Διαδικασία : 2016/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0853/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0853/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0313

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 165kWORD 85k
4.7.2016
PE585.288v01-00}
PE585.292v01-00}
PE585.299v01-00}
PE585.300v01-00} RC1
 
B8-0853/2016}
B8-0855/2016}
B8-0862/2016}
B8-0863/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

GUE/NGL (B8-0853/2016)

PPE, S&D, ECR, ALDE (B8-0855/2016)

EFDD (B8-0862/2016)

Verts/ALE (B8-0863/2016)


σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP))


Renate Sommer εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Renata Briano, Doru-Claudian Frunzulică εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Julie Girling εξ ονόματος της ομάδας ECR
Frédérique Ries εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL
Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) για μηδενικά αλιεύματα (εφεξής «μορατόριουμ») στη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, που τέθηκε σε ισχύ το 1986,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2014-5 που εξέδωσε η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας κατά την 65η συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη του στόχους Aichi για τη βιοποικιλότητα, που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία περί οικοτόπων)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 31ης Μαρτίου 2014, στην υπόθεση σχετικά με τη φαλαινοθηρία στην Ανταρκτική (Αυστραλία κατά Ιαπωνίας: παρέμβαση Νέας Ζηλανδίας),

–  έχοντας υπόψη το διάβημα που υπέγραψε η ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2015 σχετικά με την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας από την Ιαπωνία στον Νότιο Παγωμένο Ωκεανό, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς (πρόγραμμα NEWREP-A),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1982 η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) θέσπισε μορατόριουμ όσον αφορά τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, το οποίο ισχύει ακόμα, προκειμένου να εμποδίσει την εξαφάνιση των αποθεμάτων φάλαινας και να επιτρέψει την αποκατάστασή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής σύμβαση για τη ρύθμιση της φαλαινοθηρίας περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις που επιτρέπουν τη φαλαινοθηρία περιορισμένων ποσοτήτων ζώων αποκλειστικά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, γνωστή ως «φαλαινοθηρία μετά από χορήγηση ειδικής άδειας»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το εν λόγω μορατόριουμ, σε πολλές χώρες εξακολουθεί να ασκείται φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που επιβλήθηκε το μορατόριουμ, ο αριθμός των φαλαινών που θανατώνονται με την ειδική άδεια, με την επίκληση λόγων επιστημονικής έρευνας, έχει ουσιαστικά αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους η φαλαινοθηρία με ειδική άδεια ασκείται στην Ιαπωνία εδώ και δεκαετίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία, παρά την διεθνή απαγόρευση η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1986, συνέχισε τις φαλαινοθηρικές της δραστηριότητες, και έως το 2014 είχε θανατώσει πάνω από 20.000 φάλαινες(3)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαλαινοθηρία προκαλεί μεγάλο πόνο στα ζώα και απειλεί το καθεστώς διατήρησης των πληθυσμών φαλαινών συνολικά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη μεγάλων φαλαινών απαριθμούνται στο προσάρτημα Ι της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξάλειψη αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας (CITES)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Δικαστήριο, με την απόφασή του της 31ης Μαρτίου 2014, διέταξε την παύση της ετήσιας φαλαινοθηρίας στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο του προγράμματός της JARPA II, λόγω έλλειψης επιστημονικής αξίας και διότι οι άδειες που εξέδιδε δεν χρησιμοποιούνταν για επιστημονική έρευνα όπως ισχυριζόταν η Ιαπωνία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άδειες για επιστημονικούς σκοπούς επιτρέπουν την πώληση ή τη δωρεάν διάθεση του κρέατος των φαλαινών, ενώ οι επιστημονικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με απολύτως αβλαβείς εναλλακτικούς τρόπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δειγματοληψία DNA και τηλεπαρακολούθηση παρέχουν στους επιστήμονες την ευκαιρία να αποκτούν γνώσεις για τις φάλαινες και να συλλέγουν δείγματα χωρίς να τις θανατώνουν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2015, η Ιαπωνία κατέθεσε δήλωση στον ΟΗΕ με την οποία αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου, αλλά με μια εξαίρεση για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από, αφορά ή σχετίζεται με την έρευνα, τη διατήρηση, τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση ζώντων θαλάσσιων πόρων, αποκλείοντας ουσιαστικά μελλοντικές προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο σχετικά με το πρόγραμμα φαλαινοθηρίας μετά από χορήγηση ειδικής άδειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2015 ο Οργανισμός Αλιείας της Ιαπωνίας κοινοποίησε στη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας βάσει ενός νέου προγράμματος φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς (NEWREP-A)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο εμπόριο κρέατος και προϊόντων φάλαινας, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι της CITES·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων επιστημόνων της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας που μελέτησε και αναθεώρησε το NEWREP-A κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν καταδεικνύει την ανάγκη θανατηφόρων δειγματοληψιών για την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των ειδών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία της ΕΕ περί οικοτόπων, που καθορίζει την κοινοτική θέση όσον αφορά τις φάλαινες (και τα δελφίνια) δεν επιτρέπει την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς σε βάρος κανενός αποθέματος φαλαινών στα ύδατα της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επέκριναν την Ιαπωνία για την επανάληψη των δραστηριοτήτων και για το γεγονός ότι δεν τηρεί επαρκώς τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνει η γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2015 συντάχθηκαν με τη Νέα Ζηλανδία σε διάβημα προς την κυβέρνηση της Ιαπωνίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ και ότι η διμερής σχέση θεμελιώνεται σε κοινές αξίες, συμπεριλαμβανομένης της ακλόνητης πίστης στην ουσιαστική πολυμερή προσέγγιση και σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες·

1.  καλεί την Ιαπωνία να διακόψει άμεσα κάθε φαλαινοθηρική δραστηριότητα και να συμμορφωθεί προς τα συμπεράσματα της επιστημονικής επιτροπής της ΔΕΦ·

2.  υποστηρίζει ένθερμα τη διατήρηση του διεθνούς μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς και την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας· ζητεί να δοθεί τέλος στην αδικαιολόγητη «φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς» και υποστηρίζει τον καθορισμό μεγάλων περιοχών ωκεανών και θαλασσών ως καταφυγίων στα οποία θα απαγορεύεται επ’ αόριστον κάθε μορφής φαλαινοθηρία·

3.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η απόφαση για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας στο πλαίσιο του νέου προγράμματος NEWREP-A οδήγησε στη θανάτωση 333 ρυγχοφαλαινών στον Νότιο Παγωμένο Ωκεανό κατά την περίοδο 2015-2016, και ότι η Ιαπωνία προτίθεται να θανατώσει συνολικά περί τις 4.000 φάλαινες κατά τη δωδεκαετή περίοδο·

4.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, με την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας, η Ιαπωνία αγνοεί σαφώς την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου· θεωρεί, επομένως, ότι οι θηρευτικές δραστηριότητες παραβιάζουν τα πρότυπα της ΔΕΦ και το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν την προστασία της βιοποικιλότητας και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων· τονίζει ότι η γνήσια επιστημονική έρευνα δεν απαιτεί μεγάλης κλίμακας και συστηματική θανάτωση φαλαινών·

5.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της ΕΕ στο διάβημα με στόχο να εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες της στην Ιαπωνία· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Συμβούλιο να καλέσουν την Ιαπωνία να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών·

6.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι έως τώρα η Ιαπωνία δεν έχει επανεξετάσει την απόφασή της, παρά το διπλωματικό διάβημα και τις ευρύτατες διεθνείς διαμαρτυρίες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του θέματος μέσω πολιτικού διαλόγου και μέσω της ΔΕΦ·

7.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να θέτουν σε διαρκή βάση το θέμα της δήθεν επιστημονικής φαλαινοθηρίας στην Ιαπωνία, προκειμένου η πρακτική αυτή να εξαλειφθεί μέσω διμερών και πολυμερών διαύλων·

8.  υιοθετεί το ψήφισμα 2014-5 της ΔΕΦ, σύμφωνα με το οποίο δεν πρέπει να χορηγηθούν περαιτέρω άδειες φαλαινοθηρίας χωρίς πρότερη διεθνή αξιολόγηση, μεταξύ άλλων και από την επιστημονική επιτροπή της ΔΕΦ· καλεί τη ΔΕΦ να ενσωματώσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στις εργασιακές πρακτικές της και να προσαρμόσει ανάλογα τους κανόνες της· τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί επειγόντως δράση για την ενίσχυση της ΔΕΦ στο πλαίσιο αυτό, και καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση ώστε να ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις κατά την προσεχή σύνοδο της ΔΕΦ τον Οκτώβριο·

9.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όταν καταρτίσουν επικαιροποιημένη κοινή θέση της ΕΕ για τη φαλαινοθηρία, μετά τη 66η σύνοδο της ΔΕΦ τον Οκτώβριο του 2016, να ακολουθήσουν μια προσέγγιση τουλάχιστον εξίσου επικεντρωμένη στην πρόληψη όσο και η παρούσα κοινή θέση (απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς της κατά τις τρεις προσεχείς συνόδους της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας – 2011/0221 (NLE))·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.

 

(1)

ΕΕ L 206, της 22.7.1992, σ. 7.

(2)

ΕΕ L 76, της 25.3.2010, σ. 46.

(3)

https://iwc.int/total-catches

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου