Procedură : 2016/2753(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0753/2016

Texte depuse :

RC-B8-0753/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/06/2016 - 4.1

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0274

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 162kWORD 106k
8.6.2016
PE596.919v01-00}
PE582.768v01-00}
PE582.771v01-00}
PE582.776v01-00}
PE582.780v01-00}
PE582.783v01-00}
PE582.784v01-00} RC1
 
B8-0753/2016}
B8-0756/2016}
B8-0759/2016}
B8-0764/2016}
B8-0768/2016}
B8-0771/2016}
B8-0772/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

Verts/ALE (B8-0753/2016)

EFDD (B8-0756/2016)

ECR (B8-0759/2016)

S&D (B8-0764/2016)

PPE (B8-0768/2016)

GUE/NGL (B8-0771/2016)

ALDE (B8-0772/2016)


referitoare la Cambodgia  (2016/2753(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli în numele Grupului S&D
Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto în numele Grupului ECR
Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen în numele Grupului GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec în numele Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Cambodgia  (2016/2753(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Cambodgia, în special Rezoluția din 26 noiembrie 2015 referitoare la situația politică din Cambodgia(1), Rezoluția din 9 iulie 2015 referitoare la proiectele legislative din Cambodgia privind ONG-urile și sindicatele(2) și Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la situația apărătorilor drepturilor și a activiștilor din opoziție în Cambodgia și Laos(3),

–  având în vedere declarația locală a UE din 30 mai 2016 privind situația politică din Cambodgia,

–  având în vedere raportul Raportorului special al ONU din 20 august 2015 privind situația drepturilor omului în Cambodgia,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU din 2 octombrie 2015 referitoare la Cambodgia,

–  având în vedere observațiile finale din 27 aprilie 2015 ale Comitetului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU cu privire la al doilea raport periodic prezentat de Cambodgia,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Orientările UE din 2008 cu privire la apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Regatul Cambodgia din 1997,

–  având în vedere rezoluția adoptată de Adunarea Generală a ONU la 8 martie 1999 privind dreptul și responsabilitatea persoanelor, a grupurilor și a organelor societății de a promova și a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale universal recunoscute,

–  având în vedere declarația din 1 aprilie 2016 a Raportorului Special al ONU, îndemnând Cambodgia să consolideze protecția drepturilor femeilor și a populației indigene,

–  având în vedere declarația comună a organizațiilor societății civile din 2 mai 2016, de opoziție față de condamnarea apărătorilor drepturilor omului,

–  având în vedere Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical,

–  având în vedere Constituția Cambodgiei, în special articolul 41, în care sunt consacrate drepturile și libertățile de exprimare și de întrunire, precum și articolul 35 privind dreptul la participare politică și articolul 80 privind imunitatea parlamentară,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în ultimele luni au fost arestați un număr tot mai mare de membri ai opoziției politice, activiști pentru drepturile omului și reprezentanți ai societății civile;

B.  întrucât prim-ministrul Hun Sen este la putere de peste 30 de ani; întrucât Sam Rainsy, președintele principalului partid de opoziție CNRP, rămâne în exil autoimpus din cauza unor persecuții anterioare, acuzații false și motivate politic, iar președintele în exercițiu al CNRP, Kem Sokha, este supus unei anchete; întrucât, la 22 aprilie 2016, un procuror de pe lângă instanța din Phnom Penh a anunțat că președintele CNRP, Sam Rainsy, va fi judecat în lipsă, începând cu 28 iulie 2016, pe baza unor acuzații motivate politic;

C.  întrucât, la 20 noiembrie 2015, Sam Rainsy a fost citat să compară în fața unei instanțe spre a fi interogat în legătură cu un mesaj publicat pe contul său public de Facebook de către un senator din opoziție, Hong Sok Hour, arestat încă din august 2015 și pus sub acuzare pentru fals și instigare în urma postării unui clip video pe contul de Facebook al lui Sam Rainsy, prezentând un document considerat a fi fals referitor la tratatul din 1979 privind frontierele, încheiat cu Vietnamul;

D.  întrucât la 3 mai 2016 Curtea municipală din Phnom Penh l-a citat pe Kem Sokha în legătură cu acuzația de calomnie, alături de deputații Pin Ratana și Tok Vanchan, în pofida faptului că aceștia beneficiază de imunitate;

E.  întrucât la 12 mai 2016 binecunoscutul analist politic Ou Virak a fost de asemenea citat, fiind acuzat de calomnie după ce și-a exprimat opinia privind cazul Kem Sokha;

F.  întrucât la 2 mai 2016 au fost formulate acuzații motivate politic împotriva lui Ny Sokha, Nay Vanda și Yi Soksan (militanți pentru drepturile omului din cadrul Asociației Cambodgiene pentru Drepturile Omului și Dezvoltare (ADHOC)), fostului angajat al ADHOC, Ny Chakrya, care este secretar general adjunct al Comisiei Electorale Naționale din Cambodgia (CEN) și angajatului Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (UN OHCHR), Soen Sally și întrucât aceștia ar putea fi condamnați la până la 10 ani de închisoare;

G.  întrucât lui Um Sam An, reprezentant al opoziției în Adunarea Națională, i-a fost ridicată imunitatea parlamentară și a fost arestat la 11 aprilie 2016 pe baza unor acuzații false de „incitare la provocarea de haos în societate”, în legătură cu opiniile sale pașnice privind relațiile dintre Cambodgia și Vietnam; întrucât el a fost ulterior reținut de poliția antiterorism, supus judecății și trimis în detenție sub aceste acuzații;

H.  întrucât la 26 aprilie 2016 Curtea din Phnom Penh l-a pus sub acuzare pe Rong Chhun, un fost lider de sindicat, în prezent membru al CEN, pentru a fi judecat sub acuzații false, motivate politic, de violență provocată de reprimarea de către forțele guvernamentale de securitate a grevelor muncitorilor de la sfârșitul lunii decembrie 2013 și începutul lunii ianuarie 2014; întrucât urmează a fi organizate două alegeri importante (alegeri locale în 2017 și alegeri parlamentare în 2018) și întrucât guvernul aplică presiuni asupra CEN pentru a influența aceste alegeri;

I.  întrucât la 9 mai 2016 opt persoane care protestau în mod pașnic împotriva arestării angajaților ADHOC, printre care Ee Sarom, directorul ONG-ului Sahmakun Teang Tnaut, Thav Khimsan, directorul adjunct al ONG-ului LICADHO, precum și un consilier suedez și unul german din cadrul LICADHO au fost arestați și eliberați la scurt timp după aceea; întrucât la 16 mai 2016 s-a întâmplat același lucru cu cinci demonstranți pașnici;

J.  întrucât UE este cel mai important partener al Cambodgiei în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare, cu o nouă alocare în valoare de 410 milioane EUR pentru perioada 2014-2020; întrucât UE susține o gamă largă de inițiative din domeniul drepturilor omului puse în practică de ONG-uri și de alte organizații ale societății civile din Cambodgia; întrucât Cambodgia depinde, în mare măsură, de asistența pentru dezvoltare;

K.  întrucât, la 26 octombrie 2015, un grup de protestatari pro-guvernamentali din Phnom Penh a agresat cu brutalitate doi parlamentari ai opoziției (CNRP), Nhay Chamrouen și Kong Sakphea, și au periclitat siguranța reședinței private a prim-vicepreședintelui Adunării Naționale; întrucât unele relatări au sugerat că poliția sau alte autorități din sectorul siguranței statului s-au mulțumit să privească în timp ce erau săvârșite atacurile; întrucât s-au făcut arestări în legătură cu aceste atacuri, dar întrucât ONG-urile din domeniul drepturilor omului din Cambodgia și-au exprimat îngrijorarea că adevărații agresori sunt în libertate;

L.  întrucât, în pofida numeroaselor critici formulate de societatea civilă și comunitatea internațională, promulgarea legii privind asociațiile și ONG-urile (LANGO) le-a conferit autorităților de stat puteri arbitrare în ceea ce privește închiderea și blocarea constituirii organizațiilor de apărare a drepturilor omului și a început deja să descurajeze astfel de activități în Cambodgia și să pună piedici în legătură cu acțiunile societății civile;

M.  întrucât, în urma aprobării în 2015 a legii privind asociațiile și ONG-urile (LANGO), autoritățile au refuzat să autorizeze organizarea de către ONG-uri a unor evenimente publice de promovare de anvergură și întrucât, în ultimele luni, evenimentele desfășurate cu ocazia Zilei mondiale a habitatului, Zilei internaționale a drepturilor omului, Zilei internaționale a femeii și Zilei internaționale a muncii, precum și alte manifestații au fost perturbate, într-o mai mare sau mai mică măsură, de forțele de poliție;

N.  întrucât, la 12 aprilie 2016, Senatul Cambodgiei a adoptat legea privind sindicatele, care impune noi restricții asupra dreptului lucrătorilor la asociere și conferă autorităților guvernamentale noi competențe arbitrare de reprimare a exercitării acestui drept de către sindicate,

1.  își exprimă preocuparea profundă cu privire la agravarea climatului pentru politicienii din opoziție și activiștii pentru drepturile omului din Cambodgia și condamnă toate actele de violență, acuzațiile motivate politic, detențiile arbitrare, interogatoriile, sentințele și condamnările pronunțate împotriva acestor persoane;

2.  deplânge creșterea alarmantă a numărului de condamnări motivate politic ale apărătorilor drepturilor omului și ale activiștilor din acest domeniu, precum și intensificarea hărțuirii judiciare a acestora, în special acuzațiile, sentințele și condamnările motivate politic pronunțate împotriva activității legitime a militanților, criticilor regimului politic și apărătorilor drepturilor omului din Cambodgia;

3.  îndeamnă autoritățile cambodgiene să revoce mandatul de arestare emis pentru liderul opoziției Sam Rainsy și membrii CNRP ai Adunării Naționale și ai Senatului, printre care senatorul Hong Sok Hour, și să retragă toate acuzațiile aduse la adresa acestora; solicită ca cei cinci apărători ai drepturilor omului care se află încă în arest preventiv, și anume Ny Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim Mony și Ny Chakra, să fie eliberați imediat, precum și ca acestor politicieni, activiști și apărători ai drepturilor omului să li se permită să acționeze liber și fără teama de a fi arestați sau persecutați; solicită, de asemenea să se înceteze utilizarea în scopuri politice a instanțelor judecătorești pentru persecutarea persoanelor prin acuzații false și motivate politic; invită Adunarea Națională să îi repună imediat în drepturi pe Sam Rainsy, Um Sam An și Hong Sok Hour și să le restabilească imunitatea parlamentară;

4.  îndeamnă autoritățile cambodgiene să retragă toate acuzațiile motivate politic și alte proceduri penale la adresa apărătorilor drepturilor omului din cadrul asociației ADHOC și a altor apărători ai drepturilor omului din Cambodgia, să înceteze toate amenințările privind aplicarea unor dispoziții represive în temeiul LANGO și alte încercări de intimidare și hărțuire a apărătorilor drepturilor omului și a organizațiilor naționale și internaționale din acest domeniu și să elibereze imediat și necondiționat toți prizonierii reținuți pe baza unor acuzații false și motivate politic;

5.  îndeamnă guvernul din Cambodgia să recunoască rolul legitim și util jucat de societatea civilă, sindicate și opoziția politică în ceea ce privește contribuția la dezvoltarea economică și politică generală a Cambodgiei;

6.  încurajează guvernul să depună eforturi pentru consolidarea democrației și a statului de drept și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, care includ respectarea pe deplin a prevederilor constituționale privind pluralismul și libertatea de asociere și de exprimare;

7.  reamintește faptul că un mediu neamenințător de dialog democratic este esențial pentru stabilitatea politică, democrație și o societate pașnică și îndeamnă guvernul să ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea tuturor reprezentanților aleși democratic din Cambodgia, indiferent de apartenența lor politică;

8.  salută reformarea CEN printr-un amendament la Constituție în urma acordului din iulie 2014 dintre Partidul Poporului Cambodgian (PPC) și CNRP cu privire la reformele electorale; subliniază că CEN este alcătuit în prezent din patru reprezentanți ai PPC, patru reprezentanți ai CNRP și un reprezentant al societății civile;

9.  invită guvernul să efectueze investigații complete și imparțiale, cu participarea ONU, care să conducă la trimiterea în judecată a tuturor celor responsabili pentru atacul brutal asupra a doi membri CNRP din Adunarea Națională comis recent de membri ai forțelor armate și privind utilizarea exagerată a forței de către armată și poliție pentru reprimarea demonstrațiilor, a grevelor și a tulburărilor sociale;

10.  invită autoritățile cambodgiene să retragă toate acuzațiile aduse la adresa lui Rong Chhun, fost lider de sindicat și membru al CEN;

11.  invită statele membre, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședintele Comisiei, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia să stabilească criterii de referință clare pentru viitoarele alegeri din Cambodgia, care să fie consecvente cu dreptul internațional privind libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire, și să comunice public aceste criterii de referință autorităților și opoziției din Cambodgia; invită SEAE să facă în așa fel încât suma asistenței financiare din partea UE să depindă de îmbunătățirea situației privind drepturile omului din țară;

12.  își exprimă preocuparea cu privire la noua lege referitoare la sindicate; îndeamnă guvernul să abroge legea privind sindicatele, LANGO și alte legislații similare care restricționează libertățile fundamentale și care amenință exercitarea drepturilor omului; îndeamnă guvernul să se asigure că întreaga legislație relevantă în domeniul drepturilor omului este în conformitate cu Constituția Cambodgiei și cu standardele internaționale;

13.  îndeamnă guvernul cambodgian să pună capăt tuturor evacuărilor forțate și acaparării terenurilor și să asigure că toate evacuările se desfășoară în deplină conformitate cu standardele internaționale;

14.  subliniază importanța unei misiuni a UE de observare a alegerilor și contribuția acesteia în vederea unor alegeri echitabile și libere; invită CEN și autoritățile guvernamentale relevante să asigure că toate persoanele cu drept de vot, printre care lucrătorii migranți și deținuții, au posibilitatea de a se înregistra pentru vot;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și Adunării Naționale a Cambodgiei.

 

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0413.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0277.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0044.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate