Procedure : 2016/2755(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B8-0754/2016

Ingediende teksten :

RC-B8-0754/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 09/06/2016 - 4.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0276

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PDF 164kWORD 87k
8.6.2016
PE596.920v01-00}
PE582.769v01-00}
PE582.773v01-00}
PE582.775v01-00}
PE582.777v01-00}
PE582.779v01-00} RC1
 
B8-0754/2016}
B8-0757/2016}
B8-0761/2016}
B8-0763/2016}
B8-0765/2016}
B8-0767/2016} RC1

ingediend overeenkomstig artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van het Reglement

ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:

EFDD (B8-0754/2016)

ECR (B8-0757/2016)

Verts/ALE (B8-0761/2016)

S&D (B8-0763/2016)

PPE (B8-0765/2016)

ALDE (B8-0767/2016)


over Vietnam (2016/2755(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister namens de PPE-Fractie
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli namens de S&D-Fractie
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias namens de ECR-Fractie
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet, Petras Auštrevičius namens de ALDE-Fractie
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec namens de Verts/ALE-Fractie
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo namens de EFDD-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over Vietnam (2016/2755(RSP))  

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in Vietnam,

–  gezien de verklaring van 18 december 2015 van de woordvoerder van de Europese Dienst voor extern optreden over de arrestatie van advocaat Nguyễn Văn Đài,

–  gezien de verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU van 7 maart 2016,

–  gezien de op 13 mei 2016 in Genève gegeven persverklaring van de woordvoerder van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten over Turkije, Gambia en Vietnam,

–  gezien de verklaring van 3 juni 2016 van de speciale VN-rapporteur voor vrijheid van godsdienst of geloofsovertuiging, Heiner Bielefeldt, en de speciale VN-rapporteur inzake foltering, Juan E. Méndez, gesteund door de speciale VN-rapporteur voor de situatie van mensenrechtenactivisten, Michel Forst, de speciale VN-rapporteur voor het recht op vreedzame vergadering en vereniging, Maina Kiai, de speciale VN-rapporteur voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting, David Kaye, de speciale VN-rapporteur inzake geweld tegen vrouwen en de oorzaken en gevolgen ervan, Dubravka Šimonović, alsmede de werkgroep inzake willekeurige detentie,

–  gezien de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam die op 27 juni 2012 werd ondertekend en de jaarlijkse mensenrechtendialoog tussen de EU en de regering van Vietnam, die laatstelijk op 15 december 2015 is gehouden,

–  gezien de EU-richtsnoeren inzake mensenrechten,

–  gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

–  gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) waarbij Vietnam sinds 1982 partij is,

–  gezien het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen waarbij Vietnam als staat sinds 1982 partij is,

–  gezien het VN-Verdrag tegen foltering, dat Vietnam in 2015 heeft geratificeerd,

–  gezien de uitslag van de universele periodieke toetsing inzake Vietnam van de VN-Mensenrechtenraad van 28 januari 2014,

–  gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de EU Vietnam als een belangrijke partner in Azië beschouwt; overwegende dat de betrekkingen tussen de EU en Vietnam in 2015 25 jaar bestonden; overwegende dat deze betrekkingen zich snel hebben uitgebreid van handel en hulp naar andere beleidsterreinen;

B.  overwegende dat Vietnam sinds 1975 een eenpartijstaat is, waar de Communistische Partij van Vietnam (CPV) geen bedreiging van haar leiderschap duldt en de controle over de Nationale Assemblee en de rechterlijke macht in handen heeft;

C.  overwegende dat de Vietnamese autoriteiten met harde hand hebben gereageerd op een reeks demonstraties die in mei 2016 in verschillende delen van het land plaatsvonden en georganiseerd waren naar aanleiding van een milieuramp die de visstand van het land gedecimeerd heeft;

D.  overwegende dat een Vietnamese advocaat en mensenrechtenactivist, Lê Thu Hà, op 16 december 2015 werd gearresteerd, samen met een prominente medestander, mensenrechtenadvocaat Nguyễn Văn Đài, die werd aangehouden wegens het verspreiden van propaganda tegen de staat; overwegende dat mensenrechtenactivist Trần Minh Nhật op 22 februari 2016 door een politieagent werd aangevallen in zijn huis in het district Lâm Hà in de provincie Lâm Đồng; overwegende dat Trần Huỳnh Duy Thức, die in 2009 gevangen werd gezet na een rechtszaak waarbij geen sprake was van noemenswaardige verdediging, tot 16 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, gevolgd door vijf jaar huisarrest; overwegende dat de afnemende gezondheid van de boeddhistische dissident Thích Quảng Độ, die onder huisarrest staat, een reden voor ernstige bezorgdheid is;

E.  overwegende dat onafhankelijke politieke partijen, vakbonden en mensenrechtenorganisaties in Vietnam verboden zijn en dat er officiële toestemming nodig is voor publieke bijeenkomsten; overwegende dat er bij sommige vreedzame protesten een grote politie-opkomst was en dat prominente activisten huisarrest opgelegd kregen, terwijl andere demonstraties uiteengejaagd werden of simpelweg verboden;

F.  overwegende dat de uitvoerige politiemaatregelen om deelname aan demonstraties te voorkomen of te bestraffen, zijn uitgemond in talloze mensenrechtenschendingen zoals foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, alsmede schending van het recht op vreedzame vergadering en op vrijheid van beweging; overwegende dat de omstandigheden en de behandeling in gevangenissen zwaar zijn en dat er in 2015 naar verluidt ten minste zeven gevangenen in politiebewaring overleden zijn, mogelijk als gevolg van foltering door de politie of andere vormen van mishandeling;

G.  overwegende dat Vietnam weliswaar 182 van de 227 aanbevelingen die de VN-Mensenrechtenraad in zijn periodieke verslag van juni 2014 had gedaan, heeft aangenomen, maar aanbevelingen zoals de vrijlating van politieke gevangenen en personen die zonder tenlastelegging of proces worden vastgehouden, een wetsherziening om een einde te maken aan politieke gevangenschap, de oprichting van een onafhankelijke nationale mensenrechteninstantie en andere maatregelen ter bevordering van inspraak van de bevolking, heeft verworpen; overwegende dat Vietnam evenwel onlangs internationale mensenrechtengroeperingen heeft toegestaan vertegenwoordigers van de oppositie en overheidsambtenaren te ontmoeten, voor het eerst sinds het einde van de Vietnamoorlog;

H.  overwegende dat Vietnam vasthoudt aan het gebruik van vaag geformuleerde bepalingen inzake de "nationale veiligheid" in het wetboek van strafrecht, zoals "propaganda tegen de staat", "ondermijning" en "misbruik van democratische vrijheden", om politieke dissidenten, mensenrechtenactivisten en veronderstelde critici van de regering te belasten en de mond te snoeren;

I.  overwegende dat een correspondent van de BBC, Jonathan Head, in mei 2016 naar verluidt geen toestemming kreeg om verslag te doen van het bezoek van president Obama aan Vietnam en zijn accreditatie moest inleveren, zonder dat hiervoor een officiële reden werd opgegeven; overwegende dat Kim Quốc Hoa, voormalig hoofdredacteur van de krant Người Cao Tuổi, begin 2015 zijn perskaart moest inleveren en later op grond van artikel 258 van het wetboek van strafrecht vervolgd werd wegens misbruik van democratische vrijheden, nadat de krant de namen van een aantal corrupte ambtenaren had onthuld;

J.  overwegende dat Vietnam op plaats 175 van de 180 staat in de wereldwijde index van de persvrijheid 2016 van Verslaggevers zonder grenzen, aangezien de pers en de media worden gecontroleerd door de CPV, het leger of andere regeringsorganen; overwegende dat decreet 72 van 2013 uitlatingen in blogs en via de sociale media nog sterker inperkt en dat decreet 174 van 2014 in strenge straffen voorziet voor gebruikers van sociale media en internet die "propaganda tegen de staat" of "reactionaire ideologieën" verkondigen;

K.  overwegende dat de vrijheid van godsdienst of geloofsovertuiging wordt onderdrukt en dat veel religieuze minderheden te lijden hebben onder religieuze vervolging, zoals leden van de katholieke kerk en niet-erkende godsdiensten, bijvoorbeeld de Verenigde Boeddhistische Kerk van Vietnam, verschillende protestantse kerken alsmede leden van de etno-religieuze Montagnard-minderheid, zoals is vastgesteld door de speciale VN-rapporteur voor vrijheid van godsdienst of geloofsovertuiging tijdens zijn bezoek aan Vietnam;

L.  overwegende dat Vietnam in april 2016 een wet inzake de toegang tot informatie en een gewijzigde perswet heeft aangenomen die de vrijheid van meningsuiting beperken en de censuur versterken, alsmede bepalingen die demonstraties buiten de rechtbank tijdens rechtszaken verbieden;

M.  overwegende dat Vietnam op de Gender Gap Index van het Wereld Economisch Forum van plaats 42 in 2007 gezakt is naar plaats 83 in 2015, en dat het Comité tot uitbanning van discriminatie van de vrouw van de VN de Vietnamese autoriteiten bekritiseerd heeft omdat zij het concept van algemene gendergelijkheid kennelijk niet begrijpen; overwegende dat er weliswaar een zekere vooruitgang te zien is, maar dat huiselijk geweld, handel in vrouwen en meisjes, prostitutie, hiv/aids en schendingen van de seksuele en reproductieve rechten nog steeds een probleem vormen in Vietnam;

N.  overwegende dat de overeenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking gericht is op een modern, breed en wederzijds voordelig partnerschap, dat gebaseerd is op gedeelde belangen en beginselen als gelijkheid, wederzijds respect, de rechtsstaat en mensenrechten;

O.  overwegende dat de EU Vietnam heeft geprezen wegens de aanhoudende vooruitgang op het gebied van sociaaleconomische rechten maar tevens haar blijvende bezorgdheid heeft uitgesproken over de situatie omtrent de politieke en burgerrechten; overwegende dat de EU evenwel in de jaarlijkse mensenrechtendialoog de beperking van de vrijheid van meningsuiting, de mediavrijheid en de vrijheid van vergadering aan de orde heeft gesteld;

P.  overwegende dat de EU de grootste exportmarkt van Vietnam is; overwegende dat de EU samen met haar lidstaten de grootste donor is van officiële ontwikkelingshulp aan Vietnam en overwegende dat de EU-begroting voor dit doel met 30 % zal worden verhoogd tot 400 miljoen EUR in de periode 2014-2020;

1.  is ingenomen met het nauwere partnerschap en de mensenrechtendialoog tussen de EU en Vietnam; juicht de ratificatie van het VN-Verdrag tegen foltering door Vietnam in 2015 toe;

2.  verzoekt de Vietnamese regering onmiddellijk een einde te maken aan alle pesterij, intimidatie en vervolging van mensenrechten-, maatschappij- en milieuactivisten; dringt erop aan dat de regering het recht van deze activisten op vreedzaam protest eerbiedigt en alle personen vrijlaat die nog steeds ten onrechte worden vastgehouden; verzoekt om onmiddellijke vrijlating van alle activisten die ten onrechte zijn gearresteerd en gevangen gezet, zoals Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức en Thích Quảng Độ;

3.  spreekt zijn grote bezorgdheid uit over het toenemende geweld tegen Vietnamese demonstranten die blijk geven van hun woede over de massale vissterfte langs de centrale kust van het land; verzoekt om publicatie van de resultaten van het onderzoek naar deze milieuramp en om het ter verantwoording roepen van de schuldigen; verzoekt de Vietnamese regering het recht op vrijheid van vergadering te eerbiedigen, overeenkomstig zijn internationale mensenrechtenverplichtingen;

4.  veroordeelt de veroordeling en strenge bestraffing van journalisten en bloggers in Vietnam zoals Nguyễn Hữu Vinh en zijn collega Nguyễn Thị Minh Thúy, alsmede Đặng Xuân Diệu, en dringt aan op hun vrijlating;

5.  betreurt de voortdurende schendingen van de mensenrechten in Vietnam, inclusief politieke intimidatie, pesterijen, geweldplegingen, willekeurige arrestaties, zware gevangenisstraffen en oneerlijke processen jegens politieke activisten, journalisten, bloggers, dissidenten en mensenrechtenactivisten, zowel online als offline, die duidelijk in strijd zijn met de internationale verplichtingen van Vietnam op het vlak van de mensenrechten;

6.  spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de Nationale Assemblee een wet inzake vereniging en een wet inzake geloofsovertuiging en godsdienst overweegt die in strijd zijn met de internationale normen betreffende vrijheid van vereniging en vrijheid van godsdienst of geloofsovertuiging;

7.  dringt er bij Vietnam op aan de samenwerking met mensenrechtenmechanismen verder op te voeren en de naleving van verslagleggingsmechanismen voor verdragsorganen te verbeteren; pleit andermaal voor vooruitgang bij de uitvoering van de aanbevelingen van de universele periodieke toetsing;

8.  herhaalt zijn pleidooi voor herziening van specifieke artikelen in het Vietnamese wetboek van strafrecht die worden gebruikt om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken; acht het betreurenswaardig dat er onder de 18 000 gevangenen aan wie op 2 september 2015 amnestie werd verleend, geen politieke gevangenen waren; veroordeelt de omstandigheden in Vietnamese gevangenissen en dringt erop aan dat de Vietnamese autoriteiten onbeperkte toegang tot rechtsbijstand garanderen;

9.  dringt er bij de Vietnamese regering op aan doeltreffende verantwoordingsmechanismen in te stellen voor de politie en de veiligheidsdiensten, met het doel een einde te maken aan wandaden jegens gevangenen;

10.  verzoekt de autoriteiten een einde te maken aan religieuze vervolging en de wet inzake de status van religieuze gemeenschappen te wijzigen met het doel de wettelijke status van niet-erkende religies opnieuw vast te stellen; verzoekt Vietnam het vijfde wetsontwerp inzake geloofsovertuiging en godsdienst, dat momenteel door de Nationale Assemblee wordt behandeld, in te trekken en een nieuw ontwerp voor te leggen dat aansluit bij de verplichtingen van Vietnam krachtens artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; dringt aan op de vrijlating van religieuze leiders, waaronder dominee Nguyễn Công Chính, Trần Thị Hồng en Ngô Hào;

11.  dringt erop aan dat Vietnam discriminatie van vrouwen bestrijdt door wetgeving tegen mensenhandel in te voeren en doeltreffende maatregelen te nemen om huiselijk geweld en schendingen van reproductieve rechten terug te dringen;

12.  prijst Vietnam om zijn leidende rol in Azië bij de ontwikkeling van de rechten van lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI), met name de onlangs aangenomen wet inzake huwelijk en gezin, die huwelijksceremonies voor personen van hetzelfde geslacht toestaat;

13.  verzoekt de Intergouvernementele Commissie inzake mensenrechten van de ASEAN de toestand van de mensenrechtensituatie in Vietnam te onderzoeken, met speciale aandacht voor de vrijheid van meningsuiting, en het land aanbevelingen te doen;

14.  verzoekt de Vietnamese regering een permanente uitnodiging te richten tot de speciale procedures van de VN, en met name tot de speciale VN-rapporteur voor vrijheid van meningsuiting en de speciale VN-rapporteur voor de situatie van mensenrechtenactivisten;

15.  dringt erop aan dat de EU haar politieke dialoog met Vietnam in het kader van de brede partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst uitbreidt;

16.  verzoekt de EU-delegatie alle passende instrumenten in te zetten om de Vietnamese regering bij deze stappen te begeleiden en mensenrechtenactivisten te steunen en te beschermen; benadrukt het belang van een mensenrechtendialoog tussen de EU en de Vietnamese autoriteiten, met name als deze dialoog gevolgd wordt door concrete maatregelen; benadrukt dat deze dialoog doeltreffend en resultaatgericht moet zijn;

17.  erkent de inspanningen van de Vietnamese regering bij het verbeteren van de betrekkingen tussen de EU en de ASEAN en haar steun voor de deelname van de EU aan de Oost-Aziëtop;

18.  prijst Vietnam om het bereiken van een aanzienlijk aantal van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en verzoekt de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid om steun te blijven verlenen aan de Vietnamese autoriteiten en aan niet-gouvernementele en middenveldorganisaties in het land, in het kader van de ontwikkelingsagenda na 2015;

19.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering en de Nationale Assemblee van Vietnam, de regeringen en parlementen van de ASEAN-lidstaten, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor mensenrechten en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Juridische mededeling - Privacybeleid