Menetlus : 2016/2754(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0755/2016

Esitatud tekstid :

RC-B8-0755/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/06/2016 - 4.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0275

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 292kWORD 96k
8.6.2016
PE596.921v01-00}
PE582.770v01-00}
PE582.772v01-00}
PE582.774v01-00}
PE582.778v01-00}
PE582.781v01-00}
PE582.782v01-00} RC1
 
B8-0755/2016}
B8-0758/2016}
B8-0760/2016}
B8-0762/2016}
B8-0766/2016}
B8-0769/2016}
B8-0770/2016} RC1

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

Verts/ALE (B8-0755/2016)

EFDD (B8-0758/2016)

ECR (B8-0760/2016)

S&D (B8-0762/2016)

PPE (B8-0766/2016)

GUE/NGL (B8-0769/2016)

ALDE (B8-0770/2016)


Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta (2016/2754(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés, David McAllister fraktsiooni PPE nimel
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel
Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel
Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel
Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel
Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta (2016/2754(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artikleid 7, 8 ja 9,

–  võttes arvesse oma 17. septembri 2009. aasta resolutsiooni partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel(1),

–  võttes arvesse oma 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasiat käsitleva strateegia rakendamise kohta(2),

–  võttes arvesse nõukogu 22. juuni 2015. aasta järeldusi ELi Kesk-Aasia strateegia kohta,

–  võttes arvesse oma 13. aprilli 2016. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamise ja läbivaatamise kohta(3),

–  võttes arvesse ELi 18. veebruari 2016. aasta avaldust Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile Tadžikistani Islami Taassünni Partei (IRPT) suhtes algatatud kriminaalmenetluse kohta,

–  võttes arvesse Kesk-Aasiasse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja Tadžikistani visiidi 18. septembri 2015. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 3. juuni 2016. aasta avaldust Tadžikistani ülemkohtu otsuse kohta mõista Islami Taassünni Partei aseesimeestele eluaegne vanglakaristus,

–  võttes arvesse ÜRO eriraportööri Tadžikistani visiidi lõpus 9. märtsil 2016. aastal esitatud esialgseid tähelepanekuid arvamus- ja sõnavabaduse õiguse kohta,

–  võttes arvesse 6. mail 2016 toimunud ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärgul esitatud inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise soovitusi Tadžikistani kohta,

–  võttes arvesse ELi ja Tadžikistani iga-aastast inimõigustealast dialoogi,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega tagatakse sõna- ja kogunemisvabadus, üksikisiku õigus isikliku, era- ja pereelu puutumatusele ja õigus võrdsele kohtlemisele ning keelatakse nende õiguste ja vabaduste kasutajate diskrimineerimine,

–  võttes arvesse 27.–29. mail 2014 toimunud piinamise tõkestamise teemalist piirkondlikku konverentsi ning 31. maist – 2. juunini 2016 toimunud piirkondlikku konverentsi, millel käsitleti ühiskonna rolli piinamise tõkestamisel,

–  võttes arvesse Tadžikistani 2013. aasta augusti tegevuskava piinamisvastase komitee soovituste rakendamiseks,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 17. septembril 2009 andis Euroopa Parlament oma nõusoleku partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimiseks Euroopa ühenduste ja Tadžikistani Vabariigi vahel; arvestades, et partnerlus- ja koostööleping allkirjastati 2004. aastal ja jõustus 1. jaanuaril 2010; arvestades, et eelkõige selle artiklis 2 on sätestatud, et „[d]emokraatlike põhimõtete ning põhi- ja inimõiguste austamine [...] on lepinguosaliste sise- ja välispoliitika alus ning moodustab käesoleva lepingu olulise osa“;

B.  arvestades, et pärast 1992. aastat on ELi ja Tadžikistani koostöö laienenud väga mitmetesse valdkondadesse, sealhulgas inimõiguste ja demokraatia valdkonda, mis on kõigi partnerluste alus;

C.  arvestades, et ELil on oluline huvi tugevdada poliitilist, majanduslikku ja julgeolekualast ning säästva arengu ja rahu teemalist koostööd Kesk-Aasia piirkonnaga tugeva ja avatud ELi ja Tadžikistani vahelise suhte abil, mis põhineb õigusriigi põhimõtetel, demokraatial ja inimõigustel;

D.  arvestades, et tuntud ärimeest ja valitsuse kriitikut Abubakr Azizkhodžajevit peetakse alates 2016. aasta veebruarist kinni pärast seda, kui ta kritiseeris korruptiivseid äritavasid; arvestades, et teda süüdistatakse Tadžikistani kriminaalseadustiku artikli 189 alusel rahvusliku, rassilise, piirkondliku või usulise viha õhutamises;

E.  arvestades, et Tadžikistani poliitilise opositsiooni liikmeid on süstemaatiliselt rünnatud; arvestades, et 2015. aasta septembris keelustati Tadžikistani Islami Taassünni Partei (IRPT), kuna seda seostati varem samal kuul aset leidnud riigipöördekatsega, mida juhtis kindral Abduhalim Nazarzoda, kes tapeti koos oma 37 toetajaga; arvestades, et ametivõimud on juba vahistanud umbes 200 IRPT liiget;

F.  arvestades, et 2016. aasta veebruaris hakkas ülemkohus menetlema 13 IRPT poliitikanõukogu liikme ning veel nelja selle parteiga seotud üksikisiku juhtumit, kellele oli esitatud süüdistus äärmusluses nende väidetava osaluse tõttu 2015. aasta septembri rünnakutes; arvestades, et paljud IRPT liikmed on vahistatud ja seisavad silmitsi kriminaalmenetlusega, ilma et neile oleks tagatud õiglane kohtumenetlus; arvestades, et ärimehele ja tuntud opositsioonitegelasele Zaid Saidovile mõisteti 29 aasta pikkune vanglakaristus kohtumenetluse käigus, mis oli seotud tema kandideerimisega 2013. aasta presidendivalimistel; arvestades, et 2015. aasta märtsis tapeti Istanbulis Umarali Kuvatov ning teist aktivisti Maksud Ibragimovit pussitati ja ta rööviti Venemaal ning saadeti pärast seda tagasi Tadžikistani, kus ta mõisteti 2015. aasta juulis 17 aastaks vangi;

G.  arvestades, et 2. juunil 2016 mõistis Dušanbe ülemkohus keelustatud IRPT aseesimeestele Mahmadali Hayitile ja Saidumar Hussainile eluaegse vanglakaristuse, süüdistades neid 2015. aasta riigipöördekatse korraldamises; arvestades, et veel 11 IRPT liikmele mõisteti vanglakaristus; arvestades, et IRPT juhi Muhiddin Kabiri kolm sugulast on vangistatud selle eest, et nad ei andnud teada täpsustamata kuriteost; arvestades, et kohtumenetlus ei olnud läbipaistev ja sellega rikuti süüdistatavate õigust õiglasele kohtumenetlusele;

H.  arvestades, et mitu juristi, kes taotlesid IRPT süüdistavate kaitsjaks hakkamist, on saanud tapmisähvardusi ning neid on vahistatud, kinni peetud ja vangistatud; arvestades, et Buzurgmehr Yorovi, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamovi, Šuhrat Kudratovi ning Firuz ja Daler Tabarovi vahistamine on põhjustanud tõsist muret seoses juristide sõltumatuse, kinniste kohtuprotsesside ja seadusliku esindamise piiramisega seotud rahvusvaheliste standardite järgimisega; arvestades, et mitmeid ajakirjanikke on kinni peetud, ahistatud ja hirmutatud; arvestades, et sõnavabadust, juurdepääsu meediale ning poliitilist ja ideoloogilist pluralismi, sealhulgas usu valdkonnas, tuleb tunnustada kooskõlas Tadžikistani põhiseadusega;

I.  arvestades, et 2015. aasta advokatuuri seadusega nõuti kogu kaitseadvokaatide ühenduse täielikku uuesti sertifitseerimist ning kehtestati mitmesugused piirangud juristina tegutsemisele, mistõttu võib see seadus kahjustada juristide kutsetöö sõltumatust;

J.  arvestades, et hiljuti tehtud muudatused 2015. aastal kehtima hakanud avalikke ühendusi käsitlevas seaduses takistavad kodanikuühiskonna toimimist, sundides vabaühendused oma rahastamisallikaid avalikustama;

K.  arvestades, et Euroopa Parlamendi valimisvaatlusdelegatsiooni avalduses 2. märtsil 2015. aastal Tadžikistanis toimunud parlamendivalimiste kohta juhiti tähelepanu märkimisväärsetele puudujääkidele;

L.  arvestades, et Tadžikistani ajakirjandus, veebisaidid, sotsiaalmeedia ja internetiteenuste osutajad tegutsevad piiravas keskkonnas, kus enesetsensuur on laialdaselt levinud; arvestades, et valitsus kasutab ajakirjandust piiravaid õigusnorme, et ohjata sõltumatut uudiste edastamist ning blokeerib sageli internetiväljaandeid ja sotsiaalmeedia võrgustikke;

M.  arvestades, et 2015. aasta veebruaris väljendas piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise ÜRO eriraportöör oma 2014. aasta veebruaris toimunud Tadžikistani lähetuse järelmeetmete aruandes muret jätkuva piinamise, väärkohtlemise ja karistamatuse pärast;

N.  arvestades, et Tadžikistan paikneb korruptsiooni tajumise indeksi pingereas endiselt murettekitavalt madalal kohal;

O.  arvestades, et demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend (EIDHR) on oluline rahastamisvahend, mille eesmärk on toetada riigis ja kogu piirkonnas õigusriigi põhimõtet, head valitsemistava ja inimõigusi;

P.  arvestades, et 22. mail 2016 korraldati Tadžikistanis rahvahääletus põhiseaduse muudatuste üle, mis võimaldaksid praegusel presidendil Emomali Rahmonil piiramatu arv kordi oma kandidatuuri uuesti üles seada;

1.  nõuab, et vabastataks kõik poliitilistel põhjustel vahistatud isikud, sealhulgas Abubakr Azizhodžajev, Zaid Saidov, Maksud Ibragimov, IRPT esimehe asetäitjad Mahmadali Hayit ja Saidumar Hussaini ning veel 11 IRPT liiget;

2.  nõuab tungivalt, et Tadžikistani ametivõimud tühistaksid õiguslikele esindajatele ja advokaatidele mõistetud kohtulikud karistused ja vabastaksid need isikud, sealhulgas Buzurgmehr Jorovi, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamovi, Šuhrat Kudratovi ning Firuz ja Daler Tabarovi;

3.  rõhutab ELi ja Tadžikistani vaheliste sidemete ja igakülgse koostöö tugevdamise tähtsust; rõhutab ELi huvi püsivate suhete vastu Tadžikistaniga poliitilise ja majandusliku koostöö vallas; rõhutab, et poliitilised ja majandussuhted ELiga on tihedalt seotud ühiste väärtustega partnerlus- ja koostöölepingus sätestatud inimõiguste ja põhivabaduste tunnustamise osas;

4.  on sügavalt mures inimõiguste küsimustega tegelevate juristide, poliitilise opositsiooni liikmete ja nende sugulaste vahistamiste ja kinnipidamiste sagenemise ning meediavabaduse, internetiühenduse ja mobiilside ning usulise väljendusvabaduse piiramise pärast;

5.  nõuab tungivalt, et Tadžikistani ametivõimud tagaksid poliitikategelastele ja kaebealuste kaitsjatele õiglased, avalikud ja läbipaistvad kohtumenetlused ja Tadžikistani rahvusvahelistest kohustustest tulenevad olulised kaitse- ja menetluslikud tagatised, ning lubaksid rahvusvahelistel organisatsioonidel uuesti uurida kõiki teatatud inimõiguste ja inimväärikuse rikkumise juhtumeid; nõuab kõigile vahistatud ja vangistatud isikutele juurdepääsu sõltumatutele õigusteenustele koos õigusega kohtuda korrapäraselt oma perekonnaliikmetega; tuletab meelde, et kõigi langetatud kohtuotsuste puhul tuleb esitada selged tõendid kaebealustele esitatud kuriteosüüdistuste põhjendamiseks;

6.  kutsub Tadžikistani valitsust üles lubama opositsioonirühmitustel vabalt tegutseda ning kasutada kogunemis-, ühinemis-, sõna- ja usuvabadust kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste alaste normide ja Tadžikistani põhiseadusega;

7.  rõhutab, et õiguspärast võitlust terrorismi ja ei vägivaldse äärmusluse vastu ei tohiks kasutada ettekäändena opositsiooni tegevuse mahasurumiseks, sõnavabaduse piiramiseks või kohtusüsteemi sõltumatuse kahjustamiseks; tuletab meelde vajadust tagada kõigi Tadžikistani kodanike põhiõigused ja järgida õigusriigi põhimõtteid;

8.  palub Tadžikistani parlamendil ringhäälingulubasid puudutavaid meediaseaduse muudatusettepanekuid kaaludes arvestada sõltumatute meediakanalite ja kodanikuühiskonna seisukohtadega; palub Tadžikistani ametivõimudel lõpetada uudistesaitide blokeerimine;

9.  kutsub Tadžikistani ametivõime üles järgima rahvusvahelist õigust, eriti seoses avalik-õiguslike ühenduste seaduse ning advokatuuri ja õigusteenuste seadusega; palub Tadžikistani valitsusel tagada, et kõik juristid, ka need, kes kaitsevad inimõiguslasi, IRPT liikmeid, piinamise ohvreid ja äärmusluses süüdistatavaid isikuid, saaksid teha oma tööd vabalt ja ähvardusi või ahistamist kartmata;

10.  on rahul Tadžikistani valitsuse mitmete selliste kiiduväärsete sammudega nagu 2012. aastal toimunud laimu ja solvangute dekriminaliseerimine, ning nõuab riigi kriminaalseadustiku nõuetekohast rakendamist; tunneb heameelt õigusaktide vastuvõtmisest, millega muudetakse kriminaalmenetluse seadustikku ning kinnipidamismenetluste ja kahtlusaluste, süüdistatavate ja kaebealuste suhtes kehtivate tingimuste seadust, ning palub Tadžikistani ametivõimudel tagada nende õigusnormide viivitamatu rakendamine;

11.  tunneb heameelt iga-aastasest ELi-Tadžikistani inimõiguste alasest dialoogist, mille käigus tuleks käsitleda ka käesoleva resolutsiooni sisu; toonitab, kui oluline on ELi ja Tadžikistani ametivõimude vaheline mõjus ja tulemustele suunatud inimõiguste alane dialoog, kuna see aitab vähendada riigis poliitilisi pingeid ja käivitada põhjalikke reforme;

12.  nõuab, et EL ja eelkõige Euroopa välisteenistus jälgiks hoolikalt õigusriigi põhimõtete ning eriti ühinemisvabaduse ja erakondade asutamise vabaduse rakendamist Tadžikistanis seoses 2020. aastal toimuvate parlamendivalimistega, juhiks vajaduse korral Tadžikistani ametivõimude tähelepanu probleemidele, pakuks oma abi ja annaks korrapäraselt aru Euroopa Parlamendile; palub ELi esindusel Dušanbes ka edaspidi aktiivselt tegutseda;

13.  soovitab Tadžikistani ametivõimudel tagada üldise korrapärase läbivaatamise soovituste rakendamine ja soovituste järelmeetmete nõuetekohane elluviimine;

14.  väljendab sügavat muret piinamise laialdase kasutamise pärast ning nõuab, et Tadžikistani valitsus viiks ellu oma 2013. aasta augusti tegevuskava piinamisvastase komitee soovituste rakendamiseks;

15.  võtab teadmiseks Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo 1. märtsil 2015. aastal toimunud Tadžikistani parlamendivalimiste vaatlemise missiooni järeldused, mille kohaselt nimetatud valimised toimusid piirangutest mõjutatud poliitilises ruumis ega taganud kandidaatidele võrdseid konkurentsitingimusi, ning palub Tadžikistani ametivõimudel õigeaegselt nimetatud soovituste põhjal meetmeid võtta;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, nõukogule, komisjonile, ELi inimõiguste eriesindajale, ELi Kesk-Aasia eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Tadžikistani valitsusele ja Tadžikistani presidendile Emomali Rahmonile.

 

(1)

ELT C 224 E, 19.8.2010, lk 12.

(2)

ELT C 168 E, 14.6.2013, lk 91.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0121.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika