Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0755/2016Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0755/2016

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Tadžikistanu: situacija u vezi sa zatvorenicima savjesti

8.6.2016 - (2016/2754(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:
Verts/ALE (B8-0755/2016)
EFDD (B8-0758/2016)
ECR (B8-0760/2016)
S&D (B8-0762/2016)
PPE (B8-0766/2016)
GUE/NGL (B8-0769/2016)
ALDE (B8-0770/2016)

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés, David McAllister u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli u ime Kluba zastupnika S&D-a
Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a
Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Ulrike Müller u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2016/2754(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0755/2016
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0755/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o Tadžikistanu: situacija u vezi sa zatvorenicima savjesti

(2016/2754(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 7., 8. i 9. Opće deklaracije o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. rujna 2009. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Tadžikistana s druge strane[1],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2011. o provedbi strategije EU-a za središnju Aziju[2],

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o strategiji EU-a za središnju Aziju od 22. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. travnja 2016. o provedbi i preispitivanju strategije EU-a za središnju Aziju[3],

–  uzimajući u obzir izjavu EU-a od 18. veljače 2016. upućenu Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) o kaznenom postupku pokrenutom u Tadžikistanu protiv Stranke islamskog preporoda Tadžikistana;

–  uzimajući u obzir zaključke donesene nakon posjeta posebnog predstavnika EU-a za središnju Aziju Tadžikistanu održanog 18. rujna 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 3. lipnja 2016. o doživotnoj kazni zatvora koju je tadžikistanski Vrhovni sud izrekao potpredsjednicima Stranke islamskog preporoda,

–  uzimajući u obzir preliminarna opažanja koja je 9. ožujka 2016. na kraju svojeg posjeta Tadžikistanu iznio posebni izvjestitelj UN-a za pravo na slobodu mišljenja i izražavanja,

–  uzimajući u obzir preporuke iz univerzalnog periodičnog pregleda upućene Tadžikistanu na 25. sjednici Vijeća UN-a za ljudska prava 6. svibnja 2016.,

–  uzimajući u obzir godišnje dijaloge o ljudskim pravima koji se vode između EU-a i Tadžikistana,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. kojim se jamči sloboda izražavanja, sloboda okupljanja, pravo pojedinaca na poštovanje njihova osobnog, privatnog i obiteljskog života i pravo na jednakost te zabranjuje diskriminacija u ostvarivanju tih prava,

–  uzimajući u obzir Regionalnu konferenciju o sprječavanju mučenja održanu od 27. do 29. svibnja 2014. i Regionalnu konferenciju o ulozi društva u sprječavanju mučenja održanu od 31. svibnja do 2. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir tadžikistanski akcijski plan za provedbu preporuka koje je u kolovozu 2013. izdao Odbor za borbu protiv mučenja,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Europski parlament 17. rujna 2009. dao pristanak za Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske zajednice i Republike Tadžikistana; budući da je Sporazum o partnerstvu i suradnji potpisan 2004. godine i da je stupio na snagu 1. siječnja 2010.; budući da ponajprije u članku 2. Sporazuma stoji da je poštovanje demokratskih načela i temeljnih i ljudskih prava temelj unutarnjih i vanjskih politika stranaka Sporazuma i da predstavlja glavni element tog Sporazuma;

B.  budući da se suradnja između EU-a i Tadžikistana od 1992. proširila na cijeli niz područja, kao što su ljudska prava i demokracija, koja su sâm temelj svakog partnerstva;

C.  budući da je za EU veoma važno poboljšanje političke, gospodarske i sigurnosne suradnje kao i održivog razvoja i mirovne suradnje s područjem središnje Azije uspostavom snažnih i otvorenih odnosa između EU-a i Kazahstana zasnovanih na vladavini prava, demokraciji i ljudskim pravima;

D.  budući da se poznati poduzetnik i kritičar vlade Abubakr Azizhodžaev nalazi u pritvoru od veljače 2016. nakon što se kritički osvrnuo na koruptivne poslovne radnje; budući da je optužen za poticanje na nacionalnu, rasnu, regionalnu ili vjersku mržnju prema čl. 189. tadžikistanskog Kaznenog zakona;

E.  budući da se članove političke oporbe u Tadžikistanu sustavno napada; budući da je u rujnu 2015. zabranjena Stranka islamskog preporoda Tadžikistana nakon što je uspostavljena povezanost te stranke s neuspjelim državnim udarom na početku tog mjeseca pod vodstvom generala Abduhalima Nazarzoda koji je ubijen zajedno sa 37 svojih pristalica; budući da su vlasti već uhitile otprilike 200 članova Stranke islamskog preporoda;

F.  budući da su u veljači 2016. započela saslušanja na Vrhovnom sudu u predmetima protiv 13 članova Političkog vijeća Stranke islamskog preporoda i još četiri osobe povezane s tom strankom koji su optuženi za djela ekstremizma zbog svoje navodne upletenosti u napade koji su se dogodili u rujnu 2015.; budući da su brojni članovi Stranke islamskog preporoda uhićeni i da se protiv njih vodi kazneni postupak bez jamstva poštenog suđenja; budući da je poduzetnik i poznati član oporbe Zaid Saidov osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 29 godina u kaznenom postupku povezanom s njegovom kandidaturom na predsjedničkim izborima održanima u studenom 2013.; budući da je u ožujku 2015. u Istanbulu ubijen Umarali Kuvatov i da je Maksud Ibragimov, također aktivist, izboden nožem i otet u Rusiji, a zatim vraćen u Tadžikistan i u srpnju 2015. osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 17 godina;

