Postupak : 2016/2747(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0733/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0733/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0270

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 395kWORD 82k
6.6.2016
PE596.899v01-00}
PE582.747v01-00}
PE582.748v01-00}
PE582.750v01-00} RC1
 
B8-0733/2016}
B8-0735/2016}
B8-0736/2016}
B8-0738/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

S&D/Verts/ALE (B8-0733/2016)

GUE/NGL (B8-0735/2016)

EFDD (B8-0736/2016)

ALDE (B8-0738/2016)


o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Općeg suda Europske unije od 16. prosinca 2015. (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke u ime Kluba zastupnika PPE-a
Matthias Groote u ime Kluba zastupnika S&D-a
Gerben-Jan Gerbrandy u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Anja Hazekamp u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Bas Eickhout u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Općeg suda Europske unije od 16. prosinca 2015. (2016/2747(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda(1),

–  uzimajući u obzir plan Komisije za utvrđivanje kriterija na temelju kojih treba odrediti endokrine disruptore u kontekstu provedbe Uredbe o sredstvima za zaštitu bilja i Uredbe o biocidnim proizvodima(2),

–  uzimajući u obzir presudu Općeg suda Europske unije od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14 (postupak koji je Švedska pokrenula protiv Komisije uz podršku Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije, Danske, Finske, Francuske i Nizozemske)(3),

–  uzimajući u obzir članak 17. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članke 265. i 266. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir pismo predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera od 22. ožujka 2016. upućeno predsjedniku Europskog parlamenta ((2016)1416502),

–  uzimajući u obzir izvješće UNEP-a i WHO-a naslovljeno „Znanstvene spoznaje o kemikalijama sa svojstvima endokrine disrupcije 2012.”(4),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da se u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 528/2012 ne odobravaju aktivne tvari za koje se na temelju znanstvenih kriterija koje treba utvrditi ili, dok se oni ne usvoje, na temelju privremenih kriterija smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije s nepovoljnim učinkom na ljude, osim ako je primjenjivo neko od odstupanja iz članka 5. stavka 2.;

B.  budući da je člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 određeno da Komisija najkasnije do 13. prosinca 2013. mora donijeti delegirane akte kojima se utvrđuju znanstveni kriteriji za određivanje svojstava endokrine disrupcije aktivnih tvari i biocidnih proizvoda;

C.  budući da Komisija još uvijek nije donijela delegirane akte kojima se utvrđuju znanstveni kriteriji, čije utvrđivanje sada kasni više od dvije i pol godine;

D.  budući da su u izvješću UNEP-a i WHO-a endokrini disruptori proglašeni globalnom prijetnjom i da se u tom izvješću među ostalim spominju velika učestalost i povećanje učestalosti brojnih poremećaja povezanih s endokrinim sustavom u ljudi te da se zapažaju učinci povezani s endokrinim sustavom kod divljih životinjskih vrsta; budući da se pojavljuju dokazi o negativnim učincima za reproduktivni sustav (neplodnost, vrste raka, oštećenja) zbog izloženosti endokrinim disruptorima i da postoji sve više dokaza o učincima tih kemikalija na funkcioniranje štitnjače i mozga, na pretilost i metabolizam te na homeostazu inzulina i glukoze;

E.  budući da je Opći sud Europske unije u svojoj presudi od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14 utvrdio da je Komisija prekršila pravo EU-a jer nije donijela delegirane akte za utvrđivanje znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije;

F.  budući da je Sud Europske unije svojom presudom utvrdio da je Komisija imala jasnu, preciznu i bezuvjetnu obvezu donijeti delegirane akte kako bi se spomenuti znanstveni kriteriji utvrdili najkasnije do 13. prosinca 2013.;

G.  budući da je Savjetodavna stručna skupina za endokrine disruptore, kojom koordinira Zajednički istraživački centar i koju je osnovala Komisija, 28. ožujka 2013. usvojila izvješće o ključnim znanstvenim pitanjima u vezi s identifikacijom tvari koje djeluju kao endokrini disruptori i opisom njihovih svojstava; budući da je tada bio gotov prijedlog za znanstvene kriterije nakon što su službe radile na njemu tri godine;

H.  budući da je Sud nadalje naveo da se nijednom odredbom Uredbe (EU) br. 528/2012 ne zahtijeva procjena učinka znanstvenih kriterija utemeljenih na riziku te da, čak i kad bi Komisija smatrala da je takva procjena učinka potrebna, ona zbog toga ne bi bila oslobođena obveze poštovanja roka iz Uredbe (stavak 74. presude);

I.  budući da je Sud nadalje presudio da se utvrđivanje znanstvenih kriterija može objektivno provesti jedino na temelju znanstvenih podataka povezanih s endokrinim sustavom, neovisno o svim drugim razmatranjima, posebno gospodarskim (stavak 71. presude); budući da je Sud stoga razjasnio da procjena socioekonomskog učinka nije prikladna za odlučivanje o znanstvenom pitanju;

J.  budući da je Sud nadalje presudio da Komisija u kontekstu primjene ovlasti koje joj je dodijelio zakonodavac ne može dovoditi u pitanje regulatornu ravnotežu koju je zakonodavac uspostavio između poboljšanja unutarnjeg tržišta i zaštite ljudskog i životinjskog zdravlja te zaštite okoliša (stavak 72. presude); budući da je Sud stoga razjasnio da je neprimjereno da Komisija procjenjuje regulatorne izmjene sektorskog zakonodavstva u okviru procjene učinka povezane s donošenjem delegiranog akta;

K.  budući da je Sud utvrdio da se ne može smatrati da privremeni kriteriji utvrđeni Uredbom (EU) br. 528/2012 pružaju dovoljno visoku razinu zaštite (stavak 77. presude);

L.  budući da je prema članku 266. UFEU-a institucija čije je propuštanje djelovanja proglašeno protivnim Ugovorima dužna poduzeti potrebne mjere kako bi postupila sukladno presudi Suda Europske unije;

M.  budući da je na plenarnoj sjednici Parlamenta održanoj u veljači 2016. Vytenis Andriukaitis, povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane, objavio da će Komisija unatoč tome nastaviti s provedbom procjene učinka jer smatra da je to „koristan, čak i nužan, alat kojim će se voditi u budućem odlučivanju o kriterijima”;

N.  budući da Komisija mora provoditi procjene učinka za zakonodavne i nezakonodavne inicijative za koje se očekuje da će imati znatan gospodarski, ekološki ili društveni učinak kako bi osmislila alternativna rješenja, što znači da su procjene učinka vrijedni instrumenti koji regulatornim tijelima pomažu da ocijene političke opcije, ali ne i da utvrđuju znanstvena pitanja;

O.  budući da je predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker u svojemu pismu od 22. ožujka 2016. upućenom predsjedniku Parlamenta Martinu Schulzu potvrdio da Komisija namjerava prvo zatražiti mišljenje Odbora za regulatorni nadzor o procjeni učinka prije donošenja odluke o znanstvenim kriterijima i zatim odrediti znanstvene kriterije za utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije do kraja lipnja 2016.;

P.  budući da nema sumnje da Komisija još uvijek nije djelovala u skladu s presudom Suda nego ustraje u svojem kršenju prava EU-a, o kojem je presudio Sud, te time sada krši i članak 266. UFEU-a;

Q.  budući da je sasvim neprihvatljivo da Komisija kao čuvarica Ugovora ne poštuje odredbe Ugovora;

1.  osuđuje Komisiju ne samo zbog nepoštovanja obveze da usvoji delegirane akte u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 nego i zbog nepoštovanja svojih institucijskih obveza utvrđenih samim Ugovorima, posebno člankom 266. UFEU-a;

2.  prima na znanje političku obvezu Komisije da do ljeta predloži znanstvene kriterije za utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije;

3.  ističe da je Opći sud presudio da se utvrđivanje znanstvenih kriterija može objektivno provesti jedino na temelju znanstvenih podataka povezanih s endokrinim sustavom, neovisno o svim drugim razmatranjima, posebno o gospodarskim, te da Komisija ne može mijenjati regulatornu ravnotežu utvrđenu temeljnim aktom primjenjivanjem ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s člankom 290. UFEU-a, što je pitanje koje Komisija pak smatra dijelom procjene učinka;

4.  poziva Komisiju da hitno poštuje svoje obveze na temelju članka 266. UFEU-a te da hitno usvoji znanstvene kriterije utemeljene na riziku za utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Vijeća i predsjedniku Komisije te da ih obavijesti o ishodu glasovanja o ovom prijedlogu na plenarnoj sjednici.

 

(1)

SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(4)

http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti