Postup : 2016/2754(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0755/2016

Předložené texty :

RC-B8-0755/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/06/2016 - 4.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0275

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 376kWORD 100k
8.6.2016
PE596.921v01-00}
PE582.770v01-00}
PE582.772v01-00}
PE582.774v01-00}
PE582.778v01-00}
PE582.781v01-00}
PE582.782v01-00} RC1
 
B8-0755/2016}
B8-0758/2016}
B8-0760/2016}
B8-0762/2016}
B8-0766/2016}
B8-0769/2016}
B8-0770/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8-0755/2016)

EFDD (B8-0758/2016)

ECR (B8-0760/2016)

S&D (B8-0762/2016)

PPE (B8-0766/2016)

GUE/NGL (B8-0769/2016)

ALDE (B8-0770/2016)


o Tádžikistánu: situace vězňů svědomí (2016/2754(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés, David McAllister za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli za skupinu S&D
Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke za skupinu ECR
Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Ulrike Müller za skupinu ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL
Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Tádžikistánu: situace vězňů svědomí (2016/2754(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 7, 8 a 9 Všeobecné deklarace lidských práv,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2009 o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé(1),

–  s ohledem na své usnesení o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii ze dne 15. prosince 2011(2),

–  s ohledem závěry Rady ze dne 22. června 2015 o strategii EU pro Střední Asii,

–  s ohledem na své usnesení o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii a její revizi ze dne 13. dubna 2016(3),

–  s ohledem na prohlášení o trestním stíhání Islámské strany obrody Tádžikistánu v Tádžikistánu ze dne 18. února 2016, které EU vydala na zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,

–  s ohledem na závěry z návštěvy zvláštního zpravodaje EU pro Střední Asii v Tádžikistánu ze dne 18. září 2015,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 3. června 2016 o rozhodnutí Nejvyššího soudu Tádžikistánu, kterým byli místopředsedové Islámské strany obrody odsouzeni k doživotnímu trestu odnětí svobody;

–  s ohledem na předběžné vyjádření zvláštního zpravodaje OSN pro právo na svobodu názoru a projevu ze dne 9. března 2016, které učinil v závěru své návštěvy Tádžikistánu,

–  s ohledem na doporučení vydaná dne 6. května 2016 v rámci všeobecného pravidelného přezkumu ohledně Tádžikistánu na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na každoročně probíhající dialog mezi EU a Tádžikistánem, který se týká oblasti lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který zaručuje svobodu projevu, svobodu shromažďování, právo na respektování osobního, soukromého a rodinného života jednotlivců a právo na rovnost a zakazuje při uplatňování těchto práv diskriminaci,

–  s ohledem na regionální konferenci o prevenci mučení, která proběhla ve dnech 27. až 29. května 2014, a na regionální konferenci o úloze společnosti při prevenci mučení, která se konala ve dnech 31. května až 2. června 2016,

–  s ohledem na akční plán Tádžikistánu ze srpna 2013 týkající se uplatňování doporučení, která vydal Výbor OSN proti mučení,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 17. září 2009 udělil Evropský parlament svůj souhlas s Dohodou o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Republikou Tádžikistán; vzhledem k tomu, že tato dohoda byla podepsána v roce 2004 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2010; zejména vzhledem k tomu, že se v článku 2 této dohody uvádí, že „dodržování demokratických zásad a základních a lidských práv [...] je základem vnitřní a vnější politiky smluvních stran a představuje základní prvek této dohody“;

B.  vzhledem k tomu, že od roku 1992 se spolupráce mezi EU a Tádžikistánem rozšířila na velké množství oblastí, mj. na oblast lidských práv a demokracie, která tvoří samotný základ jakéhokoli partnerství;

C.  vzhledem k tomu, že EU má zásadní zájem na rozšíření politické, hospodářské a bezpečnostní spolupráce a spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje a míru s regionem Střední Asie na základě pevných a otevřených vztahů mezi EU a Tádžikistánem, které by se zakládaly na právním státu, demokracii a lidských právech;

D.  vzhledem k tomu, že známý podnikatel a kritik vlády Abúbakr Azízchodžájev je od února 2016 zadržován na základě svých kritických vyjádření ohledně korupčních obchodních praktik; vzhledem k tomu, že byl na základě článku 189 Trestního zákoníku Tádžikistánu obviněn z „podněcování národnostní, rasistické, regionální nebo náboženské nenávisti“;

E.  vzhledem k tomu, že členové tádžické politické opozice se stávají cílem systematického pronásledování; vzhledem k tomu, že v září 2015 byla poté, co byla spojována s nezdařeným převratem, který počátkem září provedl generál Abdulchalím Nazarzoda, jenž byl zabit společně se svými 37 stoupenci, zakázána Islámská strana obrody Tádžikistánu; vzhledem k tomu, že státní orgány už zatkly přibližně 200 členů této strany;

F.  vzhledem k tomu, že v únoru 2016 Nejvyšší soud zahájil soudní řízení s 13 členy politické rady této strany a se čtyřmi dalšími osobami spojovanými se stranou, kteří byli obviněni z „extremistických“ trestných činů, protože byli údajně zapleteni do útoků ze září 2015; vzhledem k zatčení členů uvedené strany, které čeká trestní stíhání, aniž by jim bylo zaručeno spravedlivé soudní řízení; vzhledem k tomu, že podnikatel a známý člen opozice Zajd Saídov byl v rámci stíhání spojeného s tím, že v listopadu 2013 kandidoval v prezidentských volbách, odsouzen k 29 letům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že Umaralí Kuvatov by v březnu 2015 zabit v Istanbulu a další aktivista Maksúd Ibragímov byl v Rusku předtím, než byl vrácen do Tádžikistánu a v červenci 2015 odsouzen k 17 letům odnětí svobody, pobodán a unesen;

G.  vzhledem k tomu, že dne 2. června 2016 Nejvyšší soud v Dušanbe odsoudil Mehmadalího Hajita a Saídumara Hussajního, místopředsedy zakázané Islámské strany obrody Tádžikistánu, k doživotnímu trestu odnětí svobody na základě obvinění, že stáli za pokusem o převrat v roce 2015; vzhledem k tomu, že k trestu odnětí svobody bylo odsouzeno dalších 11 členů této strany; vzhledem k tomu, že příbuzní předsedy Islámské strany obrody Tádžikistánu Muhiddína Kabírího byli uvězněni za to, že nenahlásili blíže neurčený trestný čin; vzhledem k tomu, že soudní řízení nebylo transparentní a bylo v rozporu s právem obviněného na spravedlivý soudní proces;

H.  vzhledem k tomu, že několika právníkům, kteří se přihlásili, že budou působit jako obhájci obviněných osob z Islámské strany obrody Tádžikistánu, bylo vyhrožováno smrtí a že byli zatčeni, zadrženi a uvězněni; vzhledem k tomu, že Buzurgmehr Jorov, Nodíra Dodanajova, Nuriddín Mahkamov, Šuchrat Kudratov a Firúz a Dáler Tarabovi upozornili na vážné nedostatky, pokud jde o dodržování mezinárodních norem týkajících se nezávislosti soudců, neveřejných soudních jednání a omezeného přístupu k právnímu zastoupení; vzhledem k tomu, že zadrženo, pronásledováno a zastrašováno bylo i několik dalších novinářů; vzhledem k tomu, že v souladu s ústavou Tádžikistánu je nutné uznávat svobodu projevu, přístup ke sdělovacím prostředkům a politický a ideologický pluralismus, a to i v oblasti náboženství;

I.  vzhledem k tomu, že Zákon o advokacii z roku 2015 požaduje novou registraci všech advokátů působících jako obhájci a zavedl celou řadu omezení, pokud jde o to, kdo může vykonávat povolání právníka, a vede tak k možnému zasahování do nezávislosti činnosti právníků;

J.  vzhledem k tomu, že novela Zákona o veřejných sdruženích, která vstoupila v platnost v roce 2015, brání činnosti občanské společnosti tím, že požaduje zveřejnění finančních zdrojů nevládních organizací;

