Postup : 2016/2754(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0755/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0755/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/06/2016 - 4.2

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0275

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 373kWORD 95k
8.6.2016
PE596.921v01-00}
PE582.770v01-00}
PE582.772v01-00}
PE582.774v01-00}
PE582.778v01-00}
PE582.781v01-00}
PE582.782v01-00} RC1
 
B8-0755/2016}
B8-0758/2016}
B8-0760/2016}
B8-0762/2016}
B8-0766/2016}
B8-0769/2016}
B8-0770/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

Verts/ALE (B8-0755/2016)

EFDD (B8-0758/2016)

ECR (B8-0760/2016)

S&D (B8-0762/2016)

PPE (B8-0766/2016)

GUE/NGL (B8-0769/2016)

ALDE (B8-0770/2016)


o Tadžikistane: situácia väzňov svedomia (2016/2754(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés, David McAllister v mene poslaneckého klubu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D
Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke v mene skupiny ECR
Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL
Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Tadžikistane: situácia väzňov svedomia (2016/2754(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 7, 8 a 9 Všeobecnej deklarácie ľudských práv,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. septembra 2009 o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Tadžickou republikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o stave implementácie stratégie EÚ pre Strednú Áziu(2),

–  so zreteľom na závery Rady z 22. júna 2015 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o vykonávaní a prieskume stratégie EÚ – Stredná Ázia(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ z 18. februára 2016 pred Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe o trestnom stíhaní Strany islamskej obrody Tadžikistanu (SIOT) v Tadžikistane,

–  so zreteľom na závery z návštevy Tadžikistanu osobitnej predstaviteľky EÚ pre Strednú Áziu z 18. septembra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 3. júla 2014 odsúdení Najvyšším súdom Tadžikistanu podpredsedov Strany islamskej obrody na doživotie,

–  so zreteľom na predbežné pripomienky z návštevy Tadžikistanu, ktorú vypracoval osobitný spravodajca OSN pre právo na slobodu presvedčenia a prejavu, z 9. marca 2016,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmanie Tadžikistanu na 25. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva zo 6. mája 2016,

–  so zreteľom na ročný dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Tadžikistanom,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý zaručuje slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania, právo jednotlivcov na rešpektovanie osobného, súkromného a rodinného života a právo na rovnosť, a ktorý zakazuje diskrimináciu pri uplatňovaní týchto práv,

–  so zreteľom na regionálnu konferenciu o predchádzaní mučeniu z 27. – 29. mája 2014 a na regionálnu konferenciu o úlohe spoločnosti pri predchádzaní mučeniu z 31. mája – 2. júna 2016;

–  so zreteľom na akčný plán Tadžikistanu z augusta 2013 na vykonávanie odporúčaní Výboru proti mučeniu,

–  so zreteľom načlánok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 17. septembra 2009 Európsky parlament udelil svoj súhlas s dohodou o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi Európskymi spoločenstvami a Tadžickou republikou; keďže DPS bola podpísaná v roku 2004 a nadobudla platnosť 1. januára 2010; keďže najmä v jej článku 2 sa uvádza, že „dodržiavanie zásad demokracie a základných ľudských práv je základom vnútornej a vonkajšej politiky zmluvných strán a tvorí podstatný prvok tejto dohody“;

B.  keďže od roku 1992 sa spolupráca EÚ – Tadžikistan rozšírila na veľké množstvo oblastí, okrem iného na oblasť ľudských práv a demokracie, ktoré sú základom všetkých partnerstiev;

C.  keďže EÚ má zásadný záujem o posilnenie politickej, hospodárskej a bezpečnostnej spolupráce, ako aj spolupráce v oblasti udržateľného rozvoja a mieru s krajinami strednej Ázie prostredníctvom silného a otvoreného vzťahu EÚ – Tadžikistan na základe zásad právneho štátu, demokracie a ľudských práv;

D.  keďže známy podnikateľ a kritik vlády Abubakr Azizchodžajev je zadržiavaný od februára 2016 po tom, ako vyjadril vážne obavy o korupčných obchodných praktikách; keďže bol obvinený z „podnecovania k národnej, rasovej, regionálnej alebo náboženskej nenávisti“ podľa článku 189 trestného zákonníka Tadžikistanu;

E.  keďže politická opozícia v Tadžikistane je systematicky prenasledovaná; keďže v septembri 2015 bola Strana islamskej obrody Tadžikistanu (SIOT) zakázaná po tom, ako bola spojená s neúspešným pokusom o štátny prevrat začiatkom uvedeného mesiaca, ktorý viedol generál Abduchalim Nazarzoda, ktorý bol zabitý spolu s 37 prívržencami; keďže orgány už zatkli približne 200 členov SIOT;

F.  keďže vo februári 2016 začal Najvyšší súd vypočutia v prípadoch proti 13 členov politickej rady SIOT, ako aj štyrom ďalším osobám spojených so stranou, ktoré boli obvinené z trestných činov „extrémizmu“ z dôvodu ich údajnej účasti na útokoch v septembri 2015; keďže mnohí členovia SIOT boli zatknutí a čelia trestnému stíhaniu bez záruky spravodlivého procesu; keďže Zaid Saidov, podnikateľ a známy predstaviteľ opozície, bol odsúdený na 29 rokov väzenia v procese spojenom s kandidovaním v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili v novembra 2013; keďže Umarali Kuvatov bol v marci 2015 zabitý v Istanbule a ďalší aktivista Maksud Ibragimov sa stal obeťou útoku nožom a únosu v Rusku, po ktorom bol vrátený do Tadžikistanu a v júli 2015 odsúdený na 17 rokov odňatia slobody;

G.  keďže 2. júna 2016 Najvyšší súd v Dušanbe odsúdil Mahmadaliho Hayita a Saidumara Hussainiho, podpredsedov zakázanej SIOT, na doživotné väzenie na základe obvinenia zo zosnovania pokusu o štátny prevrat minulý rok; keďže 11 ďalších členov SIOT bolo odsúdených na trest odňatia slobody; keďže traja príbuzní lídra SIOT Muhiddina Kabiriho boli uväznení za neoznámenie nešpecifikovaného trestného činu; keďže súdne konania boli netransparentné a porušovali práva obvinených na spravodlivý súdny proces;

H.  keďže niekoľkým právnikom, ktorí sa prihlásili ako obhajcovia SIOT, sa vyhrážalo smrťou a boli zatknutí, zadržaní a uväznení; keďže zatknutie Buzurgmehra Jorova, Nodiri Dodajanovovej, Nuriddina Mahkamova, Šukrata Kudratova, Firuza a Dalera Tabarova vyvolávajú veľké obavy ohľadom dodržiavania medzinárodných noriem týkajúcich sa nezávislosti právnikov, uzavretých súdnych konaní a obmedzeného prístupu k právnemu zastupovaniu; keďže aj viacerí novinári boli zadržaní, obťažovaní a zastrašovaní; keďže sloboda prejavu a prístupu k médiám, politická a ideologická pluralita vrátane v oblasti náboženského vyznania musí byť uznaná v súlade s ústavou Tadžikistanu;

I.  keďže zákon z roku 2015 o advokácii vyžaduje úplnú rekvalifikáciu obhajcov a zavádza určité obmedzenia toho, kto môže vykonávať právnu prax, čím mapomáha možné zasahovanie do nezávislosti práce právnikov;

J.  keďže nedávne zmeny zákona o verejných združeniach, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2015, bránia činnosti občianskej spoločnosti ukladaním povinnosti informovania o zdrojoch financovania MVO;

K.  keďže volebná pozorovateľská delegácia Európskeho parlamentu na parlamentných volieb v Tadžikistane vo svojom vyhlásení z 2. marca 2015 zdôraznila významné nedostatky;

L.  keďže novinári, webové stránky, sociálne médiá a poskytovatelia internetových služieb v Tadžikistane pôsobia v prostredí, kde je rozšírená autocenzúra; keďže vláda používa reštriktívne právne predpisy o médiách na potláčanie nezávislých správ a často blokuje online médiá a sociálne médiá;

M.  keďže vo februári 2015 osobitný spravodajca OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie vyjadril obavy v súvislosti s pretrvávajúcim mučením a zlým zaobchádzaním a beztrestnosťou vo svojej správe v nadväznosti na pracovnú cestu vo februári 2014 do Tadžikistanu;

N.  keďže index vnímania korupcie je v Tadžikistane naďalej znepokojujúco vysoký;

O.  keďže európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) predstavuje dôležitý nástroj financovania zameraný na podporu právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a ľudských práv v tejto krajine a v regióne;

P.  keďže 22. mája 2016 sa v Tadžikistane konalo referendum o ústavných zmenách, ktoré umožňujú úradujúcemu prezidentovi Tadžikistanu Emomalimu Rahmonovi opätovne kandidovať bez obmedzenia počtu funkčných období;

1.  Vyzýva na prepustenie všetkých uväznených na základe politicky motivovaných obvinení, okrem iných Abubakra Azizchodžajeva, Zaida Saidova, Maksuda Ibragimov, podpredsedov SIOT Mahmadaliho Hayita a Chusainiho Saidumara, ako aj ďalších 11 členov SIOT;

2.  Vyzýva tadžické orgány, aby zrušili rozsudky a prepustili advokátov a právnikov vrátane Buzurgmehra Jorova, Nodiry Dodajanovovej, Nuriddina Mahkamova, Šukhrata Kudratova, Firuza a Dalera Tabarova;

3.  Zdôrazňuje význam vzťahov medzi EÚ a Tadžikistanom a posilnenia spolupráce vo všetkých oblastiach; zdôrazňuje záujem EÚ o udržateľný vzťah s Tadžikistanom z hľadiska politickej a hospodárskej spolupráce; zdôrazňuje, že politické a hospodárske vzťahy s EÚ sú hlboko prepojené so zdieľaním hodnôt rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ako sa predpokladá v dohode o partnerstve a spolupráci;

4.  Je hlboko znepokojený nárastom počtu zadržaní a zatknutí právnikov v oblasti ľudských práv, členov politickej opozície a ich rodinných príslušníkov, ako aj obmedzovaním slobody médií, internetu a mobilných komunikácií a obmedzovaním náboženského prejavu;

5.  Naliehavo žiada orgány Tadžikistanu, aby umožnili advokátom a  politickým osobnostiam spravodlivé, otvorené a transparentné procesy, poskytli podstatnú ochranu a procesné záruky v súlade s medzinárodnými záväzkami Tadžikistanu, a povolili opätovné prešetrovanie medzinárodnými organizáciami všetkých údajných porušení ľudských práv a ľudskej dôstojnosti; žiada prístup k nezávislým právnym službám pre všetky uväznené alebo zadržiavané osoby s právom na pravidelné stretnutia s rodinnými príslušníkmi; pripomína, že pri všetkývh udelených trestoch musia byť predložené jasné dôkazy odôvodňujúce začatie trestného stíhania obžalovaných;

6.  Vyzýva tadžickú vládu, aby umožnila opozičným skupinám pôsobiť slobodne a uplatňovať slobodu zhromažďovania, združovania, prejavu a náboženského vyznania, a to v súlade s medzinárodnými normami pre ľudské práva a ústavou Tadžikistanu;

7.  Zdôrazňuje, že legitímny boj proti terorizmu a extrémizmu by sa nemal využívať ako zámienka s cieľom potlačiť činnosť opozície, brániť slobode prejavu alebo obmedzovať nezávislosť súdnictva; pripomína, že základné slobody všetkých občanov Tadžikistanu musia byť zaručené a je potrebné zachovať zásady právneho štátu;

8.  vyzýva tadžický parlament, aby vzal do úvahy názory nezávislých médií a občianskej spoločnosti pri posudzovaní navrhovaných zmien zákona o médiách o mediálnych licenciách; vyzýva tadžické orgány, aby neblokovali spravodajské internetové stránky;

9.  vyzýva tadžické orgány, aby dodržiavali medzinárodné právo, najmä pokiaľ ide o zákon o verejných združeniach a zákon o advokácii a právnických povolaniach; vyzýva tadžickú vládu, aby zabezpečila, že všetci právnici vrátane ochrancov ľudských práv, členov SIOT, obetí mučenia a klientov obvinených extrémizmu, budú schopní vykonávať svoju prácu slobodne a bez strachu z obťažovania alebo hrozieb;

10.  Víta niektoré pozitívne kroky vlády Tadžikistanu, ako dekriminalizácia hanobenia a urážky z roku 2012, a požaduje riadne vykonávanie trestného zákonníka krajiny; víta podpísanie právneho predpisu zavádzajúceho zmeny trestného poriadku a zákona o postupoch a podmienkach väznenia podozrivých, obvinených osôb a obžalovaných a vyzýva tadžické orgány, aby zaistili okamžité vykonávanie týchto právnych predpisov;

11.  Víta každoročné dialógy o ľudských právach medzi EÚ a Tadžikistanom, ktoré by sa mali zaoberať aj obsahom tohto uznesenia; zdôrazňuje význam účinných a na výsledky orientovaných dialógov o ľudských právach medzi EÚ a Tadžikistanom ako nástroja uľahčujúceho zmiernenie politickej situácie v krajine, ako aj spustenie komplexnej reformy;

12.  Vyzýva EÚ, a najmä ESVČ, aby dôsledne monitorovala vykonávanie právneho štátu v Tadžikistane, najmä práva na združovanie a práva na vytváranie politických strán v rámci nadchádzajúcich parlamentných volieb v roku 2020, v prípade potreby vyjadrila tadžickým orgánom obavy, ponúkla pomoc a pravidelne informovala Parlament; vyzýva delegáciu EÚ v Dušanbe, aby naďalej zohrávala aktívnu úlohu;

13.  Nabáda orgány Tadžikistanu, aby zabezpečili riadne nadviazanie a vykonávanie odporúčaní všeobecného pravidelného preskúmania;

14.  Vyjadruje hlboké obavy z rozsiahleho využívania mučenia a naliehavo vyzýva tadžickú vládu, aby vykonala svoj akčný plán z augusta 2013 na vykonávanie odporúčaní Výboru OSN proti mučeniu;

15.  Berie na vedomie závery volebnej pozorovateľskej misie Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe o parlamentných voľbách zo 1. marca 2015 v Tadžikistane, ktoré uvádzajú, že tieto voľby „prebehli v obmedzenom politickom priestore a nezabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov, a vyzýva tadžické orgány, aby čo najskôr riešili všetky odporúčania uvedené v týchto záveroch;

16.  Poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, osobitnej predstaviteľke EÚ pre Strednú Áziu, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, rade OSN pre ľudské práva, vláde Tadžikistanu a prezidentovi Tadžikistanu Emomalimu Rahmonovi.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 224 E, 28.1.2010, s. 12.

(2)

Ú. v. EÚ C 168 E, 31.5.2013, s. 91.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0121.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia