Postup : 2016/2755(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0754/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0754/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/06/2016 - 4.3

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0276

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 169kWORD 96k
8.6.2016
PE596.920v01-00}
PE582.769v01-00}
PE582.773v01-00}
PE582.775v01-00}
PE582.777v01-00}
PE582.779v01-00} RC1
 
B8-0754/2016}
B8-0757/2016}
B8-0761/2016}
B8-0763/2016}
B8-0765/2016}
B8-0767/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

EFDD (B8-0754/2016)

ECR (B8-0757/2016)

Verts/ALE (B8-0761/2016)

S&D (B8-0763/2016)

PPE (B8-0765/2016)

ALDE (B8-0767/2016)


o Vietname (2016/2755(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias v mene skupiny ECR
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Vietname (2016/2755(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Vietname,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť z 18. decembra 2015 o zadržaní právnika Nguyễna Văn Đàia,

–  so zreteľom na vyhlásenie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ zo 7. marca 2016,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 13. mája 2016 v Ženeve týkajúce sa Turecka, Gambie a Vietnamu,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery Heinera Bielefeldta a osobitného spravodajcu OSN pre mučenie Juana E. Méndeza z 3. júna 2016, ktoré podporili osobitný spravodajca OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv Michel Forst, osobitný spravodajca OSN pre práva na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania Maina Kiai, osobitný spravodajca OSN pre podporu a ochranu práva na slobodu presvedčenia a prejavu David Kaye, osobitná spravodajkyňa OSN pre násilie na ženách, jeho príčiny a dôsledky Dubravka Šimonović a pracovná skupina pre svojvoľné zadržiavanie,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom podpísanú 27. júna 2012 a na každoročný dialóg o ľudských právach medzi EÚ a vietnamskou vládou, ktorý sa naposledy konal 15. decembra 2015,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ľudských právach,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ku ktorému Vietnam pristúpil v roku 1982,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorého je Vietnam zmluvnou stranou od roku 1982,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu, ktorý Vietnam ratifikoval v roku 2015,

–  so zreteľom na výsledok všeobecného pravidelného preskúmania Rady OSN pre ľudské práva zameraného na Vietnam z 28. januára 2014,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ považuje Vietnam za dôležitého partnera v Ázii; keďže na rok 2015 pripadlo 25. výročie vzťahov medzi EÚ a Vietnamom; keďže tieto vzťahy sa rýchlo rozšírili z oblasti obchodu a pomoci na komplexnejší vzťah;

B.  keďže Vietnam je od roku 1975 štátom jednej strany, pričom Komunistická strana Vietnamu (KSV) nedovoľuje, aby sa spochybnila jej vedúca úloha, a kontroluje národné zhromaždenie a súdy;

C.  keďže vietnamské orgány prijali tvrdé kroky v reakcii na sériu demonštrácií, ku ktorým došlo v máji 2016 v celej krajine v nadväznosti na ekologickú katastrofu, ktorá vyhubila vietnamskú populáciu rýb;

D.  keďže vietnamská právnička a aktivistka za ľudské práva Lê Thu Hà bola zatknutá 16. decembra 2016, v tom istom čase ako Nguyễn Văn Đài, popredný právnik pôsobiaci v oblasti ľudských práv, ktorý bol zatknutý za protištátnu propagandu; keďže 22. februára 2016 bol obhajca ľudských práv Trần Minh Nhật napadnutý policajtom vo svojom dome v okrese Lâm Hà v provincii Lâm Đồng; keďže Trần Huỳnh Duy Thức, ktorého po súdnom konaní bez možnosti zmysluplnej obhajoby v roku 2009 uväznili, bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 16 rokov, po ktorom bude päť rokov držaný v domácom väzení; keďže jestvujú vážne obavy zo zhoršenia zdravotného stavu budhistického disidenta Thícha Quảng Độa, ktorý je v súčasnosti držaný v domácom väzení;

E.  keďže vo Vietname sú zakázané nezávislé politické strany, odborové zväzy a organizácie pre ľudské práva, pričom na verejné zhromaždenia je potrebné úradné povolenie; keďže niektoré pokojné protesty prebehli pod prísnym dohľadom polície a významní aktivisti boli držaní v domácom väzení, zatiaľ čo iné demonštrácie boli potlačené alebo priamo zakázané;

F.  keďže rozsiahle policajné opatrenia na zabránenie a potrestanie účasti na demonštráciách viedli k celej sérii porušení ľudských práv vrátane mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ako aj porušení práv na pokojné zhromažďovanie a na slobodu pohybu; keďže podmienky zadržiavania a zaobchádzania s väzňami sú tvrdé a podľa správ v roku 2015 zomrelo vo vyšetrovacej väzbe minimálne sedem osôb a existuje podozrenie z možného policajného mučenia alebo iných foriem zlého zaobchádzania;

G.  keďže Vietnam – napriek tomu, že prijal 182 z 227 odporúčaní, ktoré navrhla Rada OSN pre ľudské práva počas pravidelného preskúmania v júni 2014 – odmietol odporúčania týkajúce sa napríklad prepustenia politických väzňov a osôb zadržiavaných bez obvinenia alebo súdneho procesu, právnej reformy s cieľom skoncovať s politickým väznením, vytvorenia nezávislej národnej inštitúcie pre ľudské práva a ďalších krokov zameraných na podporu účasti verejnosti; keďže však Vietnam nedávno po prvýkrát od konca vietnamskej vojny povolil medzinárodným skupinám pre ľudské práva, aby sa stretli s predstaviteľmi opozície a vládnymi úradníkmi;

H.  keďže Vietnam sa naďalej odvoláva na nejasne formulované ustanovenia trestného poriadku o „národnej bezpečnosti“, ako je „protištátna propaganda“, „podvratná činnosť“ alebo „zneužívanie demokratických slobôd“, s cieľom obviňovať a umlčovať politických disidentov, obhajcov ľudských práv a kritikov vlády;

I.  keďže v máji 2016 spravodajcovi BBC Jonathanovi Headovi údajne zakázali informovať o návšteve prezidenta Obamu vo Vietname a bez udania oficiálneho dôvodu mu zrušili akreditáciu; keďže začiatkom roka 2015 Kimovi Quốc Hoaovi, bývalému šéfredaktorovi novín Người Cao Tuổi, odňali novinársky preukaz a neskôr bol stíhaný podľa článku 258 trestného poriadku za zneužívanie demokratických slobôd, potom čo noviny odhalili mnoho prípadov korupcie medzi úradníkmi;

J.  keďže Vietnam je v rebríčku slobody tlače vo svete, ktorý na rok 2016 zverejnila organizácia Reportéri bez hraníc, na 175. mieste spomedzi 180 krajín, pričom tlačové a vysielacie médiá kontroluje KSV, armáda a iné vládne orgány; keďže vyhláška č. 72 z roku 2013 ďalej obmedzuje prejav v blogoch a sociálnych médiách, pričom vyhláškou č. 174 z roku 2014 sa uvaľujú prísne sankcie na sociálne médiá a používateľov internetu, ktorí vyjadrujú „protištátnu propagandu“ alebo „reakčné ideológie“;

K.  keďže sloboda náboženského vyznania a viery je potláčaná a mnohé náboženské menšiny čelia tvrdému náboženskému prenasledovaniu vrátane príslušníkov katolíckej cirkvi a neuznaných náboženstiev, ako sú Vietnamská zjednotená budhistická cirkev, protestantské cirkvi a príslušníci etnicko-náboženskej montagnardskej menšiny, ako konštatoval osobitný spravodajca OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery počas svojej návštevy vo Vietname;

L.  keďže v apríli 2016 Vietnam prijal zákon o prístupe k informáciám a zmenený tlačový zákon, ktorým sa obmedzuje sloboda prejavu a zosilňuje cenzúra, ako aj právne predpisy zakazujúce demonštrácie pred súdmi počas konaní;

M.  keďže Vietnam klesol v rebríčku rodovej nerovnosti Svetového ekonomického fóra zo 42. miesta v roku 2007 na 83. miesto v roku 2015 a keďže dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien kritizoval vietnamské orgány za to, že nechopili „koncepciu skutočnej rodovej rovnosti“; keďže napriek určitému pokroku vo Vietname naďalej predstavuje problém domáce násilie, obchodovanie so ženami a dievčatami, prostitúcia, HIV/AIDS a porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv;

N.  keďže cieľom komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci je vytvoriť moderné, široko koncipované a vzájomne výhodné partnerstvo založené na spoločných záujmoch a zásadách ako sú rovnosť, vzájomný rešpekt, právny štát a ľudské práva;

O.  keďže EÚ pochválila Vietnam za ďalší pokrok v oblasti sociálno-ekonomických práv, pričom vyjadrila pretrvávajúce znepokojenie nad situáciou v oblasti politických a občianskych práv; keďže EÚ však v rámci každoročného dialógu o ľudských právach poukázala na obmedzenia slobody prejavu, slobody médií a slobody zhromažďovania;

P.  keďže EÚ je najväčším vývozným trhom Vietnamu; keďže EÚ je spolu s členskými štátmi najväčším poskytovateľom oficiálnej rozvojovej pomoci pre Vietnam a rozpočet EÚ na tento účel sa v rokoch 2014 – 2020 zvýši o 30 % na 400 miliónov EUR;

1.  víta posilnené partnerstvo a dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom; víta skutočnosť, že Vietnam minulý rok ratifikoval Dohovor OSN proti mučeniu;

2.  vyzýva vládu Vietnamu, aby okamžite zastavila obťažovanie, zastrašovanie a prenasledovanie bojovníkov za ľudské práva a sociálnych a environmentálnych aktivistov; trvá na tom, aby vláda rešpektovala právo aktivistov na pokojný protest a prepustila všetky osoby, ktoré sú ešte protiprávne zadržiavané; žiada okamžité prepustenie všetkých aktivistov, ktorí boli neprávom zatknutí a uväznení, ako sú Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức a Thích Quảng Độ;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad stupňujúcim sa násilím páchaným voči vietnamským demonštrantom, ktorí prejavujú svoj hnev nad hromadným úhynom rýb pozdĺž stredného pobrežia krajiny; požaduje, aby sa uverejnili výsledky vyšetrovania tejto environmentálnej katastrofy a aby sa páchatelia vzali na zodpovednosť; vyzýva vládu Vietnamu, aby v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv rešpektovala právo na slobodu zhromažďovania;

4.  ostro odmieta odsúdenie novinárov a blogerov vo Vietname – ako sú Nguyễn Hữu Vinh a jeho kolegyňa Nguyễn Thị Minh Thúy, a Đặng Xuân Diệu – a požaduje ich bezodkladné prepustenie;

5.  vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcim porušovaním ľudských práv vo Vietname vrátane politického zastrašovania, prenasledovania, útokov, svojvoľného zatýkania, tvrdých trestov odňatia slobody a nespravodlivých súdnych procesov proti politickým aktivistom, novinárom, blogerom, disidentom a obhajcom ľudských práv, ktorí sú aktívni na internete aj mimo neho, čo je v jasnom rozpore s medzinárodnými záväzkami Vietnamu v oblasti ľudských práv;

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že národné zhromaždenie posudzuje zákon o združeniach a zákon o náboženstve a viere, pričom obidva návrhy sú nezlučiteľné s medzinárodnými normami v oblasti slobody združovania a slobody náboženského vyznania alebo viery;

7.  nabáda Vietnam, aby ďalej posilňoval spoluprácu s mechanizmami ľudských práv a zlepšoval súlad s mechanizmami podávania správ orgánov zriadených zmluvami; opakuje svoju výzvu na dosiahnutie pokroku pri vykonávaní odporúčaní vyplývajúcich zo všeobecného pravidelného prieskumu;

8.  opakuje svoju výzvu na revíziu osobitných článkov vietnamského trestného poriadku, ktoré sa používajú na potlačenie slobody prejavu; považuje za poľutovaniahodné, že medzi 18 000 väzňami, ktorým bola 2. septembra 2015 udelená amnestia, nebol ani jeden politický väzeň; odsudzuje podmienky zadržiavania a väzenské podmienky vo Vietname a žiada, aby vietnamské orgány zaručili neobmedzený prístup k právnemu poradenstvu;

9.  naliehavo vyzýva vládu Vietnamu, aby zriadila účinné mechanizmy zodpovednosti svojich policajných síl a bezpečnostných agentúr, s cieľom zastaviť zneužívanie väzňov alebo zadržaných osôb;

10.  vyzýva orgány, aby skoncovali s náboženským prenasledovaním a zmenili svoje právne predpisy o postavení náboženských spoločenstiev s cieľom obnoviť právne postavenie neuznaných náboženstiev; žiada Vietnam, aby stiahol piaty návrh zákona o náboženskom vyznaní a viere, ktorý je v súčasnosti predmetom rozpravy v národnom zhromaždení, a aby vypracoval nový návrh, ktorý by bol v súlade so záväzkami Vietnamu podľa článku 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; požaduje prepustenie vedúcich náboženských predstaviteľov, ako sú pastor Nguyễn Công Chính, Trần Thị Hồng a Ngô Hào;

11.  žiada, aby Vietnam bojoval proti diskriminácii žien zavedením právnych predpisov proti obchodovaniu s ľuďmi a prijatím účinných opatrení na potláčanie domáceho násilia a na boj proti porušeniam reprodukčných práv;

12.  chváli Vietnam za jeho vedúcu úlohu v Ázii, pokiaľ ide o rozvoj práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI), najmä za nedávno prijatý zákon o manželstve a rodine, ktorý umožňuje svadobné obrady osôb rovnakého pohlavia;

13.  vyzýva medzivládnu komisiu pre ľudské práva združenia ASEAN, aby preskúmala situáciu v oblasti ľudských práv vo Vietname a osobitne sa zamerala na slobodu prejavu a predložila tejto krajine odporúčania;

14.  vyzýva vietnamskú vládu, aby vydala trvalé pozvanie pre osobitné postupy OSN, a najmä pozvanie pre osobitného spravodajcu pre slobodu prejavu a osobitného spravodajcu pre situáciu ochrancov ľudských práv;

15.  žiada EÚ, aby zintenzívnila politický dialóg o ľudských právach s Vietnamom v rámci komplexnej dohody o partnerstve a spolupráci;

16.  žiada delegáciu EÚ, aby využila všetky vhodné nástroje a pomohla vláde Vietnamu pri týchto krokoch a aby podporovala a chránila obhajcov ľudských práv; zdôrazňuje význam dialógu o ľudských právach medzi EÚ a vietnamskými orgánmi, najmä ak po tomto dialógu nasleduje skutočná realizácia; zdôrazňuje, že tento dialóg by mal byť účinný a zameraný na výsledky;

17.  uznáva úsilie vietnamskej vlády pri posilňovaní vzťahov medzi EÚ a ASEAN a jej podporu členstva EÚ v rámci východoázijského samitu;

18.  chváli Vietnam za dosiahnutie významného počtu miléniových rozvojových cieľov, a vyzýva Komisiu a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sústavne podporovali vietnamské orgány a mimovládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti v krajine v rámci rozvojového programu na obdobie po roku 2015;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a Národnému zhromaždeniu Vietnamu, vládam a parlamentom členských krajín združenia ASEAN, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia