Procedura : 2016/2753(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0753/2016

Teksty złożone :

RC-B8-0753/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/06/2016 - 4.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0274

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 167kWORD 102k
8.6.2016
PE596.919v01-00}
PE582.768v01-00}
PE582.771v01-00}
PE582.776v01-00}
PE582.780v01-00}
PE582.783v01-00}
PE582.784v01-00} RC1
 
B8-0753/2016}
B8-0756/2016}
B8-0759/2016}
B8-0764/2016}
B8-0768/2016}
B8-0771/2016}
B8-0772/2016} RC1

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

Verts/ALE (B8-0753/2016)

EFDD (B8-0756/2016)

ECR (B8-0759/2016)

S&D (B8-0764/2016)

PPE (B8-0768/2016)

GUE/NGL (B8-0771/2016)

ALDE (B8-0772/2016)


w sprawie Kambodży  (2016/2753(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister, Inese Vaidere w imieniu grupy PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D
Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR
Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Kambodży  (2016/2753(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Kambodży, zwłaszcza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie sytuacji politycznej w Kambodży(1), z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie projektu kambodżańskiej ustawy o NGO i związkach zawodowych(2) oraz z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sytuacji obrońców praw człowieka i działaczy opozycji w Kambodży i Laosie(3),

–  uwzględniając lokalne oświadczenie UE z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie sytuacji politycznej w Kambodży,

–  uwzględniając raport specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Kambodży z dnia 20 sierpnia 2015 r.,

–  uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 2 października 2015 r. w sprawie Kambodży,

–  uwzględniając uwagi podsumowujące Komisji Praw Człowieka ONZ z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie drugiego sprawozdania okresowego Kambodży,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka z 2008 r.,

–  uwzględniając umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Kambodży z 1997 r.,

–  uwzględniając przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 8 marca 1999 r. rezolucję o przynależnych jednostkom, grupom i podmiotom społecznym prawie i obowiązku propagowania i ochrony powszechnie uznanych praw człowieka oraz podstawowych wolności,

–  uwzględniając oświadczenie specjalnej sprawozdawczyni ONZ z dnia 1 kwietnia 2016 r. wzywające Kambodżę do wzmocnienia ochrony praw kobiet i praw ludów tubylczych;

–  uwzględniając wspólne oświadczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego z dnia 2 maja 2016 r. potępiające stawianie zarzutów obrońcom praw człowieka,

–  uwzględniając Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych,

–  uwzględniając konstytucję Kambodży, w szczególności jej art. 41, w którym zapisano prawo do wolności słowa i prawo do wolności zgromadzeń, art. 35 dotyczący udziału w życiu politycznym i art. 80 o immunitecie parlamentarnym;

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że od kilku miesięcy stale rośnie liczba aresztowań członków opozycji politycznej, działaczy na rzecz praw człowieka i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego;

B.  mając na uwadze, że premier Hun Sen jest u władzy od ponad 30 lat; mając na uwadze, że przewodniczący głównej partii opozycyjnej CNRP Sam Rainsy przebywa na dobrowolnym wygnaniu z powodu wcześniejszych spraw sądowych na podstawie sfingowanych, umotywowanych politycznie zarzutów oraz mając na uwadze, że wobec p.o. przewodniczącego CNRP Kema Sokhy postępowanie jest w toku; mając na uwadze, że w dniu 22 kwietnia 2016 r. prokurator sądowy z Phnom Penh oznajmił, iż wobec przewodniczącego CNRP Sama Rainsy'ego wszczęty zostanie w dniu 28 lipca 2016 r. proces in absentia w sprawie kolejnych umotywowanych politycznie zarzutów;

C.  mając na uwadze, że w dniu 20 listopada 2015 r. Sam Rainsy został wezwany przez sąd do stawienia się na przesłuchanie w związku z wiadomością opublikowaną na jego publicznej stronie na Facebooku przez opozycyjnego senatora Hong Sok Houra, który od sierpnia 2015 r. przebywa w areszcie pod zarzutem fałszerstwa i podżegania po tym, jak opublikował na stronie Sama Rainsy’ego na Facebooku film przedstawiający rzekomo fałszywy dokument dotyczący traktatu granicznego z Wietnamem z 1979 r.;

D.  mając na uwadze, że w dniu 3 maja 2016 r. sąd miejski w Phnom Penh pozwał Kema Sokhę w związku z zarzutem zniesławienia, razem z posłami Pinem Rataną i Tokiem Vanchanem, mimo że korzystają oni z immunitetu;

E.  mając na uwadze, że w dniu 12 maja 2016 r. znany analityk polityczny Ou Virak po wyrażeniu opinii o sprawie Kema Sokhy również został pozwany pod zarzutem zniesławienia;

F.  mając na uwadze, że w dniu 2 maja 2016 r. wniesiono umotywowane politycznie zarzuty wobec Ny Sokhy, Naya Vandy i Yi Soksana (trzech wyższych rangą działaczy na rzecz praw człowieka z Kambodżańskiego Stowarzyszenia na rzecz Praw Człowieka i Rozwoju ADHOC), byłego pracownika ADHOC Ny Chakryi, który jest zastępcą sekretarza generalnego Krajowej Komisji Wyborczej (NEC) i pracownicy Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka Sally Soen oraz mając na uwadze, że mogą oni zostać skazani nawet na 10 lat pozbawienia wolności;

G.  mając na uwadze, że członek opozycji w Zgromadzeniu Narodowym Um Sam An został pozbawiony immunitetu parlamentarnego i aresztowany w dniu 11 kwietnia 2016 r. pod sfingowanym zarzutem „podżegania do wywołania chaosu w społeczeństwie” w związku z jego pokojowymi poglądami na temat stosunków między Kambodżą a Wietnamem; mając na uwadze, że następnie był on przetrzymywany przez policję antyterrorystyczną, został postawiony w stan oskarżenia i zatrzymany w areszcie pod tymi zarzutami;

H.  mając na uwadze, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. sąd w Phnom Penh postawił w stan oskarżenia byłego przywódcę związków zawodowych i obecnego członka NEC Rong Chhuna pod sfingowanym, umotywowanym politycznie zarzutem podżegania do przemocy w związku ze stłumieniem przez rządowe siły bezpieczeństwa strajków robotników pod koniec grudnia 2013 r. i na początku stycznia 2014 r.; mając na uwadze, że mają się odbyć ważne wybory (w 2017 r. wybory komunalne i w 2018 r. wybory parlamentarne) oraz mając na uwadze, że metodą, jaką stosuje rząd, by wpłynąć na te wybory, jest wywieranie presji na NEC;

I.  mając na uwadze, że w dniu 9 maja 2016 r. aresztowano, a wkrótce potem zwolniono osiem osób pokojowo protestujących przeciwko aresztowaniu pracowników ADHOC, w tym Ee Saroma, dyrektora NGO Sahmakun Teang Tnaut, Thava Khimsana, wicedyrektora NGO LICADHO, oraz szwedzkiego i niemieckiego doradcę LICADHO; mając na uwadze, że w dniu 16 maja 2016 r. podobny los spotkał pięciu pokojowych demonstrantów;

J.  mając na uwadze, że UE jest największym partnerem Kambodży, jeśli chodzi o pomoc rozwojową – nowy przydział na ten cel w latach 2014–2020 wynosi 410 mln EUR; mając na uwadze, że UE wspiera szeroki wachlarz inicjatyw w zakresie praw człowieka realizowanych przez kambodżańskie NGO i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że Kambodża jest w znacznym stopniu uzależniona od pomocy rozwojowej;

K.  mając na uwadze, że w dniu 26 października 2015 r. grupa prorządowych demonstrantów w Phnom Penh brutalnie zaatakowała dwóch posłów opozycyjnej partii CNRP Nhaya Chamrouena i Konga Sakpheę i zagroziła bezpieczeństwu prywatnej rezydencji pierwszego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego; mając na uwadze, że według doniesień policja i inne państwowe siły bezpieczeństwa bezczynnie przyglądały się tym atakom; mając na uwadze, że dokonano aresztowań w związku z tymi atakami, ale mając na uwadze, że NGO działające na rzecz praw człowieka w Kambodży wyraziły obawy, iż faktyczni sprawcy ataków pozostają na wolności;

L.  mając na uwadze, że pomimo powszechnej krytyki ze strony społeczeństwa obywatelskiego i społeczności międzynarodowej ogłoszenie ustawy o stowarzyszeniach i NGO (LANGO) dało władzom państwowym uprawnienia do arbitralnego zamykania i blokowania powstania organizacji broniących praw człowieka, a jej stosowanie już zaczęło zniechęcać do pracy na rzecz obrony praw człowieka w Kambodży i utrudnia działania społeczeństwa obywatelskiego;

M.  mając na uwadze, że od czasu zatwierdzenia ustawy o stowarzyszeniach i NGO (LANGO) w 2015 r. władze odmawiają pozwoleń na prowadzenie przez NGO szeroko zakrojonych, publicznych akcji poparcia oraz mając na uwadze, że organizowane w ostatnich miesiącach imprezy związane ze Światowym Dniem Osiedli Ludzkich, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, Międzynarodowym Dniem Kobiet i Międzynarodowym Dniem Pracy, podobnie jak inne demonstracje, były w różnym stopniu zakłócane przez siły policyjne;

N.  mając na uwadze, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. kambodżański Senat przyjął ustawę o związkach zawodowych, która nakłada nowe ograniczenia na prawo pracowników do zrzeszania się i daje organom rządowym nowe uprawnienia do arbitralnego ograniczenia korzystania z tego prawa przez związki zawodowe;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu pogarszających się warunków działania polityków opozycyjnych i działaczy na rzecz praw człowieka w Kambodży oraz potępia wszelkie akty przemocy, umotywowane politycznie zarzuty, arbitralne zatrzymania, przesłuchiwania, orzeczenia i wyroki skazujące wobec tych osób;

2.  potępia eskalację umotywowanych politycznie zarzutów i nękanie metodami sądowymi obrońców praw człowieka i działaczy na rzecz praw człowieka, a w szczególności umotywowane politycznie zarzuty, orzeczenia i wyroki skazujące związane ze zgodną z prawem pracą działaczy, krytyków politycznych i obrońców praw człowieka w Kambodży;

3.  wzywa władze Kambodży do cofnięcia nakazu aresztowania oraz do wycofania wszystkich zarzutów wobec przywódcy opozycji Sama Rainsy'ego i należących do CNRP członków Zgromadzenia Narodowego i Senatu, w tym senatora Hong Sok Houra; wzywa do natychmiastowego zwolnienia pięciu obrońców praw człowieka, nadal przetrzymywanych prewencyjnie, tj. Ny Sokhy, Naya Vandy, Yi Soksana, Lima Mony'ego i Ny Chakry, do pozwolenia tym politykom, działaczom i obrońcom praw człowieka na swobodną pracę bez obawy, że będą aresztowani lub prześladowani, oraz do zaprzestania wykorzystywania sądów do celów politycznych, czyli do prześladowania osób na podstawie umotywowanych politycznie i sfingowanych zarzutów; wzywa Zgromadzenie Narodowe do niezwłocznego przywrócenia na stanowisko Sama Rainsy’ego, Um Sam Ana i Hong Sok Houra oraz do przywrócenia im immunitetu parlamentarnego;

4.  wzywa władze Kambodży do odstąpienia od wszystkich umotywowanych politycznie zarzutów i innych postępowań karnych wobec działaczy ADHOC i innych obrońców praw człowieka w Kambodży, do zaprzestania wszelkich gróźb zastosowania represyjnych przepisów LANGO, a także wszystkich innych prób zastraszania i nękania obrońców praw człowieka oraz organizacji krajowych i międzynarodowych, jak również do natychmiastowego, bezwarunkowego zwolnienia wszystkich osób uwięzionych na podstawie umotywowanych politycznie i sfingowanych zarzutów;

5.  apeluje do rządu Kambodży, by uznał zgodną z prawem i pożyteczną rolę, jaką odgrywają społeczeństwo obywatelskie, związki zawodowe i opozycja polityczna, przyczyniając się do ogólnego rozwoju gospodarczego i politycznego Kambodży;

6.  zachęca rząd do pracy nad umacnianiem demokracji i praworządności oraz do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, co obejmuje przestrzeganie wszystkich przepisów konstytucji dotyczących pluralizmu oraz wolności słowa i zgromadzeń;

7.  przypomina, że bezpieczne otoczenie sprzyjające dialogowi demokratycznemu ma zasadnicze znaczenie dla stabilności politycznej, demokracji i pokojowego społeczeństwa w kraju, i apeluje do rządu o przyjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim demokratycznie wybranym przedstawicielom mieszkańców Kambodży, niezależnie od ich przynależności politycznej;

8.  z zadowoleniem przyjmuje reformę NEC w drodze zmiany konstytucji w wyniku porozumienia w sprawie reform wyborczych osiągniętego w lipcu 2014 r. między Kambodżańską Partią Ludową (KPL) i CNRP; zwraca uwagę, że w skład NEC wchodzi obecnie czterech przedstawicieli KPL, czterech przedstawicieli CNRP i jeden przedstawiciel społeczeństwa obywatelskiego;

9.  apeluje do rządu, by zapewnił przeprowadzenie dogłębnych i bezstronnych postępowań z udziałem ONZ, prowadzących do postawienia przed sądem wszystkich osób odpowiedzialnych za niedawną brutalną napaść na dwóch posłów do Zgromadzenia Narodowego należących do CNRP, której dopuścili się członkowie sił zbrojnych, a także za nadużywanie siły przez wojsko i policję w czasie tłumienia demonstracji, strajków i niepokojów społecznych;

10.  wzywa władze Kambodży do odstąpienia od wszystkich zarzutów wobec byłego przywódcy związków zawodowych i członka NEC Rong Chhuna;

11.  wzywa państwa członkowskie, wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisję do ustalenia jasnych punktów odniesienia w związku ze zbliżającymi się wyborami w Kambodży, zgodnych z międzynarodowym prawem dotyczącym wolności słowa, wolności zrzeszania się i zgromadzeń, oraz do publicznego poinformowania władz Kambodży i opozycji o tych punktach odniesienia; wzywa ESDZ, aby uzależniła wysokość pomocy finansowej UE od poprawy sytuacji w kraju w zakresie praw człowieka;

12.  wyraża zaniepokojenie nową ustawą o związkach zawodowych; wzywa rząd do uchylenia ustawy o związkach zawodowych, LANGO i podobnych przepisów, które ograniczają podstawowe wolności i zagrażają korzystaniu z praw człowieka; wzywa rząd, aby zapewnił zgodność wszystkich przepisów istotnych dla praw człowieka z konstytucją Kambodży i standardami międzynarodowymi;

13.  wzywa rząd Kambodży, aby zaprzestał wszelkich przymusowych eksmisji i masowego wykupu gruntów oraz dopilnował prowadzenia eksmisji w pełnej zgodności ze standardami międzynarodowymi;

14.  podkreśla znaczenie unijnej misji obserwacji wyborów oraz jej wkładu w zapewnienie uczciwych i wolnych wyborów; wzywa NEC i odpowiednie organy rządowe do zapewnienia wszystkim uprawnionym wyborcom, w tym pracownikom migrującym i osobom aresztowanym, możliwości rejestracji i czasu, by mogli z niej skorzystać;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Kambodży.

 

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0413.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0277.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0044.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności