Procedure : 2016/2755(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0754/2016

Indgivne tekster :

RC-B8-0754/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/06/2016 - 4.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0276

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 162kWORD 88k
8.6.2016
PE596.920v01-00}
PE582.769v01-00}
PE582.773v01-00}
PE582.775v01-00}
PE582.777v01-00}
PE582.779v01-00} RC1
 
B8-0754/2016}
B8-0757/2016}
B8-0761/2016}
B8-0763/2016}
B8-0765/2016}
B8-0767/2016} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

EFDD (B8-0754/2016)

ECR (B8-0757/2016)

Verts/ALE (B8-0761/2016)

S&D (B8-0763/2016)

PPE (B8-0765/2016)

ALDE (B8-0767/2016)


om Vietnam (2016/2755(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias for ECR-Gruppen
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen

European Parliament resolution on Vietnam (2016/2755(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Vietnam,

–  der henviser til erklæringen af 18. december 2015 fra EU-Udenrigstjenestens talsperson om tilbageholdelsen af advokat Nguyễn Văn Đài,

–  der henviser til EU’s stats- og regeringschefers erklæring af 7. marts 2016,

–  der henviser til presseerklæringen fra talspersonen for FN's menneskerettighedskommissær den 13. maj 2016 i Geneve om Tyrkiet, Gambia og Vietnam,

–  der henviser til erklæringen af 3. juni 2016 fra FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed, Heiner Bielefeldt, og FN's særlige rapportør om tortur, Juan E. Méndez, der er blevet støttet af FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere, Michel Forst, FN's særlige rapportør om forsamlings- og foreningsfrihed, Maina Kiai, FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af retten til menings- og ytringsfrihed, David Kaye, FN's særlige rapportør om vold mod kvinder, dens årsager og konsekvenserne heraf, Dubravka Šimonović, samt Arbejdsgruppen om Vilkårlig Tilbageholdelse,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam, som blev undertegnet den 27. juni 2012, og til den årlige menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnams regering, som sidst fandt sted den 15. december 2015,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som Vietnam tiltrådte i 1082;

–  der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som Vietnam som stat har været part i siden 1082;

–  der henviser til FN's konvention imod tortur, som Vietnam ratificerede i 2015,

–  der henviser til resultatet af FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgang af Vietnam af 28. januar 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at EU anser Vietnam for at være en vigtig partner i Asien; der henviser til, at 2015 markerer 25-års jubilæet for forbindelserne mellem EU og Vietnam; der henviser til, at disse forbindelser hurtigt har udviklet sig fra handel og bistand til et mere alsidigt forhold;

B.  der henviser til, at Vietnam har været en étpartistat siden 1975, hvor Vietnams Kommunistiske Parti (CPV) ikke har ladet nogen anfægte sit lederskab, og hvor det har fastholdt kontrollen over Nationalforsamlingen og domstolene;

C.  der henviser til, at de vietnamesiske myndigheder slog hårdt ned på en række demonstrationer, der fandt sted i hele landet i maj 2016, og som blev organiseret efter en miljøkatastrofe, der decimerede nationens fiskereserver;

D.  der henviser til, at en vietnamesisk advokat og menneskerettighedsaktivist, Lê Thu Hà, blev arresteret den 16. december 2016 samtidig med en ligesindet fremtrædende menneskerettighedsadvokat, Nguyễn Văn Đài, der blev arresteret for at føre propaganda imod staten; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmperen Trần Minh Nhật den 22. februar blev angrebet af en politibetjent i sit hjem i Lâm Hà-distriktet i Lâm Đồng-provinsen; der henviser til, at Trần Huỳnh Duy Thức, der blev fængslet i 2009 efter en retssag uden noget meningsfuldt forsvar, modtog en dom på 16 års fængsel efterfulgt af fem års husarrest; der henviser til, at der hersker alvorlig bekymring over den buddhistiske dissident Thích Quảng Độ's forværrede sundhedstilstand - denne sidder for øjeblikket i husarrest;

E.  der henviser til, at uafhængige politiske partier, fagforeninger og menneskerettighedsorganisationer er forbudt i Vietnam, og at det kræver officiel godkendelse at afholde offentlige forsamlinger; der henviser til, at nogle fredelige protester har været underlagt streng politiovervågning, idet fremtrædende aktivister blev holdt under husarrest, mens andre demonstrationer blev splittet eller direkte forbudt;

F.  der henviser til, at vidtrækkende politiindgreb for at forhindre og straffe deltagelse i demonstrationer har resulteret i en række menneskerettighedskrænkelser, herunder tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling og straf, samt krænkelser af retten til at afholde fredelige forsamlinger samt den frie bevægelighed; der henviser til, at vilkårene for tilbageholdelse og behandling af indsatte er hårde, idet der er berettet om mindst syv dødsfald under politiets varetægt i 2015, og der er mistanke om eventuel tortur eller andre former for mishandling;

G.  der henviser til, at Vietnam til trods for, at det accepterede 182 af de 227 henstillinger, som blev fremsat på FN's Menneskerettighedsråd under dets regelmæssige gennemgang i juni 2014, afviste henstillinger såsom løsladelse af politiske fanger og personer, der var blevet tilbageholdt uden anklage eller rettergang, retlige reformer for at bringe politisk fængsling til ophør, skabelse af en uafhængig menneskerettighedsinstitution og andre skridt med sigte på at fremme offentlig deltagelse; der henviser til, at Vietnam imidlertid for nylig har tilladt internationale menneskerettighedsgrupper at mødes med repræsentanter for oppositionen og regeringsembedsmænd for første gang siden slutningen af Vietnamkrigen;

H.  der henviser til, at Vietnam fortsætter med at påberåbe sig de vagt formulerede bestemmelser om "national sikkerhed" i strafferetten såsom "antistatslig propaganda", "undergravende virksomhed" eller misbrug af demokratiske friheder for at kriminalisere og lukke munden på politiske dissidenter, menneskerettighedsforkæmpere og formodede kritikere af regeringen;

I.  der henviser til, at en BBC-korrespondent, Jonathan Head, i maj 2016 angiveligt blev forhindret i at dække præsident Obamas besøg i Vietnam og frataget sin akkreditering uden at have fået nogen officiel begrundelse; der henviser til, at Kim Quốc Hoa, den tidligere chefredaktør for avisen Người Cao Tuổi, blev frataget sin journalisttilladelse tidligt i 2015 og senere blev retsforfulgt under straffelovens artikel 258 for at have misbrugt demokratiske friheder, efter at avisen havde klandret et antal korrupte embedsmænd;

J.  der henviser til, at Vietnam rangerer som nr. 175 ud af 180 på opgørelsen fra 2016 over pressefrihed i verden fra Journalister Uden Grænser, idet de trykte medier og radio- og tv-medier kontrolleres af CPV, militæret eller andre regeringsorganer; der henviser til, at Dekret nr. 72 yderligere begrænser talefriheden på blogs og sociale medier, og at Dekret 174 fra 2014 indfører hårde straffe for brugere af sociale medier og internet, der giver udtryk for "antistatslig propaganda" eller "reaktionære ideologier";

K.  der henviser til, at religions- og trosfrihed undertrykkes, og mange religiøse mindretal lider under hårdhændet religiøst motiveret forfølgelse, herunder medlemmer af den katolske kirke og ikke-anerkendte religioner såsom Vietnams Forenede Buddhistiske Trossamfund, adskillige protestantiske kirker og medlemmer af den etno-religiøse Montagnard-minoritet, som det er blevet bemærket af FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed under hans besøg i Vietnam;

L.  der henviser til, at Vietnam i april 2016 vedtog en lov om adgang til information og en ændret presselov, der begrænser ytringsfriheden og forstærker censuren, samt bestemmelser om forbud mod demonstrationer uden for retsbygninger under retssager;

M.  der henviser til, at Vietnams plads i Det Verdensøkonomiske Forums indeks over kønsskævhed faldt fra nr. 42 i 2007 til nr. 83 i 2015, og at FN's konvention om afskaffelse af diskrimination imod kvinder kritiserede de vietnamesiske myndigheder for ikke at have forstået "princippet om væsentlig ligestilling mellem kønnene" der henviser til, at vold i hjemmet, handel med kvinder og piger, prostitution, HIV/AIDS og krænkelser af seksuelle og reproduktive rettigheder til trods for visse fremskridt stadig er problemer i Vietnam;

N.  der henviser til, at sigtet med den alsidige partnerskabs- og samarbejdsaftale er at etablere et moderne, bredt partnerskab til gensidig fordel, som bygger på fælles interesser og principper som f.eks. lighed, gensidig respekt, retsstatslige forhold og menneskerettighederne;

O.  der henviser til, at EU har rost Vietnam for dets vedholdende fremskridt med hensyn til socioøkonomiske rettigheder, mens det fortsat udtrykker bekymring over situationen vedrørende politiske og civile rettigheder; der henviser til, at EU imidlertid under den årlige menneskerettighedsdialog har rejst spørgsmålene om indskrænkning af ytringsfriheden, mediefriheden og forsamlingsfriheden;

P.  der henviser til, at EU er Vietnams største eksportmarked; der henviser til, at EU sammen med dets medlemsstater er den største leverandør af officiel udviklingsbistand til Vietnam, og at EU-budgettet til dette formål vil blive forhøjet med 30 % til 400 millioner euro i 2014-2020;

1.  glæder sig over det styrkede partnerskab og menneskerettighedsdialogen mellem EU og Vietnam; bifalder Vietnams ratificering sidste år af FN's konvention imod tortur;

2.  opfordrer Vietnams regering til omgående at sætte en stopper for al chikane, intimidering og forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, sociale aktivister og miljøaktivister; insisterer på, at regeringen respekterer disse aktivisters rettigheder til fredelig protest og løslader alle, der stadig tilbageholdes uretmæssigt; opfordrer til omgående løsladelse af alle aktivister, der på ubehørig vis er blevet arresteret og fængslet, såsom Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức og Thích Quảng Độ;

3.  udtrykker alvorlig bekymring over den stadig mere omsiggribende vold imod vietnamesiske protestdemonstranter, der udtrykker deres vrede over massedøden af fisk langs landets centrale kyst; opfordrer til offentliggørelse af resultaterne af efterforskningen i forbindelse med miljøkatastrofen og til, at de skyldige drages til ansvar; opfordrer den Vietnams regering til at respektere retten til forsamlingsfrihed i overensstemmelse med dens internationale forpligtelser, hvad angår menneskerettigheder;

4.  fordømmer domfældelsen imod og de hårde domme til journalister og bloggere i Vietnam, såsom Nguyễn Hữu Vinh og hans kollega Nguyễn Thị Minh Thúy samt Đặng Xuân Diệu, og opfordrer til, at de løslades;

5.  beklager de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Vietnam, herunder politisk intimidering, chikane, angreb, vilkårlige tilbageholdelser, langvarige fængselsdomme og uretfærdige retssager, som begås imod politiske aktivister, journalister, bloggere, dissidenter og menneskerettighedsforkæmpere, både on- og offline, hvilket er en klar overtrædelse af Vietnams internationale forpligtelser med hensyn til menneskerettigheder;

6.  udtrykker bekymring over drøftelsen i Nationalforsamlingen om en lov om foreninger og en lov om tro og religion, som er uforenelige med de internationale normer for forsamlingsfrihed og religions- og trosfrihed;

7.  opfordrer indtrængende Vietnam til yderligere at styrke samarbejdet med menneskerettighedsmekanismer og tage traktatorganernes indberetningsmekanismer mere alvorligt; gentager sin opfordring til, at der sker fremskridt med gennemførelsen af henstillingerne fra den universelle regelmæssige gennemgang;

8.  gentager sine opfordringer til revision af specifikke artikler i den vietnamesiske strafferet, der bruges til at undertrykke ytringsfriheden; finder det beklageligt, at ingen af de 18 000 fanger, der fik amnesti den 2. september 2015, var politiske fanger; fordømmer Vietnams tilbageholdelses- og fængslingsvilkår og kræver, at de vietnamesiske myndigheder garanterer uhindret adgang til juridisk bistand;

9.  opfordrer Vietnams regering til at etablere effektive regnskabsmekanismer for sine politistyrker og sikkerhedsagenturer med henblik på at stoppe mishandling af fanger og tilbageholdte;

10.  opfordrer myndighederne til at sætte en stopper for religiøs forfølgelse og til at ændre deres lovgivning om de religiøse samfunds status for at genetablere de ikke-anerkendte religioners legale status; opfordrer Vietnam til at trække det femte udkast til loven om tro og religion, som for øjeblikket er til debat i Nationalforsamlingen, tilbage og til at udarbejde et nyt udkast, der er i overensstemmelse med Vietnams forpligtelser i henhold til artikel 18 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; opfordrer til løsladelse af de religiøse ledere, herunder Pastor Nguyễn Công Chính, Trần Thị Hồng og Ngô Hào;

11.  kræver, at Vietnam bekæmper diskrimination imod kvinder ved at indføre lovgivning imod handel med kvinder og ved at tage effektive skridt i retning af at bekæmpe vold i hjemmet og krænkelser af reproduktive rettigheder;

12.  roser Vietnam for dets førende rolle i Asien med hensyn til udvikling af lesbiskes, bøssers, biseksuelles, transkønnedes og interseksuelles (LGBTI) rettigheder, især den lov, der for nylig blev vedtaget om ægteskab og familie, der tillader bryllupsceremonier mellem personer af samme køn;

13.  opfordrer ASEAN's mellemstatslige menneskerettighedskommission til at undersøge menneskerettighedssituationen i Vietnam med særlig vægt på ytringsfriheden og til at formulere nogle henstillinger til landet;

14.  opfordrer den vietnamesiske regering til at udsende en stående indbydelse til FN's særlige procedurer og navnlig indbydelser til den særlige rapportør om ytringsfrihed og den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpernes situation;

15.  opfordrer EU til at styrke sin politiske dialog om menneskerettigheder med Vietnam i henhold til den omfattende partnerskabs- og samarbejdsaftale;

16.  anmoder EU's delegation om at bruge alle hensigtsmæssige redskaber og instrumenter til at ledsage den vietnamesiske regering i disse bestræbelser og om at støtte og beskytte menneskerettighedsforkæmpere; understreger betydningen af menneskerettighedsdialogen mellem EU og de vietnamesiske myndigheder, navnlig hvis dialogen følges op med konkrete tiltag; understreger, at denne dialog bør være effektiv og resultatorienteret;

17.  anerkender den vietnamesiske regerings indsats for at styrke forbindelserne mellem EU og ASEAN og dens støtte til EU-deltagelse i det østasiatiske topmøde;

18.  udtrykker sin anerkendelse af, at Vietnam har opnået et betydeligt antal 2015-mål, og opfordrer Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at yde fortsat støtte til de vietnamesiske myndigheder og til ikke-statslige organisationer og civilsamfundsorganisationer i landet inden for rammerne af udviklingsdagsordenen for tiden efter 2015;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Vietnams regering og Nationalforsamling, ASEAN-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's generalsekretær;

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik