Procedūra : 2016/2747(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0733/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-0733/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0270

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 155kWORD 83k
6.6.2016
PE596.899v01-00}
PE582.747v01-00}
PE582.748v01-00}
PE582.750v01-00} RC1
 
B8-0733/2016}
B8-0735/2016}
B8-0736/2016}
B8-0738/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

S&D (B8-0733/2016)

GUE/NGL (B8-0735/2016)

EFDD (B8-0736/2016)

ALDE (B8-0738/2016)


Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke PPE frakcijos vardu
Matthias Groote S&D frakcijos vardu
Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu
Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu
Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu
Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo“ (2016/2747(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos veiksmų planą „Endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo kriterijai įgyvendinant Augalų apsaugos produktų ir Biocidinių produktų reglamentus“(2),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-521/14 (byla prieš Komisiją, dėl kurios kreipėsi Švedija, remiama Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos ir Nyderlandų)(3),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 17 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 265 ir 266 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 22 d. Komisijos Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio laišką Europos Parlamento Pirmininkui ((2016)1416502),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų aplinkos programai (UNEP) ir Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) parengtą ataskaitą „Mokslinės žinios apie endokrininę sistemą ardančias chemines medžiagas 2012 m.“(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsniu, veikliosios medžiagos, pagal mokslinius kriterijus, kurie turi būti nustatyti, arba, kol tie kriterijai dar nepatvirtinti, pagal laikinus kriterijus laikomos medžiagomis, turinčiomis endokrininės sistemos ardymo savybių, dėl kurių jos gali sukelti neigiamą poveikį žmonėms, netvirtinamos, išskyrus atvejus, kai taikoma viena iš 5 straipsnio 2 dalyje išvardytų išimčių;

B.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 3 dalyje pažymima, kad Komisija ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 13 d. turėjo priimti deleguotuosius aktus, nustatančius mokslinius kriterijus, kuriais vadovaujantis apibrėžiamos veikliųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininės sistemos ardymo savybės;

C.  kadangi Komisija iki šiol nėra priėmusi deleguotųjų aktų, kuriuose būtų nustatyti moksliniai kriterijai, ir šiuo metu juos vėluojama priimti daugiau nei dvejus su puse metų;

D.  kadangi UNEP ir PSO skirtoje ataskaitoje endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos vadinamos visuotine grėsme ir, inter alia, kalbama apie vis dažnesnes daugybės su endokrinine sistema susijusių sutrikimų, kuriais skundžiasi žmonės, tendencijas, bei pažymima, kad pastebimas poveikis laukinių gyvūnų populiacijų endokrinine sistemai; kadangi gaunama vis daugiau neigiamo endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų poveikio reprodukcinei sistemai įrodymų (nevaisingumas, vėžiniai susirgimai, apsigimimai) ir daugėja šių medžiagų įtakos skydliaukės, smegenų funkcijoms, nutukimui ir medžiagų apykaitai, taip pat insulino ir gliukozės homeostazei įrodymų;

E.  kadangi Europos Sąjungos Bendrasis Teismas savo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendime byloje T-521/14 pažymėjo, kad Komisija pažeidė ES teisės nuostatas, nes nepriėmė deleguotųjų aktų, kuriuose būtų nustatyti moksliniai kriterijai endokrininės sistemos ardymo savybėms apibrėžti;

F.  kadangi Teismas savo sprendime pažymėjo, kad Komisija turėjo aiškią, konkrečią ir besąlygišką pareigą ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 13 d. priimti deleguotuosius aktus minėtiesiems moksliniams kriterijams nustatyti;

G.  kadangi Komisijos sudaryta ir Jungtinio tyrimų centro (JRC) koordinuojama ekspertų patariamoji grupė endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų klausimais 2013 m. kovo 28 d. patvirtino esminių mokslinių problemų, susijusių su endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų identifikavimu ir apibūdinimu, ataskaitą; kadangi tuo metu po trejus metus trukusio tarnybų darbo buvo parengtas visapusiškas pasiūlymas dėl mokslinių kriterijų;

H.  kadangi Teismas taip pat pažymėjo, jog nė viena Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostata nereikalaujama atlikti rizika grindžiamų mokslinių kriterijų poveikio vertinimo, ir net jei Komisija būtų laikiusis nuomonės, kad toks poveikio vertinimas būtinas, tai nebūtų jos atleidę nuo pareigos laikytis reglamente nustatyto termino (sprendimo 74 punktas);

I.  kadangi Teismas taip pat nusprendė, kad moksliniai kriterijai gali būti nustatyti tik objektyviai, remiantis moksliniais duomenimis, susijusiais su endokrinine sistema, ir neatsižvelgiant į jokius kitus aspektus, ypač ekonominius (sprendimo 71 punktas); kadangi taip Teismas išaiškino, kad, priimant sprendimus mokslo klausimais, socialinio ir ekonominio poveikio vertinimas nėra tinkamas;

J.  kadangi Teismas taip pat nusprendė, kad Komisija, naudodamasi įgaliojimais, kuriuos jai yra suteikusios teisėkūros institucijos, negali užginčyti teisėkūros institucijų nustatytos reguliavimo pusiausvyros tarp vidaus rinkos veiklos gerinimo ir žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos (sprendimo 72 punktas); kadangi taip Teismas išaiškino, kad atliekant su deleguotojo akto priėmimu susijusio poveikio vertinimą Komisijai nedera vertinti konkretaus sektoriaus teisės aktų reglamentavimo pokyčių;

K.  kadangi Teismas padarė išvadą, jog negali būti laikoma, kad taikant Reglamente (ES) Nr. 528/2012 minimus laikinus kriterijus užtikrinama pakankamai aukšto lygio apsauga (sprendimo 77 punktas);

L.  kadangi, remiantis SESV 266 straipsniu, institucija, kurios neveikimas pripažįstamas prieštaraujančiu Sutartims, privalo imtis būtinų priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti;

M.  kadangi už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis Europos Parlamento 2016 m. vasario mėn. plenariniame posėdyje paskelbė, kad Komisija vis tiek tęs poveikio vertinimą, nes, pasako jo, tai naudinga ir net būtina priemonė jos būsimajam sprendimui dėl kriterijų pagrįsti;

N.  kadangi Komisija turi pareigą atlikti teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvų, kurios, kaip manoma, gali daryti didelį ekonominį, socialinį poveikį ar poveikį aplinkai, poveikio vertinimus, kad numatytų alternatyvius sprendimus, taigi poveikio vertinimai yra vertingos priemonės, padedančios reguliavimo institucijoms įvertinti politikos galimybes, bet ne spręsti mokslinius klausimus;

O.  kadangi Komisijos Pirmininkas Jean-Claude Juncker savo 2016 m. kovo 22 d. laiške Parlamento Pirmininkui Martinui Schultzui patvirtino, kad, prieš priimdama sprendimą dėl mokslinių kriterijų, Komisija pirma ketina gauti Reglamentavimo patikros valdybos nuomonę dėl poveikio vertinimo, o tada iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos patvirtinti mokslinius kriterijus endokrininės sistemos ardymo savybėms apibrėžti;

P.  taigi kadangi nekyla abejonių, jog Komisija dar nesiėmė veiksmų, kad būtų vykdomas Teismo sprendimas, ir ji toliau pažeidžia ES teisę, kaip pripažino Teismas, taigi dabar ji pažeidžia ir SESV 266 straipsnį;

Q.  kadangi visiškai nepriimtina tai, kad Komisija, būdama Sutarčių sergėtoja, nesilaiko Sutarčių;

1.  smerkia Komisiją ne tik už tai, kad ji neįvykdė savo pareigos priimti deleguotuosius aktus pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, bet ir už tai, kad ji nevykdo savo institucinių pareigų, nustatytų pačiose Sutartyse, pirmiausia SESV 266 straipsnyje;

2.  atkreipia dėmesį į Komisijos politinį įsipareigojimą iki vasaros pateikti pasiūlymą dėl mokslinių kriterijų endokrininės sistemos ardymo savybėms apibrėžti;

3.  pabrėžia, jog Bendrasis Teismas nusprendė, kad moksliniai kriterijai gali būti nustatomi tik objektyviai, remiantis su endokrinine sistema susijusiais moksliniais duomenimis ir neatsižvelgiant į jokius kitus – pirmiausia ekonominius – aspektus, taip pat kad Komisija neturi teisės keisti pagrindiniame teisės akte nustatytos reguliavimo pusiausvyros naudodamasi įgaliojimais, jai suteiktais pagal SESV 290 straipsnį – šį klausimą Komisija vis tiek traktuoja kaip dalį savo poveikio vertinimo;

4.  ragina Komisiją nedelsiant pradėti vykdyti savo pareigas, nustatytas SESV 266 straipsnyje, ir nedelsiant priimti rizika pagrįstus mokslinius kriterijus endokrininės sistemos ardymo savybėms apibrėžti;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybos ir Komisijos pirmininkams bei informuoti juos apie balsavimo dėl šios rezoliucijos plenariniame posėdyje rezultatus.

 

(1)

OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf.

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530.

(4)

http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/.

Teisinė informacija - Privatumo politika