Eljárás : 2016/2755(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0754/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0754/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 09/06/2016 - 4.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0276

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 168kWORD 103k
8.6.2016
PE596.920v01-00}
PE582.769v01-00}
PE582.773v01-00}
PE582.775v01-00}
PE582.777v01-00}
PE582.779v01-00} RC1
 
B8-0754/2016}
B8-0757/2016}
B8-0761/2016}
B8-0763/2016}
B8-0765/2016}
B8-0767/2016} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

EFDD (B8-0754/2016)

ECR (B8-0757/2016)

Verts/ALE (B8-0761/2016)

S&D (B8-0763/2016)

PPE (B8-0765/2016)

ALDE (B8-0767/2016)


Vietnámról (2016/2755(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister a PPE képviselőcsoport nevében
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli az S&D képviselőcsoport nevében
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias az ECR képviselőcsoport nevében
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet, Petras Auštrevičius az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Vietnámról (2016/2755(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a vietnámi helyzettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének a Nguyễn Văn Đàieritreai ügyvéd letartóztatásáról szóló 2015. december 18-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az EU állam- és kormányfőinek 2016. március 7-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa szóvivőjének a Törökországról, Gambiáról és Vietnámról szóló 2016. május 13-i, genfi sajtónyilatkozatára,

–  tekintettel Heiner Bielefeldt, az ENSZ a vallás és a meggyőződés szabadságának ügyével foglalkozó különleges előadója és Juan E. Méndez, az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges előadója 2016. június 3-i nyilatkozatára, amelyet Michel Forst, az ENSZ az emberi jogok védelmezőinek helyzetével foglalkozó különleges előadója, Maina Kiai, az ENSZ a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságához fűződő jog kérdésével foglalkozó különleges előadója, David Kaye, az ENSZ lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jog előmozdításával és védelmével foglalkozó különleges előadója, Dubravka Šimonović, az ENSZ a nők elleni erőszakkal, annak okaival és következményeivel foglalkozó különleges előadója, valamint az önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoport is támogat,

–  tekintettel az EU és Vietnam közötti, 2012. június 27-én aláírt partnerségi és együttműködési megállapodásra, valamint az EU és Vietnam kormánya részvételével évente megtartott EU–Vietnam emberi jogi párbeszédre, amelyre legutóbb 2015. december 15-én került sor,

–  tekintettel az emberi jogokról szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a Politikai és Polgári Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyhez Vietnam 1982-ben csatlakozott,

–  tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményre, amelynek Vietnám 1982 óta részes fele,

–  tekintettel az ENSZ kínzás elleni egyezményére, amelyet Vietnám 2015-ben ratifikált,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által Vietnamról készített 2014. január 28-i egyetemes időszakos felülvizsgálat eredményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel az EU Vietnámot fontos partnerének tekinti Ázsiában; mivel 2015-ben ünnepeljük az EU–Vietnam kapcsolatok 25. évfordulóját; mivel ezek a kapcsolatok a kereskedelem és a segítségnyújtás területéről indulva gyorsan átfogóbb kapcsolatokká bővültek;

B.  mivel Vietnámban 1975 óta egypártrendszer van, és a Vietnámi Kommunista Párt (VKP) nem engedi, hogy megkérdőjelezzék vezető szerepét, ellenőrzése alatt tartva a Nemzetgyűlést és a bíróságokat;

C.  mivel a vietnámi hatóságok az ország halállományát megtizedelő ökológiai katasztrófát követően, 2016 májusában országszerte megtartott tüntetéssorozatra kemény fellépéssel válaszoltak;

D.  mivel Lê Thu Hà vietnámi ügyvédet és aktivistát 2016. december 16-án letartóztatták, egyidejűleg a szintén ügyvéd Nguyễn Văn Đài letartóztatásval, akit államellenes propagandával vádolnak; mivel 2016. február 22-én Trần Minh Nhật-ot, emberi jogi jogvédőt a Lâm Đồng tartomány Lâm Hà körzetében található otthonában egy rendőrtiszt megtámadta; mivel Trần Huỳnh Duy Thức, akit egy érdemi védelem nélkül megtartott pert követően 2009-ben bebörtönöztek, 16 év börtönbüntetést kapott, melynek letöltése után öt évig házi őrizetben lesz; mivel súlyos aggodalomra ad okot Thích Quảng Độ, jelenleg házi őrizetben tartott buddhista másként gondolkodó romló egészségi állapota;

E.  mivel Vietnám tiltja független politikai pártok, szakszervezetek és emberi jogi szervezetek létrehozását, és a nyilvános gyűlések megtartásához hivatalos jóváhagyás szükséges; mivel egyes békés tüntetéseket erőteljes rendőri ellenőrzés kísér, ismert aktivistákat házi őrizetben tartanak, más tüntetéseket pedig feloszlatnak vagy egyenesen betiltanak;

F.  mivel a tüntetéseken való részvétel megelőzését vagy szankcionálását célzó, széles körű rendőrségi intézkedések során számos emberi jogi jogsértést – ideértve a kínzást és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot és büntetést – követtek el, valamint számos esetben a békés gyülekezéshez és a szabad mozgáshoz való jogok megsértésére került sor; mivel a fogva tartás körülményei kemények és a fogvatartottakkal durván bánnak, a jelentések szerint 2015-ben legalább heten rendőri őrizetben vesztették életüket, melynek kapcsán felmerült a rendőrségi kínzás vagy a rossz bánásmód egyéb formáinak gyanúja;

G.  mivel annak ellenére, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 2014. júniusi időszakos felülvizsgálata során előterjesztett 227 ajánlásból Vietnám 182-ot elfogadott, elutasított azonban olyan ajánlásokat, mint például a politikai foglyok és a vádemelés vagy tárgyalás nélkül fogva tartott személyek szabadon bocsátása, a politikailag motivált bebörtönzés gyakorlatának felszámolását célzó jogi reform, egy független nemzeti emberi jogi intézmény létrehozása és egyéb, a polgárok részvételének ösztönzésére irányuló intézkedések meghozatala; mivel Vietnam ugyanakkor a közelmúltban, első alkalommal a vietnámi háború vége óta, engedélyezte a nemzetközi emberi jogi csoportoknak, hogy az ellenzék képviselőivel és kormányzati tisztviselőkkel találkozzanak;

H.  mivel Vietnam továbbra is a büntető törvénykönyv olyan, homályosan megfogalmazott „nemzetbiztonsági” előírásaira hivatkozik, mint az „államellenes propaganda”, a „felforgatás” vagy a „demokratikus szabadságjogokkal való visszaélés”, hogy megvádolja és elhallgattassa a politikai másként gondolkodókat, emberi jogi jogvédőket és a kormány vélt bírálóit;

I.  mivel 2016 májusában Jonathan Head, a BBC tudósítója számára állítólag megtiltották, hogy Barack Obama elnök vietnámi látogatásáról tudósítson, és hivatalos indoklás nélkül megvonták akkreditációját; mivel Kim Quốc Hoa-tól, a Người Cao Tuổi újság korábbi főszerkesztőjétől, miután újságja számos korrupt tisztviselőt leleplezett, 2015 elején visszavonták újságírói engedélyét, majd büntetőeljárást indítottak ellene a büntető törvénykönyv 258. cikke alapján a demokratikus szabadságjogokkal való visszaélés vádjával;

J.  mivel Vietnam a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadságra vonatkozó, 2016-os globális indexén 180 ország közül a 175. helyen áll, tekintettel arra, hogy a nyomtatott sajtó és az audiovizuális média a VKP, a katonaság vagy egyéb állami szervek ellenőrzése alatt áll; mivel a 2013. évi 72. rendelet tovább korlátozza a blogokon és a közösségi médiában való véleménynyilvánítást, és a 2014. évi 174. rendelet szigorú büntetésekkel sújtja azokat, akik a közösségi médiában és az interneten „államellenes propagandát” vagy „reakciós ideológiákat” hangoztatnak;

K.  mivel a vallás és a meggyőződés szabadságát elnyomják, és számos vallási kisebbség súlyos vallási üldözéssel néz szembe, például a katolikus egyház és az olyan, el nem ismert egyházak hívei, mint például a Vietnami Egyesült Buddhista Egyház, több protestáns egyház és a Montagnard etnikai-vallási kisebbség, amint azt a vallás és a meggyőződés szabadságának kérdésével foglalkozó különleges ENSZ-előadó Vietnámban tett látogatása során megjegyezte;

L.  mivel 2016 áprilisában Vietnám elfogadott egy az információkhoz való hozzáférésről szóló törvényt és egy a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó és a cenzúrát megerősítő, módosított sajtótörvényt, valamint olyan szabályokat, amelyek megtiltják a bírósági eljárások során a bíróságok előtt tartott tüntetéseket;

M.  mivel a Világgazdasági Fórum nemek közötti egyenlőtlenséget mérő indexének (Gender Gap Index) világrangsorában Vietnam a 2007-es 42. helyről 2015-re a 83. helyre csúszott vissza, és mivel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezmény elmarasztalta a vietnami hatóságokat, amiért nem értették meg a nemek közötti tényleges egyenlőség fogalmát; mivel a mérsékelt előrelépések ellenére továbbra is problémát jelent Vietnamban a családon belüli erőszak, a nő- és lánykereskedelem, a prostitúció, a HIV/AIDS, valamint a szexuális és reproduktív jogok megsértése;

N.  mivel az átfogó partnerségi és együttműködési megállapodás célja modern, széles alapokon nyugvó és kölcsönös előnyökkel járó partnerség létrehozása, amely olyan közös érdekeken és elveken alapszik, mint például az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása;

O.  mivel az EU elismerését fejezte ki Vietnam felé a társadalmi-gazdasági jogok terén elért előrehaladásáért, hangsúlyozva ugyanakkor a politikai és polgári jogok helyzete kapcsán továbbra is fennálló aggodalmait; mivel az éves emberi jogi párbeszéd keretében az EU felhozta a szólásszabadságra, a médiaszabadságra és a gyülekezési szabadságra vonatkozó korlátozások kérdését;

P.  mivel az EU Vietnam legnagyobb exportpiaca; mivel az EU és tagállamai nyújtják a legtöbb hivatalos fejlesztési támogatást Vietnamnak, és mivel a 2014–2020-as időszakban az e célra szánt uniós költségvetés 30%-kal nőni fog, és így 400 millió eurót tesz majd ki;

1.  üdvözli az EU és Vietnam közötti megerősített partnerséget és emberi jogi párbeszédet; kifejezi afeletti örömét, hogy Vietnam tavaly megerősítette az ENSZ kínzás elleni egyezményét;

2.  felhívja Vietnam kormányát, hogy hagyjon fel az emberi jogi, társadalmi és környezetvédelmi aktivisták mindennemű zaklatásával, megfélemlítésével és üldözésével; ragaszkodik ahhoz, hogy a kormány tartsa tiszteletben ezen aktivisták békés tiltakozáshoz való jogát, és bocsásson szabadon minden helytelenül fogva tartott személyt; kéri valamennyi jogtalanul letartóztatott és börtönbe zárt aktivista, köztük Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức és Thích Quảng Độ azonnali szabadon bocsátását;

3.  határozott aggályainak ad hangot az ország központi partvidékén tapasztalt tömeges halpusztulás miatt indult vehemens tiltakozásban részt vevő tüntetőkkel szembeni egyre erőszakosabb hatósági fellépés kapcsán; kéri a természeti katasztrófa okán elrendelt vizsgálat eredményeinek közzétételét és a felelősök elszámoltatását; kéri a vietnami kormányt, hogy nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek eleget téve tartsa tiszteletben gyülekezési szabadságot;

4.  elítéli az újságírók és bloggerek – köztük Nguyễn Hữu Vinh és kollégái, Nguyễn Thị Minh Thúy, és Đặng Xuân Diệu – vietnami bíróság általi elítélését és a rájuk kiszabott súlyos büntetést, és követeli szabadon bocsátásukat;

5.  elítéli, hogy Vietnamban folyamatosan megsértik az emberi jogokat, ideértve a politikai megfélemlítéseket, zaklatásokat, támadásokat, az önkényes letartóztatásokat, a súlyos börtönbüntetéseket és a tisztességtelen tárgyalásokat az internetes és interneten kívüli politikai aktivistákkal, újságírókkal, bloggerekkel, másként gondolkodókkal és emberi jogi aktivistákkal szemben, amely fellépések egyértelműen megsértik Vietnam nemzetközi emberi jogi kötelezettségeit;

6.  aggályait fejezi ki amiatt, hogy a Nemzetgyűlés egy egyesülési jogra, illetve egy meggyőződésre és vallásra vonatkozó törvény elfogadását fontolgatja, melyek összeegyeztethetetlenek az egyesülési szabadság, valamint a vallási vagy meggyőződésbeli szabadság tekintetében elfogadott nemzetközi normákkal;

7.  sürgeti Vietnamot, hogy erősítse tovább az emberi jogi mechanizmusokkal folytatott együttműködését, és javítsa az emberi jogi egyezménynek való megfelelést az egyezmény alapján létrehozott testületekhez kapcsolódó jelentéstételi mechanizmusok kihasználása révén; megismétli a rendszeres egyetemes emberi jogi helyzetértékelés ajánlásainak végrehajtása terén tett előrehaladásra irányuló kérését;

8.  ismételten felszólít a vietnami büntető törvénykönyv szólásszabadság korlátozására felhasznált egyes cikkeinek felülvizsgálatára; sajnálatosnak tartja, hogy a 2015. szeptember 2-án amnesztiában részesített 18 000 fogoly egyike sem politikai fogoly volt; elítéli a lesújtó vietnami fogva tartási és börtönkörülményeket, és követeli, hogy a vietnami hatóságok biztosítsanak korlátlan hozzáférést a jogi tanácsadáshoz;

9.  sürgeti a vietnami kormányt, hogy hozzon létre hatékony elszámoltathatósági mechanizmusokat rendőri és biztonsági szerveinek ellenőrzésére, a börtönben vagy más módon fogva tartottakkal szemben elkövetett visszaélések felszámolása céljából;

10.  felhívja a hatóságokat, hogy vessenek véget a vallási üldözésnek, és módosítsák a vallási közösségek jogállásáról szóló jogszabályaikat az el nem ismert egyházak jogállásának visszaállítása érdekében; felszólítja Vietnamot, hogy vonja vissza a meggyőződésre és vallásra vonatkozó törvény nemzetgyűlés előtt lévő ötödik tervezetét, és készítsen új tervezetet, amely összeegyeztethető a Vietnam által vállalt, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 18. cikke szerinti kötelezettségekkel; felszólít a vallási vezetők, köztük Pastor Nguyễn Công Chính, Trần Thị Hồng és Ngô Hào szabadon bocsátására;

11.  felhívja Vietnamot, hogy lépjen fel a nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetés ellen oly módon, hogy emberkereskedelem elleni jogszabályokat vezet be, és hatékony lépéseket tesz a családon belüli erőszak és a reproduktív jogok megsértése visszaszorítására;

12.  elismeri Vietnam Ázsiában betöltött vezető szerepét a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek jogainak fejlesztése terén, és különösen üdvözli az azonos neműek esküvői szertartását lehetővé tevő, nemrég elfogadott házassági és családjogi törvényt;

13.  kéri az ASEAN emberi jogokkal foglalkozó kormányközi bizottságát, hogy vizsgálja meg az emberi jogok vietnami helyzetét, különösen a véleménynyilvánítás szabadságára összpontosítva, és hogy tegyen ajánlásokat az ország számára;

14.  felhívja a vietnami kormányt, hogy intézzen állandó meghívást az ENSZ különleges eljárásaihoz, és különösen a véleménynyilvánítás szabadságával foglalkozó különleges előadójának és az emberi jogi jogvédők helyzetével foglalkozó különleges előadójának;

15.  felszólítja az EU-t, hogy az átfogó partnerségi és együttműködési megállapodás keretében fokozza az emberi jogokról folytatott politikai párbeszédét Vietnammal;

16.  kéri az uniós küldöttséget, hogy az összes megfelelő eszközt vegye igénybe a vietnami kormány ezen intézkedések megtételében való támogatásához és az emberi jogi jogvédők védelme érdekében; hangsúlyozza az EU és a vietnami hatóságok közötti emberi jogi párbeszéd fontosságát, különösen, ha e párbeszédet konkrét intézkedések követik; hangsúlyozza, hogy ennek a párbeszédnek érdeminek és eredményorientáltnak kell lennie;

17.  elismeri a vietnami kormány erőfeszítéseit az EU és az ASEAN közötti kapcsolatok erősítése terén, és a Kelet-Ázsiai Csúcstalálkozóban való uniós tagság iránti támogatását;

18.  elismeri Vietnam eredményeit számos millenniumi fejlesztési cél megvalósítása terén, és felhívja a Bizottságot, valamint a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy a 2015 utáni időszakra vonatkozó fejlesztési menetrend keretében továbbra is nyújtsanak támogatást a vietnami hatóságoknak, az ország nem kormányzati szervezeteinek és civil társadalmi szervezeteinek;

19.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Vietnam kormányának és nemzetgyűlésének, az ASEAN-tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ENSZ emberi jogi főbiztosának és főtitkárának.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat