Eljárás : 2016/2753(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0753/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0753/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 09/06/2016 - 4.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0274

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 161kWORD 102k
8.6.2016
PE596.919v01-00}
PE582.768v01-00}
PE582.771v01-00}
PE582.776v01-00}
PE582.780v01-00}
PE582.783v01-00}
PE582.784v01-00} RC1
 
B8-0753/2016}
B8-0756/2016}
B8-0759/2016}
B8-0764/2016}
B8-0768/2016}
B8-0771/2016}
B8-0772/2016} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

Verts/ALE (B8-0753/2016)

EFDD (B8-0756/2016)

ECR (B8-0759/2016)

S&D (B8-0764/2016)

PPE (B8-0768/2016)

GUE/NGL (B8-0771/2016)

ALDE (B8-0772/2016)


Kambodzsáról (2016/2753(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister, Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli az S&D képviselőcsoport nevében
Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto az ECR képviselőcsoport nevében
Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása Kambodzsáról (2016/2753(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kambodzsáról szóló korábbi állásfoglalásaira, nevezetesen a kambodzsai politikai helyzetről szóló, 2015. november 26-i(1), a Kambodzsa nem kormányzati szervezetekről és szakszervezetekről szóló törvénytervezeteiről szóló, 2015. július 9-i(2) és a Kambodzsában és Laoszban a jogvédők és ellenzéki aktivisták helyzetéről szóló, 2014. január 16-i(3) állásfoglalására,

–  tekintettel az EU-nak a kambodzsai politikai helyzetről szóló, 2016. május 30-i helyi nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ különleges előadójának a kambodzsai emberi jogi helyzetről szóló, 2015. augusztus 20-i jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának Kambodzsával kapcsolatos, 2015. október 2-i határozatára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 2015. április 27-i, a Kambodzsáról szóló második időszaki jelentésről szóló záró észrevételeire,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én fogadtak el,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló 2008-as uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az Európai Közösség és a Kambodzsai Királyság közötti 1997. évi együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az egyéneknek, csoportoknak és a társadalmi szervezeteknek az egyetemesen elismert emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdításához és védelméhez való jogáról és az ezek iránti felelősségéről szóló, az ENSZ Közgyűlése által 1999. március 8-án elfogadott állásfoglalásra,

–  tekintettel az ENSZ különleges előadójának 2016. árpilis 1-jei nyilatkozatára, amelyben sürgeti Kambodzsát, hogy erősítse meg a nők és az őslakosok jogainak védelmét,

–  tekintettel a nem kormányzati szervezetek 2016. május 2-i közös nyilatkozatára, amelyben elítélik emberijog-védők vád alá helyezését,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló egyezményére,

–  tekintettel a kambodzsai alkotmányra és különösen annak 41. cikkére, amely szentesíti a véleménynyilvánítási és a gyülekezési szabadságot, a politikai részvételről szóló 35. cikkére, valamint a parlamenti mentelmi jogról szóló 80. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az utóbbi néhány hónapban folyamatosan nőtt a politikai ellenzék tagjai, emberijog-védők és a civil társadalom képviselői körében végrehajtott letartóztatások száma;

B.  mivel Hun Sen miniszterelnök több mint 30 éve hatalmon van; mivel Sam Rainsy, a CNRP vezető ellenzéki párt elnöke továbbra is önkéntes száműzetésben él, mivel korábban politikai indíttatású, koholt vádak alapján büntetőeljárások alá vonták, Kem Sokha, a CNRP megbízott elnöke ellen pedig vizsgálat folyik; mivel 2016. április 22-én egy phnompeni bíróság ügyésze bejelentette, hogy Sam Rainsy, a CNRP elnöke ellen távollétében további politikai indíttatású vádak alapján 2016. július 28-án pert indítanak;

C.  mivel 2015. november 20-án Sam Rainsy-t kihallgatásra idézték be a bíróságra amiatt, hogy nyilvános Facebook oldalán megjelent Hong Sok Hour, 2015.augusztusa óta hamisítás és felbujtás vádjával letartóztatás alatt álló ellenzéki szenátor posztja, miután Rainsy Facebook oldalán közzétett egy állítólag hamisított dokumentumot tartalmazó videót a Vietnammal kötött 1979. évi határszerződésről;

D.  mivel 2016. május 3-án a Phnompeni Városi Bíróság rágalmazás vádjával beidézte Kem Sokhát, valamint Pin Ratana és Tok Vanchan képviselőket, holott ők mentelmi jogot élveznek;

E.  mivel 2016. május 12-én Ou Virak közismert politikai elemzőt szintén beidézték rágalmazást vádjával, miután kifejezte véleményét a Kem Sokha-ügyről;

F.  mivel 2016. május 2-án politikai indíttatású vádakat hoztak fel Ny Sokha, Nay Vanda és Yi Soksana – a Kambodzsai Emberi Jogi és Fejlesztési Szervezet (ADHOC) három vezető emberijog-védője –, Ny Chakrya, az ADHOC egykori tagja, az országos választási bizottság (NEC) főtitkár-helyettese, valamint Soen Sally, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatalának (OHCHR) alkalmazottja ellen, és mivel akár 10 év börtönre is ítélhetik őket;

G.  mivel Um Sam Ant, a parlamenti ellenzék tagját megfosztották parlamenti mentelmi jogától, és 2016. április 11-én letartóztatták koholt vádak alapján, melyek szerint „társadalmi káoszra buzdított”, azzal összefüggésben, hogy hangot adott a Kambodzsa és Vietnam közötti kapcsolatokra vonatkozó, erőszakmentes nézeteinek; mivel ezt követően fogva tartotta a terrorizmus elleni rendőrség, vádat emeltek ellene, és e vádak alapján fogva tartják;

H.  mivel 2016. április 26-án a phnompeni bíróság pert indított Rong Chhun egykori szakszervezeti vezető, jelenlegi NEC-tag ellen politikai indíttatású, koholt vádak alapján, melyek szerint erőszakra buzdított, amikor a 2013. december végi és 2014. január eleji időszakban a kormány biztonsági erői elfojtották a munkavállalói sztrájkokat; mivel a közeljövőben kétszer is fontos választásokra fog sor kerülni (2017-ben a helyhatósági, 2018-ban pedig a parlamenti választásokra), és mivel a kormány e választások befolyásolása céljából gyakorol nyomást a NEC-re;

I.  mivel 2016. május 9-én letartóztattak, majd röviddel később szabadon engedtek nyolc személyt – köztük Ee Saromot, a „Sahmakun Teang Tnaut” nem kormányzati szervezet igazgatóját, Thav Khimsanát, a LICADHO nem kormányzati szervezet igazgatóhelyettesét, valamint a LICADHO egy svéd és egy német tanácsadóját –, akik békésen tüntettek az ADHOC tagjainak letartóztatása ellen; mivel 2016. május 16-án ugyanez történt öt békés tüntetővel;

J.  mivel a 2014–2020 közötti időszakra újonnan előirányzott 410 millió eurós összeggel az EU Kambodzsa legnagyobb partnere a fejlesztési támogatás tekintetében; mivel az EU a kambodzsai nem kormányzati szervezetek és más civil társadalmi szervezetek által végrehajtott emberi jogi kezdeményezések széles körét támogatja; mivel Kambodzsa nagymértékben függ a fejlesztési támogatástól;

K.  mivel 2015. október 26-án kormánypárti tüntetők egy csoportja Phnompenben brutálisan megtámadott két ellenzéki (CNRP) parlamenti képviselőt, Nhay Chamrouent és Kong Sakpheát, valamint veszélyeztették a nemzetgyűlés első alelnöke magánrezidenciájának biztonságát; mivel beszámolók szerint a rendőrség és más biztonsági erők tétlenül végignézték a támadásokat; mivel e támadásokkal összefüggésben letartóztatásokat hajtottak végre, mivel azonban a kambodzsai emberi jogi nem kormányzati szervezetek aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a tényleges támadók továbbra is szabadlábon vannak;

L.  mivel a civil társadalom és a nemzetközi közösség körében tapasztalható széles körű kritika ellenére az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló törvény (LANGO) kihirdetése önkényes hatáskörökkel ruházta fel az állami hatóságokat, hogy megszüntessenek emberijog-védő szervezeteket vagy megakadályozzák azok létrejöttét, és a törvény máris visszatartó hatást gyakorol az emberi jogokkal kapcsolatos munkára Kambodzsában, és akadályozza a civil társadalom fellépését;

M.  mivel az egyesületekről és nem kormányzati szervezetekről szóló törvény (LANGO) 2015-ös jóváhagyása óta a hatóságok megtagadták nem kormányzati szervezetek által vezetett nagyszabású nyilvános jogvédő események engedélyezését, és mivel az elmúlt hónapokban a Habitat világnap, az emberi jogok nemzetközi napja, a nemzetközi nőnap és a munka nemzetközi ünnepe alkalmából rendezett eseményeket – más tüntetésekhez hasonlóan – különféle mértékben megzavarták a rendőrségi erők;

N.  mivel a kambodzsai szenátus 2016. április 12-én elfogadta a szakszervezetekről szóló törvényt, amely újabb korlátozásokat vezet be a munkavállalók egyesülési joga tekintetében, és a kormányzati hatóságokat új, önkényes jogokkal ruházza fel az egyesülési jog szakszervezetek általi gyakorlásának elnyomása érdekében;

1.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Kambodzsában romlott a ellenzéki politikusok és emberijog-védők helyzete, és elítél minden erőszakos cselekedetet, politikai indíttatású vádat, önkényes letartóztatást, kihallgatást, ítéletet és büntetést e személyek tekintetében;

2.  elítéli a politikai indíttatású vádak és az emberijog-védők bírósági zaklatása előfordulásának megsokszorozódását, különös tekintettel a kambodzsai aktivisták, politikai kritikákat megfogalmazók és emberijog-védők legitim munkájával kapcsolatos, politikai indíttatású vádakra, ítéletekre és büntetésekre;

3.  sürgeti a kambodzsai hatóságokat, hogy vonják vissza az elfogatóparancsot, és ejtsenek minden vádat Sam Rainsy ellenzéki vezető és a nemzetgyűlés és a szenátus CNRP-hez tartozó tagjai ellen, beleértve Hong Sok Hour szenátort; kéri a továbbra is előzetes letartóztatásban lévő öt emberijog-védő, Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim Mony és Ny Chakra azonnali szabadon bocsátását, és azt, hogy ezek a politikusok, aktivisták és emberijog-védők szabadon végezhessék munkájukat, anélkül, hogy letartóztatástól vagy üldöztetéstől kellene tartaniuk, továbbá követeli, hogy vessenek véget annak, hogy a bíróságokat politikai célra használják fel, hogy politikai indíttatású, koholt vádak alapján folytassanak eljárásokat; felhívja a nemzetgyűlést Sam Rainsy, Um Sam An és Hong Sok Hour hivatalba való azonnali visszahelyezésére, és parlamenti mentelmi joguk helyreállítására;

4.  sürgeti a kambodzsai hatóságokat, hogy ejtsék az ADHOC tagjai és egyéb kambodzsai emberijog-védők elleni összes politikai indíttatású vádat és egyéb büntetőeljárást, szüntessék be a LANGO elnyomó rendelkezéseinek alkalmazásával való fenyegetést, és minden egyéb olyan kísérletet, amely emberijog-védők és nemzeti és nemzetközi szervezetek megfélemlítésére és zaklatására irányul, és haladéktalanul és feltétel nélkül engedjék szabadon az összes olyan személyt, akit politikai indíttatású, koholt vádak alapján tartanak fogva;

5.  sürgeti a kambodzsai kormányt, hogy ismerje el a civil társadalom, a szakszervezetek és a politikai ellenzék legitim és hasznos szerepét, amellyel hozzájárul az ország átfogó gazdasági és politikai fejlődéséhez;

6.  ösztönzi a kormányt, hogy törekedjen a demokrácia és a jogállamiság megerősítésére és tartsa tiszteletben az emberi jogokat és alapvető szabadságjogokat, beleértve a pluralizmusra, valamint az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alkotmányos rendelkezések teljes körű betartását;

7.  emlékeztet arra, hogy a fenyegetéstől mentes környezetben zajló demokratikus párbeszéd elengedhetetlen a politikai stabilitás, a demokrácia és a békés társadalom érdekében az országban, és sürgeti a kormányt, hogy hozzon meg minden szükséges intézkedést minden demokratikusan megválasztott kambodzsai képviselő biztonságának szavatolása érdekében, politikai hovatartozástól függetlenül;

8.  üdvözli a NEC alkotmánymódosítás révén történő reformját, amelyre azt követően került sor, hogy 2014 júliusában a Kambodzsai Néppárt (CPP) és a CNRP megegyezésre jutott a választási reformról; felhívja a figyelmet arra, hogy a NEC immár a CPP és a CNRP 4-4 képviselőjéből, valamint a civil társadalom egy képviselőjéből áll;

9.  felhívja a kormányt, hogy az ENSZ részvételével folytasson teljes körű és pártatlan vizsgálatot, melynek eredményeként állítsák törvény elé a nemzetgyűlés két CNRP-es tagja ellen a fegyveres erők által a közelmúltban elkövetett brutális támadás, valamint a tüntetések, sztrájkok és a társadalmi nyugtalanság elfojtásakor bevetett túlzott katonai és rendőri erő alkalmazásának valamennyi felelősét;

10.  felszólítja a kambodzsai hatóságokat, hogy ejtsenek valamennyi vádat Rong Chhun egykori szakszervezeti vezető és jelenlegi NEC-tag ellen;

11.  felhívja a tagállamokat, a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ) és a Bizottságot, hogy határozzanak meg egyértelmű referenciaértékeket a soron következő kambodzsai választásokra, összhangban a véleménynyilvánítás szabadságára, az egyesülési és gyülekezési szabadságra vonatkozó nemzetközi joggal, és nyilvánosan tájékoztassák a kambodzsai hatóságokat és az ellenzéket ezekről a referenciaértékekről; felszólítja az EKSZ-t, hogy az uniós pénzügyi segítségnyújtást tegye függővé az emberi jogok helyzetének javulásától az országban;

12.  aggodalmának ad hangot az új szakszervezeti törvénnyel kapcsolatban; sürgeti a kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a szakszervezeti törvényt, a LANGO-t és más hasonló törvényeket, amelyek korlátozzák az alapvető szabadságokat és fenyegetést jelentenek az emberi jogok gyakorlására; sürgeti a kormányt annak biztosítására, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos valamennyi jogszabály álljon összhangban a kambodzsai alkotmánnyal és a nemzetközi normákkal;

13.  szorgalmazza, hogy a kambodzsai kormány szüntessen be minden kényszerkilakoltatást és földszerzést, és biztosítsa, hogy a kilakoltatásokat minden esetben a nemzetközi normáknak megfelelően hajtsák végre;

14.  hangsúlyozza az Unió választási megfigyelő missziójának és a misszió tisztességes és szabad választásokhoz való hozzájárulásának jelentőségét; felszólítja a NEC-et és az érintett kormányzati hatóságokat annak biztosítására, hogy az összes választásra jogosultnak – beleértve a migráns munkavállalókat és a fogvatartottakat – legyen lehetősége és ideje a nyilvántartásba vétellel élni;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Kambodzsa kormányának és nemzetgyűlésének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0413.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0277.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0044.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat