho štátu;

3.  vyzýva venezuelskú vládu, aby zaujala konštruktívny prístup s cieľom prekonať súčasnú kritickú situáciu vo Venezuele ústavnou, mierovou a demokratickou cestou na základe dialógu;

4.  víta sprostredkovateľské úsilie, ktoré bolo iniciované výzvou únie UNASUR začať proces národného dialógu medzi výkonnou mocou a opozíciou reprezentovanou väčšinovou časťou koalície MUD;

5.  berie na vedomie deklaráciu vedúcich predstaviteľov G7 o Venezuele; žiada Európsku radu, aby na svojom júnovom zasadnutí vydala politické vyhlásenie o situácii v krajine a podporila sprostredkovateľské úsilie, ktoré sa nedávno začalo s cieľom umožniť dohodu o demokratických a politických riešeniach pre Venezuelu;

6.  naliehavo žiada venezuelskú vládu, aby okamžite prepustila všetkých politických väzňov; pripomína, že prepustenie politických väzňov je podmienkou, ktorú si stanovila opozícia na začatie rokovaní, a vyzýva obe strany, aby sa dohodli na kompromisnom riešení v záujme podpory súčasného sprostredkovateľského úsilia; vyzýva EÚ a PK/VP, aby naliehavo požadovali prepustenie politických väzňov a tých, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní, v súlade s požiadavkami viacerých orgánov OSN a medzinárodných organizácií a so zákonom o amnestii a národnom zmierení;

7.  žiada, aby príslušné orgány dodržiavali a zaručili ústavné právo na pokojné demonštrácie; vyzýva tiež opozičných vodcov, aby svoje právomoci vykonávali zodpovedne; vyzýva venezuelské orgány, aby zaručili bezpečnosť a slobodné uplatňovanie práv všetkým občanom, najmä obhajcom ľudských práv, novinárom, politickým aktivistom a členom nezávislých mimovládnych organizácií;

8.  vyzýva prezidenta Nicolasa Madura a jeho vládu, aby v spolupráci s národným zhromaždením vykonali naliehavé hospodárske reformy s cieľom nájsť konštruktívne riešenie hospodárskej a energetickej krízy, najmä nedostatku potravín a liekov;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad neustále rastúcim sociálnym napätím, ktoré je spôsobené nedostatkom základného tovaru, ako sú potraviny a lieky; vyzýva PK/VP, aby navrhla plán pomoci pre Venezuelu a naliehala na venezuelské orgány, aby umožnili prísun humanitárnej pomoci do krajiny a zabezpečili prístup medzinárodných organizácií, ktoré chcú pomôcť najviac postihnutým častiam spoločnosti s cieľom naplniť najnaliehavejšie a najzákladnejšie potreby obyvateľstva;

10.  naliehavo žiada vládu a verejné orgány Venezuely, aby dodržiavali ústavu vrátane právnych a uznaných mechanizmov a postupov na aktiváciu procesu zakotveného vo venezuelskej ústave s cieľom odvolať prezidenta pred koncom roku 2016;

11.  naliehavo žiada PK/VP, aby spolupracovala s latinskoamerickými krajinami a regionálnymi a medzinárodnými organizáciami s cieľom zabezpečiť, že vo Venezuele sa zavedú mechanizmy na dialóg, národné zmierenie a sprostredkovanie, a tak sa podporí mierové, demokratické a ústavné riešenie krízy, ktorú táto krajina v súčasnosti zažíva;

12.  považuje za absolútnu prioritu znížiť súčasnú vysokú mieru beztrestnosti, ktorá zvyšuje a posilňuje rast násilia a neistoty v krajine, a zabezpečiť dodržiavanie platného právneho systému, ktorý vyžaduje spravodlivosť pre obete únosov, vrážd a ďalších každodenne páchaných trestných činov, ako aj pre rodiny týchto obetí;

13.  vyzýva venezuelské orgány, aby vyšetrili masaker v Tumereme, pri ktorom bolo zavraždených 28 baníkov, s cieľom postaviť pred súd páchateľov a strojcov tohto zločinu vrátane tých, ktorí stoja za nedávnou vraždou novinárky Lucíe Suárezovej, ku ktorej došlo v rovnakej oblasti, pričom existuje podozrenie, že s masakrom súvisí;

14.  opakuje svoju požiadavku, aby Európsky parlament vyslal delegáciu do Venezuely, ktorá by čo najskôr začala dialóg so všetkými stranami zapojenými do konfliktu;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0176.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0080.

(4)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela.

(5)

http://www.unasursg.org/es/node/719.

(6)

http://www.unasursg.org/es/node/779.

(7)

http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf.

(8)

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia