Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0801/2016Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0801/2016

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o masakroch vo východnom Kongu

21.6.2016 - (2016/2770(RSP))

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
ECR (B8-0801/2016)
PPE (B8-0802/2016)
S&D (B8-0804/2016)
EFDD (B8-0807/2016)
Verts/ALE (B8-0808/2016)
ALDE (B8-0809/2016)

Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE
Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Norbert Neuser v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke v mene skupiny ECR
Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE
Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD


Postup : 2016/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0801/2016
Predkladané texty :
RC-B8-0801/2016
Prijaté texty :

European Parliament resolution on the massacres in eastern Congo

(2016/2770(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä na uznesenia z 10. marca 2016[1] a z 9. júla 2015[2],

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 15. júna 2016 o predvolebnej a bezpečnostnej situácii v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a na vyhlásenia jej hovorcu o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine,

–  so zreteľom na závery Rady z 23. mája 2016 o Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014, ktorú Rada prijala 22. júna 2015,

–  so zreteľom na otvorený list, ktorý 14. mája 2016 poslali skupiny občianskej spoločnosti z území Beni, Butembo a Lubero prezidentovi Konžskej demokratickej republiky,

–  so zreteľom na deklarácie z Nairobi z decembra 2013,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región, ktorá bola podpísaná v Addis Abebe vo februári 2013,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o KDR, najmä rezolúciu č. 2198 (2015) o obnove sankčného režimu voči KDR a mandátu skupiny expertov a rezolúciu č. 2277 (2016), ktorou sa na jeden rok obnovil mandát stabilizačnej misie Organizácie Spojených národov v KDR (MONUSCO),

–  so zreteľom na správu skupiny expertov OSN o KDR z 23. mája 2016,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 27. júla 2015 o situácii v oblasti ľudských práv a aktivitách Spoločnej kancelárie Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v KDR,

–   so zreteľom na rozhodnutia a príkazy, ktoré vydal Medzinárodný súdny dvor,

–  so zreteľom na spoločné tlačové vyhlásenie tímu medzinárodných vyslancov a zástupcov pre oblasť afrických Veľkých jazier z 2. septembra 2015 o voľbách v KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 9. novembra 2015 o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka OSN z 9. marca 2016 o stabilizačnej misii Organizácie Spojených národov v KDR a o vykonávaní rámcovej dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci pre KDR a príslušný región,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na konžskú ústavu z 18. februára 2006,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže bezpečnostná situácia v severovýchodnej časti Konžskej demokratickej republiky sa stále zhoršuje, desiatky ozbrojených skupín sú naďalej aktívne, pričom prichádzajú správy o mnohých masakroch, náboroch a využívaní detí zo strany ozbrojených skupín a o rozšírenom sexuálnom a rodovo motivovanom násilí;

B.  keďže od októbra 2014 do mája 2016 na územiach Beni, Lubero a Butembo bolo brutálne zavraždených viac ako 1 160 ľudí, viac ako 1 470 ľudí zmizlo, veľa domov, zdravotných zariadení a škôl zhorelo a mnoho žien, mužov a detí sa stalo obeťami sexuálneho násilia;

C.  keďže mnohé dediny v týchto oblastiach sú teraz okupované ozbrojenými skupinami;

D.  keďže dochádza k prejavom rastúcej nespokojnosti, pokiaľ ide o nečinnosť a mlčanie vlády KDR sprevádzajúce tieto brutálne činy, ktoré sú údajne páchané tak ozbrojenými skupinami rebelov, ako aj štátnymi vojenskými silami;

E.  keďže k mimoriadne násilnému zabíjaniu v niektorých prípadoch došlo v tesnej blízkosti pozícií, ktoré ovláda národná armáda (FARDC), a v blízkosti základní mierovej misie OSN v KDR (MONUSCO);

F.  keďže tieto masakre sprevádza ľahostajnosť zo strany medzinárodného spoločenstva a mlčanie médií;

G.  keďže prezident KDR je na základe ústavy splnomocnený, aby bol zárukou národnej integrity, národnej nezávislosti, bezpečnosti ľudí a tovaru a riadneho fungovania orgánov tejto krajiny, a zároveň je najvyšším veliteľom ozbrojených síl v krajine;

H.  keďže politické napätie v KDR je veľké vzhľadom na skutočnosť, že prezident Kabila, ktorý je pri moci od roku 2001, musí podľa ústavy odstúpiť 20. decembra 2016 a zatiaľ nevyhlásil, že tak urobí;

I.  keďže konžská armáda a MONUSCO sú v tomto regióne prítomné preto, aby udržovali stabilitu, bojovali proti ozbrojeným skupinám a chránili civilné obyvateľstvo;

J.  keďže mandát misie MONUSCO bol obnovený a posilnený;

K.  keďže osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv sa vo všeobecnosti nedarí postaviť pred spravodlivosť, čo vedie k podpore atmosféry beztrestnosti a páchaniu nových trestných činov;

L.  keďže hlavnou prekážkou mieru je neúspešné úsilie KDR o demobilizáciu tisícov bojovníkov z radov rebelov buď snahou o ich začlenenie do národnej armády, alebo uľahčením ich odchodu do civilného života;

M.  keďže humanitárne subjekty odhadujú, že 7,5 milióna ľudí v súčasnosti potrebuje pomoc; keďže v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu a vojenských operácií bolo 1,5 milióna ľudí vnútorne vysídlených a viac než 400 000 ľudí muselo z krajiny utiecť;

N.  keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) oznámil zvýšený výskyt únosov a útokov na humanitárnych pracovníkov a humanitárne konvoje, čo prinútilo humanitárne organizácie odložiť poskytovanie pomoci a pozastaviť svoju činnosť;

O.  keďže masakre vo východnom Kongu sú výsledkom prepojenia regionálnych a národných politikov, inštrumentalizácie etnického napätia a využívania zdrojov;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad eskaláciou násilia a nad alarmujúcou a zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v KDR, ktorú spôsobujú predovšetkým ozbrojené konflikty vo východných provinciách neutíchajúce už viac ako 20 rokov; vyjadruje ľútosť nad stratou životov a súcit s obyvateľmi KDR;

2.  opakovane vyzýva všetky strany konfliktu, aby okamžite ukončili násilie, zložili zbrane, prepustili všetky deti zo svojich radov a podporili dialóg v záujme mierového a udržateľného riešenia konfliktu; požaduje najmä rýchle a účinné obnovenie spolupráce medzi misiou MONUSCO a ozbrojenými silami KDR (FARDC) na základe dohody o vojenskej spolupráci podpísanej 28. januára v Kinshase s cieľom obnoviť a upevniť mier a bezpečnosť tak vo východnej oblasti, ako aj v celej krajine;

3.  pripomína, že neutralizácia všetkých ozbrojených skupín v tejto oblasti by významne prispela k mieru a stabilite, a vyzýva vládu KDR, aby si túto úlohu stanovila za svoju prioritu a obnovila bezpečnosť všetkých občanov a stabilitu na územiach Beni, Lubero a Butembo;

4.  naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby začalo dôkladné, nezávislé a transparentné vyšetrovanie masakrov, a to za plnej spolupráce s vládou KDR a misiou MONUSCO; žiada, aby sa uskutočnila mimoriadna schôdza tímu medzinárodných vyslancov a zástupcov pre oblasť afrických Veľkých jazier o voľbách v KDR, na ktorej by sa prijali vhodné opatrenia v tejto súvislosti, ako napríklad mobilizácia Bezpečnostnej rady OSN;

5.  trvá na tom, že táto situácia by nemala zabrániť konaniu volieb v súlade s ústavou; zdôrazňuje, že úspešné a včasné konanie volieb bude mať zásadný význam pre dlhodobú stabilitu a rozvoj krajiny;

6.  vyzýva prokurátora Medzinárodného trestného súdu (MTS), aby zhromaždil informácie a preskúmal prípady zneužívania s cieľom určiť, či je vyšetrovanie MTS týkajúce sa údajných zločinov v oblasti Beni opodstatnené;

7.  opakuje, že tí, ktorí porušujú ľudské práva, dopúšťajú sa vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a sexuálneho násilia na ženách a dievčatách, ani tí, ktorí sú zodpovední za verbovanie detí za vojakov, nesmú zostať nepotrestaní; zdôrazňuje, že osoby zodpovedné za takéto skutky musia byť nahlásené, identifikované, stíhané a potrestané v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným trestným právom;

8.  žiada vypracovanie a uverejnenie hodnotiacej správy o činnosti misie MONUSCO; víta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2277 (2016), ktorou sa obnovuje mandát misie MONUSCO a posilňujú jej právomoci v oblasti ochrany civilného obyvateľstva a ľudských práv vrátane rodovo motivovaného násilia a násilia páchaného na deťoch;

9.  nalieha na misiu MONUSCO, aby v plnej miere využila tento mandát na ochranu civilného obyvateľstva prostredníctvom účinnej transformácie, aby sa zabezpečilo, že získa väčšiu operačnú schopnosť chrániť civilistov prostredníctvom rýchleho nasadenia mechanizmov a miestneho pozorovania vo východnom Kongu, a to aj pomocou hliadok a mobilných operačných základní;

10.  vyzýva Africkú úniu a EÚ, aby zabezpečili trvalý politický dialóg medzi krajinami regiónu Veľkých jazier s cieľom zabrániť akejkoľvek ďalšej destabilizácii; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri vykonávaní rámcovej dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci z februára 2013 sa dosiahol len veľmi malý pokrok, a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby aktívne prispeli k dosiahnutiu stability;

11.  trvá na tom, že občianska spoločnosť musí byť zapojená do všetkých opatrení na ochranu civilného obyvateľstva a vyriešenie konfliktov a že vláda KDR a medzinárodné spoločenstvo musia poskytnúť obhajcom ľudských práv ochranu a platformu;

12.  berie na vedomie úsilie, ktoré konžské orgány vynakladajú v boji proti beztrestnosti a pri predchádzaní sexuálnemu násiliu a násiliu páchanému na deťoch, ale domnieva sa, že pokrok je stále pomalý;

13.  pripomína EÚ, že jej politiky musia byť navzájom zladené vrátane obchodu so zbraňami a nerastnými surovinami a že rokovania o dohodách v tomto regióne musia podporovať mier, stabilitu, rozvoj a ľudské práva;

14.  vyzýva EÚ, aby zvážila uvalenie cielených sankcií vrátane zákazov cestovania a zmrazenia aktív na osoby zodpovedné za masakre vo východnom Kongu a za násilné represie v KDR s cieľom pomôcť pri predchádzaní ďalšiemu násiliu;

15.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby naďalej poskytovali pomoc obyvateľom KDR s cieľom zlepšiť životné podmienky najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, predovšetkým vnútorne vysídlených osôb;

16.  odsudzuje všetky útoky na humanitárnych pracovníkov a prekážky, ktoré bránia prístupu k humanitárnej pomoci; naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu, aby rešpektovali nezávislosť, neutralitu a nestrannosť humanitárnych pracovníkov;

17.  zdôrazňuje, že činnosť podnikov musí byť v úplnom súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili, že podniky v ich vnútroštátnej jurisdikcii budú dodržiavať ľudské práva a medzinárodné normy v súvislosti s ich činnosťami v tretích krajinách;

18.  víta úsilie konžských orgánov o vykonávanie právnych predpisov zakazujúcich obchodovanie s nerastnými surovinami a ich spracovanie v oblastiach, kde dochádza k nezákonnej ťažbe, ako sú oblasti pod kontrolou ozbrojených skupín; vyzýva konžské orgány, aby posilňovali vykonávanie právnych predpisov a umožnili dôslednejšiu kontrolu dohôd týkajúcich sa ťažby nerastných surovín a zneužívania príjmov pochádzajúcich z tejto činnosti; žiada EÚ, aby svojimi politikami rozvojovej spolupráce podporila KDR v jej úsilí v tejto oblasti; víta nedávno dohodnutý európsky postoj, pokiaľ ide o povinnú hĺbkovú kontrolu dodávateľov nerastov z konfliktných oblastí, ako prvý krok k riešeniu zodpovednosti európskych podnikov v tejto záležitosti a naliehavo vyzýva EÚ, aby premietla tento postoj do ambicióznych právnych predpisov, ktoré by sa mali urýchlene prijať;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, rade AKT–EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a prezidentovi, predsedovi vlády a parlamentu KDR.