Процедура : 2016/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0733/2016

Внесени текстове :

RC-B8-0733/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0270

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 557kWORD 86k
6.6.2016
PE596.899v01-00}
PE782.747v01-00}
PE582.748v01-00}
PE582.750v01-00} RC1
 
B8-0733/2016}
B8-0735/2016}
B8-0736/2016}
B8-0738/2016} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

S&D/Verts/ALE (B8-0733/2016)

GUE/NGL (B8-0735/2016)

EFDD (B8-0736/2016)

ALDE (B8-0738/2016)


относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Общия съд на Европейския съюз от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP))


Йенс Гизеке от името на групата PPE
Матиас Гроте от името на групата S&D
Гербен-Ян Гербранди от името на групата ALDE
Аня Хазекамп от името на групата GUE/NGL
Бас Ейкхаут от името на групата Verts/ALE
Пиерникола Педичини от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Общия съд на Европейския съюз от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди(1),

–  като взе предвид пътната карта на Комисията за определяне на критерии за установяване на нарушителите на функциите на ендокринната система във връзка с прилагането на Регламента за продуктите за растителна защита и Регламента за биоцидите(2),

–  като взе предвид решението на Общия съд на Европейския съюз от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14 (дело, образувано от Швеция срещу Комисията, като Швеция е подкрепена от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Дания, Финландия, Франция и Нидерландия)(3),

–  като взе предвид член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 265 и 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид писмото от 22 март 2016 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер до председателя на Европейския парламент ((2016)1416502),

–  като взе предвид доклада на Програмата на ООН по околната среда/СЗО на тема „State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012“ („Актуални научни познания за химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, от 2012 г.“)(4),

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 528/2012 не се одобряват активните вещества, за които се счита, въз основа на научни критерии, които следва да се определят, или до приемането на тези критерии – въз основа на междинни критерии, че притежават свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система и евентуално предизвикващи вредни въздействия върху хората, освен ако е приложима една от дерогациите по член 5, параграф 2;

Б.  като има предвид, че член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 гласи, че не по-късно от 13 декември 2013 г. Комисията следва да приеме делегирани актове, които установяват научни критерии за определянето на свойствата на активните вещества и биоцидите, нарушаващи функциите на ендокринната система;

В.  като има предвид, че Комисията все още не е приела делегирани актове, установяващи научните критерии, като понастоящем отбелязва повече от две години и половина закъснение;

Г.  като има предвид, че в доклада на Програмата на ООН по околната среда/СЗО нарушителите на функциите на ендокринната система се окачествяват като световна заплаха и се посочват, наред с другото, честите случаи и все по-широкото разпространение на множество свързани с ендокринната система смущения при хората, като също така се отбелязва, че при популациите диви животни се наблюдават свързани с ендокринната система последици; като има предвид, че има нови данни за наличието на неблагоприятни резултати за репродуктивното здраве (безплодие, ракови заболявания, малформации) вследствие на излагане на въздействието на химически вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и че има все повече доказателства за въздействието на тези химически вещества върху функциите на щитовидната жлеза, мозъчните функции, затлъстяването и метаболизма, както и върху инсулиновата и глюкозната хомеостаза;

Д.  като има предвид, че Общият съд на Европейския съюз заяви в своето решение от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14, че Комисията е нарушила правото на ЕС, като не е приела делегирани актове за уточняване на научните критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система;

Е.  като има предвид, че в своето решение Съдът се произнесе, че Комисията е имала ясно, точно и безусловно задължение да приеме делегирани актове за определяне на посочените по-горе научни критерии не по-късно от 13 декември 2013 г.;

Ж.  като има предвид, че още на 28 март 2013 г. експертната консултативна група за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, създадена от Комисията и координирана от Съвместния изследователски център, прие доклад относно ключовите научни въпроси, свързани с идентифицирането и определянето на характеристиките на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система; като има предвид, че към въпросния момент вече е било изготвено подробно предложение за научните критерии като резултат от продължилата три години работа на службите;

З.  като има предвид, Съдът заяви също така, че в никоя разпоредба на Регламент (ЕС) № 528/2012 не се изисква извършване на оценка на въздействието на основаните на риска научни критерии и че дори ако Комисията счита, че такава оценка на въздействието е необходима, това не освобождава Комисията от задължението да спази крайния срок, определен в регламента (точка 74 от решението);

И.  като има предвид, че освен това Съдът постанови, че подробното определяне на научните критерии може да се извърши единствено по обективен начин въз основа на научни данни, свързани с ендокринната система, независимо от всякакви други съображения, и по-специално независимо от икономическите съображения (параграф 71 от решението); като има предвид, че по този начин Съдът изясни, че оценката на социално-икономическото въздействие не е целесъобразна при вземането на решения по научни въпроси;

Й.  като има предвид, че Съдът освен това постанови, че Комисията, в контекста на прилагането на правомощията, делегирани ѝ от законодателя, не може да поставя под съмнение определения от законодателя регулаторен баланс между усъвършенстването на вътрешния пазар, от една страна, и защитата на здравето на хората, здравето на животните и околната среда, от друга (точка 72 от решението); като има предвид, че по този начин Съдът изясни, че не е целесъобразно Комисията да разглежда регулаторните промени на секторното законодателство като част от оценката на въздействието, свързана с приемането на делегиран акт;

К.  като има предвид, че Съдът е постановил, че междинните критерии, определени в Регламент (ЕС) № 528/2012, не могат да се разглеждат като критерии, които осигуряват достатъчно висока степен на защита (точка 77 от решението);

Л.  като има предвид, че съгласно член 266 от ДФЕС институцията, чието бездействие е било обявено за противоречащо на Договорите, е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз;

М.  като има предвид, че на пленарното заседание на Парламента през февруари 2016 г. г-н Витянис Андрюкайтис, член на Комисията, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните, заяви, че въпреки всичко Комисията ще продължи работата си по оценката на въздействието, тъй като счита, че тя е „полезен и дори съществен инструмент за направляване на бъдещото ѝ решение относно критериите“;

Н.  като има предвид, че Комисията е длъжна да извършва оценки на въздействието на законодателните и незаконодателните инициативи, които се очаква да окажат значително икономическо, екологично или социално въздействие, с цел да бъдат набелязани алтернативни решения, т.е. оценките на въздействието са ценни инструменти за подпомагане на регулаторните органи при оценката на възможните варианти на политиката, но не и при изясняването на научни въпроси;

О.  като има предвид, че председателят на Комисията, г-н Жан-Клод Юнкер, в своето писмо от 22 март 2016 г. до председателя на Парламента, г-н Мартин Шулц, потвърди намерението на Комисията първо да поиска становището на Комитета за регулаторен контрол относно оценката на въздействието, преди да вземе решение относно научните критерии, и след това – преди края на юни 2016 г. – да приеме научните критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система;

П.  като има предвид, че следователно няма съмнение, че Комисията все още не е предприела действия, за да се съобрази с решението на Съда, а вместо това продължава да извършва своето нарушение на правото на ЕС, установено от Съда, и че съответно Комисията понастоящем е в нарушение и на член 266 от ДФЕС;

Р.  като има предвид, че е абсолютно неприемливо Комисията в качеството си на пазител на Договорите да не спазва Договорите;

1.  осъжда Комисията не само за неизпълнението от нейна страна на задължението ѝ да приеме делегирани актове съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012, но освен това и за неизпълнението на институционалните ѝ задължения, предвидени в самите договори, по-специално в член 266 от ДФЕС;

2.  приема за сведение политическия ангажимент на Комисията да предложи научни критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, преди настъпването на лятото;

3.  подчертава, че Общият съд се произнесе, че определянето на научните критерии може да се извърши единствено по обективен начин въз основа на научни данни, свързани с ендокринната система, и независимо от всякакви други съображения, и по-специално независимо от всякакви икономически съображения, и че Комисията няма право да променя регулаторния баланс, предвиден в основополагащ акт, чрез прилагането на правомощия, които са ѝ делегирани по силата на член 290 от ДФЕС – въпрос, който при все това Комисията оценява в своята оценка на въздействието;

4.  призовава Комисията незабавно да изпълни задълженията си по член 266 от ДФЕС и да приеме незабавно основани на риска научни критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и да съобщи резултата от гласуването на това предложение в пленарна зала, съответно на председателя на Съвета и на председателя на Комисията.

(1)

OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(4)

http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

Правна информация - Политика за поверителност