Postup : 2016/2753(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0753/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0753/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/06/2016 - 4.1

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0274

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 164kWORD 97k
8.6.2016
PE596.919v01-00}
PE582.768v01-00}
PE582.771v01-00}
PE582.776v01-00}
PE582.780v01-00}
PE582.783v01-00}
PE582.784v01-00} RC1
 
B8-0753/2016}
B8-0756/2016}
B8-0759/2016}
B8-0764/2016}
B8-0768/2016}
B8-0771/2016}
B8-0772/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8-0753/2016)

EFDD (B8-0756/2016)

ECR (B8-0759/2016)

S&D (B8-0764/2016)

PPE (B8-0768/2016)

GUE/NGL (B8-0771/2016)

ALDE (B8-0772/2016)


o Kambodži (2016/2753(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D
Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Kambodži (2016/2753(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži, najmä tie z 26. novembra 2015 o politickej situácii v Kambodži(1), z 9. júla 2015 o kambodžských návrhoch zákonov o mimovládnych organizáciách a odborových zväzoch(2) a zo 16. januára 2014 o situácii obhajcov práv a opozičných aktivistov v Kambodži a Laose(3),

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 30. mája 2016 o politickej situácii v Kambodži,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži z 20. augusta 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva z 2. októbra 2015 o Kambodži,

–  so zreteľom na záverečné postrehy Výboru OSN pre ľudské práva o druhej pravidelnej správe o Kambodži z 27. apríla 2015,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ z roku 2008 o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 8. marca 1999 o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN z 1. apríla 2016, v ktorom nalieha na Kambodžu, aby posilnila ochranu práv žien a pôvodného obyvateľstva,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie organizácií občianskej spoločnosti z 2. mája 2016 odsudzujúce obvinenie obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať,

–  so zreteľom na kambodžskú ústavu, najmä jej článok 41, v ktorom sú zakotvené právo a sloboda prejavu a združovania, článok 35 o práve na účasť na politickom živote a článok 80 o parlamentnej imunite,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v posledných niekoľkých mesiacoch sa neustále zvyšuje počet prípadov zadržania členov politickej opozície, aktivistov v oblasti ľudských práv a zástupcov občianskej spoločnosti;

B.  keďže predseda vlády Hun Sen je pri moci viac ako 30 rokov; keďže Sam Rainsy, predseda hlavnej opozičnej strany CNRP, je aj naďalej v dobrovoľnom exile z dôvodu predchádzajúcich stíhaní na základe vymyslených a politicky motivovaných obvinení, a keďže úradujúceho predsedu CNRP Kema Sokhu vyšetrujú; keďže 22. apríla 2016 prokurátor súdu v Phnom Pénhe vyhlásil, že predseda CNRP bude od 28. júla 2016 stíhaný v neprítomnosti na základe ďalších politicky motivovaných obvinení;

C.  keďže súd 20. novembra 2015 predvolal Sama Rainsyho na pojednávanie v súvislosti s článkom zverejneným na jeho verejnej stránke na sociálnej sieti Facebook opozičným senátorom Hongom Sokom Hourom, ktorý je väznený od augusta 2015 na základe obvinení z falšovania a podnecovania po tom, ako na uvedenej stránke Sama Rainsyho zverejnil videozáznam obsahujúci údajný falzifikát dokumentu týkajúceho sa dohody o hraniciach s Vietnamom z roku 1979;

D.  keďže 3. mája 2016 mestský súd v Phnom Pénhe predvolal Kema Sokhu v súvislosti s obvinením z trestného činu ohovárania, ako aj poslancov Pina Ratanu a Toka Vanchana, a to bez ohľadu na to, že sa na nich vzťahuje imunita;

E.  keďže 12. mája 2016 bol tiež predvolaný známy politický analytik Ou Virak v súvislosti s obvinením z ohovárania po tom, ako sa vyjadril k prípadu Kema Sokhu;

F.  keďže 2. mája 2016 boli v politicky motivovanom prípade obvinení Ny Sokha, Nay Vanda a Yi Soksan (traja významní obhajcovia ľudských práv z Kambodžského združenia pre ľudské práva a rozvoj (ADHOC)), bývalý člen ADHOC Ny Chakrya, zástupca generálneho tajomníka národnej volebnej komisie (NEC), a Soen Sally, zamestnanec Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) a keďže by mohli dostať trest odňatia slobody až do 10 rokov;

G.  keďže opozičný poslanec v národnom zhromaždení Um Sam An bol zbavený poslaneckej imunity a 11. apríla 2016 zadržaný na základe vymyslených obvinení z nabádania na spôsobovanie chaosu v spoločnosti v súvislosti s jeho mierovými názormi na vzťahy Kambodže a Vietnamu; keďže ho následne zadržala polícia pre boj proti terorizmu, obvinila ho a poslala do väzby na základe uvedených obvinení;

H.  keďže 26. apríla 2016 súd v Phnom Pénhe obžaloval Ronga Chhuna, bývalého lídra odborov, ktorý je v súčasnosti členom NEC, na základe vymyslených, politicky motivovaných obvinení z nabádania na násilie z dôvodu potlačenia štrajkov pracujúcich vládnymi bezpečnostnými silami na konci decembra 2013 a začiatku januára 2014; keďže sa čoskoro majú uskutočniť dvoje významné voľby (komunálne voľby v roku 2017 a parlamentné voľby v roku 2018) a keďže vyvíjanie tlaku na NEC je metóda, ktorú vláda využíva na ovplyvnenie týchto volieb;

I.  keďže 9. mája 2016 bolo zadržaných osem osôb vrátane Eea Saroma, riaditeľa MVO Sahmakun Teang Tnaut, Thava Khimsana, zástupcu riaditeľa MVO LICADHO, a švédskeho a nemeckého poradcu LICADHO, pokojne protestujúcich proti zadržaniu zamestnancov ADHOC, pričom tieto osoby boli neskôr prepustené; keďže 16. mája 2016 sa to isté stalo iným piatim pokojným demonštrantom;

J.  keďže EÚ predstavuje pre Kambodžu najväčšieho partnera z hľadiska rozvojovej pomoci, na ktorú sa na obdobie rokov 2014 – 2020 vyčlenilo 410 miliónov EUR; keďže EÚ podporuje širokú škálu iniciatív v oblasti ľudských práv, ktoré vykonávajú kambodžské MVO a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti; keďže Kambodža je veľmi závislá od rozvojovej pomoci;

K.  keďže 26. októbra 2015 skupina provládnych demonštrantov v Phnom Pénhe brutálne napadla dvoch poslancov opozície (CNRP), Nhaya Chamrouena a Konga Sakpheu, a ohrozovala bezpečnosť v súkromnej rezidencii prvého podpredsedu národného zhromaždenia; keďže príslušníci polície a ďalších štátnych bezpečnostných síl sa útokom údajne len prizerali; keďže v súvislosti s týmito útokmi boli zadržané osoby, ale keďže MVO pôsobiace v oblasti ľudských práv v Kambodži vyjadrili znepokojenie nad tým, že skutoční útočníci sú stále na slobode;

L.  keďže napriek širokej kritike zo strany občianskej spoločnosti a medzinárodného spoločenstva prijatie zákona o združeniach a mimovládnych organizáciách (LANGO) udeľuje štátnym orgánom voľnú právomoc zrušiť organizácie v oblasti obhajoby ľudských práv a zablokovať ich vytvorenie a už začal odrádzať od práce v oblasti ľudských práv a brániť pôsobeniu občianskej spoločnosti v Kambodži;

M.  keďže od schválenia zákona o združeniach a mimovládnych organizáciách (LANGO) v roku 2015 orgány zamietli vydať povolenie na rozsiahle verejné podujatia v oblasti obhajoby ľudských práv vedené MVO a keďže v posledných mesiacoch policajné sily rôznym spôsobom narušili podujatia uskutočnené pri príležitosti Svetového dňa ľudských sídiel, Medzinárodného dňa ľudských práv, Medzinárodného dňa žien a Medzinárodného dňa práce a ďalšie demonštrácie;

N.  keďže kambodžský senát 12. apríla 2016 schválil zákon o odborových zväzoch, ktorým sa uvaľujú nové obmedzenia práva zamestnancov na združovanie a udeľujú nové voľné právomoci vládnym orgánom potlačiť uplatňovanie tohto práva odbormi;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcim sa prostredím pre opozičných politikov a aktivistov v oblasti ľudských práv v Kambodži a odsudzuje všetky akty násilia, politicky motivované obvinenia, svojvoľné zadržiavanie ľudí, vypočúvanie, tresty a odsúdenia voči týmto osobám;

2.  odsudzuje stupňovanie politicky motivovaných obvinení a súdneho zastrašovania obhajcov ľudských práv a aktivistov, a najmä politicky motivované obvinenia, rozsudky a odsúdenia v súvislosti s legitímnou prácou aktivistov, politických kritikov a obhajcov ľudských práv v Kambodži;

3.  nalieha na kambodžské orgány, aby zrušili zatýkací rozkaz a všetky obvinenia voči opozičnému lídrovi Samovi Rainsymu a poslancom CNRP v národnom zhromaždení a členom senátu vrátane senátora Honga Soka Houra; požaduje okamžité prepustenie piatich obhajcov ľudských práv, ktorí sú predbežne zadržiavaní, konkrétne Nya Sokhu, Naya Vandu, Yia Soksana, Lim Monyovej and Nya Chakru, aby týmto politikom, aktivistom a obhajcom ľudských práv bolo umožnené slobodne vykonávať svoju prácu bez strachu zo zadržania alebo stíhania, a aby sa ukončilo politické zneužívanie súdov na stíhanie osôb na základe politicky motivovaných a vymyslených obvinení; vyzýva národné zhromaždenie, aby okamžite umožnilo obnovenie činnosti Sama Rainsyho, Uma Sama Ana a Honga Soka Houra a obnovilo ich poslaneckú imunitu;

4.  nalieha na kambodžské orgány, aby zrušili všetky politicky motivované obvinenia a ďalšie trestné stíhania voči členom ADHOC a ostatným kambodžským obhajcom ľudských práv, aby upustili od všetkých hrozieb uplatňovania represívnych ustanovení zákona LANGO a všetkých ostatných pokusov o zastrašovanie a obťažovanie obhajcov ľudských práv a národných a medzinárodných organizácií a aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetky osoby väznené na základe politicky motivovaných a vymyslených obvinení;

5.  naliehavo vyzýva vládu Kambodže, aby uznala legitímnu a užitočnú úlohu občianskej spoločnosti, odborových zväzov a politickej opozície a ich prínos k celkovému hospodárskemu a politickému rozvoju Kambodže;

6.  vyzýva vládu, aby sa snažila o posilnenie demokracie a právneho štátu a aby dodržiavala ľudské práva a základné slobody, čo zahŕňa úplné dodržiavanie ústavných ustanovení týkajúcich sa plurality a slobody združovania a prejavu;

7.  pripomína, že neohrozujúce prostredie umožňujúce demokratický dialóg je veľmi dôležité pre politickú stabilitu, demokraciu a mierový život v krajine, a nalieha na vládu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na zaručenie bezpečnosti všetkých demokraticky zvolených zástupcov ľudu v Kambodži bez ohľadu na ich politickú príslušnosť;

8.  víta reformu NEC prostredníctvom zmeny ústavy po dohode z júla 2014 medzi Kambodžskou ľudovou stranou (CPP) a CNRP o volebných reformách; zdôrazňuje skutočnosť, že NEC v súčasnosti pozostáva zo štyroch zástupcov CPP, štyroch zástupcov CNRP a jedného zástupcu občianskej spoločnosti;

9.  vyzýva vládu, aby zabezpečila úplné a nestranné vyšetrovanie s účasťou predstaviteľov OSN vedúce k stíhaniu všetkých osôb, ktoré sú zodpovedné za nedávne brutálne napadnutie dvoch poslancov národného zhromaždenia za CNRP príslušníkmi ozbrojených síl a za použitie neprimeraných vojenských a policajných síl na potlačenie demonštrácií, štrajkov a sociálnych nepokojov;

10.  vyzýva kambodžské orgány, aby zrušili všetky obvinenia voči bývalému lídrovi odborových zväzov a členovi NEC Rongovi Chhunovi;

11.  vyzýva členské štáty, podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby stanovili jasné kritériá pre nadchádzajúce voľby v Kambodži, ktoré budú v súlade s medzinárodným právom o slobode prejavu, združovania a zhromažďovania, a aby tieto kritériá verejne oznámili kambodžským orgánom a opozícii; vyzýva ESVČ, aby sumu finančnej pomoci EÚ podmienila zlepšením situácie v oblasti ľudských práv v krajine;

12.  vyjadruje znepokojenie nad novým zákonom o odborových zväzoch; nalieha na vládu, aby zrušila zákon o odborových zväzoch, LANGO a podobné zákony, ktoré obmedzujú základné slobody a ohrozujú uplatňovanie ľudských práv; nalieha na vládu, aby zabezpečila, že všetky právne predpisy týkajúce sa ľudských práv budú v súlade s kambodžskou ústavou a medzinárodnými normami;

13.  nalieha na kambodžskú vládu, aby prestala uplatňovať všetky nútené vysťahovania a zaberanie pôdy a aby zabezpečila, že akékoľvek takéto vysťahovania sa uskutočnia v úplnom súlade s medzinárodnými normami;

14.  zdôrazňuje dôležitosť volebnej pozorovateľskej misie EÚ a jej prínos k spravodlivým a slobodným voľbám; vyzýva NEC a príslušné vládne orgány, aby zabezpečili, že všetci oprávnení voliči vrátane migrujúcich pracovníkov a zadržiavaných osôb budú mať prístup k registrácii a čas a možnosť využiť ju;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a národnému zhromaždeniu Kambodže.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0413.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0277.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0044.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia