Postup : 2016/2753(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0753/2016

Předložené texty :

RC-B8-0753/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/06/2016 - 4.1

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0274

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 163kWORD 101k
8.6.2016
PE596.919v01-00}
PE582.768v01-00}
PE582.771v01-00}
PE582.776v01-00}
PE582.780v01-00}
PE582.783v01-00}
PE582.784v01-00} RC1
 
B8-0753/2016}
B8-0756/2016}
B8-0759/2016}
B8-0764/2016}
B8-0768/2016}
B8-0771/2016}
B8-0772/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8-0753/2016)

EFDD (B8-0756/2016)

ECR (B8-0759/2016)

S&D (B8-0764/2016)

PPE (B8-0768/2016)

GUE/NGL (B8-0771/2016)

ALDE (B8-0772/2016)


o Kambodži (2016/2753(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister, Inese Vaidere za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli za skupinu S&D
Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto za skupinu ECR
Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Kambodži (2016/2753(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži, zejména na usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o politické situaci v Kambodži(1), ze dne 9. července 2015 o kambodžských návrzích zákonů týkajících se nevládních organizací a odborů(2) a ze dne 16. ledna 2014 o situaci ochránců lidských práv a opozičních aktivistů v Kambodži a Laosu(3),

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 30. května 2016 o politické situaci v Kambodži,

–  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv
v Kambodži ze dne 20. srpna 2015,

–  s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 2. října 2015 o Kambodži,

–  s ohledem na závěrečné připomínky Výboru OSN pro lidská práva ke druhé pravidelné zprávě o Kambodži ze dne 27. dubna 2015,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 8. března 1999 o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

–  s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky OSN ze dne 1. dubna 2016, ve kterém naléhavě vyzývá Kambodžu, aby zvýšila ochranu práv žen a původního obyvatelstva,

–  s ohledem na společné prohlášení organizací občanské společnosti ze dne 2. května 2016, v němž tyto organizace odsuzují obvinění obránců lidských práv,

–  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,

–  s ohledem na kambodžskou ústavu, zejména na její článek 41, v němž jsou zakotvena práva a svobody projevu a shromažďování, na článek 35 o právu na účast v politickém procesu a na článek 80 o parlamentní imunitě,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v několika posledních měsících stabilně vzrůstal počet zatčení členů politické opozice, lidskoprávních aktivistů a představitelů občanské společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že předseda vlády Hun Sen je u moci již přes 30 let; vzhledem k tomu, že Sam Rainsy, předseda hlavní opoziční strany CNRP, zůstává v exilu, do něhož sám odešel, přičemž ze země jej vyhnala dřívější stíhání na základě smyšlených politicky motivovaných obvinění, a že úřadující předseda CNRP Kem Sokha je vyšetřován; vzhledem k tomu, že dne 22. dubna 2016 oznámil žalobce phnompenhského soudu, že předseda CNRP Sam Rainsy bude od 28. července 2016 souzen v nepřítomnosti
v procesu, v němž bude čelit dalším politicky motivovaným obviněním;

C.  vzhledem k tomu, že dne 20. listopadu 2015 byl Sam Rainsy předvolán soudem
k výslechu ve věci příspěvku, který zveřejnil na svém veřejném facebookovém profilu a jehož autorem je opoziční senátor Hong Sok Hour, který je ve vazbě od srpna 2015 na základě obvinění z padělání a buřičství poté, co umístil na facebooku Sama Rainsyho video s údajně falešným dokumentem týkajícím se smlouvy s Vietnamem o linii hranic
z roku 1979;

D.  vzhledem k tomu, že dne 3. května 2016 předvolal městský soud v Phnompenhu Kema Sokhu, aby čelil společně s poslanci parlamentu Pinem Ratanou a Tokem Vanchanem obvinění z trestného činu pomluvy, a to bez ohledu na to, že jsou chráněni imunitou;

E.  vzhledem k tomu, že dne 12. května 2016 byl k soudu předvolán také známý politický komentátor Ou Virak a byl obviněn z pomluvy poté, co vyjádřil svůj názor na případ Kema Sokhy;

F.  vzhledem k tomu, že dne 2. května 2016 byla vznesena politicky motivovaná obvinění proti Ny Sokhovi, Nay Vandovi a Yi Soksanovi (třem dlouholetým obhájcům v případech porušování lidských práv z Kambodžské asociace pro lidská práva a rozvoj (ADHOC)), proti bývalému pracovníkovi ADHOC Ny Chakryovi, který je zástupcem generálního tajemníka kambodžské Státní volební komise (NEC), a proti zaměstnanci Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva Soenu Sallymu a že těmto obviněným hrozí tresty odnětí svobody až na 10 let;

G.  vzhledem k tomu, že opoziční poslanec Národního shromáždění Um Sam An byl zbaven parlamentní imunity a dne 11. dubna 2016 byl zatčen na základě vykonstruovaných nařčení z „buřičství s cílem vyvolat chaos ve společnosti“ v souvislosti s jeho nemilitantními názory na vztahy mezi Kambodžou a Vietnamem; vzhledem k tomu, že byl následně zadržován protiteroristickou jednotkou, byla proti němu podána soudní žaloba a byl vzat do vazby na základě těchto obvinění;

H.  vzhledem k tomu, že dne 26. dubna 2016 byl před phnompenhským soudem obžalován Rong Chhun, bývalý odborový předák, který je v současnosti členem NEC, na základě vykonstruovaných politicky motivovaných obvinění z podněcování k násilí, které bylo vyvoláno zásahem vládních bezpečnostních sil proti stávkujícím dělníkům koncem prosince 2013 a počátkem ledna 2014; vzhledem k tomu, že v zemi se mají konat dvoje důležité volby (komunální volby v roce 2017 a parlamentní volby v roce 2018) a že vyvíjení tlaku na NEC je způsobem, který vláda používá ve snaze tyto volby ovlivnit;

I.  vzhledem k tomu, že dne 9. května 2016 bylo zatčeno osm lidí poklidně protestujících proti zatčení pracovníků asociace ADHOC, mezi nimi Ee Sarom, ředitel nevládní organizace Sahmakun Teang Tnaut, Thav Khimsan, zástupce ředitele nevládní organizace LICADHO, a švédský a německý poradce organizace LICADHO, zakrátko nato byli propuštěni; vzhledem k tomu, že dne 16. května 2016 se totéž přihodilo pěti poklidně demonstrujícím;

J.  vzhledem k tomu, že EU je největším partnerem Kambodži, pokud jde o rozvojovou pomoc, na kterou činí nový příděl prostředků na období 2014–2020 celkem 410 milionů EUR; vzhledem k tomu, že EU podporuje širokou škálu iniciativ v oblasti lidských práv, které realizují kambodžské nevládní organizace a organizace občanské společnosti; vzhledem k tomu, že Kambodža je na rozvojové pomoci ve značné míře závislá;

K.  vzhledem k tomu, že dne 26. října 2015 skupina provládních protestujících v Phnompenhu napadla dva poslance z opoziční CNRP, Nhaye Chamrouena a Konga Sakpheu, a ohrožovala bezpečnost soukromé rezidence prvního místopředsedy Národního shromáždění; vzhledem k tomu, že policie a další státní bezpečnostní jednotky podle některých zpráv těmto útokům přihlížely; vzhledem k tomu, že v souvislosti s těmito útoky došlo k zatčením, ale lidskoprávní nevládní organizace v Kambodži vyjádřily obavy, že skuteční pachatelé útoků jsou stále na svobodě;

L.  vzhledem k tomu, že nehledě na rozšířenou kritiku ze strany občanské společnosti a mezinárodního společenství poskytlo nedávné vyhlášení zákona o sdruženích a nevládních organizacích státním orgánům pravomoc jednat svévolně při uzavírání a bránění vytváření organizací na obranu lidských práv a již vedlo k odrazování od činnosti zaměřené na obranu lidských práv a k zabraňování činnosti občanské společnosti;

M.  vzhledem k tomu, že od schválení zákona o sdruženích a nevládních organizacích v roce 2015 odmítly orgány povolit konání rozsáhlých veřejných manifestačních akcí pořádaných nevládními organizacemi a že v posledních měsících byly veškeré akce konané u příležitosti Světového dne obytného prostředí, Mezinárodního dne lidských práv, Mezinárodního dne žen a Mezinárodního dne práce v různé míře narušeny zákrokem policejních složek a nejinak tomu bylo i při jiných demonstracích;

N.  vzhledem k tomu, že kambodžský Senát přijal dne 12. dubna 2016 zákon o odborech, který stanoví nová omezení práv pracujících na sdružování a dává vládních orgánům nové diskreční pravomoci zabránit výkonu tohoto práva odborovými organizacemi;

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zhoršováním podmínek pro opoziční politiky a lidskoprávní aktivisty v Kambodži a odsuzuje veškeré akty násilí, politicky motivovaná obvinění, svévolné zadržování, vyslýchání, vynášení rozsudků a usvědčování těchto jedinců;

2.  vyjadřuje politování nad eskalací politicky motivovaných obvinění a soudního šikanování obránců lidských práv a lidskoprávních aktivistů, a zejména nad politicky motivovanými obviněními, rozsudky a usvědčeními v souvislosti s legitimní činností aktivistů, politických kritiků a obránců lidských práv v Kambodži;

3.  naléhavě vyzývá kambodžské orgány, aby zrušily zatykač na předáka opozice Sama Rainsyho a členy Národního shromáždění a Senátu za CNRP, včetně senátora Honga Soka Houra, a zprostily je veškerých obvinění; žádá okamžité propuštění pěti obránců lidských práv, kteří jsou stále v cele předběžného zadržení, konkrétně Ny Sokhy, Naye Vandy, Yi Soksana, Lima Monyho a Ny Chakry, žádá, aby tito politici, aktivisté a obránci lidských práv mohli volně pracovat beze strachu ze zatčení nebo pronásledování a aby skončilo využívání soudů pro politické účely, ke stíhání lidí na základě politicky motivovaných a vykonstruovaných obvinění; žádá Národní shromáždění, aby okamžitě uvedlo Sama Rainsyho, Uma Sama Ana a Honga Soka Houra zpět do jejich funkcí a obnovilo jejich parlamentní imunitu;

4.  naléhavě vyzývá kambodžské orgány, aby zrušily veškerá politicky motivovaná obvinění a další trestní řízení proti členům ADHOC a dalším kambodžským obráncům lidských práv, aby ustaly veškeré hrozby uplatnění represivních ustanovení zákona o sdruženích a nevládních organizacích a také všechny další pokusy zastrašit nebo pronásledovat obránce lidských práv a národní a mezinárodní organizace a aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny, kteří jsou uvězněni na základě politicky motivovaných a vykonstruovaných obvinění;

5.  naléhavě vyzývá vládu Kambodže, aby uznala legitimní a užitečnou úlohu, kterou hraje občanská společnost, odbory a politická opozice tím, jak přispívá k celkovému hospodářskému a politickému rozvoji Kambodže;

6.  podněcuje vládu, aby usilovala o posílení demokracie a právního státu a dodržovala lidská práva a základní svobody, což zahrnuje plné dodržování ustanovení ústavy týkajících se pluralismu a svobody sdružování a projevu;

7.  připomíná, že prostředí demokratického dialogu prosté jakýchkoli hrozeb je zásadní pro politickou stabilitu, demokracii a společenský klid v zemi, a naléhavě vyzývá vládu, aby přijala všechna nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti všech demokraticky zvolených představitelů Kambodže bez ohledu na jejich politickou příslušnost;

8.  vítá reformu NEC formou změny ústavy na základě dohody z července 2014 mezi Kambodžskou lidovou stranou (CPP) a CNRP na volebních reformách; upozorňuje na to, že NEC se nyní skládá ze čtyř zástupců CPP, čtyř zástupců CNRP a jednoho zástupce občanské společnosti;

9.  vyzývá vládu, aby zajistila plné a nestranné vyšetřování za účasti OSN, které vyústí ve stíhání všech, kteří odpovídají za nedávný brutální útok příslušníků ozbrojených sil na dva poslance Národního shromáždění za CNRP a za to, že vojáci a policisté použili nepřiměřené násilí k potlačení demonstrací, stávek a sociálních nepokojů;

10.  žádá kambodžské orgány, aby bývalého odborového předáka a člena NEC Ronga Chhuna zprostily veškerých obvinění;

11.  vyzývá členské státy, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby stanovily srovnávací kritéria pro nadcházející volby v Kambodži, která budou v souladu s mezinárodním právem v otázce svobody projevu, sdružování a shromažďování, a aby tato kritéria veřejně sdělily kambodžským orgánům a opozici; vyzývá ESVČ, aby výši finanční pomoci EU podmínila zlepšeními situace v oblasti lidských práv v zemi;

12.  vyjadřuje znepokojení nad novým zákonem o odborech; naléhavě vyzývá vládu, aby zrušila zákon o odborech, zákon o sdruženích a nevládních organizacích a podobné zákony, které omezují základní svobody a ohrožují uplatňování lidských práv; naléhavě vyzývá vládu, aby zajistila, aby veškeré právní předpisy důležité z hlediska lidských práv byly v souladu s ústavou Kambodže a s mezinárodními normami;

13.  naléhavě vyzývá kambodžskou vládu, aby zastavila veškeré násilné vystěhovávání a zabírání půdy a zajistila, aby jakékoli vystěhování probíhalo v plném souladu s mezinárodními normami;

14.  upozorňuje na důležitost mise EU pro sledování průběhu voleb a její příspěvek k tomu, aby byly volby spravedlivé a svobodné; vyzývá NEC a příslušné vládní orgány, aby zajistily, aby všichni oprávnění voliči, včetně pracovníků z řad migrantů a vazebně stíhaných, měli přístup k možnosti zapsat se k volbám a čas této možnosti využít;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a Národnímu shromáždění Kambodže.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0413.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0277.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0044.

Právní upozornění - Ochrana soukromí