K.  vzhledem k tomu, že delegace Evropského parlamentu vyslaná do Tádžikistánu ke sledování parlamentních voleb upozornila ve svém sdělení ze dne 2. března 2015 na vážné nedostatky;

L.  vzhledem k tomu, že tisk, internetové stránky, sociální média a poskytovatelé Internetu pracují v Tádžikistánu v restriktivním prostředí, v němž je rozšířena autocenzura; vzhledem k tomu, že vláda používá restriktivní právní a správní předpisy týkající se sdělovacích prostředků k tomu, aby omezila nezávislé zpravodajství, a často blokuje internetová média a sociální sítě;

M.  vzhledem k tomu, že v únoru 2015 zvláštní zpravodaj OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské nebo ponižující zacházení nebo trestání upozornil ve zprávě vypracované v návaznosti na svou pracovní cestu do Tádžikistánu, která se konala v únoru 2014, na přetrvávající mučení, špatné zacházení a beztrestnost pachatelů;

N.  vzhledem k tomu, že umístění Tádžikistánu na stupnici podle indexu korupce je stále znepokojivě vysoké;

O.  vzhledem k tomu, že Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva je důležitým finančním nástrojem zaměřeným na podporu právního státu, řádné státní správy a lidských práv v této zemi a příslušném regionu;

P.  vzhledem k tomu, že dne 22. května 2016 se v Tádžikistánu konalo referendum o změně ústavy, která by úřadujícímu prezidentovi Emomalímu Rahmonovi umožnila ucházet se o úřad prezidenta neomezený počet funkčních období;

1.  vyzývá k propuštění osob, které byly uvězněny na základě politicky motivovaných obvinění, včetně Abúbakra Azízchodžajeva, Zajda Saídova, Maksúda Ibragímova, místopředsedů Islámské strany obrody Tádžikistánu Mahmadalího Hajita a Saídumara Hussajního a 11 dalších členů této strany;

2.  naléhavě vyzývá tádžické orgány, aby anulovaly rozsudek nad advokáty a právníky, včetně Buzurgmehra Jorova, Nodiry Dodajanové, Nuriddína Mahkamova, Šuchrata Kudratova a Firúze a Dálera Tabarovových, a aby je propustily;

3.  zdůrazňuje význam vztahů mezi EU a Tádžikistánem a prohloubení spolupráce ve všech oblastech; poukazuje na zájem EU o udržování trvalých vztahů s Tádžikistánem, pokud jde o politickou a hospodářskou spolupráci; zdůrazňuje, že politické a hospodářské vztahy s EU se pevně pojí se sdílením určitých hodnot, totiž s dodržování lidských práv a základních svobod, jak je uvedeno v dohodě o partnerství a spolupráci;

4.  je hluboce znepokojen stále častějším zadržováním a zatýkáním právníků z oblasti lidských práv, členů politické opozice a jejich rodinných příslušníků, omezováním svobody sdělovacích prostředků, Internetu a mobilních komunikačních prostředků a omezováním náboženského projevu;

5.  naléhavě vyzývá orgány Tádžikistánu, aby obhájcům a politickým činitelům zajistily spravedlivý transparentní soudní proces přístupný veřejnosti, poskytly jim v souladu s mezinárodními závazky Tádžikistánu skutečnou ochranu a procesní záruky a aby mezinárodním organizacím povolily znovu vyšetřit všechny údajné případy porušování lidských práv a omezování důstojnosti; vyzývá k tomu, aby byl všem vězněným a zadržovaným osobám zajištěn přístup k nezávislým právním službám a právo pravidelně se setkávat se svými rodinnými příslušníky; připomíná, že v případě každého rozsudku je nutné předložit jasné důkazy, které by odůvodňovaly vznesení obvinění ze spáchání trestného činu vůči obviněnému;

6.  vyzývá Tádžickou vládu, aby opozičním skupinám umožnila v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a s ústavou Tádžikistánu svobodnou činnost, v rámci níž by mohly využívat svobody shromažďování, sdružování, projevu a náboženství;

7.  zdůrazňuje, že legitimní boj proti terorismu a násilnému extremismu by se neměl využívat jako záminka k potlačování činnosti opozice a s cílem bránit svobodě projevu nebo omezovat svobodu soudnictví; připomíná, že je nutné zaručit základní svobody všech tádžických občanů a dodržovat právní stát;

8.  vyzývá tádžický parlament, aby při posuzování navrhované novely Zákona o sdělovacích prostředcích, pokud jde o licence pro média, přihlédl k názorům nezávislých sdělovacích prostředků a občanské společnosti; vyzývá tádžické orgány, aby přestaly blokovat internetové stránky;

9.  vyzývá tádžické orgány, aby dodržovaly mezinárodní právní předpisy, zejména pokud jde o Zákon o veřejných sdruženích a Zákon o advokátní komoře a výkonu povolání právníka; vyzývá tádžické orgány, aby zajistily, aby své povolání mohli svobodně vykonávat všichni právníci, včetně těch, kteří obhajují ochránce lidských práv, členy Islámské strany obrody Tádžikistánu, oběti mučení a klienty obviněné z extremismu, aniž by se museli obávat vyhrožování nebo pronásledování;

10.  vítá celou řadu pozitivních kroků tádžické vlády, jako je dekriminalizace pomluvy a urážky v roce 2012, a vyzývá k řádnému uplatňování Trestního zákoníku Tádžikistánu; vítá podepsání právních předpisů, kterými se novelizuje Trestní řád a Zákon o postupu a podmínkách při zadržování podezřelých, obviněných a obžalovaných, a vyzývá tádžické orgány, aby zajistily neodkladné uplatňování těchto legislativních ustanovení;

11.  vítá každoroční dialog mezi EU a Tádžikistánem o oblasti lidských práv, který by se měl také zabývat obsahem tohoto usnesení; zdůrazňuje význam účinného dialogu o lidských právech mezi EU a tádžickými orgány, který by se snažil o dosažení určitých výsledků a jenž je nástrojem k uvolnění politické situace v zemi a k zahájení rozsáhlých reforem;

12.  vyzývá EU, a zejména Evropskou službu pro vnější činnost, aby v souvislosti s nadcházejícími parlamentními volbami v roce 2020 pozorně sledovala dodržování právního státu v Tádžikistánu, zejména práva na sdružování a práva na utváření politických stran, a aby tádžické orgány v případě nutnosti upozorňovala na problémy, nabídla jim pomoc a pravidelně o situaci informovala Parlament; vyzývá delegaci EU v Dušanbe, aby i nadále hrála aktivní úlohu;

13.  vybízí tádžické orgány, aby zajistily vhodná opatření v návaznosti na doporučení učiněná v rámci všeobecného pravidelného přezkumu a aby tato doporučení uplatňovaly;

14.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad rozšířeným používáním mučení a naléhavě vyzývá tádžickou vládu, aby realizovala akční plán ze srpna 2013 s cílem uplatnit doporučení vydaná Výborem OSN proti mučení;

15.  bere na vědomí závěry pozorovací mise, kterou vyslal Úřad pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ke sledování parlamentních voleb konaných dne 1. března 2015 v Tádžikistánu a která konstatovala, že tyto volby „proběhly v omezeném politickém prostoru a že všem kandidátům nebyly poskytnuty rovné podmínky“, a vyzývá tádžické orgány, aby se bez otálení začaly zabývat všemi doporučeními, která jsou uvedena v těchto závěrech;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, zvláštnímu zástupci EU pro Střední Asii, vládám a parlamentům členských států, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Radě OSN pro lidská práva, vládě Tádžikistánu a prezidentovi Tádžikistánu Emomalímu Rahmonovi.

(1)

Úř. věst. C 224 E, 19.8.2010, s. 12.

(2)

Úř. věst. C 168 E, 14.6.2013, s. 91.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0121.

Právní upozornění - Ochrana soukromí