Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0851/2016Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0851/2016

  FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om synergi for at fremme innovation: De europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og andre europæiske innovationsfonde og EU-programmer

  4.7.2016 - (2016/2695(RSP))

  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
  til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
  Verts/ALE (B8-0851/2016)
  ECR (B8-0852/2016)
  EFDD (B8-0857/2016)
  ALDE (B8-0858/2016)
  PPE, S&D (B8-0860/2016)

  Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen
  Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz, Derek Vaughan for S&D-Gruppen
  Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen
  Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen
  Bronis Ropė, Davor Škrlec, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen
  Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen
  Barbara Kappel


  Procedure : 2016/2695(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  RC-B8-0851/2016
  Indgivne tekster :
  RC-B8-0851/2016
  Vedtagne tekster :

  Europa-Parlamentets beslutning om synergi for at fremme innovation: De europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020 og andre europæiske innovationsfonde og EU-programmer

  (2016/2695(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig artikel 4, 162 og 174-190,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 ("forordningen om de fælles bestemmelser")[1],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006[2],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006[3],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde[4],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion[5],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1300/2013 af 17. december 2013 om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006[6],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005[7],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF[8],

  –  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget om "Samhørighedspolitikken og forsknings- og innovationsstrategier for intelligent specialisering (RIS3)" (A8-0159/2016),

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juni 2016 til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen: ”Europa investerer igen – Status over investeringsplanen for Europa og videre tiltag” (COM(2016)359 final),

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. februar 2016 om en investeringsplan for Europa: nye retningslinjer for kombinationen af de europæiske strukturfonde og investeringsfonde med den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer"(COM(2014)0903),

  –  der henviser til sin beslutning af 5. februar om bedre adgang til finansiering for SMV'er[9],

  –  der henviser til sin beslutning af 14. januar 2014 om intelligent specialisering: topkvalitet gennem netværksdannelse for en velgennemtænkt samhørighedspolitik,[10]

  –  der henviser til sin beslutning af 26. februar 2014 om optimering af udviklingen af regionerne i den yderste periferis potentiale ved at skabe synergier mellem strukturfondene og Den Europæiske Unions øvrige programmer[11]

  –  der henviser til sin beslutning af 9. september 2015 om investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen,[12]

  –  der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 om forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020[13],

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juni 2014 med titlen "Forskning og innovation som kilde til fornyet vækst" (COM(2014)339),

  –  der henviser til Kommissionens sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed med titlen "Investering i job og vækst" af 23. juli 2014,

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 om en investeringsplan for Europa (COM(2014)0903),

  –  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 20. juni 2014 med titlen "Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes” (SWD(2014)0205),

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010 med titlen "Regionalpolitikkens bidrag til intelligent vækst i Europa 2020" (COM(2010)553),

  –  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 30. juli 2013 med titlen "Bygge bro over innovationskløften" (2013/C 218/03),

  –  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 20. november 2014 med titlen "Støtteforanstaltninger til økosystemer for opstart af højteknologiske virksomheder",

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

  A.  der henviser til, at samhørighedspolitikken i den finansielle programmeringsperiode for 2014-2020 stadig repræsenterer EU's vigtigste middel til at bringe EU tættere på borgerne, idet den omfatter alle regioner og bidrager til investeringer i realøkonomien, og samtidig er udtryk for europæisk solidaritet ved at udbrede vækst og velstand og mindske de økonomiske, sociale og geografiske forskelle, som blev forværret af den økonomiske krise og finanskrise;

  B.  der henviser til, at samhørighedspolitikken bør være i fuld overensstemmelse med målene i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og bygge på sammenhæng mellem de tre fonde, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden (SF), kombineret med en bredere koordinering under en fælles strategisk ramme (FSR) med programmerne til udvikling af landdistrikter, navnlig Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) samt, for hav- og fiskerisektoren, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF);

  C.  der henviser til, at der blev fastlagt fælles bestemmelser for alle disse fem fonde – de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI) - i forordningen om fælles bestemmelser, mens der blev fastlagt særlige bestemmelser for de enkelte ESI-fonde og målet for det europæiske territoriale samarbejde i særforordninger;

  D.  der henviser til, at der med den seneste reform af samhørighedspolitikken blev indført et begrænset antal mål og prioriteter, der skulle skabe et tematisk fokus/tematisk koncentration, men samtidig give mulighed for en vis grad af fleksibilitet og tilpasning til særlige forhold; der henviser til, at den desuden sikrer en styrkelse af partnerskabsprincippet og en solid forvaltning på flere niveauer, en veldefineret tilgang til territorial udvikling, øget synergi mellem de fem fonde, men også med andre relevante programmer og initiativer (f.eks. Horisont 2020, EaSI, Cosme, Life, Connecting Europe-faciliteten, Erasmus+, NER300), yderligere forenkling af gennemførelsesbestemmelserne, et effektivt overvågnings- og evalueringssystem, gennemsigtige udførelsesrammer, en klar regulering af brugen af finansielle instrumenter, samt et forsvarligt forvaltnings- og kontrolsystem og en effektiv økonomisk forvaltning;

  E.  der henviser til, at Kommissionen den 14. december 2015 vedtog en meddelelse om ESI-fondenes bidrag til EU's vækststrategi, investeringsplanen og Kommissionens prioriteringer for det næste årti, der faktisk er den rapport, der er omhandlet i artikel 16 i forordningen om fælles bestemmelser for ESI-fondene om dens hidtidige gennemførelse af dem, som også omfatter resultaterne af forhandlingerne med alle medlemsstaterne om partnerskabsaftaler, operationelle programmer og de vigtigste problemer i de enkelte lande;

  F.  der henviser til, at formålet med at styrke synergien mellem Horisont 2020 og ESI-fondene består i at etablere en meningsfuld vekselvirkning mellem investeringsstrategierne og de forskellige tiltag som er middel til i væsentlig grad at kunne påvirke økonomien ved at kombinere investeringer i innovation inden for prioriterede områder for intelligent specialisering med forsknings- og innovationsinitiativer i verdensklasse, hvilket vil sikre, at fondene får en større indvirkning;

  1.  gentager, at sammenhængen mellem samhørighedspolitikken og de øvrige EU-politikker og finansieringsprogrammer og -initiativer (f.eks. Horisont 2020, Connecting Europe-faciliteten, det digitale indre marked, udviklingen af landdistrikter, energiunionen, innovationsunionen og EU 2020-flagskibsinitiativerne) er blevet styrket inden for den fælles strategiske ramme, der er indført ved forordningen om fælles bestemmelser, og at dette gennem de forskellige instrumenter og mål, bl.a. dagsordenen for byerne, den territoriale dagsorden, investering i SMV'er, strategier for intelligent vækst og intelligent specialisering, de potentielle offentlige og investeringer i udviklingen af innovative løsninger til bl.a. miljø, energi, sundhed, klima, digitalisering, transport, i væsentlig grad bidrager til at styrke det indre marked og virkeliggøre målsætningen for Europa 2020-strategien;

  2.  understreger, at ovennævnte synergi er indbygget fra starten, dvs. den strategiske planlægning, og derfor handler det for regionernes og medlemsstaternes første indsats om at foretage strategiske valg og planlægge med henblik på at identificere og generere muligheder, dvs. at fremme ekspertise inden for områder for intelligent specialisering; minder om, at dette med hensyn til Horisont 2020 består i bevidstgørelse, udbredelse af information, (især om forskningsresultater fra RP7- og Horisont 2020-projekter), deltagelse i informationskampagner, åbning af eksisterende netværk for nytilkomne og etablering af så mange forbindelser som muligt mellem nationale kontaktpunkter og nationale og regionale beslutningstagere vedrørende ESI-fonde og forvaltningsmyndigheder;

  3.  understreger, at udviklingen af strategier for intelligent specialisering gennem inddragelse af de nationale eller regionale forvaltningsmyndigheder og interesserede parter som f.eks. universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter grennem en proces, hvor potentialet for iværksættere udforskes, er obligatorisk for regioner og medlemsstater, der ønsker at investere EFRU-midler i forskning og innovation; minder om, at metodologien til intelligent specialisering fortsat skal være en model for samhørighedspolitikken efter 2020, eftersom strategier for intelligent specialisering omfatter opstrømsaktiviteter (kapacitetsopbygning, forbedring af nationale/regionale forsknings- og innovationsordninger) og nedstrømsaktiviteter (udnyttelse af forskningsresultater, innovationsstøtte og markedsadgang) under Horisont 2020, hvilket igen stimulerer samarbejdet på EU-plan om at lukke innovationskløften i Europa og styrke EU's konkurrenceevne på globalt plan, idet der også skal investeres i sammenhæng mellem førerfeltet og efterfølgerne i forbindelse med aktiviteter omkring udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen;

  4.  mener, at resultatorienteringen bør styrkes yderligere i samhørighedspolitikken; understreger det presserende behov for at forbedre synergien med andre EU-politikker til fremme af konkurrenceevnen, navnlig inden for forskning og udvikling, IKT, vedvarende energikilder og SMV'er med henblik på at øge udnyttelsesgraden af EU's F&U-resultater, skabe nye job af høj kvalitet og bevare de nuværende job samt fremme en grøn økonomi;

  5.  fremfører, at samhørighedspolitikken i programperioden 2014-2020 giver de finansielle instrumenter mulighed for at spille en vigtig supplerende rolle, og minder om, at finansielle instrumenter som et supplement til tilskud har en løftestangseffekt, som kan øge virkningen af finansiering af markedsopdatering af innovation såsom energieffektivitet, og kan bidrage til en bedre optagelsesgrad ved at tilvejebringe den nødvendige medfinansiering, især i medlemsstater og regioner med lav national medfinansieringsevne; understreger dog, at tilskud fortsat er en absolut nødvendig forudsætning for visse projekter, såsom forsknings- og innovationsprojekter og projekter med fokus på samfundsproblemer; minder om, at tilskud og finansielle instrumenter ikke finansierer samme type aktiviteter, og at disse forskellige former for støtte er rettet mod forskellige typer af støttemodtagere og projekter; understreger betydningen af at fortsætte med tilskudsfinansiering i forbindelse med kommende EU-programmer; understreger, at den rette balance mellem tilskud og finansielle instrumenter skal bevares i fremtiden; minder om nødvendigheden af at øge ansvarligheden, gennemsigtigheden og resultatorienteringen yderligere i forbindelse med finansielle instrumenter;

  6.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til konstant at være opmærksomme på SMV'ernes behov i forbindelse med udformningen og gennemførelse af ESI-fondene og Horisont 2020 samt synergien mellem disse; opfordrer Kommissionen til at offentliggøre koordinerede indkaldelser af forslag for at lette adgangen til finansiering fra flere fonde; opfordrer også til en grundig evaluering af de relevante SMV-programmer, såsom Cosme og SMV-instrumentet i Horisont 2020 samt SMV-komponenten i EFSI, både hvad angår budgetbevillingerne og projekternes succesrate samt hvad angår administrative byrder og gennemførelsens nemhed;

  7.  bemærker, at synergien med andre politikker og instrumenter skal styrkes yderligere med henblik på at maksimere effekten af investeringerne; minder i denne forbindelse om EU-budgettets pilotprojekt ”Vejen til topkvalitet”, der fortsat støtter regioner i 13 medlemsstater med at udvikle og udnytte synergien mellem ESI-fondene; opfordrer til fleksibilitet med hensyn til medlemsstaterne anvendelse af topkvalitetsmærket; fremhæver vigtigheden af også at identificere beslægtede specialiseringsområder i andre regioner og medlemsstater med henblik på at samarbejde med dem og være bedre forberedt på muligheder for tværnationale projekter og internationale netværk;

  8.  minder om, at der som følge af nedskæringer i bevillingerne til Horisont 2020 er er risiko for, at projekter, som vurderet som værende fremragende, ikke får støtte; understreger, at der skal åbnes op for alternative finansieringsmuligheder, mener, at der f.eks. skulle kunne ydes tilskud fra ESI-fondene til fremragende Horisont 2020-projekter ved hjælp af topkvalitetsmærket;

  9.  bemærker, at gennemførelsen af væsentlige dele af Horisont 2020-budgettet vil blive uddelegeret til offentlige-offentlige partnerskaber og offentlig-private partnerskaber, hvilket vil give muligheder for at anvende de offentlige-offentlige-partnerskabers forvaltningsmekanismer til at optimere synergier med de regionale innovationsstrategier og -programmer for intelligent specialisering (RIS3) via udformningen af årlige arbejdsprogrammer;

  10.  understreger, at EFSI skal supplere ESI-fondene og andre EU-programmer såsom Horisont 2020, samt Den Europæiske Investeringsbanks normale virksomhed; bemærker, at EFSI derfor retter sig mod andre typer af projekter, end dem, som de 2,2 mia. EUR fra Horisont 2020 er rettet imod; understreger, at der bør sikres fuldstændig sammenhæng og synergi mellem alle EU-instrumenter for at nå de overordnede strategiske mål for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og undgå overlapning eller modsætninger mellem dem eller mellem gennemførelsen af politikkerne på forskellige niveauer, samtidig med de supplerer de nationale og regionale fonde og programmer; erindrer om, at det i forbindelse med revisionen af Europa 2020-strategien skal fastslås, hvilke midler der er nødvendige, når alle disponible midler anvendes effektivt til at opnå de forventede resultater i forhold til de overordnede strategiske mål, idet kvantiteten, kvaliteten og virkningerne af forsknings- og innovationsinvesteringer bør øges gennem en samordnet anvendelse af samhørighedspolitikkens instrumenter og Horisont 2020;

  11.  opfordrer Kommissionen til systematisk at overvåge synergien mellem fondene og udsende en meddelelse om disse synergier, i særdeleshed om synergierne mellem Horisont 2020 og initiativerne vedrørende intelligent specialisering (RIS3) for at udbrede eksempler på bedste praksis og øge deres indvirkning forud for revisionen af Europa 2020-strategien; minder om, at et sådant system ikke bør øge de administrative byrder;

  12.  fremhæver det forberedende arbejde i Kommissionen om en eventuel etablering af et europæisk innovationsråd for bedre at kunne koordinere innovationsinitiativerne i EU; bemærker, at hovedformålet med et europæisk innovationsråd bør være at reducere barrierer for kommercialisering i Europa og lukke innovationskløften; understreger, at et europæisk innovationsråd bør inddrage alle relevante interesserede parter og have gennemsigtige og hurtige høringer og beslutningsprocesser uden overlapninger; understreger endvidere, at budgettet for Horisont 2020 skal forhøjes igen til niveauet fra før etableringen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer;

  13.  understreger sammenhængen mellem Horisont 2020 og ESI-fondene med hensyn til sikkerhed (de skal ligge på samme IKT-infrastrukturniveau i hele EU); går ind for en harmonisering af IKT-sikkerhedsstrukturer; opfordrer endvidere til større overensstemmelse i revisionen af disse fonde og opfordrer Kommissionen til at udarbejde en klar, ensartet og samordnet tilgang i perioden efter 2020 med særligt fokus på forvaltnings- og revisionsprocesser, proportionalitet og ansvarlighed;

  14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og de nationale og regionale regeringer.