Procedură : 2016/2747(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0733/2016

Texte depuse :

RC-B8-0733/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0270

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 467kWORD 86k
6.6.2016
PE596.899v01-00}
PE782.747v01-00}
PE582.748v01-00}
PE582.750v01-00} RC1
 
B8-0733/2016}
B8-0735/2016}
B8-0736/2016}
B8-0738/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

S&D/Verts/ALE (B8-0733/2016)

GUE/NGL (B8-0735/2016)

EFDD (B8-0736/2016)

ALDE (B8-0738/2016)


referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke în numele Grupului PPE
Matthias Groote în numele Grupului S&D
Gerben-Jan Gerbrandy în numele Grupului ALDE
Anja Hazekamp în numele Grupului GUE/NGL
Bas Eickhout în numele Grupului Verts/ALE
Piernicola Pedicini în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide(1),

–  având în vedere foaia de parcurs a Comisiei Europene referitoare la stabilirea criteriilor pentru identificarea perturbatorilor endocrini în contextul punerii în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare și a Regulamentului privind produsele biocide(2),

–  având în vedere hotărârea pronunțată de Tribunal la 16 decembrie 2015 în cauza T-521/14 (cauză inițiată de Suedia împotriva Comisiei, Suedia fiind sprijinită de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Danemarca, Finlanda, Franța și Țările de Jos)(3),

–  având în vedere articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolele 265 și 266 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere scrisoarea Președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, din 22 martie 2016, adresată Președintelui Parlamentului European ((2016)1416502),

–  având în vedere raportul UNEP/OMS intitulat „Situația științifică privind substanțele chimice perturbatoare ale sistemului endocrin (2012)”(4),

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, nu sunt aprobate, cu excepția cazului în care se aplică una dintre derogările menționate la articolul 5 alineatul (2), substanțele active care, fie pe baza unor criterii științifice ce urmează să fie stabilite, fie pe baza unor criterii provizorii până la adoptarea criteriilor științifice, sunt considerate a avea proprietăți ce afectează sistemul endocrin și ar putea avea efecte adverse asupra omului;

B.  întrucât, potrivit articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, Comisia trebuie să adopte, până cel târziu la 13 decembrie 2013, acte delegate care să stabilească criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin ale substanțelor active și ale produselor biocide;

C.  întrucât Comisia nu a adoptat încă aceste acte delegate care stabilesc criteriile științifice, depășind termenul prevăzut pentru adoptarea lor cu mai mult de doi ani și jumătate;

D.  întrucât raportul UNEP/OMS a calificat perturbatorii endocrini drept o amenințare mondială și menționează, printre altele, incidența ridicată și frecvența tot mai mare în rândul populației a multor tulburări endocrine, constatând totodată că se observă efecte de natură endocrină și în rândul populațiilor de animale sălbatice; întrucât noi dovezi atestă efectele adverse asupra reproducerii (infertilitate, cancer, malformații) pe care le are expunerea la perturbatori endocrini și întrucât există, de asemenea, din ce în ce mai multe dovezi ale efectelor acestor substanțe chimice asupra funcțiilor tiroidiene și cerebrale, a obezității, a metabolismului, precum și asupra homeostaziei insulinei și a glucozei;

E.  întrucât, în hotărârea sa din 16 decembrie 2015 pronunțată în cauza T-521/14, Tribunalul a declarat că Comisia a încălcat legislația Uniunii deoarece nu a adoptat acte delegate care să specifice criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin;

F.  întrucât Tribunalul a decis în hotărârea sa că Comisia avea obligația clară, precisă și necondiționată să adopte până cel târziu la 13 decembrie 2013 acte delegate de stabilire a criteriilor științifice menționate anterior;

G.  întrucât, la 28 martie 2013, Grupul consultativ de experți privind perturbatorii endocrini, creat de Comisie și coordonat de Centrul Comun de Cercetare (JRC), a adoptat un raport privind principalele probleme științifice legate de identificarea și caracterizarea perturbatorilor endocrini; întrucât, la momentul respectiv, era disponibilă o propunere finalizată privind criteriile științifice, care reprezenta rezultatul a trei ani de muncă a serviciilor competente;

H.  întrucât Tribunalul a declarat, de asemenea, că nicio dispoziție a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 nu impune o evaluare a impactului criteriilor științifice bazate pe riscuri și, chiar dacă Comisia ar considera necesară o astfel de evaluare a impactului, acest lucru nu ar exonera-o de respectarea termenului prevăzut în regulament (punctul 74 din hotărâre);

I.  întrucât Tribunalul a decis, de asemenea, că stabilirea criteriilor științifice se poate face numai în mod obiectiv, pe baza datelor științifice referitoare la sistemul endocrin, fără alte considerente, în special de natură economică (punctul 71 din hotărâre); întrucât Tribunalul a clarificat astfel faptul că o evaluare a impactului socioeconomic nu își are locul într-o decizie științifică;

J.  întrucât Tribunalul a decis, de asemenea, că, în contextul aplicării competențelor delegate acesteia de către legislator, Comisia nu are dreptul să pună la îndoială echilibrul normativ stabilit de legislator între îmbunătățirea pieței interne și protecția atât a sănătății umane și a celei animale, cât și a mediului (punctul 72 din hotărâre); întrucât Tribunalul a clarificat astfel faptul că este inoportună aprecierea de către Comisie, în cadrul unei evaluări a impactului legate de adoptarea unui act delegat, a modificărilor normative aduse legislației sectoriale;

K.  întrucât Tribunalul a constatat că criteriile provizorii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 nu pot fi considerate suficiente pentru a asigura nivelul de protecție necesar (punctul 77 din hotărâre);

L.  întrucât, potrivit articolului 266 din TFUE, instituția a cărei inacțiune a fost declarată contrară tratatelor este obligată să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene;

M.  întrucât, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din februarie 2016, Vytenis Andriukaitis, comisarul responsabil de sănătate și siguranța alimentară, a anunțat că Comisia va continua totuși evaluarea impactului, deoarece o consideră „un instrument util și chiar esențial care să-i ghideze viitoarea decizie cu privire la criterii”;

N.  întrucât Comisia are obligația de a efectua evaluări ale impactului în cazul inițiativelor legislative și nelegislative care pot avea efecte economice, de mediu sau sociale semnificative, pentru a identifica soluții alternative, evaluările de impact fiind astfel instrumente prețioase care ajută autoritățile de reglementare să evalueze diversele opțiuni de politică, dar nu să determine chestiunile științifice;

O.  întrucât Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a confirmat, în scrisoarea sa din 22 martie 2016 adresată Președintelui Parlamentului, Martin Schulz, intenția Comisiei de a solicita mai întâi, înainte de a lua decizia cu privire la criteriile științifice, avizul Comitetului de analiză a reglementării cu privire la evaluarea impactului și de a adopta ulterior, până la finalul lunii iunie 2016, criterii științifice pentru stabilirea proprietăților care afectează sistemul endocrin;

P.  întrucât, prin urmare, nu există niciun dubiu că Comisia nu a întreprins încă nicio măsură pentru a se conforma hotărârii Tribunalului, ci, dimpotrivă, se arată persistentă în încălcarea legislației UE constatată de Tribunal, încălcând deci în prezent și articolul 266 din TFUE;

Q.  întrucât este absolut inacceptabil ca, fiind gardian al tratatelor, Comisia să nu respecte tratatele,

1.  condamnă Comisia nu numai pentru că nu și-a îndeplinit obligația de a adopta acte delegate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012, ci și pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile instituționale prevăzute chiar în textul tratatelor, mai exact la articolul 266 din TFUE;

2.  ia act de angajamentul politic al Comisiei de a propune criterii științifice pentru determinarea, până la începutul verii, a proprietăților care afectează sistemul endocrin;

3.  subliniază că Tribunalul a hotărât că stabilirea criteriilor științifice se poate face numai în mod obiectiv, pe baza datelor științifice referitoare la sistemul endocrin, fără alte considerente, în special de natură economică, și că Comisia nu are dreptul să modifice echilibrul normativ stabilit într-un act fundamental, aplicând competențele ce i-au fost delegate în temeiul articolului 290 din TFUE, aspect analizat totuși de Comisie în evaluarea sa de impact;

4.  invită Comisia să-și îndeplinească fără întârziere obligațiile prevăzute la articolul 266 din TFUE și să adopte imediat criterii științifice bazate pe riscuri pentru determinarea proprietăților ce afectează sistemul endocrin;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului și Președintelui Comisiei și de a le notifica rezultatul votului în ședință plenară asupra prezentei rezoluții.

(1)

JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(4)

http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

Notă juridică - Politica de confidențialitate