G.  budući da je 2. lipnja 2016. Vrhovni sud u Dušanbeu osudio potpredsjednike zabranjene Stranke islamskog preporoda Mahmadalija Hajita i Saidumara Husainija na doživotnu kaznu zatvora na temelju optužbi za planiranje pokušaja državnog udara 2015.; budući da je još 11 članova Stranke islamskog preporoda osuđeno na kaznu zatvora; budući da se u zatvoru nalaze i tri člana obitelji čelnika Stranke islamskog preporoda Muhidina Kabirija na temelju optužbi da nisu prijavili neutvrđeno kazneno djelo; budući da sudski postupak nije bio transparentan i da je tijekom njega prekršeno pravo optuženika na pošteno suđenje;

H.  budući da je nekoliko odvjetnika koji su se prijavili za posao branitelja optuženika iz Stranke islamskog preporoda primilo prijetnje smrću i da su uhićeni, zadržani u pritvoru i lišeni slobode; budući da uhićenja Buzurgmehra Jorova, Nodire Dodajanove, Nuridina Mahkamova, Šuhrata Kudratova, Firuza i Dalera Tabarova predstavljaju razlog za zabrinutost u vezi s poštovanjem međunarodnih standarda u pogledu neovisnosti odvjetnika, zatvorenih suđenja i ograničenog pristupa pravnom zastupanju; budući da su i neki novinari zatvarani, uznemiravani i zastrašivani; budući da se sloboda govora, pristup medijima, politički i ideološki pluralizam, uključujući i u području vjere, moraju priznati u skladu s Ustavom Tadžikistana;

I.  budući da je Zakonom o advokaturi iz 2015. uvedena obveza ponovnog izdavanja odobrenja za rad branitelja odvjetničke komore i da je uveden niz ograničenja u vezi s tim tko se može baviti odvjetništvom, što taj zakon čini pogodnim za moguće uplitanje u neovisnost odvjetničkog rada;

J.  budući da nedavne izmjene Zakona o javnom udruživanju koje su stupile na snagu 2015. ograničavaju djelovanje civilnog društva jer se njima nameće otkrivanje podataka o izvorima financiranja nevladinih organizacija;

K.  budući da je izaslanstvo Europskog parlamenta za promatranje parlamentarnih izbora u Tadžikistanu u svojoj izjavi od 2. ožujka 2015. istaknulo znatne nedostatke;

L.  budući da tiskovni mediji, internetske stranice, društveni mediji i pružatelji internetskih usluga u Tadžikistanu rade u okruženju punom ograničenja u kojem je autocenzura uobičajena; budući da vlada koristi restriktivno zakonodavstvo i propise o medijima kako bi suzbila neovisno novinarstvo i da često onemogućuje rad internetskih medijskih servisa i mreža društvenih medija;

M.  budući da je UN-ov posebni izvjestitelj za mučenje i druge oblike okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u veljači 2015. izrazio zabrinutost zbog kontinuiranog mučenja, zlostavljanja i prakse nekažnjavanja za ta djela u izvješću sastavljenom nakon njegove misije u Tadžikistan u veljači 2014.;

N.  budući da je indeks percepcije korupcije za Tadžikistan i dalje na zabrinjavajuće visokoj razini;

O.  budući da je Europski instrument za demokraciju i ljudska prava važan alat za financiranje s ciljem podupiranja vladavine prava, dobrog upravljanja i ljudskih prava u toj zemlji i u cijeloj regiji;

P.  budući da je 22. svibnja 2016. u Tadžikistanu održan referendum o ustavnim izmjenama koje sadašnjem predsjedniku Emomaliju Rahmonu omogućuju neograničeno pravo na reizbor;

1.  poziva na puštanje na slobodu svih onih koji su zatvoreni na temelju politički motiviranih optužbi, među kojima su Abubakr Azizhodžaev, Zaid Saidov, Maksud Ibragimov, potpredsjednici Stranke islamskog preporoda Mahmadali Hajit i Saidumar Hussaini te još 11 članova stranke;

2.  poziva tadžikistanske vlasti da ponište presude izrečene braniteljima i odvjetnicima, među kojima su Buzurgmehr Jorov, Nodira Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, Šuhrat Kudratov te Firuz i Daler Tabarov, i da ih puste na slobodu;

3.  naglašava važnost odnosa između EU-a i Tadžikistana i jačanja suradnje u svim područjima; ističe interes EU-a za održive odnose s Tadžikistanom u smislu političke i gospodarske suradnje; naglašava da su politički i gospodarski odnosi s EU-om duboko povezani s idejom o zajedničkim vrijednostima poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao što je predviđeno Sporazumom o partnerstvu i suradnji;

4.  duboko je zabrinut zbog povećanja broja pritvorenih i uhićenih odvjetnika za ljudska prava, članova političke oporbe i članova njihovih obitelji, zbog ograničenja medijskih sloboda, internetskih i mobilnih komunikacija te vjerskog izražavanja;

5.  poziva tadžikistanske vlasti da odvjetnicima obrane i političkim ličnostima osiguraju poštena, otvorena i transparentna suđenja, da predvide značajnu zaštitu i proceduralna jamstva u skladu s međunarodnim obvezama Tadžikistana te da međunarodnim organizacijama dopuste da ponovno istraže sve prijavljene slučajeve kršenja ljudskih prava i povrede dostojanstva; traži da se svima koji se nalaze u zatvoru ili su lišeni slobode omogući pristup neovisnoj pravnoj pomoći kao i pravo na redovite susrete s članovima obitelji; podsjeća da se za svaku izrečenu kaznu moraju predočiti jasni dokazi kako bi se opravdale kaznene optužbe kojima se optuženik tereti;

6.  poziva tadžikistansku vladu da oporbenim skupinama dopusti slobodno djelovanje i uživanje sloboda okupljanja, udruživanja, izražavanja i vjere, u skladu s međunarodnim standardima za ljudska prava i tadžikistanskim Ustavom;

7.  naglašava da se legitimna borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma ne smije koristiti kao izlika za zabranu djelovanja oporbe, gušenje slobode izražavanja ili ometanje neovisnosti pravosuđa; podsjeća da se moraju zajamčiti temeljne slobode svih tadžikistanskih građana i da se mora poštovati vladavina prava;

8.  poziva tadžikistanski parlament da pri razmatranju prijedloga izmjena Zakona o medijima u vezi s licencijama za medije uzme u obzir stajališta neovisnih medija i civilnog društva; poziva tadžikistanske vlasti da prestanu onemogućivati rad informativnih internetskih stranica;

9.  poziva tadžikistanske vlasti da poštuju međunarodno pravo, osobito u pogledu Zakona o javnom udruživanju i Zakona o odvjetničkoj komori i odvjetničkoj praksi; poziva tadžikistansku vladu da učini sve što je potrebno kako bi svi odvjetnici, uključujući i branitelje aktivista za ljudska prava, članovi Stranke islamskog preporoda, žrtve mučenja i klijenti optuženi za ekstremizam mogli slobodno obavljati svoj posao, bez straha od prijetnji ili uznemiravanja;

10.  pozdravlja niz pozitivnih mjera koje je poduzela tadžikistanska vlada, kao što je dekriminalizacija klevete i vrijeđanja 2012. i poziva na pravilnu provedbu tadžikistanskog Kaznenog zakona; pozdravlja potpisivanje zakonodavstva kojim se uvode izmjene Zakona o kaznenom postupku i Zakona o postupcima pritvaranja i uvjetima za osumnjičenike, okrivljenike i optuženike te poziva tadžikistanske vlasti da osiguraju hitnu provedbu tih zakonodavnih odredbi;

11.  pozdravlja godišnje dijaloge o ljudskim pravima između EU-a i Tadžikistana tijekom kojih bi se trebalo osvrnuti i na sadržaj ove rezolucije; ističe važnost uspješnih dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i tadžikistanskih vlasti koji su usmjereni na rezultate kao instrumenta koji doprinosi ublažavanju političke situacije u zemlji i pokretanju sveobuhvatnih reformi,

12.  poziva EU, prije svega Europsku službu za vanjsko djelovanje, da pomno prati provedbu vladavine prava u Tadžikistanu, osobito prava na udruživanje i prava na osnivanje političkih stranaka u okviru nadolazećih parlamentarnih izbora 2020., da istakne razloge za zabrinutost, ondje gdje je to potrebno, da ponudi pomoć i redovito izvješćuje Parlament; poziva izaslanstvo EU-a u Dušanbeu da i dalje bude aktivno u svojem radu;

13.  potiče tadžikistanske vlasti da osiguraju pravilno postupanje u vezi s preporukama iz univerzalnog periodičnog pregleda i njihovu provedbu;

14.  izražava duboku zabrinutost zbog raširene prakse mučenja i poziva tadžikistansku vladu da provede svoj akcijski plan za provedbu preporuka koje je izdao Odbor za borbu protiv mučenja u kolovozu 2013.;

15.  prima na znanje zaključke misije za promatranje parlamentarnih izbora održanih 1. ožujka 2015. u Tadžikistanu koju je odaslao Ured za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju u kojima se navodi da su izbori održani u političkom okruženje obilježenom ograničenjima i da nisu bili osigurani jednaki uvjeti za sve kandidate te poziva tadžikistanske vlasti da se u odgovarajućem roku pozabave svim preporukama izrečenim u tim zaključcima;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Europske komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, Komisiji, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, posebnom predstavniku EU-a za središnju Aziju, vladama i parlamentima država članica, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, Vijeću UN-a za ljudska prava, tadžikistanskoj vladi i predsjedniku Tadžikistana Emomaliju Rahmonu.