Společný návrh usnesení - RC-B8-0801/2016Společný návrh usnesení
RC-B8-0801/2016

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o masakrech ve východním Kongu

21.6.2016 - (2016/2770(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B8-0801/2016)
PPE (B8-0802/2016)
S&D (B8-0804/2016)
EFDD (B8-0807/2016)
Verts/ALE (B8-0808/2016)
ALDE (B8-0809/2016)

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE
Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Norbert Neuser za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke za skupinu ECR
Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička, Ivo Vajgl za skupinu ALDE
Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD


Postup : 2016/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0801/2016
Předložené texty :
RC-B8-0801/2016
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o masakrech ve východním Kongu

(2016/2770(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 10. března 2016[1] a 9. července 2015[2],

–  s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 15. června 2016 o předvolební a bezpečnostní situaci v DRK,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a na prohlášení její mluvčí o situaci v Demokratické republice Kongo,

–  s ohledem na prohlášení Delegace EU v Demokratické republice Kongo o situaci v oblasti lidských práv v této zemi,

–  s ohledem na závěry Rady o Demokratické republice Kongo ze dne 23. května 2016,

–  s ohledem na výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2014, kterou Rada přijala dne 22. června 2015,

–  s ohledem na otevřený dopis skupin občanské společnosti z oblasti Beni, Butemba a Lubera prezidentovi Demokratické republiky Kongo ze dne 14. května 2016,

–  s ohledem na tzv. nairobská prohlášení z prosince 2013,

–  s ohledem na Rámec OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region, který byl podepsán v únoru 2013 v Addis Abebě,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o DRK, zejména na rezoluci č. 2198 (2015) o obnovení sankčního režimu v DRK a mandátu skupiny odborníků a na rezoluci č. 2277 (2016), kterou byl o jeden rok prodloužen mandát Stabilizační mise OSN v DRK (MONUSCO),

–  s ohledem na zprávu skupiny odborníků OSN ze dne 23. května 2016 o DRK,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o stavu lidských práv a činnosti Společného úřadu OSN pro lidská práva v DRK ze dne 27. července 2015,

–   s ohledem na rozhodnutí a nařízení vydaná Mezinárodním soudním dvorem,

–  s ohledem na společné tiskové prohlášení skupiny mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer o volbách v DRK ze dne 2. září 2015,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 9. listopadu 2015 o situaci v DRK,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka OSN o Stabilizační misi Organizace spojených národů v DRK a o provádění Rámce OSN pro mír, bezpečnost a spolupráci pro Demokratickou republiku Kongo a tento region ze dne 9. března 2016,

–  s ohledem na revidovanou dohodu o partnerství z Cotonou,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a veřejnou správu,

–  s ohledem na ústavu Demokratické republiky Kongo ze dne 18. února 2006,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo se v severovýchodní části země, kde stále působí desítky ozbrojených skupin, i nadále zhoršuje, což dokládá řada zpráv o masakrech, náboru dětí a jejich zneužívání ozbrojenými skupinami a o všeobecně rozšířeném násilí založeném na pohlaví a genderu;

B.  vzhledem k tomu, že na území Beni, Lubera a Butemba bylo od října 2014 do května 2016 brutálně zavražděno více než 1 160 lidí, více než 1 470 osob zmizelo, bylo zapáleno mnoho domů, zdravotnických zařízení a škol a mnoho žen, mužů a dětí se stalo oběťmi sexuálního násilí;

C.  vzhledem k tomu, že mnoho vesnic nacházejících se na těchto územích je v současné době zabráno ozbrojenými skupinami;

D.  vzhledem k projevům rostoucí nespokojenosti s nečinností a mlčením vlády Demokratické republiky Kongo tváří v tvář těmto krutostem, jichž se údajně dopouštějí jak povstalecké skupiny, tak státní vojenské síly;

E.  vzhledem k tomu, že v některých případech byly spáchány výjimečně násilné vraždy v bezprostřední blízkosti míst obsazených ozbrojenými silami Demokratické republiky Kongo (FARDC) a základen mírové mise OSN v DRK (MONUSCO);

F.  vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství je k těmto masakrům lhostejné a sdělovací prostředky o nich mlčí;

G.  vzhledem k tomu, že prezident DRK ručí podle ústavy za národní integritu, národní nezávislost, bezpečnost osob a majetku a za řádné fungování státních orgánů a je vrchním velitelem ozbrojených sil této země;

H.  vzhledem k tomu, že v Demokratické republice Kongo panuje politicky velmi napjatá situace, neboť 20. prosince 2016 má podle ústavy odejít z funkce prezident Kabila, který je u moci od roku 2001, avšak dosud neoznámil, že tak učiní;

I.  vzhledem k tomu, že konžská armáda a mise MONUSCO jsou v tomto regionu přítomny proto, aby udržovaly stabilitu, bojovaly proti ozbrojeným skupinám a chránily civilisty;

J.  vzhledem k tomu, že mandát mise MONUSCO byl prodloužen a posílen;

K.  vzhledem k tomu, že osoby odpovědné za porušování lidských práv unikají výkonu spravedlnosti, což vytváří atmosféru beztrestnosti a vede k páchání nových trestných činů;

L.  vzhledem k tomu, že zásadní problém pro mír představují neúspěšné snahy DRK o demobilizaci tisíců povstaleckých bojovníků, ať už prostřednictvím jejich začlenění do konžské armády, nebo usnadněním jejich odchodu do civilního života;

M.  vzhledem k tomu, že podle odhadů humanitárních subjektů potřebuje v současné době pomoc 7,5 milionu osob; vzhledem k tomu, že probíhající konflikt a vojenské operace způsobily rovněž vnitřní vysídlení 1,5 milionu osob a přinutily více než 400 000 osob k tomu, aby zemi opustily;

N.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) informoval o rostoucím počtu únosů a útoků na humanitární pracovníky a konvoje, což donutilo humanitární organizace odložit dodávky pomoci a pozastavit svou činnost;

O.  vzhledem k tomu, že masakry ve východním Kongu jsou důsledkem spojení mezi regionální a celostátní politikou, využíváním etnického napětí a těžbou nerostných surovin;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad stupňováním násilí a nad znepokojivou a zhoršující se humanitární situací v DRK, která je způsobena zejména ozbrojenými konflikty ve východních provinciích, které trvají již déle než 20 let; vyjadřuje politování nad oběťmi na životech a vyjadřuje solidaritu obyvatelům DRK;

2.  znovu vyzývá všechny strany konfliktu, aby okamžitě ukončily násilí, složily zbraně, propustily všechny děti, které bojují v jejich řadách, a podpořily dialog s cílem nalézt mírové a trvalé řešení konfliktu; požaduje zejména urychlené a aktivní obnovení spolupráce mise MONUSCO a ozbrojených sil DRK (FARDC) na základě dohody o vojenské spolupráci podepsané dne 28. ledna v Kinshase s cílem obnovit a upevnit mír a bezpečnost ve východním regionu i v celé zemi;

3.  připomíná, že neutralizace všech ozbrojených skupin v tomto regionu výraznou měrou přispěje k míru a stabilitě, a vyzývá vládu DRK, aby tento cíl učinila prioritou a aby obnovila bezpečnost všech svých občanů a stabilitu na území Beni, Lubera a Butemba;

4.  naléhavě žádá, aby mezinárodní společenství zahájilo důkladné, nezávislé a transparentní vyšetřování masakrů, na němž by plně spolupracovaly vláda DRK a mise MONUSCO; vyzývá k uspořádání mimořádné schůze skupiny mezinárodních vyslanců a zástupců pro oblast afrických Velkých jezer při příležitosti voleb v DRK s cílem přijmout v této souvislosti vhodné opatření, jakým je například mobilizace Rady bezpečnosti OSN;

5.  trvá na tom, že tato situace by neměla znemožnit konání voleb v souladu s ústavou; zdůrazňuje, že úspěšné a včasné konání voleb bude zásadní pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj země;

6.  vyzývá žalobce Mezinárodního trestního soudu, aby shromáždil informace a zabýval se případy zneužívání, a zjistil tak, zda existují důvody pro to, aby tento soud vyšetřil údajné zločiny spáchané v oblasti Beni;

7.  znovu opakuje, že ti, kdo porušují lidská práva, páchají válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a sexuální násilí na ženách a dívkách, ani ti, kdo nesou odpovědnost za nábor dětských vojáků, nemohou zůstat nepotrestáni; zdůrazňuje, že osoby odpovědné za jakékoli podobné činy je třeba nahlásit, identifikovat, stíhat a potrestat v souladu s vnitrostátním a mezinárodním trestním právem;

8.  žádá o vypracování a zveřejnění hodnotící zprávy činností mise MONUSCO; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2277 (2016), která prodloužila mandát mise MONUSCO a posílila její kompetence v oblasti civilní ochrany a lidských práv, včetně genderového násilí a násilí páchaného na dětech;

9.  naléhavě vyzývá misi MONUSCO, aby tento mandát plně využívala k ochraně civilního obyvatelstva prostřednictvím „transformace ozbrojených sil“, jejímž cílem je zajistit větší operační schopnost mise, pokud jde o ochranu civilního obyvatelstva, díky využití mechanismů rychlého nasazení a leteckých průzkumů na východě Konga, včetně hlídek a mobilních operačních základen;

10.  vyzývá Africkou unii a EU, aby zajistily neustálý politický dialog mezi zeměmi oblasti Velkých jezer s cílem zabránit jakékoli další destabilizaci; vyjadřuje politování nad tím, že v provádění rámcové dohody o míru, bezpečnosti a spolupráci z února 2013 bylo dosaženo pouze omezeného pokroku a vyzývá všechny strany, aby aktivně přispívaly k dosažení stability;

11.  trvá na tom, že je nezbytné zapojit občanskou společnost do každého opatření na ochranu civilistů a vyřešení konfliktů a že je třeba, aby vláda DRK a mezinárodní společenství poskytly obhájcům lidských práv ochranu a platformu;

12.  uznává úsilí, které orgány Demokratické republiky Kongo vynakládají v oblasti boje proti beztrestnosti a předcházení sexuálnímu násilí a násilí páchanému na dětech, domnívá se však, že pokrok je stále pomalý;

13.  připomíná EU, že je třeba udržovat soudržnost mezi jejími politikami, včetně obchodu se zbraněmi a surovinami, a že jednání o dohodách v tomto regionu musí vést k prosazení míru, stability, rozvoje a lidských práv;

14.  vyzývá EU, aby zvážila možnost zavedení cílených sankcí, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv, vůči osobám odpovědným za masakry ve východním Kongu a násilné zákroky v DRK s cílem pomoci předejít dalšímu násilí;

15.  vyzývá EU a její členské státy, aby i nadále poskytovaly pomoc obyvatelům DRK s cílem zlepšit životní podmínky nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, zejména vnitřně vysídlených osob;

16.  odsuzuje veškeré útoky proti humanitárním subjektům a překážky v přístupu k humanitární pomoci; naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby respektovaly nezávislost, neutralitu a nestrannost humanitárních subjektů;

17.  opětovně potvrzuje, že činnost společností musí v plném rozsahu splňovat mezinárodní standardy lidských práv; vyzývá proto členské státy, aby zajistily, aby společnosti v jejich jurisdikci neporušovaly lidská práva a mezinárodní standardy spojené s jejich činností ve třetích zemích;

18.  vítá úsilí orgánů Demokratické republiky Kongo o uplatňování právních předpisů, které zakazují obchodování s nerosty a jejich zpracovávání v oblastech, v nichž probíhá nelegální těžba nerostů, jako jsou oblasti pod kontrolou ozbrojených skupin; vyzývá tyto orgány, aby zintenzivnily uplatňování právních předpisů a zajistily důkladnější kontrolu dohod o těžbě a zneužívání výnosů z těžby; vyzývá EU, aby podporovala úsilí DRK v tomto smyslu prostřednictvím své politiky rozvojové spolupráce; vítá nedávno schválené evropské ujednání o povinných pečlivých kontrolách dodavatelů konfliktních minerálů, které je prvním krokem při řešení odpovědnosti evropských společností v této oblasti, a naléhavě EU vyzývá, aby toto ujednání převedla do ambiciózních právních předpisů, které je třeba urychleně přijmout;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, Radě ministrů AKT-EU, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu DRK.