Διαδικασία : 2016/2753(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0753/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0753/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2016 - 4.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0274

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 181kWORD 106k
8.6.2016
PE596.919v01-00}
PE582.768v01-00}
PE582.771v01-00}
PE582.776v01-00}
PE582.780v01-00}
PE582.783v01-00}
PE582.784v01-00} RC1
 
B8-0753/2016}
B8-0756/2016}
B8-0759/2016}
B8-0764/2016}
B8-0768/2016}
B8-0771/2016}
B8-0772/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

Verts/ALE (B8-0753/2016)

EFDD (B8-0756/2016)

ECR (B8-0759/2016)

S&D (B8-0764/2016)

PPE (B8-0768/2016)

GUE/NGL (B8-0771/2016)

ALDE (B8-0772/2016)


σχετικά με την Καμπότζη  (2016/2753(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Νότης Μαριάς, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Καμπότζη  (2016/2753(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Καμπότζη, συγκεκριμένα το ψήφισμα της 26ης Νοεμβρίου για την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη(1), το ψήφισμα της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τα νομοσχέδια της Καμπότζης για τις ΜΚΟ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις(2) και το ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη και το Λάος(3),

–  έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ της 30ής Μαΐου 2016 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 20ής Αυγούστου 2015 της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 2ας Οκτωβρίου 2015 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με την Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις 27 Απριλίου 2015, σχετικά με τη δεύτερη περιοδική έκθεση για την Καμπότζη,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας του 1997 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Καμπότζης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 8 Μαρτίου 1999 σχετικά με το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς Αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 1ης Απριλίου 2016 του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ που προτρέπει την Καμπότζη να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των αυτοχθόνων πληθυσμών,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της 2ας Μαΐου 2016, με την οποία καταδικάζεται η απαγγελία κατηγορίας σε βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Καμπότζης, ιδιαίτερα το άρθρο 41, στο οποίο κατοχυρώνονται τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, το άρθρο 35 για το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής και το άρθρο 80 για την κοινοβουλευτική ασυλία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους λίγους μήνες σημειώθηκε σταθερή αύξηση του αριθμού των συλλήψεων μελών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός Hun Sen είναι στην εξουσία εδώ και πάνω από 30 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sam Rainsy, πρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης CNRP (Το Κόμμα Εθνικής Σωτηρίας της Καμπότζης) παραμένει σε αυτοεξορία εξαιτίας προηγούμενων διώξεων βάσει πολιτικά υποκινούμενων ανυπόστατων κατηγοριών, και ότι διεξάγεται προανάκριση κατά του ασκούντος χρέη προέδρου του CNRP Kem Sokha· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Απριλίου 2016 η εισαγγελική αρχή της Πνομ Πενχ ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος του CNRP Sam Rainsy θα υποβληθεί σε δικαστική διαδικασία ερήμην με βάση κι άλλες πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, διαδικασία που ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Νοεμβρίου 2015, ο Sam Rainsy κλήθηκε από ένα δικαστήριο να προσέλθει για να απαντήσει σε ερωτήσεις για μια ανάρτηση στη δημόσια ιστοσελίδα του στο Facebook από τον γερουσιαστή της αντιπολίτευσης Hong Sok Hour, που είναι υπό κράτηση από τον Αύγουστο 2015 με τις κατηγορίες της πλαστογραφίας και της υποκίνησης, μετά που ανέβασε στην ιστοσελίδα Facebook του Rainsy ένα βίντεο που περιείχε ένα φερόμενο ως πλαστό έγγραφο σχετικό με τη Συνθήκη του 1979 με το Βιετνάμ για τα σύνορα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Μαΐου 2016 το περιφερειακό δικαστήριο της Πνομ Πενχ κλήτευσε τον Kem Sokha σε σχέση με κατηγορία περί συκοφαντικής δυσφήμησης, μαζί με τους βουλευτές Pin Ratana και Tok Vanchan, παρά το γεγονός ότι απολαύουν ασυλίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Μαΐου 2016 ο γνωστός πολιτικός αναλυτής Ou Virak κλητεύθηκε επίσης με την κατηγορία της δυσφήμισης μετά τη γνώμη που εξέφρασε σχετικά με την υπόθεση του Kem Sokha·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Μαΐου 2016 απαγγέλθηκαν πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες κατά των Ny Sokha, Nay Vanda και Yi soksan (τρεις ανώτεροι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ανάπτυξη της Καμπότζης (ADHOC)), του πρώην υπαλλήλου της ADHOC Ny Chakrya που είναι αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής Εκλογών (NEC), και του υπαλλήλου του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) Soen Sally, και ότι θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε ποινή φυλάκισης μέχρι 10 έτη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλος της αντιπολίτευσης της Εθνοσυνέλευσης Um Sam An στερήθηκε της κοινοβουλευτικής ασυλίας του και συνελήφθη στις 11 Απριλίου 2016 με ανυπόστατες κατηγορίες για υποκίνηση πρόκλησης χάους στην κοινωνία σε σχέση με τις μη βίαιες απόψεις του για τις σχέσεις Καμπότζης-Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια κρατήθηκε από την αντιτρομοκρατική αστυνομία, προσήχθη σε δίκη και παρέμεινε υπό κράτηση βάσει των κατηγοριών αυτών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Απριλίου 2016, το δικαστήριο της Πνομ Πενχ προσήγαγε σε δίκη τον Rong chhun, πρώην ηγετικό στέλεχος συνδικαλιστικής οργάνωσης που είναι επί του παρόντος μέλος της NEC, βάσει ανυπόστατων πολιτικά υποκινούμενων κατηγοριών για υποκίνηση βίας που προκλήθηκε από την εκ μέρους των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας καταστολή της απεργίας των εργαζομένων στα τέλη Δεκεμβρίου 2013 και στις αρχές Ιανουαρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπεται να διεξαχθούν δύο σημαντικές εκλογές (δημοτικές εκλογές το 2017 και κοινοβουλευτικές εκλογές το 2018), και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίεση που ασκείται στη NEC είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση για να επηρεάσει τις εκλογές αυτές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Μαΐου 2016, οκτώ άτομα που διαμαρτύρονταν ειρηνικά για τις συλλήψεις των μελών του προσωπικού της ADHOC, μεταξύ των οποίων ο Ee Sarom, Διευθυντής της ΜΚΟ Sahmakun Teang Tnaut, ο Thav Khimsan, αναπληρωτής διευθυντής της ΜΚΟ LICADHO, και ένας Γερμανός και ένας Σουηδός σύμβουλοι της LICADHO, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι αμέσως μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Μαΐου 2016 το ίδιο συνέβη με πέντε ειρηνικούς διαδηλωτές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Καμπότζης από άποψη αναπτυξιακής βοήθειας, με νέα χορήγηση πόρων για την περίοδο 2014-2020, ύψους 410 εκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υλοποιούνται από καμποτζιανές ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· ότι η Καμπότζη είναι άκρως εξαρτημένη από την αναπτυξιακή βοήθεια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2015, μια ομάδα φιλοκυβερνητικών διαδηλωτών στην Πνομ Πενχ επιτέθηκε με αγριότητα στους Nhay Chamrouen και Kong Sakphea, δύο βουλευτές του κόμματος της αντιπολίτευσης CNRP και απείλησε την ασφάλεια της ιδιωτικής κατοικίας του Α΄ Αντιπροέδρου της Εθνοσυνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές αναφορές δείχνουν ότι η αστυνομία και άλλες δυνάμεις κρατικής ασφαλείας απλώς κοιτούσαν στη διάρκεια των επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις σχετικά με τις επιθέσεις αυτές, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους ότι οι πραγματικοί δράστες εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την εκτεταμένη κριτική που ασκήθηκε από την κοινωνία των πολιτών και τη διεθνή κοινότητα, η έγκριση του νόμου για τα σωματεία και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (LANGO) έδωσε στις κρατικές αρχές την αυθαίρετη εξουσία να κλείνουν οργανώσεις προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να εμποδίζουν τη σύστασή τους και άρχισε ήδη να παρεμποδίζει το έργο της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη και να προκαλεί εμπόδια στη δράση της κοινωνίας των πολιτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του νόμου για τα σωματεία και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (LANGO) το 2015, οι αρχές έχουν αρνηθεί να χορηγήσουν άδεια για μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις δημόσιας προβολής υπό την εποπτεία των ΜΚΟ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Ημέρα των Ενδιαιτημάτων, τη Διεθνή Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ημέρα της Εργασίας διεκόπησαν όλες σε διαφορετικό βαθμό από τις αστυνομικές δυνάμεις, όπως συνέβη και με άλλες διαδηλώσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερουσία της Καμπότζης ενέκρινε το νόμο για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στις 12 Απριλίου 2016, με τον οποίο επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, και χορηγούνται αυθαίρετα νέες εξουσίες σε κυβερνητικές αρχές με σκοπό την καταστολή της άσκησης του εν λόγω δικαιώματος από συνδικαλιστικές ενώσεις·

1.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τη επιδείνωση του κλίματος για τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, και καταδικάζει όλες τις πράξεις βίας, πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, αυθαίρετη κράτηση, ανάκριση, ποινές και καταδίκες για τα εν λόγω άτομα·

2.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κλιμάκωση των πολιτικά υποκινούμενων κατηγοριών και την δικαστική παρενόχληση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών, και ιδίως για τις πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, ποινές και καταδίκες σε σχέση με το νόμιμο έργο των ακτιβιστών, των πολιτικών επικριτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη·

3.  καλεί επειγόντως τις αρχές της Καμπότζης να ανακαλέσουν το ένταλμα σύλληψης και να άρουν όλες τις κατηγορίες κατά του ηγέτη της αντιπολίτευσης Sam Rainsy και των μελών του CNRP στην Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία, μεταξύ των οποίων ο γερουσιαστής Hong Sok Hour· ζητεί την άμεση αποφυλάκιση των πέντε υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τελούν ακόμη υπό προσωρινή κράτηση, συγκεκριμένα των Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim Mony και Ny Chakra, ζητεί οι πολιτικοί αυτοί, ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μπορούν εργάζονται ελεύθερα, χωρίς το φόβο της σύλληψης ή δίωξης, και να τεθεί τέλος στην χρήση των δικαστηρίων για πολιτικούς σκοπούς προκειμένου να διώκονται άτομα βάσει πολιτικά υποκινούμενων και ανυπόστατων κατηγοριών· καλεί την Εθνοσυνέλευση να αποκαταστήσει αμέσως τους Sam Rainsy, Um Sam An και Hong Sok Hour και να τους ξαναδώσει την κοινοβουλευτική ασυλία τους·

4.  καλεί επειγόντως τις αρχές της Καμπότζης να άρουν όλες τις πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες και άλλες ποινικές διαδικασίες κατά των μελών της ADHOC και άλλων καμποτζιανών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να σταματήσουν όλες τις απειλές ότι θα εφαρμόσουν τις κατασταλτικές διατάξεις του LANGO, μαζί και όλες τις άλλες απόπειρες εκφοβισμού και παρενόχλησης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών και διεθνών οργανισμών, και να ελευθερώσουν αμέσως και χωρίς όρους όλους όσοι κρατούνται με πολιτικά υποκινούμενες και ανυπόστατες κατηγορίες·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να αναγνωρίσει το θεμιτό και χρήσιμο ρόλο που παίζουν η κοινωνία των πολιτών, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και η πολιτική αντιπολίτευση συμβάλλοντας στην συνολική οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της Καμπότζης·

6.  προτρέπει την κυβέρνηση να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, πράγμα που περιλαμβάνει την πλήρη τήρηση των συνταγματικών διατάξεων περί πλουραλισμού και ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης·

7.  υπενθυμίζει ότι ένα μη απειλητικό περιβάλλον δημοκρατικού διαλόγου έχει καίρια σημασία για την πολιτική σταθερότητα, τη δημοκρατία και την κοινωνική ειρήνη στη χώρα και καλεί την κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια όλων των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων της Καμπότζης, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναμόρφωση της NEC μέσω τροποποίησης του Συντάγματος μετά τη συμφωνία του Ιουλίου 2014 μεταξύ του Καμποτζιανού Κόμματος του Λαού (CPP) και του CNRP για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η NEC αποτελείται σήμερα από τέσσερεις εκπροσώπους του CPP, τέσσερις εκπροσώπους του CNRP και έναν εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών·

9.  καλεί την κυβέρνηση να μεριμνήσει για πλήρεις και αμερόληπτες έρευνες με τη συμμετοχή του ΟΗΕ που να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη όλων όσοι είναι υπεύθυνοι για την πρόσφατη βίαιη επίθεση κατά των δύο βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης, μελών του CNRP, από μέλη των ενόπλων δυνάμεων, και για τη χρήση υπερβολικής βίας από το στρατό και την αστυνομία με σκοπό την καταστολή διαδηλώσεων, απεργιών και κοινωνικών αναταραχών·

10.  καλεί τις αρχές της Καμπότζης να άρουν όλες τις κατηγορίες σε βάρος του πρώην ηγετικού στελέχους συνδικαλιστικής οργάνωσης και μέλους της NEC Rong Chhun·

11.  καλεί τα κράτη μέλη, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να ορίσουν σαφή κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για τις επικείμενες εκλογές στην Καμπότζη, που να συνάδουν με το διεθνές δίκαιο για την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, και να ανακοινώνουν δημοσίως τα εν λόγω κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης στις αρχές της Καμπότζης και στην αντιπολίτευση· ζητεί από την ΕΥΕΔ να ορίσει ότι το ποσό της χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ θα εξαρτάται από τις βελτιώσεις της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

12.  εκφράζει ανησυχία για τον νέο νόμο για τις συνδικαλιστικές ενώσεις· καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο για τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τον LANGO και παρόμοιους νόμους που περιορίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επειγόντως από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι κάθε νομοθεσία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα της Καμπότζης και τα διεθνή πρότυπα·

13.  ζητεί επειγόντως από την κυβέρνηση της Καμπότζης να σταματήσει όλες τις αναγκαστικές εξώσεις και την αρπαγή γης και να διασφαλίσει ότι όλες οι εξώσεις διεξάγονται σε απόλυτη συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα·

14.  τονίζει τη σημασία της αποστολής της ΕΕ για την παρακολούθηση εκλογών και τη συμβολή της σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές· καλεί την NEC και τις αρμόδιες κρατικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των διακινούμενων εργαζομένων και των κρατουμένων, θα έχουν πρόσβαση σε δυνατότητα εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους αλλά και χρόνο για να την αξιοποιήσουν·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και στην Κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Καμπότζης.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0413.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0277.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0044.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου