Postupak : 2016/2755(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0754/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0754/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/06/2016 - 4.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0276

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 164kWORD 100k
8.6.2016
PE582.766v01-00}
PE582.769v01-00}
PE582.773v01-00}
PE582.775v01-00}
PE582.777v01-00}
PE582.779v01-00} RC1
 
B8-0754/2016}
B8-0757/2016}
B8-0761/2016}
B8-0763/2016}
B8-0765/2016}
B8-0767/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

EFDD (B8-0754/2016)

ECR (B8-0757/2016)

Verts/ALE (B8-0761/2016)

S&D (B8-0763/2016)

PPE (B8-0765/2016)

ALDE (B8-0767/2016)


o Vijetnamu (2016/2755(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli u ime Kluba zastupnika S&D-a
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet, Petras Auštrevičius u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o Vijetnamu (2016/2755(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Vijetnamu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje od 18. prosinca 2015. o uhićenju odvjetnika Nguyễna Văna Đàija,

–  uzimajući u obzir izjavu šefova država ili vlada EU-a od 7. ožujka 2016.,

–  uzimajući u obzir izjavu za medije glasnogovornika visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 13. svibnja 2016. u Ženevi o Turskoj, Gambiji i Vijetnamu,

–  uzimajući u obzir izjavu posebnog izvjestitelja UN-a za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja Heinera Bielefeldta i posebnog izvjestitelja UN-a za mučenje Juana E. Méndeza od 3. lipnja 2016., koju su podržali posebni izvjestitelj UN-a o položaju boraca za ljudska prava Michel Forst, posebni izvjestitelj UN-a za pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja Maina Kiai, posebni izvjestitelj UN-a za promicanje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja David Kaye, posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama i njegove uzroke i posljedice Dubravka Šimonović i radna skupina o proizvoljnom pritvaranju,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama koji je potpisan 27. lipnja 2012. te godišnji dijalog između EU-a i Vijetnama o ljudskim pravima koji se održao 15. prosinca 2015. između EU-a i vijetnamske vlade;

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, kojem je Vijetnam pristupio 1982.,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, čija je Vijetnam država potpisnica od 1982.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja, koju je Vijetnam ratificirao 2015.,

–  uzimajući u obzir Univerzalni periodični pregled za Vijetnam Vijeća UN-a za ljudska prava od 28. siječnja 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da EU Vijetnam smatra važnim partnerom u Aziji; budući da je 2015. obilježena 25. obljetnica odnosa između EU-a i Vijetnama; budući da su se ti odnosi brzo proširili s područja trgovine i pomoći i postali sveobuhvatniji;

B.  budući da je Vijetnam od 1975. jednostranačka država u kojoj Vijetnamska komunistička partija ne dozvoljava da se njezina vlast dovede u pitanje i koja pod svojim nadzorom drži Narodnu skupštinu i sudove;

C.  budući da su se vijetnamske vlasti snažno obrušile na prosvjede koji su u svibnju 2016. organizirani diljem zemlje kao reakcija na ekološku katastrofu koja je desetkovala vijetnamske riblje stokove;

D.  budući da je 16. prosinca 2016. uhićena vijetnamska odvjetnica i aktivistica za ljudska prava Lê Thu Hà, u isto vrijeme kada je pod optužbom za vođenje protudržavne propagande uhićen i njezin kolega, poznati odvjetnik za ljudska prava Nguyễn Văn Đài; budući da je 22. veljače 2016. borca za ljudska prava Trầna Minha Nhậta u vlastitom domu u okrugu Lâm Hà, provinciji Lâm Đồng, napao policajac; budući da je Trần Huỳnh Duy Thức, koji je zatvoren 2009. nakon suđenja bez adekvatne obrane, osuđen na 16 godina zatvora nakon kojih slijedi pet godina kućnog pritvora; budući da posebno zabrinjava sve lošije zdravstveno stanje budističkog disidenta Thícha Quảnga Độa, koji se nalazi u kućnom pritvoru;

E.  budući da su u Vijetnamu zabranjene neovisne političke stranke, sindikati i organizacije za zaštitu ljudskih prava, a za javna okupljana potrebna je službena dozvola; budući da su neki mirni prosvjedi bili pod strogim nadzorom policije, a istaknuti aktivisti zadržani su u kućnom pritvoru, dok su ostali prosvjedi bili prekinuti ili unaprijed zabranjeni;

F.  budući da su opsežne policijske mjere za sprječavanje i kažnjavanje sudjelovanja u prosvjedima rezultirale nizom slučajeva kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje i kažnjavanje, kao i kršenjima prava na mirno okupljanje i slobodu kretanja; budući da su uvjeti u kojima se zatvorenici drže i način na koji se s njima postupa loši te da je 2015. najmanje sedmero ljudi umrlo u policijskom pritvoru, a sumnja se da ih je policija mučila ili na drugi način s njima loše postupala;

G.  budući da je Vijetnam, iako je prihvatio 182 od 227 preporuka koje je u svojem periodičnom pregledu u lipnju 2014. dalo Vijeće UN-a za ljudska prava, odbio provesti preporuke poput onih o oslobađanju političkih zatvorenika i osoba koje su u pritvoru bez optužnice ili suđenja, o pravnoj reformi u cilju okončanja političkog pritvaranja, o uspostavi neovisne nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava te o drugim koracima čiji je cilj promicanje sudjelovanja javnosti; budući da je, međutim, Vijetnam nedavno dopustio međunarodnim skupinama za zaštitu ljudskih prava da se sastanu s predstavnicima oporbe i vladinim dužnosnicima, prvi put od završetka Vijetnamskog rata;

H.  budući da Vijetnam inzistira na upotrebi nejasno formuliranih odredbi o „nacionalnoj sigurnosti”u kaznenom zakonu kao što su „protudržavna propaganda”, „subverzija” ili „zlouporaba demokratskih sloboda” kako bi inkriminirao i ušutkao političke disidente, borce za ljudska prava i one koje smatraju kritičarima vlade;

I.  budući da je u svibnju 2016. BBC-ovom dopisniku Jonathanu Headu navodno bilo zabranjeno da izvještava o posjetu predsjednika Obame Vijetnamu te mu je bez službenog objašnjena oduzeta akreditacija; budući da je Kimu Quốcu Hou, bivšem glavnom uredniku novina Người Cao Tuổi, oduzeta novinarska dozvola početkom 2015. te je kasnije, nakon što su u tim novinama prokazani brojni korumpirani dužnosnici, optužen u skladu s člankom 258. kaznenog zakona zbog zlouporabe demokratskih sloboda;

J.  budući da Vijetnam zauzima 175. od 180 mjesta u svjetskom indeksu slobode medija za 2016., koji sastavljaju reporteri bez granica, a tiskani mediji i radio i televizija pod kontrolom su Vijetnamske komunističke partije, vojske ili drugih tijela vlasti; budući da je dekretom 72. iz 2013. dodatno ograničena sloboda govora na blogovima i društvenim medijima, a dekretom 174. iz 2014. uvode se stroge kazne za korisnike društvenih medija i interneta koji provode „protudržavnu propagandu” ili iznose „reakcionarne ideologije”;

K.  budući da se, kao što je posebni izvjestitelj UN-a za slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja primijetio tijekom svojeg kratkog posjeta Vijetnamu, sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja ne poštuje i mnoge su vjerske manjine izložene teškim vjerskim progonima, uključujući pripadnike Katoličke crkve i nepriznatih religija kao što su Ujedinjena budistička crkva Vijetnama, nekoliko protestantskih crkava i pripadnici etničko-vjerske manjine Montagnard,

L.  budući da je u travnju 2016. Vijetnam donio zakon o pristupu informacijama i izmijenjeni zakon o tisku kojima se ograničava sloboda izražavanja i jača cenzura, kao i uredbe kojima se zabranjuju prosvjedi ispred sudova tijekom suđenja;

M.  budući da je Vijetnam u okviru globalnog indeksa o rodnom jazu koji sastavlja Svjetski gospodarski forum pao s 42. mjesta (2007.) na 83. mjesto (2015.) i da su se vijetnamske vlasti našle na udaru Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena zbog toga što nisu prigrlile koncept stvarne rodne jednakosti; budući da, unatoč određenom napretku, nasilje u obitelji, trgovanje ženama i djevojčicama, prostitucija, HIV/AIDS i kršenje seksualnih i reproduktivnih prava i dalje predstavljaju problem u Vijetnamu;

N.  budući da je cilj Sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji uspostaviti moderno, široko i uzajamno korisno partnerstvo utemeljeno na zajedničkim interesima i načelima kao što su jednakost, međusobno poštovanje, vladavina prava i ljudska prava;

O.  budući da je EU pohvalio Vijetnam za trajni napredak u pogledu socio-ekonomskih prava, ali je istodobno izrazio da je i dalje zabrinut stanjem političkih i građanskih prava; budući da je EU u okviru godišnjeg dijaloga o ljudskim pravima ipak otvorio pitanja ograničenja slobode izražavanja, slobode medija i slobode okupljanja;

P.  budući da je EU najveće izvozno tržište Vijetnama; budući da je EU zajedno sa svojim državama članicama najveći pružatelj službene razvojne pomoći Vijetnamu, te da će se proračunska sredstva EU-a za tu svrhu povećati za 30 % i u razdoblju 2014. – 2020. iznositi 400 milijuna EUR;

1.  pozdravlja pojačano partnerstvo i dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Vijetnama; pohvaljuje to što je Vijetnam prošle godine ratificirao Konvenciju UN-a protiv mučenja;

2.  poziva vijetnamsku vladu da bez odgode zaustavi sve vrste uznemiravanja, zastrašivanja i progona aktivista u području ljudskih prava, socijalnih pitanja i okoliša; inzistira na tome da vlada poštuje njihovo pravo na mirne prosvjede i da pusti na slobodu sve osobe koje su još uvijek bez razloga u pritvoru; traži trenutačno oslobađanje svih aktivista koji su neopravdano uhićeni i zatvoreni, kao što su Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức i Thích Quảng Độ;

3.  izražava veliku zabrinutost sve većom razinom nasilja nad prosvjednicima u Vijetnamu koji izražavaju svoju ljutnju zbog masovnog pomora ribe duž obale središnjeg Vijetnama; traži da se objave rezultati istraga o ekološkoj katastrofi te da se nadležne osobe pozove na odgovornost; poziva vijetnamsku vladu da poštuje pravo na slobodu okupljanja u skladu sa svojim međunarodnim obvezama na području ljudskih prava;

4.  osuđuje osude i strogo kažnjavanje novinara i blogera u Vijetnamu kao što su Nguyễn Hữu Vinh i njegova kolegica Nguyễn Thị Minh Thúy te Đặng Xuân Diệu i traži njihovo oslobađanje;

5.  žali zbog neprekidnog kršenja ljudskih prava u Vijetnamu, uključujući političko zastrašivanje, uznemiravanje, napade, proizvoljna uhićenja, teške zatvorske kazne i nepoštena suđenja, s kojim se suočavaju politički aktivisti, novinari, blogeri, disidenti i borci za ljudska prava, kako na internetu tako i izvan njega, što predstavlja jasno kršenje međunarodnih obveza Vijetnama u području ljudskih prava;

6.  izražava zabrinutost zbog toga što Narodna skupština razmatra zakon o udruživanju i zakon o uvjerenju i vjeroispovijesti koji nisu u skladu s međunarodnim standardima slobode udruživanja i slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja;

7.  apelira na Vijetnam da dodatno ojača suradnju s mehanizmima za ljudska prava i poboljša usklađenost s mehanizmima izvještavanja ugovornih tijela; ponavlja svoj poziv za napredak u provedbi preporuka iz Univerzalnog periodičnog pregleda;

8.  ponavlja svoj poziv za reviziju određenih članaka u vijetnamskom kaznenom zakonu na temelju kojih se potiskuje sloboda izražavanja; smatra vrijednim žaljenja to što među 18 tisuća zatvorenika koji su pomilovani 2. rujna 2015. nije bilo političkih zatvorenika; osuđuje uvjete pritvora i zatvora u Vijetnamu i traži da vijetnamske vlasti zajamče neograničen pristup pravnom zastupanju;

9.  apelira na vijetnamsku vladu da uspostavi učinkovite mehanizme odgovornosti za svoje policijske snage i sigurnosne agencije u cilju zaustavljanja zlostavljanja zatvorenika ili osoba u pritvoru;

10.  poziva tijela vlasti da zaustave vjerski progon i da izmijene svoje zakonodavstvo o statusu vjerskih zajednica kako bi se ponovno uspostavio pravni status nepriznatih vjera; poziva Vijetnam da povuče peti nacrt zakona o uvjerenju i vjeroispovijesti o kojem se trenutačno raspravlja u Narodnoj skupštini te da pripremi novi nacrt koji će biti u skladu s obvezama Vijetnama iz članka 18. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima; poziva na oslobađanje vjerskih vođa, uključujući pastora Nguyễna Cônga Chínha, Trần Thị Hồng i Ngôa Hàoa;

11.  traži da se Vijetnam bori protiv diskriminacije žena uvođenjem zakonodavstva o suzbijanju trgovanja ljudima i poduzimanjem učinkovitih koraka u pogledu suzbijanja nasilja u obitelji i kršenja reproduktivnih prava;

12.  pohvaljuje Vijetnam zbog njegove vodeće uloge u Aziji kada je riječ o razvoju prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI), posebno u vezi s nedavno donesenim zakonom o braku i obitelji kojim se dopuštaju bračne ceremonije za istospolne parove;

13.  poziva Međuvladinu komisiju ASEAN-a o ljudskim pravima da istraži situaciju u vezi sa stanjem ljudskih prava u Vijetnamu s posebnim naglaskom na slobodu izražavanja te da toj zemlji uputi preporuke;

14.  poziva vijetnamsku vladu da uputi trajni poziv za posebne postupke UN-a, a posebno da pozove posebnog izvjestitelja za slobodu izražavanja i posebnog izvjestitelja za stanje boraca za ljudska prava;

15.  poziva EU da u okviru Sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji pojača politički dijalog o ljudskim pravima s Vijetnamom;

16.  traži od izaslanstva EU-a da se koristi svim prikladnim alatima i instrumentima kako bi vijetnamsku vladu pratilo u tim koracima te da pruži potporu i zaštitu borcima za ljudska prava; ističe važnost dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i vijetnamskih vlasti, posebno ako mu slijedi i stvarna provedba; ističe da bi taj dijalog trebao biti učinkovit i usmjeren na rezultate;

17.  priznaje napore koje je vijetnamska vlada uložila u jačanje odnosa EU-a i ASEAN-a kao i njezinu podršku sudjelovanju EU-a na sastanku na vrhu istočne Azije;

18.  pohvaljuje to što je Vijetnam ostvario znatan broj milenijskih razvojnih ciljeva i poziva Komisiju i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da u okviru razvojnog plana za razdoblje nakon 2015. pruže kontinuiranu potporu vijetnamskim tijelima vlasti, nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;

19.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i Narodnoj skupštini Vijetnama, vladama i parlamentima država članica ASEAN-a, visokom povjereniku UN-a za ljudska prava te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

 

 

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti