Menettely : 2016/2753(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0753/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0753/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/06/2016 - 4.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0274

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 96k
8.6.2016
PE596.919v01-00}
PE582.768v01-00}
PE582.771v01-00}
PE582.776v01-00}
PE582.780v01-00}
PE582.783v01-00}
PE582.784v01-00} RC1
 
B8-0753/2016}
B8-0756/2016}
B8-0759/2016}
B8-0764/2016}
B8-0768/2016}
B8-0771/2016}
B8-0772/2016} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8-0753/2016)

EFDD (B8-0756/2016)

ECR (B8-0759/2016)

S&D (B8-0764/2016)

PPE (B8-0768/2016)

GUE/NGL (B8-0771/2016)

ALDE (B8-0772/2016)


Kambodžasta  (2016/2753(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kambodžasta  (2016/2753(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Kambodžaa koskevat aiemmat päätöslauselmansa, muun muassa 26. marraskuuta 2015 Kambodžan poliittisesta tilanteesta(1), 9. heinäkuuta 2015 Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja koskevista lakiesityksistä(2) sekä 16. tammikuuta 2014 oikeuksien puolustajien ja oppositioaktivistien tilanteesta Kambodžassa ja Laosissa(3),

–  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2016 annetun EU:n paikallisen julkilausuman Kambodžan poliittisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 20. elokuuta 2015 antaman raportin Kambodžan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 2. lokakuuta 2015 antaman päätöslauselman Kambodžasta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomission 27. huhtikuuta 2015 hyväksymät päätelmät Kambodžaa koskevasta toisesta määräaikaisraportista,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 2008 annetut ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kambodžan kuningaskunnan välillä vuonna 1997 tehdyn yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 8. maaliskuuta 1999 hyväksymän päätöslauselman yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

–  ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 1. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon, jossa Kambodžaa kehotetaan vahvistamaan naisten ja alkuperäiskansojen oikeuksien suojelua,

–  ottaa huomioon 2. toukokuuta 2016 annetun kansalaisjärjestöjen yhteisen julkilausuman, jossa tuomitaan syyteiden nostaminen ihmisoikeuksien puolustajia vastaan,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta,

–  ottaa huomioon Kambodžan perustuslain, erityisesti sen 41 artiklan, jossa vahvistetaan ilmaisun- ja kokoontumisvapaus, 35 artiklan oikeudesta poliittiseen osallistumiseen ja 80 artiklan parlamentaarisesta koskemattomuudesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että viime kuukausina poliittisen opposition jäsenten, ihmisoikeusaktivistien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien pidätykset ovat lisääntyneet tasaisesti;

B.  ottaa huomioon, että pääministeri Hun Sen on ollut vallassa jo yli 30 vuoden ajan; ottaa huomioon, että johtavan oppositiopuolueen CNRP:n puheenjohtaja Sam Rainsy on yhä omasta aloitteestaan maanpaossa, jonka syynä ovat aiemmat, tekaistujen poliittisten perusteiden nojalla esitetyt syytökset, ja toteaa, että CNRP:n virkaa tekevä puheenjohtaja Kem Sokha on tutkinnan kohteena; ottaa huomioon, että 22. huhtikuuta 2016 Phnom Penhin tuomioistuimen syyttäjä ilmoitti, että CNRP:n puheenjohtajaa Sam Rainsya koskeva, uusiin poliittisiin syytöksiin perustuva oikeudenkäynti käydään hänen poissaollessaan 28. heinäkuuta 2016 alkaen;

C.  ottaa huomioon, että 20. marraskuuta 2015 tuomioistuin kutsui Sam Rainsyn kuultavaksi hänen julkisella Facebook-sivullaan julkaistusta päivityksestä, jonka oli tehnyt oppositiota edustava senaattori Hong Sok Hour, joka on ollut elokuusta 2015 asti pidätettynä syytettynä väärentämisestä ja rikokseen yllyttämisestä sen jälkeen, kun hän oli lisännyt Sam Rainsyn Facebook-sivulle videon, joka sisälsi vääräksi väitetyn asiakirjan vuoden 1979 rajasopimuksesta Vietnamin kanssa;

D.  ottaa huomioon, että 3. toukokuuta 2016 Phnom Penhin kunnallinen tuomioistuin kutsui Kem Sokhan kuultavaksi kunnianloukkaussyytteistä sekä parlamentin jäsenet Pin Ratanan ja Tok Vanchanin huolimatta siitä, että ne nauttivat koskemattomuudesta;

E.  ottaa huomioon, että 12. toukokuuta 2016 tunnettu poliittinen analyytikko Ou Virak kutsuttiin myös kuultavaksi kunnianloukkaussyytteistä tämän ilmaistua mielipiteensä Kem Sokhan tapauksesta;

F.  toteaa, että 2. toukokuuta 2016 nostettiin poliittisin perustein syytteet seuraavia henkilöitä vastaan: Ny Sokha, Nay Vanda ja Yi Soksan (kolme johtavaa ihmisoikeuksien puolustajaa Kambodžan ihmisoikeus- ja kehitysjärjestöstä (ADHOC)), entinen ADHOCin työntekijä Ny Chakrya, joka on maan kansallisen vaalilautakunnan (NEC) varapääsihteeri, ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (UN OHCHR) työntekijä Soen Sally; toteaa, että he voivat saada jopa kymmenen vuoden vankeustuomiot;

G.  ottaa huomioon, että kansalliskokouksen opposition jäseneltä Um Sam Anilta riistettiin hänen parlamentaarinen koskemattomuutensa ja hänet pidätettiin 11. huhtikuuta 2016 ”yllytystä yhteiskunnallisen kaaoksen aiheuttamiseen” koskevien tekaistujen syytösten nojalla, jotka liittyvät hänen väkivallattomiin kannanottoihinsa Kambodžan ja Vietnamin suhteista; toteaa, että sen jälkeen poliisin terrorismiyksikkö piti häntä pidätettynä, hänet asetettiin syytteeseen ja vangittiin oikeudenkäyntiä varten näiden syytteiden nojalla;

H.  ottaa huomioon, että 26. huhtikuuta 2016 Phnom Penhin tuomioistuin asetti syytteeseen entisen ammattiyhdistysjohtajan Rong Chhunin, joka on tällä hetkellä Kambodžan kansallisen vaalilautakunnan jäsen, tekaistujen poliittisten perusteiden nojalla yllyttämisestä väkivaltaan, mikä liittyy siihen, että hallituksen turvallisuusjoukot tukahduttivat työntekijöiden lakkoja joulukuun lopulla 2013 ja tammikuun alussa 2014; ottaa huomioon, että tulossa on kahdet tärkeät vaalit (kunnallisvaalit vuonna 2017 ja parlamenttivaalit vuonna 2018), ja katsoo, että hallitus yrittää vaikuttaa näihin vaaleihin painostamalla kansallista vaalilautakuntaa;

I.  ottaa huomioon, että 9. toukokuuta 2016 ADHOCin työntekijöiden pidätyksiä vastaan rauhanomaisesti mieltään osoittaneet kahdeksan henkilöä, muun muassa kansalaisjärjestö Sahmakun Teang Tnautin johtaja Ee Sarom, kansalaisjärjestö LICADHOn apulaisjohtaja Khimsan Thav sekä LICADHOn ruotsalainen ja saksalainen neuvonantaja, pidätettiin ja heidät vapautettiin pian sen jälkeen; ottaa huomioon, että 16. toukokuuta 2016 sama tapahtui viidelle rauhanomaiselle mielenosoittajalle;

J.  ottaa huomioon, että EU on Kambodžan tärkein kumppani kehitysavussa, johon on myönnetty 410 miljoonaa euroa vuosiksi 2014–2020; ottaa huomioon, että EU tukee useita Kambodžan kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden toteuttamia ihmisoikeusaloitteita; ottaa huomioon, että Kambodža on erittäin riippuvainen kehitysavusta;

K.  ottaa huomioon, että 26. lokakuuta 2015 ryhmä hallitusta kannattavia mielenosoittajia hyökkäsi Phnom Penhissä julmasti kahden oppositiopuolueen (CNRP) kansanedustajan Nhay Chamrouenin ja Kong Sakphean kimppuun ja uhkasi kansalliskokouksen ensimmäisen varapuhemiehen yksityisasunnon turvallisuutta; ottaa huomioon tiedot, joiden mukaan poliisi ja muut valtion turvallisuuselimet seurasivat sivusta eivätkä puuttuneet hyökkäyksiin; ottaa huomioon, että näihin hyökkäyksiin liittyviä pidätyksiä on tehty mutta ihmisoikeuksia ajavat Kambodžan kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa, että todelliset hyökkääjät ovat yhä vapaalla jalalla;

L.  ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisen yhteisön laajasta arvostelusta huolimatta vahvistettiin yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskeva laki, joka antaa valtion viranomaisille mielivaltaisen harkintavallan ihmisoikeuksia puolustavien järjestöjen lakkauttamiseksi ja niiden perustamisen estämiseksi, ja toteaa, että laki on jo alkanut estää ihmisoikeustyötä Kambodžassa ja vaikeuttaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa;

M.  ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskeva laki hyväksyttiin vuonna 2015, viranomaiset eivät ole antaneet kansalaisjärjestöille lupaa järjestää laajoja julkisia tapahtumia, ja toteaa, että viime kuukausina poliisivoimat ovat häirinneet vaihtelevassa määrin kaikkia maailman Habitat-päivän, kansainvälisen ihmisoikeuksien päivän, kansainvälisen naisten päivän ja kansainvälisen työn päivän yhteydessä järjestettyjä tapahtumia ja muita mielenosoituksia;

N.  ottaa huomioon, että Kambodžan senaatti hyväksyi 12. huhtikuuta 2016 ammattiliittoja koskevan lain, jolla asetetaan uusia rajoituksia työntekijöiden järjestäytymisoikeudelle ja annetaan valtion viranomaisille uusia mielivaltaisia valtuuksia estää ammattiliittoja käyttämästä kyseistä oikeutta;

1.  on erittäin huolestunut Kambodžan oppositiopoliitikkojen ja ihmisoikeusaktivistien toimintaedellytysten huonontumisesta ja tuomitsee kaikki näitä ihmisiä vastaan tehdyt väkivallanteot, poliittisin perustein nostetut syytteet, mielivaltaiset pidätykset, kuulustelut ja tuomiot;

2.  pitää valitettavana poliittisin perustein asetettujen syytteiden sekä ihmisoikeuksien puolustajien ja aktivistien oikeudellisen ajojahdin lisääntymistä ja erityisesti poliittisin perustein asetettuja syytteitä ja tuomioita, jotka liittyvät aktivistien, politiikan arvostelijoiden ja ihmisoikeuksien puolustajien lailliseen työhön Kambodžassa;

3.  vaatii Kambodžan viranomaisia kumoamaan pidätysmääräyksen ja luopumaan kaikista syytteistä oppositiojohtaja Sam Rainsya sekä kansalliskokouksessa ja senaatissa istuvia CNRP:n jäseniä, myös senaattori Hong Sok Houria, vastaan; kehottaa vapauttamaan välittömästi viisi ihmisoikeuksien puolustajaa, nimittäin Ny Sokhan, Nay Vandan, Yi Soksanin, Lim Monyn ja Ny Chakran, jotka ovat yhä säilöönotettuina, jotta nämä poliitikot, aktivistit ja ihmisoikeuksien puolustajat saisivat tehdä työtään vapaasti ilman pidätyksen tai vainon pelkoa, sekä lopettamaan tuomioistuinten käyttämisen ihmisten vainoamiseen poliittisin perustein nostetuilla ja tekaistuilla syytteillä; kehottaa kansalliskokousta palauttamaan välittömästi Sam Rainsyn, Um Sam Anin ja Hong Sok Hourin virkaansa ja palauttamaan heidän parlamentaarisen koskemattomuutensa;

4.  vaatii Kambodžan viranomaisia luopumaan kaikista poliittisin perustein nostetuista syytteistä ja muista rikosoikeudellisista menettelyistä ADHOCia ja muita Kambodžan ihmisoikeusaktivisteja vastaan, lopettamaan kaikki yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevan sortavan lain soveltamista koskevat uhkaukset sekä kaikki yritykset uhkailla ja ahdistella ihmisoikeuksien puolustajia ja kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä ja vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ne, jotka on vangittu poliittisin perustein tai tekaistujen syytteiden nojalla;

5.  kehottaa Kambodžan hallitusta tunnustamaan kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen ja poliittisen opposition legitiimin ja hyödyllisen roolin Kambodžan yleisen taloudellisen ja poliittisen kehityksen edistämisessä;

6.  kannustaa hallitusta työskentelemään demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseksi ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin kuuluu moniarvoisuutta ja yhdistysvapautta ja sananvapautta koskevien perustuslain säännösten noudattaminen;

7.  muistuttaa, että ketään uhkaamaton demokraattisen vuoropuhelun ympäristö on välttämätön maan poliittisen vakauden, demokratian ja rauhallisen yhteiskunnan kannalta, ja vaatii hallitusta ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin kaikkien Kambodžan demokraattisesti valittujen edustajien turvallisuuden takaamiseksi riippumatta heidän poliittisista mielipiteistään;

8.  pitää myönteisenä kansallisen vaalilautakunnan uudistamista perustuslain muutoksella, joka tehtiin sen jälkeen, kun Kambodžan kansanpuolue CPP ja CNRP sopivat vaaliuudistuksesta heinäkuussa 2014; korostaa, että vaalilautakuntaan kuuluu nyt neljä CPP:n edustajaa, neljä CNRP:n edustajaa ja yksi kansalaisyhteiskunnan edustaja;

9.  kehottaa hallitusta varmistamaan yhteistyössä YK:n kanssa täysimääräiset ja puolueettomat tutkimukset, joiden perusteella nostetaan syytteet kaikkia niitä vastaan, jotka ovat vastuussa äskettäisistä asevoimien jäsenten suorittamista raakalaismaisista hyökkäyksistä kansalliskokouksessa istuvia kansallisen pelastuksen puolueen jäseniä vastaan ja sotilaiden ja poliisien liiallisesta voimankäytöstä mielenosoitusten, lakkojen ja yhteiskunnallisten levottomuuksientukahduttamisessa;

10.  kehottaa Kambodžan viranomaisia luopumaan kaikista syytteistä entistä ammattiyhdistysjohtajaa ja vaalilautakunnan jäsentä Rong Chhunia vastaan;

11.  kehottaa jäsenvaltioita, komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja komissiota määrittelemään Kambodžan tuleville vaaleille selkeät kriteerit, jotka ovat ilmaisun-, yhdistymis- ja kokoontumisvapautta koskevan kansainvälisen oikeuden mukaiset, ja välittämään ne julkisesti Kambodžan viranomaisille ja oppositiolle; kehottaa EUH:ta sitomaan EU:n taloudellisen avun määrän maan ihmisoikeustilanteen paranemiseen;

12.  ilmaisee huolensa uudesta ammattiyhdistyslaista; kehottaa hallitusta kumoamaan ammattiyhdistyslain, yhdistyksiä ja kansalaisjärjestöjä koskevan lain ja muut vastaavat lait, jatka rajoittavat perusvapauksia ja uhkaavat ihmisoikeuksien toteutumista; vaatii hallitusta varmistamaan, että kaikki ihmisoikeuksia koskeva lainsäädäntö on Kambodžan perustuslain ja kansainvälisten normien mukainen;

13.  vaatii Kambodžan hallitusta lopettamaan kaikki pakkohäädöt ja maananastukset ja varmistamaan, että mahdolliset häädöt tehdään täysin kansainvälisten normien mukaisesti;

14.  korostaa EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan merkitystä ja sen osuutta oikeudenmukaisissa ja vapaissa vaaleissa; kehottaa vaalilautakuntaa ja asianomaisia hallintoviranomaisia varmistamaan, että kaikilla äänioikeutetuilla, myös siirtotyöläisillä ja vangeilla, on mahdollisuus ja aikaa käyttää rekisteröitymismahdollisuutta;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kambodžan hallitukselle ja kansalliskokoukselle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0413.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0277.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0044.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö