Postopek : 2016/2755(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0754/2016

Predložena besedila :

RC-B8-0754/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/06/2016 - 4.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0276

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 162kWORD 95k
8.6.2016
PE596.920v01-00}
PE582.769v01-00}
PE582.773v01-00}
PE582.775v01-00}
PE582.777v01-00}
PE582.779v01-00} RC1
 
B8-0754/2016}
B8-0757/2016}
B8-0761/2016}
B8-0763/2016}
B8-0765/2016}
B8-0767/2016} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

EFDD (B8-0754/2016)

ECR (B8-0757/2016)

Verts/ALE (B8-0761/2016)

S&D (B8-0763/2016)

PPE (B8-0765/2016)

ALDE (B8-0767/2016)


o Vietnamu (2016/2755(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister v imenu skupine PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D
Monica Macovei, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias v imenu skupine ECR
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Pavel Telička, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o Vietnamu (2016/2755(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Vietnamu,

–  ob upoštevanju izjave tiskovne predstavnice Evropske službe za zunanje delovanje z dne 18. decembra 2015 o aretaciji odvetnika Nguyễna Văn Đàija,

–  ob upoštevanju izjav voditeljev držav ali vlad EU z dne 7. marca 2016,

–  ob upoštevanju izjave za javnost tiskovnega predstavnika visokega komisarja Organizacije združenih narodov za človekove pravice z dne 13. maja 2016 v Ženevi o Turčiji, Gambiji in Vietnamu,

–  ob upoštevanju izjave posebnega poročevalca OZN o svobodi veroizpovedi ali prepričanja Heinerja Bielefeldta ter posebnega poročevalca OZN o mučenju Juana E. Méndeza z dne 3. junija 2016, ki so jo podprli posebni poročevalec OZN o položaju zagovornikov človekovih pravic Michel Forst, posebna poročevalka OZN o pravici do svobode miroljubnega zbiranja in združevanja Maina Kiai, posebni poročevalec OZN za spodbujanje in varstvo pravice do svobode mnenja in izražanja David Kaye, posebna poročevalka OZN o nasilju nad ženskami, njegovih vzrokih in posledicah Dubravka Šimonović ter delovna skupina o samovoljnih pridržanjih,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom, ki je bil podpisan 27. junija 2012, ter vsakoletnega dialoga o človekovih pravicah med EU in vietnamsko vlado, ki je nazadnje potekal 15. decembra 2015,

–  ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, h kateremu je Vietnam pristopil leta 1982,

–  ob upoštevanju mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, katere država podpisnica je Vietnam od leta 1982,

–  ob upoštevanju konvencije OZN proti mučenju, ki jo je Vietnam ratificiral leta 2015,

–  ob upoštevanju rezultatov splošnega rednega pregleda v zvezi z Vietnamom, ki ga je Svet OZN za človekove pravice opravil 28. januarja 2014,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker EU meni, da je Vietnam pomemben partner v Aziji; ker je leto 2015 zaznamovala 25. obletnica odnosov med EU in Vietnamom; ker so se ti odnosi hitro razširili s področij trgovine in pomoči v bolj celovit odnos;

B.  ker je Vietnam od leta 1975 enostrankarska država, komunistična stranka Vietnama pa se ni pripravljena odreči oblasti in ima nadzor nad nacionalno skupščino in sodišči;

C.  ker so se vietnamske oblasti ostro odzvale na vrsto demonstracij, ki so maja 2016 potekale po vsem Vietnamu in so bile organizirane po ekološki katastrofi, ki je zdesetkala ribje staleže v državi;

D.  ker je bil 16. decembra 2016 aretiran vietnamski odvetnik in borec za človekove pravice Lê Thu Hà, sočasno z drugim vidnim stanovskim kolegom Nguyễn Văn Đàijem, ki je bil aretiran zaradi protidržavne propagande; ker je 22. februarja 2016 policist napadel zagovornika človekovih pravic Trần Minh Nhậta v njegovi hiši v četrti Lâm Hà v provinci Lâm Đồng; ker je bil Trần Huỳnh Duy Thức, ki je bil zaprt leta 2009 po sojenju brez smiselnega zagovora, obsojen na 16-letno zaporno kazen, ki naj bi ji sledilo pet let hišnega pripora; ker obstajajo resni pomisleki zaradi vse slabšega zdravstvenega stanja budističnega disidenta Thích Quảng Độja, ki je v hišnem priporu;

E.  ker so neodvisne politične stranke, sindikati in organizacije za človekove pravice v Vietnamu prepovedani, za javna zborovanja pa je treba pridobiti uradno dovoljenje; ker so nekateri miroljubni protestniki pod strogim nadzorom policije, vidnejši aktivisti so v hišnem priporu, drugi protesti pa so bili razgnani ali pa vnaprej prepovedani;

F.  ker imajo obsežni policijski ukrepi za preprečevanje in kaznovanje sodelovanja v protestih za posledico številne kršitve človekovih pravic, tudi mučenje in drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje in kaznovanje, ter kršitve pravice do miroljubnega zbiranja in svobode gibanja; ker so razmere v zaporih slabe in se z zaporniki kruto ravna, saj naj bi leta 2015 v policijskem priporu umrlo vsaj sedem oseb, obstajajo pa tudi sumi morebitnega policijskega mučenja ali drugih oblik slabega ravnanja;

G.  ker je Vietnam sicer sprejel 182 od 227 priporočil, ki jih je Svet OZN za človekove pravice predstavil v rednem pregledu junija 2014, vendar je zavrnil priporočila, kot so osvoboditev političnih zapornikov in oseb, ki so zadržane brez obtožbe ali sodbe, pravna reforma, da bi odpravili aretacije iz političnih razlogov, ustanovitev neodvisne nacionalne institucije za človekove pravice ter drugi ukrepi za spodbujanje javne udeležbe; ker pa je Vietnam mednarodnim skupinam zagovornikov človekovih pravic nedavno dovolil srečanje s predstavniki opozicije in vladnimi uradniki prvič po koncu vietnamske vojne;

H.  ker Vietnam vztraja pri uporabi nejasno zapisanih določb o „nacionalni varnosti“ v kazenskem zakoniku, kot so „protidržavna propaganda“, „prevratniško delovanje“ ali „zloraba demokratičnih svoboščin“, da bi obdolžil in utišal politične disidente, zagovornike človekovih pravic in tiste, ki so kritični do vlade;

I.  ker maja 2016 BBC-jev dopisnik Jonathan Head domnevno ni smel poročati o obisku predsednika ZDA Baracka Obame v Vietnamu in mu je bila brez uradnega razloga odvzeta akreditacija; ker je bila novinarska licenca nekdanjega glavnega urednika časopisa „Người Cao Tuổi“ Kim Quốc Hoe v začetku leta 2015 preklicana, pozneje pa je bil skladno s členom 258 kazenskega zakonika obtožen zlorabe demokratičnih svoboščin, potem ko je časopis razkril vrsto skorumpiranih javnih uradnikov;

J.  ker se Vietnam v svetovnem indeksu svobode tiska za leto 2016, ki ga objavlja organizacija Novinarji brez meja, uvršča na 175. mesto med 180 državami, saj tisk in radiodifuzijo nadzorujejo komunistična stranka, vojska in drugi vladni organi; ker odlok št. 72 iz leta 2013 dodatno omejuje govor na blogih in v družbenih medijih, odlok št. 174 iz leta 2014 pa nalaga stroge kazni uporabnikom družbenih medijev in interneta, ki izrazijo „protidržavno propagando“ ali „reakcionarne zamisli“;

K.  ker se svoboda veroizpovedi in prepričanja zatira in številne verske skupnosti trpijo zaradi krutega verskega preganjanja, med njimi tudi člani katoliške cerkve in drugih nepriznanih verstev, kot so Združena vietnamska budistična cerkev, več protestantskih cerkva ter člani etnično-verske manjšine (Montagnardi), kot je poročal posebni poročevalec OZN o svobodi veroizpovedi in prepričanja med svojim obiskom v Vietnamu;

L.  ker je Vietnam aprila 2016 sprejel zakon o dostopu do informacij in spremenjeni zakon o tisku, ki omejujeta svobodo izražanja in krepita cenzuro, ter uredbe, ki prepovedujejo proteste pred sodišči v času sojenj;

M.  ker je Vietnam na indeksu razlik med spoloma Svetovnega gospodarskega foruma zdrsnil z 42. mesta v letu 2007 na 83. mesto v letu 2015 in ker je Konvencija OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk kritizirala vietnamske oblasti, ker niso dojele koncepta dejanske enakosti spolov; ker v Vietnamu nasilje v družini, trgovina z ženskami in dekleti, prostitucija, AIDS ter kršitve spolnih in razmnoževalnih pravic kljub določenemu napredku ostajajo problem;

N.  ker je cilj sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju vzpostaviti sodobno in vzajemno koristno partnerstvo na široki osnovi, ki bo temeljilo na skupnih interesih in načelih, kot so enakost, vzajemno spoštovanje, pravna država in človekove pravice;

O.  ker EU izraža pohvalo Vietnamu za vztrajni napredek pri socialno-ekonomskih pravicah, hkrati pa tudi trajno zaskrbljenost zaradi razmer na področju političnih in državljanskih pravic; ker pa je EU med letnim dialogom o človekovih pravicah izpostavila vprašanje omejevanja svobode izražanja, svobode medijev in svobode združevanja;

P.  ker je EU največji izvozni trg za Vietnam; ker EU skupaj s svojimi državami članicami prispeva največ uradne razvojne pomoči tej državi in ker bo EU povečala proračun za to pomoč za 30 % na 400 milijonov EUR v obdobju 2014–2020;

1.  pozdravlja okrepljeno partnerstvo in dialog o človekovih pravicah med EU in Vietnamom; pozdravlja, da je Vietnam lani ratificiral Konvencijo OZN proti mučenju;

2.  poziva vietnamsko vlado, naj nemudoma preneha nadlegovati, ustrahovati in preganjati aktiviste na področju človekovih pravic, družbe in okolja; vztraja, naj vlada spoštuje njihovo pravico do mirnega protestiranja in izpusti neupravičeno pridržane osebe; poziva k takojšnji izpustitvi vseh aktivistov, ki so bili neupravičeno aretirani in so jih zaprli, kot so Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức in Thích Quảng Độ;

3.  je zelo zaskrbljen, ker se nad vietnamskimi protestniki, ki izražajo jezo zaradi množičnih poginov rib vzdolž vietnamske osrednje obale, izvaja vse več nasilja; poziva, naj se objavijo rezultati preiskav o tej okoljski katastrofi in naj krivci zanjo odgovarjajo; poziva vietnamsko vlado, naj spoštuje pravico do svobode združevanja v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi s področja človekovih pravic;

4.  obsoja obsodbe in hude kazni, izrečene novinarjem in blogerjem v Vietnamu, kot so Nguyễn Hữu Vinh in njegova sodelavka Nguyễn Thị Minh Thúy ter Đặng Xuân Diệuter, in poziva k njihovi izpustitvi;

5.  obžaluje stalne kršitve človekovih pravic v Vietnamu, vključno s političnim zastraševanjem, nadlegovanjem, napadi, samovoljnimi aretacijami, hudimi zapornimi kaznimi in nepravičnimi sodnimi postopki, katerih tarča so politični aktivisti, novinarji, blogerji, disidenti in zagovorniki človekovih pravic, dejavni tako v spletu kot zunaj njega, pri čemer ta država očitno krši svoje mednarodne zaveze glede človekovih pravic;

6.  je zaskrbljen, ker narodna skupščina razmišlja o sprejetju zakona o združevanju in zakona o prepričanju in veroizpovedi, ki sta nezdružljiva z mednarodnimi normami svobode združevanja in svobode veroizpovedi ali prepričanja;

7.  poziva Vietnam, naj še naprej krepi sodelovanje z mehanizmi človekovih pravic in izboljša skladnost z mehanizmi poročanja organom OZN za spremljanje pogodb; ponovno poziva k napredku na področju izvajanja priporočil iz splošnega rednega pregleda;

8.  ponovno poziva k pregledu nekaterih členov vietnamskega kazenskega zakonika, ki se uporabljajo za zatiranje svobode izražanja; meni, da je obžalovanja vredno, da med 18 000 zaporniki, pomiloščenimi 2. septembra 2015, ni nobenega političnega zapornika; obsoja pridržanje in razmere v zaporih v Vietnamu ter od vietnamskih oblasti zahteva, da zagotovijo neomejen dostop do pravnega svetovanja;

9.  poziva vietnamsko vlado, naj vzpostavi učinkovite mehanizme za zagotovitev odgovornosti svojih policijskih sil in varnostnih agencij, da bi odpravila zlorabljanje zapornikov in oseb v priporu;

10.  poziva oblasti, naj ustavijo versko preganjanje in spremenijo zakonodajo o statusu verskih skupnosti tako, da ponovno uvedejo pravni status za nepriznane vere; poziva Vietnam, naj umakne peti osnutek zakona o prepričanju in veroizpovedi, o katerem ravno sedaj razpravlja narodna skupščina, in naj pripravi nov osnutek, ki bo skladen z obveznostmi te države v skladu s členom 18 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah; poziva k izpustitvi verskih voditeljev, vključno s pastorjem Nguyễn Công Chínhom, Trần Thị Hồng in Ngô Hàomom;

11.  zahteva, naj se Vietnam bori proti diskriminaciji žensk z uvedbo zakonodaje proti tihotapljenju in sprejetjem dejanskih ukrepov za zmanjšanje nasilja v družini in kršitev reproduktivnih pravic;

12.  izraža pohvalo Vietnamu zaradi njegove vodilne vloge v Aziji na področju razvoja pravic lezbijk, gejev, biseksualnih, transseksualnih in interseksualnih oseb (LGBTI), zlasti z nedavno sprejetim zakonom o sklenitvi zakonske zveze in družini, ki dovoljuje istospolne poročne slovesnosti;

13.  poziva medvladno komisijo združenja ASEAN za človekove pravice, naj pregleda razmere glede človekovih pravic v Vietnamu, pri čemer naj nameni poseben poudarek svobodi izražanja, ter državi izreče priporočila;

14.  poziva vietnamsko vlado, naj izda stalno povabilo za vse posebne postopke OZN, zlasti za posebnega poročevalca o svobodi izražanja in posebnega poročevalca o položaju zagovornikov človekovih pravic;

15.  poziva EU, naj v okviru obsežnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju okrepi politični dialog o človekovih pravicah z Vietnamom;

16.  poziva delegacijo EU, naj uporabi vsa razpoložljiva orodja in instrumente, da bi vietnamsko vlado spremljala pri teh korakih ter podprla in zaščitila zagovornike človekovih pravic; poudarja, da je dialog o človekovih pravicah med EU in vietnamskimi oblastmi pomemben, zlasti če mu sledijo dejanski ukrepi; poudarja, da bi moral biti ta dialog učinkovit in usmerjen k rezultatom;

17.  priznava prizadevanja vietnamske vlade za okrepitev odnosov med EU in združenjem ASEAN ter njeno podporo članstvu EU v vzhodnoazijskem vrhu;

18.  izraža pohvalo Vietnamu, ker je dosegel precejšnje število razvojnih ciljev tisočletja, in poziva Komisijo in podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj še naprej podpirata vietnamske oblasti ter nevladne organizacije in organizacije civilne družbe v tej državi v okviru razvojne agende po letu 2015;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vietnamski vladi in narodni skupščini, vladam in parlamentom držav članic združenja ASEAN, visokemu komisarju Združenih narodov za človekove pravice in generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov