Procedūra : 2016/2753(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0753/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-0753/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/06/2016 - 4.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0274

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 166kWORD 96k
8.6.2016
PE596.919v01-00}
PE582.768v01-00}
PE582.771v01-00}
PE582.776v01-00}
PE582.780v01-00}
PE582.783v01-00}
PE582.784v01-00} RC1
 
B8-0753/2016}
B8-0756/2016}
B8-0759/2016}
B8-0764/2016}
B8-0768/2016}
B8-0771/2016}
B8-0772/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

Verts/ALE (B8-0753/2016)

EFDD (B8-0756/2016)

ECR (B8-0759/2016)

S&D (B8-0764/2016)

PPE (B8-0768/2016)

GUE/NGL (B8-0771/2016)

ALDE (B8-0772/2016)


dėl Kambodžos  (2016/2753(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu
Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu
Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kambodžos  (2016/2753(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Kambodžos, ypač į 2015 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl politinės padėties Kambodžoje(1), 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Kambodžos NVO ir profesinių sąjungų įstatymų projektų(2) ir į 2014 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl teisių gynėjų ir opozicijos aktyvistų padėties Kambodžoje ir Laose(3),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 30 d. ES pareiškimą vietos lygiu dėl politinės padėties Kambodžoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 20 d. JT specialiosios pranešėjos žmogaus teisių padėties Kambodžoje klausimais pranešimą,

–  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos 2015 m. spalio 2 d. rezoliuciją dėl Kambodžos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 27 d. JT Žmogaus teisių komiteto baigiamąsias išvadas dėl Kambodžos antrosios periodinės ataskaitos,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 1997 m. Europos bendrijos ir Kambodžos Karalystės bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1999 m. kovo 8 d. priimtą rezoliuciją dėl asmenų, grupių ir visuomenės institucijų teisės ir pareigos remti ir ginti visuotinai pripažintas žmogaus teises ir pagrindines laisves;

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 1 d. JT specialiojo pranešėjo pareiškimą, kuriame Kambodža raginama sustiprinti moterų ir čiabuvių tautų teisių apsaugą;

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 2 d. pilietinės visuomenės organizacijų bendrą pareiškimą, kuriuo smerkiami kaltinimai žmogaus teisių gynėjams;

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo,

–  atsižvelgdamas į Kambodžos Konstituciją, ypač į jos 41 straipsnį, kuriame įtvirtintos žodžio ir susirinkimų laisvės ir teisės, 35 straipsnį dėl teisės dalyvauti politiniame gyvenime ir 80 straipsnį dėl parlamentinio imuniteto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi per kelis pastaruosius mėnesius nuolat augo politinės opozicijos narių, žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės visuomenės atstovų sulaikymų skaičius;

B.  kadangi Ministras Pirmininkas Hun Sen valdžioje laikosi jau daugiau kaip 30 metų; kadangi pagrindinės opozicinės partijos – Kambodžos nacionalinės išvadavimo partijos (CNRP) – pirmininkas Sam Rainsy tebėra tremtyje, į kurią jis pats pasitraukė dėl ankstesnių persekiojimų, kai dėl politinių motyvų jam buvo iškelti sufabrikuoti kaltinimai, ir kadangi CNRP pirmininko pareigas laikinai einančio Kem Sokha atžvilgiu vyksta tyrimas; kadangi 2016 m. balandžio 22 d. Pnompenio teismo prokuroras paskelbė, kad CNRP pirmininkas Sam Rainsy nuo 2016 m. liepos 28 d. bus teisiamas in absentia dėl papildomų politiškai motyvuotų kaltinimų;

C.  kadangi 2015 m. lapkričio 20 d. Sam Rainsy gavo šaukimą atvykti į teismo apklausą dėl įrašo jo viešoje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, kurį paskelbė opozicijos senatorius Hong Sok Hour (jis nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. sulaikytas dėl klastojimo ir kurstymo, nes „Facebook“ paskyroje, kuri priklauso Sam Rainsy, paskelbė vaizdo medžiagą, kurioje rodomas tariamai suklastotas dokumentas, susijęs su 1979 m. pasienio susitarimu su Vietnamu);

D.  kadangi 2016 m. gegužės 3 d. Pnompenio savivaldybės teismas iškvietė Kem Sokhą dėl kaltinimo padarius baudžiamąją šmeižto veiką, taip pat parlamento narius Pin Rataną ir Tok Vanchaną, nors jie turi imunitetą;

E.  kadangi 2016 m. gegužės 12 d. garsus politikos analitikas Ou Virak taip pat buvo iššauktas dėl kaltinimų šmeižtu po to, kai jis išreiškė savo nuomonę dėl Kem Sokhos bylos;

F.  kadangi 2016 m. gegužės 2 d. politiškai motyvuoti kaltinimai pareikšti Ny Sokhai, Nay Vandai ir Yi Soksanui (trims vyresniesiems žmogaus teisių advokatams iš Kambodžos žmogaus teisių ir vystymosi asociacijos (ADHOC), buvusiam ADHOC etatiniam darbuotojui Ny Chakryai, kuris yra Kambodžos nacionalinio rinkimų komiteto generalinio sekretoriaus pavaduotojas, ir Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (JUNOHCHR) etatiniam darbuotojui Soen Sally ir kadangi jiems gali būti paskirtos iki 10 metų įkalinimo bausmės;

G.  kadangi buvo panaikintas Nacionalinės Asamblėjos opozicijos nario Um Sam Ano parlamentinis imunitetas ir jis, remiantis sufabrikuotais kaltinimais „kurstymu sukelti chaosą visuomenėje“, dėl nesmurtinio požiūrio į Kambodžos ir Vietnamo santykius 2016 m. balandžio 11 d. buvo sulaikytas; kadangi po to jį buvo sulaikiusi Kovos su terorizmu policija, jis buvo apkaltintas siekiant nuteisti ir remiantis šiais kaltinimais grąžintas į kardomojo kalinimo įstaigą;

H.  kadangi 2016 m. balandžio 26 d. Pnompenio teismas apkaltino Rong Chhuną, buvusį profesinės sąjungos lyderį, kuris šiuo metu yra Nacionalinio rinkimų komiteto narys, siekdamas jį teisti dėl sufabrikuotų politiškai motyvuotų kaltinimų smurto, kurį išprovokavo 2013 m. gruodžio mėn. pabaigoje ir 2014 m. sausio mėn. pradžioje darbuotojų streikus nutraukusios vyriausybės saugumo pajėgos, kurstymu; kadangi turi būti surengti dveji svarbūs rinkimai (savivaldybių rinkimai 2017 m. ir parlamento rinkimai 2018 m.) ir kadangi vyriausybė daro spaudimą Nacionaliniam rinkimų komitetui siekdama daryti įtaką šiems rinkimams;

I.  kadangi 2016 m. gegužės 9 d. buvo sulaikyti ir neilgai trukus po to paleisti 8 asmenys, kurie taikiai protestavo prieš ADHOC narių areštus, įskaitant NVO Sahmakun Teang Tnaut direktorių Ee Saromą, NVO LICADHO direktoriaus pavaduotoją Thav Khimsaną ir Švedijos ir Vokietijos pilietybę turintį LICADHO konsultantą; kadangi 2016 m. gegužės 16 m. tas pats nutiko penkiems taikiems protestuotojams;

J.  kadangi ES yra didžiausia Kambodžos partnerė paramos vystymuisi srityje ir 2014–2020 m. laikotarpiui vėl skyrė 410 mln. EUR; kadangi ES remia daug žmogaus teisių iniciatyvų, kurias vykdo Kambodžos NVO ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos; kadangi Kambodža labai priklauso nuo paramos vystymuisi;

K.  kadangi 2015 m. spalio 26 d. protestuotojų vyriausybės šalininkų grupė Pnompenyje brutaliai užpuolė du opozicinei CNRP partijai priklausančius parlamento narius Nhay Chamroueną ir Kongą Sakpheą ir kėlė grėsmę Nacionalinės Asamblėjos pirmininko pirmojo pavaduotojo privačios rezidencijos saugumui; kadangi pranešimuose teigiama, jog policija ir kitos valstybės saugumo pajėgos stebėjo, kai buvo vykdomi užpuolimai; kadangi ryšium su šiais išpuoliais buvo sulaikyti asmenys, tačiau Kambodžos žmogaus teisių NVO išreiškė susirūpinimą, kad tikrieji užpuolikai vis dar laisvi;

L.  kadangi nepaisant pilietinės visuomenės ir tarptautinės bendruomenės plačiai reiškiamos kritikos priimtas Asociacijų ir NVO įstatymas suteikė valdžios institucijoms galios savavališkai uždaryti žmogaus teisių organizacijas ir trukdyti joms steigtis ir juo remiantis Kambodžoje jau pradėtas vykdyti atgrasymo nuo žmogaus teisių gynimo darbas ir trukdoma pilietinės visuomenės veiksmams;

M.  kadangi nuo tada, kai 2015 m. buvo priimtas Asociacijų ir NVO įstatymas, valdžios institucijos atsisakė išduoti leidimus NVO vadovaujamiems didelio masto atstovavimo viešiesiems interesams renginiams ir kadangi per pastaruosius mėnesius Pasaulinės būsto dienos, Tarptautinės žmogaus teisių dienos, Tarptautinės moters dienos ir Tarptautinės darbo dienos progomis surengtiems renginiams bei kitoms demonstracijoms įvairiu mastu trukdė policijos pajėgos;

N.  kadangi 2016 m. balandžio 12 d. Kambodžos Senatas priėmė Įstatymą dėl profesinių sąjungų, kuriuo įvedami nauji darbuotojų teisės jungtis į asociacijas apribojimai ir savavališkai suteikiamos naujos galios vyriausybės institucijoms trukdyti profesinėms sąjungoms naudotis šia teise;

1.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl Kambodžoje blogėjančių sąlygų opozicijos politikams ir žmogaus teisių aktyvistams, taip pat smerkia visus šiems asmenims taikomus smurtinius veiksmus ir politiškai motyvuotus kaltinimus, savavališką sulaikymą, apklausas, bausmes ir nuosprendžius;

2.  apgailestauja, kad gausėja politiškai motyvuotų kaltinimų ir didėja teisminis persekiojimas žmogaus teisių gynėjų ir aktyvistų atžvilgiu, ypač daugėja politiškai motyvuotų kaltinimų, bausmių ir nuosprendžių, susijusių su teisėtu aktyvistų, politikos kritikų ir žmogaus teisių gynėjų darbu Kambodžoje;

3.  ragina Kambodžos valdžios institucijas atšaukti arešto orderį ir panaikinti visus kaltinimus, pateiktus opozicijos lyderiui Sam Rainsy ir CNRP priklausantiems Nacionalinės Asamblėjos bei Senato nariams, įskaitant senatorių Hong Sok Hourą; ragina nedelsiant paleisti penkis žmogaus teisių gynėjus, kuriems vis dar taikomas kardomasis kalinimas, t. y. Ny Sokhą, Nay Vandą, Yi Soksaną, Lim Mony ir Ny Chakrą, tai pat leisti šiems politikams, aktyvistams ir žmogaus teisių gynėjams dirbti laisvai ir nebijant sulaikymo ar persekiojimo, taip pat ragina nebenaudoti teismų politiniais tikslais siekiant, kad jie persekiotų žmones dėl politiškai motyvuotų ir sufabrikuotų kaltinimų; ragina Nacionalinę Asamblėją nedelsiant vėl į savo sudėtį priimti Sam Rainsy, Um Sam Aną ir Hong Sok Hourą ir grąžinti jų parlamentinį imunitetą;

4.  ragina Kambodžos valdžios institucijas panaikinti visus politiškai motyvuotus kaltinimus ir kitus baudžiamuosius procesus prieš ADHOC ir kitus Kambodžos žmogaus teisių gynėjus, nutraukti visus grasinimus taikyti represyvias Asociacijų ir NVO įstatymo nuostatas ir nutraukti visus bandymus bauginti ir persekioti žmogaus teisių gynėjus ir nacionalines bei tarptautines organizacijas, taip pat nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus dėl politinių motyvų ir sufabrikuotų kaltinimų įkalintus asmenis;

5.  ragina Kambodžos vyriausybę pripažinti teisėtą ir naudingą pilietinės visuomenės, profesinių sąjungų ir politinės opozicijos vaidmenį prisidedant prie bendro Kambodžos ekonominio ir politinio vystymosi;

6.  ragina vyriausybę siekti stiprinti demokratiją ir teisės viršenybę, taip pat gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves – tai apima visišką konstitucinių nuostatų dėl pliuralizmo ir asociacijų bei žodžio laisvės laikymąsi;

7.  primena, kad nebauginanti demokratinio dialogo aplinka yra būtina siekiant šalyje užtikrinti politinį stabilumą, demokratiją ir taikią visuomenę, taip pat ragina vyriausybę imtis visų reikalingų priemonių siekiant užtikrinti visų demokratiškai išrinktų Kambodžos atstovų saugumą, kad ir kokios būtų jų politinės pažiūros;

8.  džiaugiasi, kad 2014 m. liepos mėn. pasiekus Kambodžos liaudies partijos (CPP) ir CNRP susitarimą dėl rinkimų reformų ir atlikus Konstitucijos pakeitimą, įvykdyta Nacionalinio rinkimų komiteto reforma, pabrėžia, kad dabar Nacionalinį rinkimų komitetą sudaro keturi CPP atstovai, keturi CNRP atstovai ir vienas pilietinės visuomenės atstovas;

9.  ragina vyriausybę užtikrinti, kad dalyvaujant Jungtinėms Tautoms būtų vykdomi išsamūs ir nešališki tyrimai, padėsiantys persekioti visus asmenis, atsakingus už neseniai ginkluotųjų pajėgų atstovų įvykdytą dviejų CNRP priklausančių Nacionalinės Asamblėjos narių brutalų užpuolimą ir už tai, kad kariuomenė ir policija panaudojo pernelyg didelę jėgą, malšindamos demonstracijas, streikus ir socialinius neramumus;

10.  ragina Kambodžos valdžios institucijas panaikinti visus kaltinimus buvusiam profesinės sąjungos lyderiui ir Nacionalinio rinkimų komiteto nariui Rong Chhunui;

11.  ragina valstybes nares, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją artėjantiems rinkimams Kambodžoje nustatyti aiškias gaires, kurios atitiktų tarptautinę teisę žodžio laisvės, asociacijų ir susirinkimų laisvės srityje, ir šias gaires viešai pateikti Kambodžos valdžios institucijoms ir opozicijai; ragina EIVT užtikrinti, kad ES finansinės pagalbos suma priklausytų nuo žmogaus teisių padėties šioje šalyje pagerėjimų;

12.  išreiškia savo susirūpinimą dėl naujojo Profesinių sąjungų įstatymo; ragina vyriausybę panaikinti Profesinių sąjungų įstatymą, Asociacijų ir NVO įstatymą ir panašius įstatymus, kuriais ribojamos pagrindinės teisės ir sukeliama grėsmė naudojimuisi žmogaus teisėmis; ragina vyriausybę užtikrinti, kad visi su žmogaus teisėmis susiję įstatymai atitiktų Kambodžos Konstituciją ir tarptautinius standartus;

13.  ragina Kambodžos vyriausybę nutraukti visus priverstinius iškeldinimus ir žemių grobimą ir užtikrinti, kad visi iškeldinimai būtų vykdomi laikantis tarptautinių standartų;

14.  pabrėžia ES rinkimų stebėjimo misijos svarbą ir jos indėlį užtikrinant sąžiningus ir laisvus rinkimus; ragina Nacionalinį rinkimų komitetą ir atitinkamas valdžios institucijas užtikrinti, kad visi rinkimų teisę turintys piliečiai, įskaitant darbuotojus migrantus ir kalinius, galėtų ir turėtų laiko pasinaudoti registracijos galimybėmis;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, ES valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Kambodžos Vyriausybei bei Nacionalinei Asamblėjai.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0413.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0277.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0044.

Teisinė informacija - Privatumo politika