Procedūra : 2016/2753(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0753/2016

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0753/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 09/06/2016 - 4.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0274

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 188kWORD 95k
8.6.2016
PE596.919v01-00}
PE582.768v01-00}
PE582.771v01-00}
PE582.776v01-00}
PE582.780v01-00}
PE582.783v01-00}
PE582.784v01-00} RC1
 
B8-0753/2016}
B8-0756/2016}
B8-0759/2016}
B8-0764/2016}
B8-0768/2016}
B8-0771/2016}
B8-0772/2016} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B8-0753/2016)

EFDD (B8-0756/2016)

ECR (B8-0759/2016)

S&D (B8-0764/2016)

PPE (B8-0768/2016)

GUE/NGL (B8-0771/2016)

ALDE (B8-0772/2016)


par Kambodžu (2016/2753(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā
Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā
Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kambodžu (2016/2753(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kambodžu, jo īpaši 2015. gada 26. novembra rezolūciju par politisko situāciju Kambodžā(1), 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par Kambodžas likumprojektiem par NVO un arodbiedrībām(2) un 2014. gada 16. janvāra rezolūciju par tiesību aizstāvju un opozīcijas aktīvistu stāvokli Kambodžā un Laosā(3),

–  ņemot vērā ES 2016. gada 30. maija vietējo paziņojumu par politisko situāciju Kambodžā,

–  ņemot vērā īpašā referenta par cilvēktiesību situāciju Kambodžā 2015. gada 20. augusta ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2015. gada 2. oktobra rezolūciju par Kambodžu,

–  ņemot vērā ANO Cilvēktiesību komitejas 2015. gada 27. aprīļa noslēguma apsvērumus par otro periodisko ziņojumu par Kambodžu,

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā 2008. gada ES Pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā 1997. gada Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kambodžas Karalisti,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 1999. gada 8. martā pieņemto rezolūciju par personu, grupu un sabiedrisko iestāžu tiesībām un pienākumu veicināt un aizsargāt vispārēji atzītas cilvēktiesības un pamatbrīvības,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta 2016. gada 1. aprīļa paziņojumu, mudinot Kambodžu stiprināt sieviešu un pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzību,

–  ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības organizāciju 2016. gada 2. maija kopīgo paziņojumu, kurā nosodīta cilvēktiesību aizstāvju tiesāšana,

–  ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās,

–  ņemot vērā Kambodžas konstitūciju, jo īpaši tās 41. pantu, kurā nostiprinātas vārda un pulcēšanās tiesības un brīvības, 35. pantu par tiesībām uz politisko līdzdalību un 80. pantu par deputāta imunitāti,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā pēdējo mēnešu laikā pastāvīgi palielinās politiskās opozīcijas dalībnieku, cilvēktiesību aktīvistu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju arestu skaits;

B.  tā kā premjerministrs Hun Sen ir pie varas vairāk nekā 30 gadus; tā kā vadošās opozīcijas partijas CNRP priekšsēdētājs Sam Rainsy vēl arvien atrodas labprātīgā trimdā, izvairoties no agrākās vajāšanas, kam pamatā ir patvarīgas un politiski motivētas apsūdzības, savukārt par CNRP priekšsēdētāja vietas izpildītāja Kem Sokha darbību notiek izmeklēšana; tā kā 2016. gada 22. aprīlī Pnompeņas tiesas prokurors paziņoja, ka 2016. gada 28. jūlijā sāksies CNRP priekšsēdētāja Sam Rainsy aizmuguriska tiesa par vēl citām politiski motivētām apsūdzībām;

C.  tā kā 2015. gada 20. novembrī tiesa noteica Sam Rainsy ierasties uz nopratināšanu saistībā ar ierakstu, ko viņa publiskajā Facebook lapā veicis opozīcijas partijas senators Hong Sok Hour, kurš kopš 2015. gada augusta ir apcietinājumā saistībā ar apsūdzībām par viltošanu un kūdīšanu, jo viņš Sam Rainsy Facebook lapā ievietoja video, kurā redzami it kā viltoti dokumenti par 1979. gada robežlīgumu ar Vjetnamu;

D.  tā kā 2016. gada 3. maijā uz Pnompeņas Municipālo tiesu izsauca Kem Sokha, izvirzot viņam kriminālapsūdzību par neslavas celšanu, kā arī parlamenta deputātus Pin Ratana un Tok Vanchan, kaut arī viņus aizsargā deputāta imunitāte;

E.  tā kā 2016. gada 12. maijā uz tiesu par neslavas celšanu izsauca arī pazīstamu politisko analītiķi Ou Virak, jo viņš bija paudis savu viedokli par Kem Sokha lietu;

F.  tā kā 2016. gada 2. maijā politiski motivētas apsūdzības tika izvirzītas Ny Sokha, Nay Vanda un Yi Soksan (trim ievērojamiem cilvēktiesību aizstāvjiem no Kambodžas Cilvēktiesību un attīstības asociācijas (ADHOC)), bijušajam ADHOC darbiniekam Ny Chakrya, kurš ir valsts Nacionālās vēlēšanu komisijas (NEC) ģenerālsekretāra vietnieks, un Apvienoto Nāciju Organizācijas biroja Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos (UN OHCHR) darbiniekam Soen Sally; tā kā viņiem draud līdz pat 10 gadu cietumsods;

G.  tā kā Nacionālās asamblejas opozīcijas deputātam Um Sam An tika atņemta deputāta imunitāte un 2016. gada 11. aprīlī viņu arestēja, pamatojoties uz patvarīgām apsūdzībām par "kūdīšanu ar mērķi haosu sabiedrībā", kas saistīts ar viņa nevardarbīgi pausto viedokli par Kambodžas un Vjetnamas attiecībām; tā kā vēlāk viņu aizturēja Terorisma apkarošanas policija, tika nozīmēta viņa tiesa un viņš tiek turēts apcietinājumā par šīm apsūdzībām;

H.  tā kā 2016. gada 26. aprīlī Pnompeņas tiesa izsauca uz tiesu bijušo arodbiedrību līderi Rong Chhun, kurš šobrīd ir NEC loceklis, izvirzot viņam patvarīgas politiski motivētas apsūdzības par kūdīšanu uz vardarbību, ko izraisīja valdības drošības spēku veiktā strādnieku streiku apspiešana 2013. gada decembra beigās un 2014. gada janvāra sākumā; tā kā valstī paredzēts rīkot divas svarīgas vēlēšanas, proti, pašvaldību vēlēšanas 2017. gadā un parlamenta vēlēšanas 2018. gadā, un spiediena izdarīšana uz NEC ir valdības mēģinājums ietekmēt šīs vēlēšanas;

I.  tā kā 2016. gada 9. maijā tika arestētas un drīz pēc tam atbrīvotas astoņas personas, kas miermīlīgi protestēja pret ADHOC darbinieku arestiem, tostarp NVO Sahmakun Teang Tnaut direktors Ee Sarom, NVO LICADHO direktora vietnieks Khimsan Thav, kā arī LICADHO zviedru un vācu padomnieki; tā kā 2016. gada 16. maijā tas pats notika ar pieciem citiem miermīlīgiem demonstrantiem;

J.  tā kā ES ir Kambodžas lielākais partneris attīstības palīdzības ziņā un 2014.–2020. gada laikposmam veikts jauns piešķīrums EUR 410 miljonu apmērā; tā kā ES atbalsta daudzas cilvēktiesību iniciatīvas, ko īsteno Kambodžas nevalstiskās organizācijas (NVO) un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas; tā kā Kambodža ir ļoti atkarīga no attīstības palīdzības,

K.  tā kā 2015. gada 26. oktobrī grupa valdību atbalstošu protestētāju Pnompeņā brutāli uzbruka opozīcijas partijas CNRP deputātiem Nhay Chamrouen un Kong Sakphea, turklāt tika apdraudēta arī Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāja pirmā vietnieka privātās rezidences drošība; tā kā ziņojumi liecina, ka policija un citi valsts drošības spēki šo uzbrukumu laikā neiejaucās; tā kā saistībā ar šiem uzbrukumiem tika veikti aresti, taču cilvēktiesību NVO Kambodžā ir paudušas bažas, ka faktiskie uzbrucēji vēl arvien ir brīvībā;

L.  tā kā, neraugoties uz pilsoniskās sabiedrības un starptautiskās sabiedrības plašu kritiku, nesen izsludināts likums par apvienībām un nevalstiskajām organizācijām (LANGO), kurš devis iestādēm tiesības patvaļīgi aizliegt cilvēktiesības aizstāvošas organizācijas un bloķēt tādu izveidošanu, un tas jau sācis kavēt cilvēktiesību aizstāvju darbu Kambodžā un ietekmēt pilsoniskās sabiedrības rīcību;

M.  tā kā kopš likuma par biedrībām un nevalstiskajām organizācijām apstiprināšanas 2015. gadā iestādes ir atteikušās atļaut rīkot lielus NVO vadītus aģitācijas pasākumus, un tā kā policijas spēki dažādā mērā ir traucējuši pasākumus, kas pēdējos mēnešos rīkoti saistībā ar Pasaules Dzīvotņu dienu, Starptautisko Cilvēktiesību dienu, Starptautisko Sieviešu dienu un Starptautiskajiem Darba svētkiem, kā arī citas demonstrācijas;

N.  tā kā Kambodžas Senāts 2016. gada 12. aprīlī pieņēma likumu par arodbiedrībām, nosakot jaunus ierobežojumus darba ņēmēju biedrošanās brīvībai un piešķirot jaunas patvaļīgas pilnvaras valsts iestādēm apspiest arodbiedrību centienus šo brīvību izmantot,

1.  pauž nopietnas bažas par to, ka Kambodžā pasliktinās opozīcijas politiķu un cilvēktiesību aktīvistu stāvoklis, un nosoda visus pret šīm personām vērstos vardarbības aktus, politiski motivētās apsūdzības, patvaļīgos arestus, nopratināšanas, tiesas spriedumus un sodus;

2.  pauž nožēlu par politiski motivētām apsūdzībām un vajāšanu, ko tiesu iestādes vērš pret cilvēktiesību aizstāvjiem un aktīvistiem, un jo īpaši par politiski motivētām apsūdzībām, spriedumiem un sodiem, kas saistīti ar aktīvistu, politisko kritiķu un cilvēktiesību aizstāvju leģitīmo darbību Kambodžā;

3.  mudina Kambodžas varasiestādes anulēt apcietināšanas orderi un atsaukt visas apsūdzības pret opozīcijas līderi Sam Rainsy un Nacionālās Asamblejas un Senāta locekļiem no CNRP, tostarp Hong Sok Hour; prasa nekavējoties atbrīvot piecus cilvēktiesību aizstāvjus, kuri joprojām atrodas preventīvā ieslodzījumā, proti, Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim Mony un Ny Chakra, atļaut šiem politiķiem, aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem strādāt brīvi, nebaidoties no apcietināšanas un vajāšanas, un izbeigt tiesu izmantošanu politiskiem mērķiem, lai cilvēkus sodītu par politiski motivētām un fiktīvām apsūdzībām; aicina Nacionālo asambleju nekavējoties atjaunot Sam Rainsy, Um Sam An un Hong Sok Hour amatā un atjaunot viņu parlamentāro imunitāti;

4.  mudina Kambodžas iestādes atsaukt visas politiski motivētās apsūdzības un citus kriminālprocesus pret ADHOC un citiem Kambodžas cilvēktiesību aizstāvjiem, pārtraukt visus draudus par represīvā likuma par biedrībām un nevalstiskajām organizācijām piemērošanu, kā arī visus pārējos mēģinājumus iebiedēt un vajāt cilvēktiesību aizstāvjus un valsts un starptautiskās organizācijas, un nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visas par politiski motivētām un fiktīvām apsūdzībām ieslodzītās personas;

5.  mudina Kambodžas valdību atzīt pilsoniskās sabiedrības, arodbiedrību un politiskās opozīcijas leģitīmo un lietderīgo lomu Kambodžas vispārējās ekonomiskās un politiskās attīstības veicināšanā;

6.  mudina valdību nostiprināt demokrātiju un tiesiskumu un ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp pilnībā ievērojot konstitucionālos noteikumus attiecībā uz plurālismu un vārda un biedrošanās brīvību;

7.  atgādina, ka droša vide demokrātiskam dialogam ir valsts politiskās stabilitātes, demokrātijas un sabiedrības mierīgas attīstības nepieciešams nosacījums, un mudina valdību veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai garantētu visu Kambodžas demokrātiski ievēlēto pārstāvju drošību neatkarīgi no viņu politiskās piederības;

8.  atzinīgi vērtē NEC reformu, izdarot grozījumus konstitūcijā pēc Kambodžas Tautas partijas (KTP) un CNRP 2014. gada jūlija vienošanās par vēlēšanu sistēmas reformām; uzsver, ka NEC tagad veido četri KTP pārstāvji, četri CNRP pārstāvji un viens pilsoniskās sabiedrības pārstāvis;

9.  aicina valdību nodrošināt pilnīgu un objektīvu izmeklēšanu ar ANO līdzdalību, lai sodītu visus vainīgos par militārpersonu nesen īstenoto vardarbīgo uzbrukumu diviem Nacionālās asamblejas deputātiem no CNRP un par bruņoto spēku un policijas pārmērīga spēka izmantošanu demonstrāciju, streiku un sociālo nemieru apspiešanai;

10.  aicina Kambodžas iestādes atsaukt visas apsūdzības pret bijušo arodbiedrības vadītāju un NEC locekli Rong Chhun;

11.  aicina dalībvalstis, Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Komisiju gaidāmajām vēlēšanām Kambodžā noteikt skaidrus un starptautiskajiem tiesību aktiem par vārda brīvību, biedrošanās un pulcēšanās brīvību atbilstošus kritērijus, un publiski paziņot šos kritērijus Kambodžas iestādēm un opozīcijai; aicina EĀDD noteikt ES finansiālās palīdzības apjomu atkarībā no cilvēktiesību stāvokļa uzlabojumiem šajā valstī;

12.  pauž bažas par jauno likumu par arodbiedrībām; mudina valdību atsaukt likumu par arodbiedrībām, likumu par biedrībām un nevalstiskajām organizācijām un līdzīgu tiesību aktus, kas ierobežo pamatbrīvības un apdraud cilvēktiesību izmantošanu; mudina valdību nodrošināt visu tiesību aktu, kas attiecas uz cilvēktiesībām, atbilstību Kambodžas konstitūcijai un starptautiskajiem standartiem;

13.  mudina Kambodžas valdību pārtraukt piespiedu izlikšanu no mājokļiem un zemes sagrābšanu un nodrošināt, ka izlikšana no mājokļiem notiek, pilnībā ievērojot starptautiskos standartus;

14.  uzsver ES vēlēšanu novērošanas misijas nozīmīgumu un tās ieguldījumu godīgās un brīvās vēlēšanas; aicina NEC un attiecīgās valdības iestādes nodrošināt to, ka visiem balsstiesīgajiem vēlētājiem, tostarp migrējošajiem darba ņēmējiem un aizturētajām personām, būtu pieejamas reģistrācijas iespējas un laiks tās izmantot;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Kambodžas valdībai un Nacionālajai Asamblejai.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0413.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0277.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0044.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika