Postopek : 2016/2753(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0753/2016

Predložena besedila :

RC-B8-0753/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/06/2016 - 4.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0274

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 157kWORD 96k
8.6.2016
PE596.919v01-00}
PE582.768v01-00}
PE582.771v01-00}
PE582.776v01-00}
PE582.780v01-00}
PE582.783v01-00}
PE582.784v01-00} RC1
 
B8-0753/2016}
B8-0756/2016}
B8-0759/2016}
B8-0764/2016}
B8-0768/2016}
B8-0771/2016}
B8-0772/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

Verts/ALE (B8-0753/2016)

EFDD (B8-0756/2016)

ECR (B8-0759/2016)

S&D (B8-0764/2016)

PPE (B8-0768/2016)

GUE/NGL (B8-0771/2016)

ALDE (B8-0772/2016)


o Kambodži  (2016/2753(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister, Inese Vaidere v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D
Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR
Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o Kambodži  (2016/2753(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kambodži, zlasti tistih z dne 26. novembra 2015 o političnih razmerah v Kambodži(1), z dne 9. julija 2015 o kamboških osnutkih zakonov za nevladne organizacije in sindikate(2) ter z dne 16. januarja 2014 o položaju zagovornikov pravic in opozicijskih aktivistov v Kambodži in Laosu(3),

–  ob upoštevanju lokalne izjave EU z dne 30. maja 2016 o političnih razmerah v Kambodži,

–  ob upoštevanju poročila posebne poročevalke OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Kambodži z dne 20. avgusta 2015,

–  ob upoštevanju resolucije Sveta OZN za človekove pravice z dne 2. oktobra 2015 o Kambodži,

–  ob upoštevanju sklepnih ugotovitev odbora OZN za človekove pravice z dne 27. aprila 2015 o drugem rednem poročilu o Kambodži,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2008,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Kambodžo iz leta 1997,

–  ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN z dne 8. marca 1999 o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in družbenih organizacij za spodbujanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju izjave posebne poročevalke OZN z dne 1. aprila 2016, v kateri je Kambodžo pozvala k okrepitvi varstva pravic žensk in domorodnih ljudstev,

–  ob upoštevanju skupne izjave organizacij civilne družbe z dne 2. maja 2016, v kateri so obsodile napade na zagovornike človekovih pravic,

–  ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela o svobodi združevanja in varstvu pravice do organiziranja,

–  ob upoštevanju kamboške ustave, zlasti 41. člena, v katerem so zapisane pravice in svobode izražanja in zbiranja, 35. člena o pravici do političnega udejstvovanja in 80. člena o parlamentarni imuniteti,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker se je v zadnjih nekaj mesecih postopoma povečevalo število aretacij članov politične opozicije, borcev za človekove pravice in predstavnikov civilne družbe;

B.  ker je predsednik vlade Hun Sen na oblasti že več kot 30 let; ker predsednik glavne opozicijske stranke CNRP Sam Rainsy ostaja v prostovoljnem izgnanstvu, k čemur so ga spodbudili prejšnji pregoni na podlagi izmišljenih in politično motiviranih obtožb, in ker poteka preiskava tudi o vršilcu dolžnosti predsednika CNRP Kemu Sokhi; ker je dne 22. aprila 2016 tožilec sodišča v Phnom Penhu napovedal, da se bo predsedniku CNRP Sami Rainsyju 28. julija 2016 sodilo v odsotnosti na podlagi novih politično motiviranih obtožb;

C.  ker je sodišče 20. novembra 2015 Sama Rainsyja pozvalo na zaslišanje v zvezi s sporočilom, ki ga je na njegovi javni Facebookovi strani objavil opozicijski senator Hong Sok Hur, ta pa je od avgusta 2015 v priporu, saj je bil po objavi videoposnetka na Rainsyjevi Facebookovi strani, ki je vseboval domnevno lažen dokument o mejni pogodbi z Vietnamom iz leta 1979, obtožen potvarjanja in hujskaštva;

D.  ker je občinsko sodišče v Phnom Penhu 3. maja 2016 na zaslišanje pozvalo Kema Sokho v zvezi z obtožbo o razžalitvi, pa tudi poslanca Pina Ratano in Toka Vančana, čeprav uživata imuniteto;

E.  ker je bil 12. maja 2016 pred sodišče pozvan tudi znani politični analitik U Virak, in sicer na podlagi obtožb razžalitve, potem ko je izrazil svoje mnenje o zadevi Kema Sokhe;

F.  ker je 2. maja 2016 prišlo do politično motiviranih obtožb proti Niju Sokhi, Naju Vandi in Jiju Soksanu (trem višjim zagovornikom človekovih pravic iz organizacije Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)), nekdanjemu članu organizacije ADHOC Niju Čakriju, ki je namestnik generalnega sekretarja državnega volilnega odbora Kambodže, in članu urada visokega komisarja OZN za človekove pravice (OHCHR) Soenu Sallyju in ker bi jim lahko bila izrečena zaporna kazen do 10 let;

G.  ker je bila članu opozicije v narodni skupščini Umu Samu Anu odvzeta parlamentarna imuniteta in je bil 11. aprila 2016 aretiran na podlagi izmišljenih obtožb „hujskanja k povzročanju nereda v družbi“ zaradi njegovih nenasilnih stališč glede odnosov med Kambodžo in Vietnamom; ker ga je nato pridržala protiteroristična policija, odrejeno mu je bilo sojenje, na podlagi teh obtožb pa je bil priprt;

H.  ker je sodišče v Phnom Penhu 26. aprila 2016 obtožilo Ronga Čhuna, nekdanjega sindikalnega voditelja, ki je trenutno član državnega volilnega odbora, in mu odredilo sojenje na podlagi izmišljenih politično motiviranih obtožb hujskanja k nasilju, ki ga je izzvalo zatrtje stavk delavcev s strani vladnih varnostnih sil konec decembra 2013 in začetek januarja 2014; ker bodo kmalu dvojne pomembne volitve (občinske leta 2017 in parlamentarne leta 2018) in ker vlada uporablja pritisk na državni volilni odbor kot metodo vplivanja na te volitve;

I.  ker je bilo 9. maja 2016 pridržanih in kmalu izpuščenih 8 oseb, ki so mirno protestirale proti aretacijam članov organizacije ADHOC, med njimi Ee Sarom, direktor nevladne organizacije Sahmakun Teang Tnaut, Thav Khimsan, podpredsednik nevladne organizacije LICADHO, ter švedski in nemški svetovalec tej organizaciji; ker se je 16. maja 2016 isto zgodilo petim miroljubnim protestnikom;

J.  ker je EU največja partnerica Kambodže na področju razvojne pomoči, pri čemer so bila za obdobje 2014–2020 dodeljena nova sredstva v višini 410 milijonov EUR; ker EU podpira številne pobude s področja človekovih pravic, ki jih izvajajo kamboške nevladne organizacije in druge organizacije civilne družbe; ker je Kambodža močno odvisna od razvojne pomoči;

K.  ker je skupina provladnih protestnikov v Phnom Penhu 26. oktobra 2015 surovo napadla poslanca opozicijske stranke CNRP Nhaja Čamruena in Konga Sakpheo ter ogrozila zasebno bivališče prvega podpredsednika narodne skupščine; ker naj bi policija in druge državne varnostne sile napade le opazovale; ker je prišlo do aretacij v zvezi s temi napadi, nevladne organizacije za človekove pravice v Kambodži pa so izrazile pomisleke, da so dejanski napadalci še vedno na prostosti;

L.  ker so si državne oblasti z razglasitvijo zakona o združenjih in nevladnih organizacijah kljub glasnim kritikam civilne družbe in mednarodne skupnosti zagotovile samovoljna pooblastila, da onemogočijo in blokirajo ustanavljanje organizacij za varstvo človekovih pravic, kar je že začelo ovirati delo na tem področju v Kambodži in onemogočati dejavnosti civilne družbe;

M.  ker oblasti od sprejetja zakona o združenjih in nevladnih organizacijah v letu 2015 niso dovolile večjih javnih dogodkov za izkaz podpore, ki so jih pripravljale nevladne organizacije, in ker so policijske sile v zadnjih mesecih v različnem obsegu prekinjale dogodke, prirejene v povezavi s svetovnim dnevom habitatov, mednarodnim dnevom človekovih pravic, mednarodnim dnevom žensk, mednarodnim praznikom dela, pa tudi druge demonstracije;

N.  ker je kamboški senat 12. aprila 2016 sprejel zakon o sindikatih, ki določa nove omejitve za pravico delavcev do združevanja in podeljuje nova samovoljna pooblastila vladnim organom, da zatrejo sindikate pri uveljavljanju te pravice;

1.  je zelo zaskrbljen zaradi zaostrovanja ozračja za opozicijske politike in aktiviste na področju človekovih pravic v Kambodži ter obsoja vsa nasilna dejanja, politično motivirane obtožbe, samovoljna pridržanja, zaslišanja, kazni in obsodbe teh posameznikov;

2.  obsoja stopnjevanje politično motiviranih obtožb in sodno nadlegovanje zagovornikov človekovih pravic in aktivistov, zlasti politično motiviranih obtožb, kazni in obsodb, ki se nanašajo na zakonito delo aktivistov, političnih kritikov in zagovornikov človekovih pravic v Kambodži;

3.  poziva kamboške oblasti, naj prekličejo nalog za prijetje opozicijskega voditelja Sama Rainsyja in članov narodne skupščine in senata iz stranke CNRP, med katerimi je tudi senator Hong Sok Hur, in umaknejo vse obtožbe zoper njih; poziva k takojšnji izpustitvi petih zagovornikov človekovih pravic, ki so še vedno v preventivnem priporu, in sicer Nija Sokhe, Naja Vande, Jija Soksana, Lima Monija in Nija Čakre, da bodo lahko ti politiki, aktivisti in zagovorniki človekovih pravic svobodno delali brez strahu pred aretacijami ali preganjanjem, poleg tega poziva, naj se sodišča ne uporabljajo več v politične namene za pregon ljudi na podlagi politično motiviranih in neresničnih obtožb; poziva narodno skupščino, naj Samu Rainsyju, Umu Samu Anu in Hongu Soku Hourju takoj vrne poslansko mesto in s tem parlamentarno imuniteto;

4.  poziva kamboške oblasti naj umaknejo vse politično motivirane obtožbe in ustavijo druge kazenske postopke zoper člane organizacije ADHOC in druge kamboške zagovornike človekovih pravic, ustavijo grožnje o uporabi represivnih določb zakona o združevanju in nevladnih organizacijah in opustijo vse druge poskuse ustrahovanja in nadlegovanja zagovornikov človekovih pravic ter nacionalnih in mednarodnih organizacij, ter naj takoj brezpogojno izpustijo vse, ki so v zaporu na podlagi politično motiviranih in neresničnih obtožb;

5.  poziva kamboško vlado, naj prizna legitimno in koristno vlogo civilne družbe, sindikatov in politične opozicije pri zagotavljanju splošnega gospodarskega in političnega razvoja države;

6.  spodbuja vlado, naj si prizadeva za okrepitev demokracije in pravne države in naj spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, kar med drugim pomeni, naj v celoti spoštuje ustavne določbe v zvezi s pluralnostjo ter svobodo združevanja in izražanja;

7.  opozarja, da je okolje demokratičnega dialoga brez groženj bistveno za politično stabilnost, demokracijo in miroljubno družbo v tej državi, in poziva vlado, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bo zagotovila varnost vsem demokratično izvoljenim predstavnikom Kambodže ne glede na njihovo politično pripadnost;

8.  pozdravlja reformo državnega volilnega odbora s spremembo ustave na podlagi sporazuma o volilni reformi, ki sta ga julija 2014 sklenili Kamboška ljudska stranka (CPP) in Stranka narodne rešitve (CNRP); poudarja, da so po novem v tem odboru štirje predstavniki stranke CPP, štirje predstavniki stranke CNRP in predstavnik civilne družbe;

9.  poziva vlado, naj poskrbi, da se bodo nedavni brutalni napadi pripadnikov oboroženih sil na poslanca narodne skupščine iz stranke CNRP in primeri, ko sta vojska in policija prekomerno uporabili silo, da bi zatrli demonstracije, stavke in družbene nemire, v celoti in nepristransko raziskali ob udeležbi Združenih narodov ter da bodo vsi storilci odgovarjali za svoja dejanja;

10.  poziva kamboške oblasti, naj umaknejo vse obtožbe zoper nekdanjega vodjo sindikata in člana državnega volilnega odbora Ronga Čhuna;

11.  poziva države članice, podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj za prihodnje volitve v Kambodži določijo jasna referenčna merila, ki bodo skladna z mednarodnim pravom o svobodi izražanja, združevanja in zbiranja, in jih javno sporočijo kamboškim oblastem in opoziciji; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj znesek finančne pomoči EU pogojuje z izboljšanjem stanja človekovih pravic v državi;

12.  je zaskrbljen zaradi novega zakona o sindikatih; poziva vlado, naj ta zakon, pa tudi zakon o združevanju in nevladnih organizacijah in podobne zakone, ki omejujejo temeljne svoboščine in ogrožajo uveljavljanje človekovih pravic, razveljavi; poziva vlado, naj zagotovi, da bo vsa zakonodaja, ki se nanaša na človekove pravice, skladna s kamboško ustavo in mednarodnimi standardi;

13.  poziva kamboško vlado, naj opusti vse prisilne izselitve in prilaščanje zemljišč ter zagotovi, da se bodo vse izselitve izvedle popolnoma skladno z mednarodnimi standardi;

14.  poudarja pomen misije EU za opazovanje volitev in njenega prispevka k poštenim in svobodnim volitvam; poziva državni volilni odbor in ustrezne vladne organe, naj zagotovijo, da bodo imeli vsi volilni upravičenci, vključno z delavci migranti in zaporniki, možnost in čas, da se prijavijo za volitve;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in nacionalni skupščini Kambodže.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0413.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0277.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0044.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov